Pagina delen

Evaluatie Bestuursopdracht sociaal aanbesteden (SROI)

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 februari 2015 Naar boven

Toelichting griffie

In het Forum van 13 januari 2014 is afgesproken dat de bestuursopdracht sociaal aanbesteden geëvalueerd zal worden. Voor het Forum van 9 februari 2014 wordt een presentatie voorzien en discussie over de vraag 'en hoe nu verder'. Het evaluatierapport zal op een later moment worden aangeboden.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 09-02-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijM.W. Wesselink
VVDW.P. van Stockum
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom en geeft vervolgens het woord aan het college voor een toelichting op het onderwerp.

Het college zegt dat deze presentatie een 1ste stap is naar de evaluatie SROI die binnenkort op de agenda komt. 5% van een bepaalde som geld moet worden besteed aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het Plein voert de regeling uit en tijdens de presentatie zal duidelijk worden waar tegenaan gelopen wordt en waar kansen liggen. Het college is ook benieuwd naar de reactie van het forum.

De voorzitter geeft nmevrouw Derksen het woord voor de presentatie.

Na de presentatie constateert de voorzitter dat de gehouden presentatie afwijkt van die welke digitaal bij het agendapunt zit en verzoekt mevrouw Derksen de gehouden presentatie aan de griffie toe te sturen. De goede presentatie zal dan bij de stukken  gevoegd worden.

De VVD spreekt dank uit voor de presentatie en geeft aan dat het een belangrijk onderwerp is. Er zijn door de raad moties rond dit onderwerp aangenomen en de partij wil graag weten welke opdracht aan het plein is gegeven en welke afspraken er zijn gemaakt, zodat we als gemeenteraad kunnen vaststellen of de moties ook zinvol zijn geweest.

GroenLinks wil graag weten wat er gebeurd na twee jaar detachering. Met SROI 2.0 wil men een duurzame relatie aangaan met het bedrijfsleven. Zijn er signalen dat bedrijven niet mee willen werken en de partij wil weten of BOL en BBL ook doelgroepen zijn.

D66 interrumpeert met de opmerking dat over de BOL en BBL ook een motie is aangenomen in verband met de behoefte aan stage plekken.

GroenLinks wil nog weten wat argumenten zijn om af te wijken van de 5% regeling en waarom PSO certificeren wel kan voor onderhands aanbesteden en niet voor europees aanbesteden kan. Hoe zit dit?

De Stadspartij vraagt of overwogen is om het % los te laten om meer bedrijven over te halen. Is er geïnformeerd naar wat bedrijven voor ideeën hebben.

Burgerbelang vraagt hoe bedrijven als Deloitte en zwembad inhoud hebben gegeven aan SROI en wat relatie is met het project Zutphen scoort.

De PvdA wil de resultaten en met cijfers meer zichtbaar maken wat de effecten van SROI zijn. De partij wil ook graag weten welke concrete opdracht/ afspraak met het Plein is gemaakt. Heeft het project al daadwerkelijk bijgedragen aan de reïntegratie. Voor de weg en waterbouw is het van belang duurzame oplossingen te hebben en niet telkens op kortdurende projectbasis. De vraag is of er na 2 jaar een duurzame toeleiding tot een bedrijf heeft plaatsgevonden. Kortlopende projecten werken niet motiverend.

D66 wil ook weten hoe en op welke wijze het project een bijdrage heeft geleverd voor reguliere banen.

Mevrouw Derksen zegt dat in 2014 2 mensen zijn doorgestroomd en dat voor 2015 3 mensen in training zijn. Er is nog niet meer informatie beschikbaar, omdat het project pas 2 jaar loopt.

Ook het college geeft aan dat het project nog te kort loopt om vast te stellen dat er duurzame resultaten zijn geboekt.  SROI gaat vooral over de duurzame relatie met het bedrijfsleven. Het kan ook gaan over bedrijfsleven die maatschappelijke doelen ondersteunt. Dit heeft nog geen directe relatie met SROI, maar past er wel in. Ook op die wijze kan een bedrijf tegemoet komen aan de 5% norm. Het college geeft het voorbeeld van een accountantbureau dat gratis een jaarrekeninbg controleert voor een vereniging. Er moet aan het bedrijfsleven ruimte worden gegeven om in overleg zelf inhoud te gaan geven aan de 5%.

GroenLinks wil weten of het bedrijfsleven dan zelf de keuzemogelijkheid heeft.

Het college zegt dat de 1ste richting altijd de daadwerkelijke toetreding tot de arbeidsmarkt is en de 5% en in 2e instantie gekeken kan worden wat voor een bedrijf haalbaar is.

GroenLinks vraagt zich af waar dan de scheidingslijn ligt.

Het college zegt dat dit lastig is. Met SROI 2.0 willen we kijken wat er naast de 5% kan in het kader van toetreding tot de arbeidsmarkt en wat dit maatschappelijk betekent.

De VVD zegt dat dit een eerste terugkoppeling is en zich te willen aansluiten bij de vraag van de PvdA over de concrete resultaten. Als raad hebben we afgesproken dat het Plein de doelgroep jaarlijks 1 trede hoger op de participatieladder moet krijgen. De partij mist nog wat scherpte in de discussie over wat we hebben afgesproken en welke formele opdracht is verstrekt.

GroenLinks sluit zich bij deze vraag aan.

Het college zegt dat de daadwerkelijke evaluatie nog volgt. Daarop kunnen we nu moeilijk vooruitlopen. Het rapport komt er aan. Voor SROI 2.0  is nog geen opdracht geformuleerd. Er wordt nog gezocht naar wat er meer kan. Er kan in BURAPS terug gekoppeld worden wat de voortgang is.

De VVD zegt dat de resultaten ook in jaarrekeningen opgenomen moeten worden.

D66 zegt dat er een discussie moet plaatsvinden over wat we al doen en wat we nog meer kunnen doen.

Het college zegt dat er nog geen lijst is met toekomstige investeringen/inkopen. Het loslaten van het % is een aspect om draagvlak te creëeren. Het bedrijfsleven voelt zich wel verantwoordelijk maar er zal nog meer bekendheid gegeven moeten worden aan SROI.

De voorzitter constateert dat de geplande tijd op is en er nog wat vragen zijn blijven liggen, maar dat die wellicht ook bij de behandeling van het evaluatierapport  aan de orde kunnen komen.

Het college stelt voor met een eenvoudige mail nog vragen te beantwoorden en het evaluatierapport af te wachten.

Het forum stemt hier mee in.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in