Pagina delen

Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De ‘Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018’ vast te stellen conform bijgevoegd concept.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Sinds juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Met deze wetswijziging is de Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2013 op enkele punten achterhaald. Actualisatie is nodig. In hoofdlijnen bevat de nu voorliggende Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018 dezelfde bepalingen als de oude verordening als het gaat om de bevoegdheden van het gemeentebestuur om erfgoed aan te wijzen en te beschermen. Het doel van de actualisatie is drieledig:

  • een actuele verordening die aansluit op landelijke wet- en regelgeving in opmaat naar de Omgevingswet;
  • waar mogelijk een compacter en overzichtelijker verordening (bijvoorbeeld door het laten vervallen van bepalingen die ook al in andere wetgeving zijn verankerd);
  • aansluiten bij landelijke en lokale trends.

Om te komen tot een nieuwe verordening heeft de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) als voorbeeld gediend. Tevens is gekeken naar andere vergelijkbare gemeentelijke erfgoedverordeningen. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen op de bestaande verordening. In de bijlage is een beknopte toelichting van de belangrijkste wijzigingen opgenomen. Tevens is een conversietabel toegevoegd voor het volledige overzicht.

Beoogd effect

Een actuele en compacte Erfgoedverordening waarbij wordt aangesloten op landelijke en lokale trends en nationale wetgeving.

Argumenten

1.1 Een gemeente wordt geacht haar beleid en regelgeving indien nodig te actualiseren. Met de nieuwe verordening wordt hieraan voldaan.

De oude verordening is op enkele punten gedateerd. Met de voorgestelde wijzigingen wordt deze geactualiseerd. Een goed voorbeeld is wegens de komst van de Erfgoedwet de wijziging van verouderde begrippen.

1.2 Met de voorgestelde wijziging wordt de verordening compacter en overzichtelijker.

Waar mogelijk zijn artikelen komen te vervallen omdat deze verankerd zijn in andere wet- en regelgeving en dus geen toegevoegde waarde meer hebben in de verordening. Daarbij is de toelichting van de verordening ingekort.

1.3 De Erfgoedadviesraad heeft positief geadviseerd.

Op 19 juni 2018 zijn de voorgestelde wijzigingen in de Erfgoedverordening voorgelegd aan de Erfgoedadviesraad. De Erfgoedadviesraad heeft besloten positief te adviseren op de voorgestelde wijzigingen.

Kanttekeningen

1.1  In een aantal gevallen betekent de wijziging een verzwaring van het bestaande beleid.

Dit betreft bijvoorbeeld de toevoeging van een bepaling over de voorbescherming en het vervallen van de mogelijkheid voor belanghebbenden om op aanvraag een monument voor te kunnen dragen dan wel een status te wijzigen. Deze verzwaring wordt acceptabel geacht omdat het in lijn is met landelijke wetgeving en een trend is die ook in andere gemeenten navolging krijgt.

1.2  Het voorstel van de Erfgoedadviesraad om de strafmaatregel te verzwaren wordt niet overgenomen.

De Erfgoedadviesraad heeft voorgesteld om te onderzoeken of de huidige strafmaatregel verzwaard kan worden om opzettelijke vernieling van erfgoed nog meer tegen te gaan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze strafmaatregel gelijk is aan de maatregel in de huidige verordening. Deverzwaring wordt in de nieuwe verordening niet voorgesteld omdat er geen verband is aangetoond dat dit ook daadwerkelijk leidt tot minder opzettelijke sloop. Daarbij wordt deze maatregel in de modelverordening niet voorgesteld en is dit in vergelijking met andere gemeenten niet afwijkend.

Risico’s

Met de voorgestelde wijziging worden geen risico’s voorzien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Zodra de verordening is vastgesteld, wordt deze op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Na de bekendmaking treedt de verordening in werking.

Rapportage/evaluatie

Het functioneren van de Erfgoedverordening wordt met regelmaat geëvalueerd. De Omgevingswet en het daaraan gelieerde juridische instrumentarium zal naar verwachting de Erfgoedverordening in 2021 gaan vervangen.

Financiën

Met de voorgestelde wijziging zijn geen financiële consequenties gemoeid.

Bijlagen

- Overzicht belangrijkste wijzigingen Erfgoedverordening 2018

- Advies Erfgoedadviesraad

- Conversietabel Erfgoedverordening

- Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2013

- Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0107

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 september 2018 met nummer 114424


Gelezen het advies van de Erfgoedadviesraad van 19 juni 2018;

Gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang met de artikelen 12, 15 en 38 van de Monumentenwet 1988 en de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;


b e s l u i t :

De ‘Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018’ vast te stellen conform bijgevoegd concept.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 8 oktober 2018 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld de ‘Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018’ vast te stellen.
Hiermee wordt beoogd een actuele en compacte Erfgoedverordening waarbij wordt aangesloten op landelijke en lokale trends en nationale wetgeving.

Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 08-10-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDM Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze Technisch Blok vergadering. Het voorzitterschap heb ik van Antje van Dijk overgenomen omdat zij is bijgesprongen bij het Forum over PlusOV. Zij er mensen die gebruik willen maken van het algemeen spreekrecht? Nee? Dan gaan we verder met de rest van de agenda.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

Forumgriffier: In de vorige Technisch Blokvergadering is verzocht om opschoning van de toezeggingenlijsten. Deze actie is door de griffie in de organisatie uitgezet. Streven is om de volgende Technisch Blokvergadering de toezeggingenlijsten opgeschoond te hebben.

4a. Toezeggingenlijst Forum 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 8 oktober 2018

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Erfgoedverordening gemeente Zutphen 2018

D66: het advies van de erfgoedadviesraad is positief. Daar willen wij wat over opmerken. De straf voor overtredingen is laag, lokt dat niet uit tot illegale activiteiten? Wat is de reden om deze bepaling ongewijzigd over te nemen uit de Erfgoedverordening van 2013? Waarom handhaven we voor overtredingen categorie 2? Waarom geen categorie 3?

College: De ervaringen met de strafbepaling zijn over het algemeen goed. We moeten de strafbepaling niet onnodig zwaarder maken. Bij zware overtredingen gaan we er de handhavers op af. Dit blijkt te werken. Er is geen aanleiding voor verzwaring van de strafbepaling.

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. 1e Wijziging van de Verzamelverordening werk en inkomen gemeente Zutphen 2017

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5c. Huur van noodlokalen voor basisschool de Plotter

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5d. Vaststellen bestemmingsplan "Achtermars, thematische herziening mitigerende maatregelen en stedenbouwkundige eisen" en bijbehorend beeldkwaliteitsplan

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5e. Ontslag Forumlid P.A. Fukkink en benoeming Forumlid J.A. Giezen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 5 november 2018

Er zijn geen opmerkingen.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 8 oktober 2018

Forum: Wij willen graag een Forumvergadering over het collegebesluit toegang Sociaal Domein en het collegebesluit subsidie Sociaal Domein.

Voorzitter: In het Presidium is besloten dat dit Forum er komt.

8. Vaststellen forumverslag(en)

8a. Forumverslag 10-09-2018

Geen opmerkingen.

8b. Forumverslag 13-09-2018

Geen opmerkingen.

8c. Forumverslag 20-09-2018

Geen opmerkingen.

9. Sluiting

Voorzitter: Dank aan allen. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 5 november 2018 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-11-2018 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend