Pagina delen

Eindrapportage 2013 ZV en I en aanvraag implementatiebudget 2014

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1a. de ‘Eindrapportage 2013 Zutphen Versobert & Investeert’, inclusief financiële verantwoording over het implementatiebudget 2013 en de aanvraag voor implementatiebudget 2014 vast te stellen;

b. in 2013 € 368.600,-- minder te onttrekken aan de reserve  implementatie KTD dan begroot;

c. tekorten als gevolg van het deels realiseren van taakstellingen á € 133.400,-- in de jaarrekening 2013 te verwerken, ten laste van de reserve Implementatie KTD;

d. voor de implementatie van bezuinigingsmaatregelen in 2014 een budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 1.362.000,-- ten laste van de reserve Implementatie KTD;

2. kennis te nemen van de prognose van de reserve implementatie KTD en te betrekken bij de besluitvorming over het voorstel ‘Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren’;

3. akkoord te gaan met de alternatieve invulling van de aan de Raad toegezegde Bestuursrapportage 2013-3 via de eindbalans van het collegeakkoord en de jaarrekening 2013.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2011 en 2012 heeft de Raad middels de Kerntakendiscussie en het Koersdocument besloten tot een pakket aan bezuinigingsmaatregelen teneinde de financiële huishouding van de gemeente in de jaren 2012 - 2016 in balans te houden. In 2012 is gestart met de implementatie van deze maatregelen en ondanks de stevige opgave zijn veel maatregelen reeds in dat jaar gerealiseerd. Ook de bezuinigingsopgave voor 2013 was opnieuw uitdagend. In 2013 zijn eveneens veel maatregelen gerealiseerd. De balans over 2013 kan inmiddels worden opgemaakt en verantwoording aan het College en de Raad kan worden afgelegd.

Tevens wordt vooruit gekeken naar de bezuinigingsopgave voor 2014. Op voorhand lijken alle te nemen maatregelen realiseerbaar. Daarvoor is echter, evenals in de voorgaande twee jaren, een implementatiebudget nodig dat zorgt  voor de nodige investeringen, dekking geeft aan de realisatie van de taakstelling tot loonsomreductie en vakafdelingen ondersteunt om de realisatie van de maatregelen mogelijk te maken.

Als bijlage is ook een prognose van de reserve Implementatie KTD opgenomen. In verband met de raakvlakken van het tevens voorliggende voorstel ‘Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren’, is in de prognose het totaalplaatje inclusief kosten bij natuurlijk verloop geschetst. Conclusie is dat ondanks de initiële kosten die deze keuze met zich meebrengt er nog een restant budget aanwezig blijft waarmee de implementatie van maatregelen uit het nog vast te stellen bezuinigingsdocument 2015-2017 deels of geheel kunnen worden uitgevoerd.

In de afgelopen twee jaren was de voortgangsrapportage ZV&I onderdeel van de verschillende  Bestuursrapportages. Middels de P&C-kalender zijn ook voor 2014 afspraken gemaakt voor het uitbrengen van een bestuursrapportage begin 2014, met als inhoud een beleidsmatige eindstand 2013. Aangezien op dit moment gewerkt wordt aan een afsluitend overzicht van de resultaten van het huidige coalitieakkoord en er in het kader van de jaarrekening dezelfde informatie aan de Raad wordt verstrekt, wordt voorgesteld de beleidsmatige eindrapportage te laten vervallen en de Raad middels dit voorstel te informeren over de eerste gesignaleerde afwijkingen in 2014 ten opzichte van de in zomer van 2013 opgestelde Strategische agenda / Meerjarenbegroting.

Beoogd effect

1. Instemmen met de Eindrapportage 2013 Zutphen Versobert & Investeert’ en aanvraag van het implementatiebudget voor 2014, inclusief alle onderliggende stukken.

2. De bezuinigingstaakstelling op de loonsom, daar waar de reductie niet aan taken is gekoppeld (omgerekend 19fte) te realiseren via natuurlijk verloop.

Argumenten

1. In het kader van de bestuursrapportage is slechts op één onderwerp een afwijking te melden.

Met het oog op de in 2013 opgestelde Strategische agenda 2014-2017 kan als afwijkingenrapportage, onder de noemer van bestuursrapportage 2014-1, vermeld worden dat de daarin gestelde doelen op koers liggen, uitgezonderd de transities in het sociale domein. Oorzaak daarvan ligt grotendeels in de onduidelijke koers die het Rijk vaart inzake de decentralisatie van taken m.b.t. de Awbz alsmede de Jeugdzorg en Participatiewet. Dit vergt veel energie en ambtelijke capaciteit. Via het programmabureau en de ambtelijke organisatie worden voorstellen voorgelegd om de afwijkingen te neutraliseren.

2. Het College en de Raad moeten periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van bezuinigingsmaatregelen.

Het College en de Raad hebben nadrukkelijk aangegeven regulier informatie te willen ontvangen over de realisatie van bezuinigingsmaatregelen. In 2013 is begin juli de eerste voortgangsrapportage in het Forum behandeld. Nu vindt de eindverantwoording over heel 2013 plaats middels een uitgebreide rapportage waarin alle bezuinigingsmaatregelen afzonderlijk middels het stoplichtmodel worden belicht.

3. In 2013 is het implementatiebudget alleen voor strikt noodzakelijke implementatiekosten ingezet, waardoor tekorten als gevolg van het niet geheel of later realiseren van taakstellingen binnen het beschikbaar gestelde implementatiebudget 2013 kunnen worden opgevangen.

De Raad heeft ter dekking van noodzakelijke implementatiekosten voor 2013 een bedrag uit de reserve Implementatie KTD beschikbaar gesteld ter hoogte van €1,05mln. In 2013 zijn kosten gemaakt ter hoogte van €682.000,-. Derhalve hoeft een bedrag van €368.600,- niet onttrokken te worden aan de reserve Implementatie KTD. In verband met enkele maatregelen die niet geheel of later worden gerealiseerd ontstaat over 2013 een incidenteel tekort van €123.400,- en een structureel tekort van €10.000,-. Het totale tekort in 2013 komt daarmee €133.400,-. Dit tekort wordt in de jaarrekening 2013 ten laste van de reserve Implementatie KTD gebracht.

4. In 2014 is een implementatiebudget nodig om de bezuinigingsopgave voor dat jaar te realiseren.

Evenals in voorgaande jaren vraagt de implementatie van bezuinigingsmaatregelen om investeringen, dekking van loonkosten voor boventalligen, kosten voor mobiliteit en ondersteuning van vakafdelingen die met de implementatie van de (vaak complexe) maatregelen belast zijn. De raming voor het benodigde implementatiebudget voor 2014 komt uit op €1,36mln. De onderbouwing van deze aanvraag is zowel schriftelijk als cijfermatig in de bijlagen weergegeven. Evenals in 2013 zal het implementatiebudget alleen daar waar het strikt noodzakelijk is worden ingezet.

5. De prognose van de reserve Implementatie KTD laat een positief beeld zien, ook na een incidentele investering i.h.k.v. het voorstel ‘Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren’.

Bij het besluit van de Kerntakendiscussie heeft de Raad de reserve Implementatie KTD ingesteld ter hoogte van €5mln. Via de Voorjaarsnota 2013 is aanvullend besloten tot een toevoeging van €250.000,- aan deze reserve in de jaren 2015 – 2017. Derhalve is in totaal €5,75mln. gereserveerd voor de implementatie van bezuinigingsmaatregelen.

In bijgevoegde prognose van de uitputting van de reserve Implementatie KTD over de jaren 2012 – 2017 is naast de budgetaanvragen, risico’s en inkomsten over deze jaren tevens een reservering opgenomen voor de kosten die gemaakt worden indien positief besloten wordt over het voorstel ‘Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren’. Deze kosten beslaan in de jaren 2015 en 2016 in totaal €1,3mln. De hiermee verband houdende maatregel tot loonsomreductie is echter uitermate belangrijk voor de realisatie van het totale bezuinigingspakket in de jaren 2012-2016 van in totaal €16,5mln.

Inclusief de kosten van natuurlijk verloop resteert er per 2017 per saldo in de reserve Implementatie KTD nog ca. €530.000,- die ingezet kan worden voor de implementatie van de nog vast te stellen maatregelen uit het Bezuinigingsdocument 2015-2017.

Kanttekeningen

1. Er zijn met de Raad afspraken gemaakt over de frequentie en momenten waarop bestuurs- en voortgangsrapportages worden gepresenteerd.

In 2012 is via een motie de toezegging gedaan jaarlijks drie bestuursrapportages op te leveren. De beleidsmatige eindrapportage over 2013 wordt meegenomen in de eindbalans van het coalitieakkoord die momenteel wordt voorbereid. Tevens worden de beleidsmatige en financiële eindstand over 2013 meegenomen in de Jaarrekening 2013. Om dubbelingen te voorkomen, wordt voorgesteld om de laatste bestuursrapportage over 2013 te vervangen door de eindbalans van het coalitieakkoord en de jaarrekening.

2. Niet alle bezuinigingsmaatregelen zijn in 2013 gerealiseerd.

Met name op onderdelen als samenwerking bij toezicht en handhaving, verhoging van reclame-inkomsten en facilitaire kosten, wordt de taakstelling in 2013 niet gerealiseerd. Voor 2014 is de verwachting dat deze taakstellingen wel worden gehaald. Van slechts één taakstelling is de verwachting dat deze structureel voor een klein bedrag (€10.000,-) niet gerealiseerd wordt. Het totale tekort voor 2013 evenals mogelijke tekorten in 2014 e.v. kunnen worden gedekt uit het door de Raad beschikbaar gestelde implementatiebudget cq. reserve Implementatie KTD.

3. Op enkele onderdelen laat het implementatiebudget 2013 een klein tekort zien.

Mede door onverwachte uitgaven laten enkele  posten een tekort zien. Het overgrote deel van de posten heeft echter een positief saldo, waardoor het implementatiebudget eind 2013 een positief saldo heeft van €368.600,-.

4. Er wordt voor 2014 een fors implementatiebudget aangevraagd.

De totale aanvraag voor het implementatiebudget 2014 bedraagt €1,36mln. Ten opzichte van 2013 is dit ca. €0,3mln. hoger. Reden hiervoor is dat in 2012 en 2013 de relatief eenvoudig te realiseren bezuinigingsmaatregelen zijn geïmplementeerd. In 2014 en 2015 moeten de meer complexe maatregelen worden geïmplementeerd en dat vergt een extra investering in mobiliteit en ondersteuning van vakafdelingen.

5. De maatregelen uit het bezuinigingsdocument 2015-2017 zijn nog niet vastgesteld en er is nog geen inschatting gemaakt van de implementatiekosten.

Het Bezuinigingsdocument 2015-2017 is op 27 januari 2014 behandeld in het Forum. Alle fracties hebben aangegeven dat het document rijp is voor behandeling in de Raad van 10 februari 2014. De verwachting is dat, inclusief mogelijke amendementen, het document op die datum wordt vastgesteld. Op basis van de prognose van de reserve Implementatie KTD is implementatie van deze nieuwe bezuinigingsmaatregelen nog een budget van ca. €0,53mln. beschikbaar.

6. In de prognose van de reserve implementatie KTD is reeds een tekort op de Hanzehof opgenomen.

De laatst bekende financiële overzichten m.b.t. de exploitatie van de Hanzehof laten in 2014 en 2015 incidenteel een tekort zien. In de prognose van de reserve Implementatie KTD is veiligheidshalve een reservering van deze bedragen opgenomen. Er wordt op dit moment onderzocht hoe de taakstelling van de Hanzehof op alternatieve wijze alsnog gerealiseerd kan worden zodat geen beroep gedaan hoeft te worden op de reserve Implementatie KTD.

7. Er ontstaat mogelijk een tekort in de realisatie van de BTG’s Zwembad en Broederenklooster.

Bij het Kerntakenbesluit is bepaald dat de maatregelen m.b.t. het Zwembad en Broederenklooster per 1 januari 2015 zijn gerealiseerd. Doordat op verzoek van de Raad aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd teneinde een goed besluit te kunnen nemen, is de realisatie van deze projecten vertraagd. Aangezien de projecten een bezuiniging moeten opleveren, leidt vertraging tot tekorten op de exploitatie.

Initieel is in 2012 besloten dat alle kosten die deze projecten maken ten laste moeten worden gebracht van de beschikbaar gestelde investering. Deze regel blijft ons kader. Daarnaast is voor extra kosten bij de realisatie van het Zwembad,  een bedrag van €0,6mln. gereserveerd uit de ‘Reserve onderhoud gebouwen’ dat zo nodig mag worden aangewend. Daar waar de kosten van de vertragingen alsnog een belemmering gaan vormen in de totstandkoming van beide projecten, kan een beroep worden gedaan op de reserve Implementatie KTD.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het College heeft op 11 februari een besluit genomen op dit voorstel in samenhang met het voorstel. Daarna worden de voorstellen gezamenlijk op 24 februari behandeld in het Forum en op 10 maart ter vaststelling voorgelegd aan de Raad.

Rapportage/evaluatie

De voortgang van de implementatie van bezuinigingsmaatregelen alsmede de realisatie van doelstellingen in de Strategische agenda 2014-2017 worden in juni en november 2014 voorgelegd aan het College en daarna behandeld in Forum en Raad.

Financiën

Middels voorliggend collegevoorstel en bijgaande rapportages wordt €368.600,- minder onttrokken aan de reserve Implementatie KTD. De tekorten door het deels realiseren van taakstellingen in 2013 worden in de Jaarrekening ten laste gebracht van dezelfde reserve.

Voor 2014 wordt in verband met de implementatie van bezuinigingsmaatregelen een budget aangevraagd uit de reserve Implementatie KTD ter hoogte van € 1.362.000,- De prognose van de uitputting van de reserve laat in 2017 een positief beeld zien van ca. €530.000,-. Hierin is een eenmalige investering opgenomen á €1,3mln. ter bekostiging van loonsomreductie via natuurlijk verloop. Het per 2017 resterende bedrag kan ingezet worden voor het realiseren van nieuwe bezuinigingsmaatregelen.

Stukken die ter inzage liggen

  1. Eindrapportage 2013 Zutphen Versobert & Investeert
  2. Eindstand implementatiebudget 2013
  3. Voorstel aanvraag implementatiebudget bezuinigingen 2014
  4. Financieel overzicht aanvraag implementatiebudget 2014
  5. Prognose uitputting Reserve KTD

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0027

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 februari 2014 met nummer 17059b e s l u i t :

1a. de ‘Eindrapportage 2013 Zutphen Versobert & Investeert’, inclusief financiële verantwoording over het implementatiebudget 2013 en de aanvraag voor implementatiebudget 2014 vast te stellen;

b. in 2013 € 368.600,-- minder te onttrekken aan de reserve  implementatie KTD dan begroot;

c. tekorten als gevolg van het deels realiseren van taakstellingen á € 133.400,-- in de jaarrekening 2013 te verwerken, ten laste van de reserve Implementatie KTD;

d. voor de implementatie van bezuinigingsmaatregelen in 2014 een budget beschikbaar te stellen ter hoogte van € 1.362.000,-- ten laste van de reserve Implementatie KTD;

2. kennis te nemen van de prognose van de reserve implementatie KTD en te betrekken bij de besluitvorming over het voorstel ‘Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren’;

3. akkoord te gaan met de alternatieve invulling van de aan de Raad toegezegde Bestuursrapportage 2013-3 via de eindbalans van het collegeakkoord en de jaarrekening 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 24 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college vraagt de raad in te stemmen met de 'Eindrapportage 2013 Zutphen Versobert & Investeert’ en een implementatiebudget voor 2014 beschikbaar te stellen om realisatie van de voorgenomen maatregelen mogelijk te maken. Door net als in de afgelopen twee jaar een implementatiebudget beschikbaar te stellen kunnen de nodige investeringen worden gedaan die nodig zijn om de realisatie van de voorgenomen maatregelen mogelijk te maken. Tevens wordt met het beschikbaar stellen van dit budget dekking gegeven aan de alternatief voorgestelde wijze van realisatie van de afgesproken taakstelling tot formatiereductie. In de reserve implementatie Kerntakendiscussie blijft nog een restant budget aanwezig om de implementatie van maatregelen uit het nog vast te stellen bezuinigingsdocument 2015-2017 uit te voeren. Vanwege de onderlinge samenhang, staat dit voorstel samen met het voorstel "Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren" geagendeerd.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 24-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.H.M. Buitink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker
D66R. Jense
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe. Voor ligt de Eindrapportage 2013 ZV en aanvraag implementatiebudget 2014 en het voorstel voor Natuurlijk verloop versus boventallig verklaren. Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat er op dit moment al uitgaven gedaan worden. Uit het implementatiebudget van 2013 is een deel overgehouden. Dat als teken dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het ter beschikking gestelde bedrag.

Er worden ook taakstellingen gehaald. In de periode 2012-2013 is de taakstelling in loonsom gerealiseerd. Deels door natuurlijk verloop, deels door het boventallig verklaren. Er wordt daarom ook geïnvesteerd in mobiliteit. Door het toepassen van de seniorenregeling wordt hiervoor de taakstelling in 2015 gehaald.

Voorgesteld wordt om nu te kiezen voor het aanhouden van het natuurlijk verloop voor de formatie reductie. Dit betekent dat de taakstelling in 2017 wordt gehaald, maar de kosten zijn lager. Volgen van het natuurlijk verloop kost 1,3 mln, boventallig verklaren kost 2,6 mln. Het volgen van het natuurlijk verloop heeft ook waardevolle voordelen zoals het behouden van kennis en menskracht. Daarnaast is het mogelijk om voor te sorteren op de toekomstige ontwikkeling, omdat bekent is op welk moment iemand natuurlijk uitstroomt.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadsbelang dankt het College voor het heldere verhaal. Vraag is hoe er voorzien wordt in de kennisoverdracht nu er ervaren medewerkers afvloeien.

Het CDA haalt de passage aan over ‘anders werken, samenwerking, zaakgericht werken en piofach’. Gevraagd wordt hoe zich dat vertaalt.

Ten aanzien van de Griffie wordt opgemerkt dat de stukken niet op de website staan.

GroenLinks geeft aan dat niet uit de stukken blijkt dat de maatregel gestoeld is op een stevig personeelsbeleid. Uitgangspunt zou moeten zijn dat je de goede mensen houdt. Het voorstel komt daardoor wat vrijblijvend over.

Door de Stadspartij wordt gevraagd of er andere maatregelen, zoals outplacement, mogelijk zijn om de gevraagde bijdrage te verlagen.

De SP vraagt zich af of er voldoende flexibiliteit is binnen het ambtelijk bestand om bijvoorbeeld ander werk te gaan doen. Is er in dit verband rekening gehouden met mogelijke bijscholing?

De VVD merkt op dat er wat mist in het personeelsbeleid. Aan het College wordt gevraagd om een memo met daarin een visie op de aankomende periode en de behoefte aan menskracht en kennis daarin. Dit gelet op de grote transities die er aan komen.

Voorts wordt gevraagd of er nu sprake is van een financiële keuze of een bewuste keuze op basis van de taakinvulling.

De PvdA merkt op dat het voorstel past in het beeld van goed werkgeverschap. Vraag is welke hindernissen er zijn ten opzichte van het einddoel.

Burgerbelang merkt op dat het positief is dat het beschikbaar gestelde budget in 2013 toereikend is geweest. Vraag is tegelijk of de beschikbare reserve voor de periode 2015-2017 voldoende is.

In het voorstel wordt geopperd om de laatste rapportage van 2013 te laten vervallen. De argumenten die hieraan ten grondslag liggen acht zij wat mager. Er is behoefte aan meer informatie omtrent dit onderdeel van het voorstel.

De ChristenUnie vraagt of er gekeken is naar de inzet van vrijwilligers. Het museum en de bibliotheek werken op deze manier, dan zou de eigen organisatie hier ook naar moeten kijken vanuit haar voorbeeldfunctie.

Er wordt nu één jaar respijt gevraagd voor het halen van de doelstelling en dat kost incidenteel 1,3 mln. Is het mogelijk dit bedrag om te zetten naar een structureel bedrag, zodat er ook gekeken kan worden naar het natuurlijk verloop na 2017 of wellicht een extra taakstelling opgenomen kan worden?

D66 concludeert dat er een substantieel deel over is van het budget van 2013. Nu wordt gevraagd naar het beschikbaar stellen van een verdubbeld budget. De toelichting over die verdubbeling mist.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College stelt dat er hard gewerkt wordt aan de kennisoverdracht. De inzet op interne mobiliteit maakt dat ook nodig.

Stadsbelang vraagt in dit verband of zaken ook digitaal vast worden gelegd.

Het College geeft aan dat dit zeker gebeurd. Het zaakgericht digitaal werken is hiervan een goed voorbeeld.

De passage over anders werken doelt op flexplekken en de ontwikkelingen op het gebied van piofach (Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting). Voor deze bedrijfsvoeringaspecten wordt samenwerking gezocht in stedendriehoek verband met een vijftal gemeenten. Belangrijk is wel dat er eerst geïnvesteerd moet worden alvorens de besparing gerealiseerd wordt.

Binnen de gemeente wordt hard gewerkt aan een actief personeelsbeleid. De voorbereiding hiervan kost wel geld en capaciteit.

Het verlagen van de bijdrage van 1,3 mln is lastig. Dit bedrag is zorgvuldig tot stand gekomen.

De Stadspartij vraagt of er gekeken is naar andere maatregelen zoals outplacement.

Het college geeft aan dat het onduidelijk is of dit goedkoper is. De ambtelijke ondersteuning geeft uitleg.

Vanaf 2012 is er geïnvesteerd in mobiliteit. De medewerker wordt gestimuleerd om na te denken over de eigen loopbaan. Dit voorstel staat niet op zich, maar is onderdeel van het kader dat gegeven wordt door Zutphen Vooruit, het deelprogramma de veranderende rol in de samenleving en de strategische personeelsplanning. Er wordt in kaart gebracht wat de in de toekomst benodigde kwaliteiten zijn ook in relatie tot de decentralisaties en de digitalisering. Doel is de medewerkers inzetbaar te maken in de nieuwe organisatie. Door het natuurlijk verloop te volgen is precies duidelijk wie wanneer weggaat en welke taken er achterblijven. Dat geeft inzicht in de benodigde opvolging. Hier ligt ook een relatie met werving & selectie.

Groen Links vraagt of er ook gestuurd wordt op uitstroom of dat er alleen gekeken wordt naar het natuurlijk verloop.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er ook gestuurd wordt op het taakgerelateerde deel. In de bijlage bij de stukken is aangegeven aan welke taken de eerder al genoemde zeven fte gekoppeld is.

In de toekomst zal blijken of er nog meer taakgerelateerde fte’s kunnen worden bezuinigd als gevolg van veranderingen door samenwerking op piofach gebied.

GroenLinks vraagt of er ook wordt opgeschoond onder disfunctionerende medewerkers.

Vanuit de ambtelijke ondersteuning wordt aangegeven dat de personele jaarcyclus een belangrijk instrument is om hierop te sturen. Dit houdt in dat er per kalenderjaar drie gesprekken plaatsvinden met de leidinggevende waaronder een beoordelingsgesprek. Er wordt ook gestuurd op het houden van die gesprekken. Afscheid nemen van een medewerker is daarin een mogelijkheid.

Het College vervolgt de beantwoording van de vragen met de opmerking dat de reserve toereikend is. Daarnaast zit er nog rek in het budget.

De PvdA reageert op de vragen van Groen Links met de opmerking dat er geen relatie ligt tussen boventalligheid en disfunctioneren. Dit zijn zaken die los van elkaar gezien moeten worden.

GroenLinks reageert door te stellen dat goed werkgeverschap ook inhoudt dat er bij disfunctioneren afscheid genomen moet kunnen worden van een medewerker.

De PvdA stelt dat dit een andere discussie is en niet in dit onderwerp betrokken moet worden.

Het College vervolgt de beantwoording.

De jaarrekening over 2013 komt er aan. Het zou verspilling zijn indien er nog een extra rapportage gemaakt zal moeten worden.

Inzet van vrijwilligers is lastig, maar er worden wel zaken teruggelegd in de samenleving.

Stadsbelang vraagt om wat voor zaken het precies gaat.

Het College verduidelijkt dat het dan gaat om adoptiegroen of het opruimen in de wijken. Er zijn veel mensen actief in de samenleving.

Stadsbelang vraagt of er geen verdringing plaatsvindt op de arbeidsmarkt.

Het College stelt dat de Delta ook aan het werk is binnen de gemeente. Op dat vlak is er ook een gemeentelijke taak.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat er sinds vorig jaar gestuurd wordt op loonsom. Het is daarmee mogelijk om de vergoeding van stagiaires of vrijwilligers op te nemen. De leidinggevende maakt deze afweging.

Het College geeft als antwoord op de vraag van de Christen Unie aan dat de 1,3 mln. een structurele bezuiniging is. Er s niet gedacht over een extra taakstelling die dat kan dekken. De daadwerkelijke bezuiniging is ook groter dan de 1,3 mln.

De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat het wegstrepen van taken juist extra geld kost.

D66 refereert aan de vraag over de verdubbeling van het budget. Er zit een groot verschil tussen hetgeen begroot is. Zijn er ook niet-gehaalde bezuinigingen?

Het College stelt dat de maatregelen die in 2014 worden uitgevoerd complexer zijn en dus ook een grotere investering vragen. De ambtelijke ondersteuning voegt hieraan toe dat er ook een doorschuif effect is. Bijvoorbeeld de boete van de belastingdienst in verband met de seniorenregeling.

De VVD geeft aan geprobeerd te hebben een toez3gging los te krijgen over een breder beeld voor de toekomst op het gebied van de personele lasten in relatie tot de indirecte kosten en de verdeling daarvan over de verschillende maatregelen.

Het College stelt dat er een forumsessie is gepland over de toekomstvisie waarbij ook het financiële aspect meegnomen wordt.

Burgerbelang vraagt of bezuinigen op het ambtelijk apparaat nog verantwoord is gelet op de druk op de organisatie. Is het afstoten van taken een optie?

Het College geeft aan dat er taken afgestoten worden. Deze zijn te vinden in de bijlage, de taakgerelateerde reducties.

Binnen de organisatie stijgt de werkdruk en de gevolgen daarvan laten zich zien in het ziekte verzuim.

De SP herinnert aan haar vraag over de flexibiliteit in de inzet van medewerkers.

Het College stelt dat alle medewerkers in algemene dienst zijn aangesteld.

De Voorzitter concludeert dat alle vragen zijn beantwoordt en na een korte inventarisatie dat beide voorstellen door kunnen naar de raad voor besluitvorming en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend