Pagina delen

Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Het presidium stelt voor :

De Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 8 april 2019 heeft de raad de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vastgesteld. In deze verordening is onverhoopt een verschrijving opgetreden en is onverhoopt de vergoeding voor Forumleden niet geregeld.

Deze omissies worden hersteld in de Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019.

Tevens wordt in deze Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 geregeld dat, naast de raadsleden die lid zijn van de Rekenkamerfunctiecommissie, ook de forumleden die lid zijn van de Rekenkamerfunctiecommissie voor voornoemd lidmaatschap een maandelijkse vergoeding krijgen.

Beoogd effect

Dit voorstel beoogt in de betreffende verordening te verwijzen naar de juiste wettelijke grondslag voor de extra vergoeding voor de leden van de vertrouwenscommissie en van de Rekenkamercommissie, ook forumleden die lid zijn van de Rekenkamercommissie een extra maandelijkse vergoeding te doen toekomen, en de juridische grondslag voor de vergoeding die Forumleden altijd vanuit de gemeente kregen vast te leggen.

Argumenten

1.1 Actualisatie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 om een kennelijke verschrijving te herstellen en de vergoeding van Forumleden juridisch te regelen.

Het is wenselijk om de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 te actualiseren naar aanleiding van een geconstateerde verschrijving en de constatering dat de juridische basis voor de vergoeding van Forumleden ontbreekt. Ook is het wenselijk de fincanciële ongelijkheid tussen raadsleden en Forumleden in hun hoedanigheid als lid van de Rekenkamercommissie ongedaan te maken door ook de juridische mogelijkheid te creëren om ook Forumleden in hun hoedanigheid als lid van de Rekenkamercommissie een maandelijkse vergoeding toe te kennen gelijk aan die van raadsleden in hun hoedanigheid als lid van de Rekenkamercommissie.

Kanttekeningen

1.1 Financiële gevolgen

De maandelijkse vergoeding voor Forumleden in hun hoedanigheid als lid van de Rekenkamercommissie is een nieuwe uitgave die niet in de begroting van 2019 is meegenomen. Dit zijn dus extra uitgaven. Deze extra uitgaven kunnen echter worden betaald uit de post waaruit de raads- en forumleden hun maandelijkse vergoeding krijgen; in deze post zit nog voldoende financiële ruimte voor voornoemde extra uitgaven. Daarnaast betreft het maar één Forumlid die in zijn hoedanigheid als lid van de Rekenkamercommissie een extra vergoeding krijgt. 

Er zijn signalen dat de wetgever de wet zodanig aanpast, dat een Rekenkamercommissie alleen nog maar uit externe leden mag bestaan. Indien deze wetgeving daadwerkelijk rechtskracht gaat krijgen, dan betekent dat dat alleen externe leden deel mogen uitmaken van de Rekenkamercommissie en hoeft de gemeente niet meer maandelijks €120,-- uit te keren aan raads- en forumleden in hun hoedanigheid van lid van de Rekenkamercommissie.

De maandelijkse vergoeding voor Forumleden is een uitgave die we altijd al hebben gedaan en in de begroting is meegenomen. Het herstellen van de juridische grondslag hiervoor in de Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden heeft daarom geen financiële gevolgen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Na vaststelling van deze Verordening zal deze op de dag na datum van bekendmaking met terugwerkende kracht tot 8 april 2019 in werking treden.

Financiën

De vergoeding voor Forumleden in hun hoedanigheid als lid van de Rekenkamercommissie is een nieuwe uitgave die niet in de begroting van 2019 is meegenomen.  Deze extra uitgaven kunnen echter worden betaald uit de post waaruit de raads- en forumleden hun maandelijkse vergoeding krijgen; in deze post zit nog voldoende financiële ruimte voor voornoemde extra uitgaven. 

Bijlagen

  1. Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0121

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het presidium van 12 november 2019 met nummerb e s l u i t :

De Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 2 december 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Op 8 april 2019 heeft de raad de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vastgesteld. In deze verordening is onverhoopt een verschrijving opgetreden en is onverhoopt de vergoeding voor Forumleden niet geregeld.

Deze omissies worden hersteld in de Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019.

Tevens wordt in deze Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 geregeld dat, naast de raadsleden die lid zijn van de Rekenkamerfunctiecommissie, ook de forumleden die lid zijn van de Rekenkamerfunctiecommissie voor voornoemd lidmaatschap een maandelijkse vergoeding krijgen.

De raad wordt voorgesteld De Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019 vast te stellen.

Op grond van artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd om verordeningen vast te stellen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 02-12-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. We hebben een groot aantal stukken op de agenda, waarvan de inschatting is dat het vooral hamerstukken in de raad betreft. Enkele stukken zijn vanavond voor een (korte) bespreking geagendeerd.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Graag eerst uw aandacht voor de inspreker. Het woord is aan de heer Athmer.

Zie voor de bijdrage van de heer Athmer de bijlage bij het verslag.

Voorzitter: Dank u wel meneer Athmer. Zijn er vragen voor de inspreker?

PvdA: Zijn er in Nederland bedrijven die werken met open deuren-beleid?

Inspreker: MamaLoes Babysjop werkt op deze manier. En in 2021 opent een Greyston bakkerij in Amsterdam op basis van hetzelfde concept.

SP: Bedankt voor dit mooie betoog. Wat ik me afvraag is wat de rol van de raad hierin kan zijn?

Inspreker: Ik bedoel niet direct dat de gemeente als bedrijfseigenaar op deze manier aan de slag moet gaan. De gemeente kan echter wel sturen en stimuleren. Bijvoorbeeld door hindernissen in regelgeving weg te nemen, bedrijven uit te nodigen naar Zutphen te komen en te faciliteren.

GroenLinks: Heeft u al ondernemers uit Zutphen gesproken?

Inspreker: Nog niet. Wel ken ik enkele bedrijven, groot en klein, die open staan voor het idee.

D66: Kunnen we dit puur aan de ondernemers overlaten?

Inspreker: Dat kan. Het kost alleen meer tijd en je bent als gemeente afhankelijk van initiatieven van anderen.

Voorzitter: De inspreker heeft verzocht om een eigenstandig Forum over dit onderwerp. Hoe denken de fracties daarover?

GroenLinks en VVD: We kunnen het aan de fracties zelf overlaten initiatief te nemen.

PvdA: Wij denken dat het thema zich goed leent voor een Forumavond.

D66: Wanneer we een forum organiseren, zou het goed zijn voor een bredere opzet te kiezen. Daarbij denk ik aan basisbanen, waar de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over heeft gerapporteerd, en het idee van een basisinkomen.

Voorzitter: Ik constateer dat de meningen verdeeld zijn en stel voor dat we het verzoek om een forum over dit onderwerp voorleggen aan het Presidium. Zij kunnen bepalen of het forum er moet komen en welke vorm en welke breedte wenselijk is.

Bedankt voor uw bijdrage meneer Athmer, u kunt weer plaatsnemen op de publieke tribune.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Geen informatie.

4. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks: Wij hebben twee moties in voorbereiding. De eerste is een motie over Grondstoffenrijk Zutphen, de tweede gaat over huis aan huis bladen en reclamefolders. We zijn van plan de moties op 16 december in te dienen en we zullen nog bezien of we vragen om directe behandeling en besluitvorming. Het uitgangspunt is dat andere fracties voldoende tijd krijgen zich een oordeel te vormen over de moties.

5. Toezeggingenlijsten

5a Toezeggingenlijst Forum 2 december 2019

Geen opmerkingen.

5b Toezeggingenlijst Raad 2 december 2019

BewustZW: Hoe staat het met de toezegging over het maaibeleid bij trapveldjes (nummer 2019-16)?

Voorzitter: In de lijst ter inzage liggende stukken is het beloofde memo opgenomen (memo nr. 1).

GroenLinks: Is bekend wanneer het voor eind november aangekondigde memo over de pilot inburgering beschikbaar komt (nummer 2019-15)?

College: Dat zal ik voor u nagaan.

D66: De toezegging over het plan van aanpak invulling en uitvoering aanbevelingen Rekenkameronderzoek ‘Taken op afstand dichtbij’ (2018-07), hoe staat het daarmee?

College: Ook dit zullen we voor u uitzoeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Verordening Werkgeverscommissie gemeente Zutphen 2020

VVD: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We hebben behoefte aan een Forum.

CDA: Wat is uw vraag? Ik ben hier namens de Werkgeverscommissie om vragen te beantwoorden over dit onderwerp.

VVD: Op dit moment is me niet helemaal helder wat vanuit de fractie is bedoeld. Het gaat om artikel 2, lid 5 van de verordening.

Voorzitter: Ik stel voor dat u probeert in bilateraal overleg de vraag scherp te krijgen, zodat deze kan worden beantwoord. Het voorstel gaat vooralsnog als hamerstuk door naar de raad.

6b Eerste Wijzigingsverordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

6c Vaststelling Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019

BewustZW: We willen dit onderwerp graag als bespreekpunt op de agenda van de raad. Dat geldt ook voor de agendapunten 6d en 6e.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6d Vaststelling belastingverordeningen gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6e Aansluiting van de gemeenschappelijke regelingen ODA, PlusOV en Tribuut bij werkgeversvereniging

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van BewustZW heeft gevraagd van dit onderwerp een bespreekpunt te maken in de raad.

6f Vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020 van de gemeente Zutphen

Voorzitter: Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

7 Herbeoordeling reserves

BewustZW: Eén van de subsidies was bedoeld voor glasvezel. In Warnsveld is glasvezel inmiddels aangelegd, is dat in de gehele gemeente inmiddels gebeurd?

College: Alleen het surplus, het geld dat over is na de aanleg van glasvezel in de hele gemeente, zetten we over naar de algemene reserve.

8 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2020

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

9 Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019

SP: De inhoud van de brief van wijkteam de zuidwijken over de Uitwijk (rubriek C, nummer 01) vinden wij verontrustend. Wat doet het college hieraan?

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Er zitten een aantal aannames in de brief die helaas niet juist zijn. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

10 Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 december 2019

GroenLinks: Over het Vispoortplein/ de voormalige meisjesvakschool (collegestuk nummer 3) willen we graag een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken.

11 Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 22 november 2019

GroenLinks: We zien op de lijst dat het college is gevraagd een memo over de voortgang en realisatie van ideeën uit het Blauwboek op te stellen. Voor onze fractie is dat niet voldoende, we willen dit onderwerp graag bespreken in een Forum.

Voorzitter: We laten de Agendacommissie weten dat de fractie van GroenLinks heeft gevraagd dit onderwerp in een Forum te bespreken. Het ligt voor de hand het onderwerp te agenderen wanneer het memo van het college is ontvangen.

12 Vaststellen forumverslag(en)

12a Forumverslag 07-11-2019

Het Forumverslag van 7 november 2019 wordt vastgesteld.

12b Forumverslag 14-11-2019

Het Forumverslag van 14 november 2019 wordt vastgesteld.

13 Sluiting

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage, de vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend