Pagina delen

Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

om het college toestemming te geven om de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (hierna ook: GR Tribuut of Tribuut) regelt de belastingsamenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. In de GR is bepaald dat de deelnemers aan Tribuut en haar bestuur de bevoegdheden overdragen die nodig zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke belastingen (artikel 5, eerste lid jo artikel 3).

Naar aanleiding van enkele concrete situaties over de hardheidsclausule van artikel 63 Algemene wet rijksbelastingen (Awr) is de vraag gerezen of Tribuut bevoegd is deze hardheidsclausule toe te passen of dat deze bevoegdheid bij de deelnemers is gebleven, gelet op de beleidsvrijheid die hierbij immers een rol speelt. Uitgangspunt bij Tribuut is dat het een bedrijfsvoeringsorganisatie (bvo) is die per definitie beleidsarm moet zijn (op grond van artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)). Bij de oprichting van Tribuut is om deze reden ook nadrukkelijk voor een bvo gekozen. Een beleidsarme bvo met beleidsvrijheid, wat bij het toepassen van de hardheidsclausule aan de orde is, laat zich immers lastig met elkaar verenigen.

Voor het bestuur van Tribuut was dit aanleiding om een werkgroep in te stellen bestaande uit juristen van de deelnemende gemeenten. Deze werkgroep had als taak de tekst van de GR opnieuw te bekijken en vanuit de discussie over de hardheidsclausule te komen met een advies voor eventuele aanpassing van de GR Tribuut. Aanpassing in die zin dat alle bevoegdheden rondom belastingen expliciet in de GR tekst zijn verwoord.

Met deze eerste wijziging van GR, waarmee onder meer duidelijk wordt vastgelegd dat het toepassen van de hardheidsclausule altijd een bevoegdheid van de deelnemers is, is duidelijk welke bevoegdheden aan Tribuut en haar bestuur zijn overgedragen. Daarnaast is de GR Tribuut tekstueel/ redactioneel aangepast, zodat de inhoud van de GR weer actueel is. Voordat het college over kan gaan tot vaststelling van deze eerste wijziging moet op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming worden verkregen van de raad.

Beoogd effect

Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking.

Argumenten

1.1 Toestemming van de raad is wettelijk vereist.
Op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gaat het college van burgemeester en wethouders niet over tot het vaststellen van een wijziging van de gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Deze toestemming kan slechts onthouden worden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

1.2 Inhoudelijke wijziging(en) van de GR Tribuut.
Voor de precieze inhoudelijke wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking wordt verwezen naar het Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking 2019 (1e wijziging), zie de bijlage.

Met deze wijziging van de GR Tribuut worden alle bevoegdheden inzake de gemeentelijke belastingen, kwijtschelding en de Wet waardering onroerende zaken (Woz) aan de GR Tribuut overgedragen, met uitzondering van de bevoegdheden die expliciet in de GR Tribuut daarvan worden uitgesloten. Deze uitzonderingen zijn de toepassing van de zogeheten hardheidsclausule (artikel 63 AWR), de bevoegdheid inzake parkeerbelasting/ wielklem (artikel 225, 234 en 235 Gemeentewet) en bevoegdheden inzake de Wet op de bedrijfsinvesteringszones. Deze bevoegdheden mogen dus enkel de deelnemende gemeenten zelf uitoefenen.

Daarnaast is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele tekstuele/ redactionele wijzigingen door te voeren en enkele artikelen die niet meer actueel te zijn te schrappen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na verkregen toestemming van de raad is de wijziging een feit, met dien verstande dat de wijziging van de GR al tot stand gekomen is als ten minste twee derde van de deelnemers daartoe heeft besloten (artikel 29, eerste lid GR Tribuut). De gewijzigde GR moet door burgemeester en wethouders van Epe bekendgemaakt worden, omdat Tribuut aldaar is gevestigd. Daarom wordt in het besluit bepaald dat de inwerkingtreding plaats vindt op de eerste dag na de datum van bekendmaking door burgemeester en wethouders van Epe.

Rapportage/evaluatie

Als in de toekomst nodig blijkt te zijn, vanwege ervaringen uit de praktijk, dat de GR Tribuut weer gewijzigd zal moeten worden, wordt er weer een raadsvoorstel en -besluit ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Financiën

Deze wijziging heeft geen financiële consequenties.

Bijlagen

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking 2019 (1e wijziging)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0109

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 oktober 2019 met nummer 151396


gelet op artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

overwegende dat de bevoegdheden die aan de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking zijn overgedragen onvoldoende duidelijk in de tekst van de gemeenschappelijke regeling zijn geformuleerd;

overwegende dat het hierdoor noodzakelijk is de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking te wijzigen;

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders hiertoe slechts mag overgaan na verkregen toestemming van de gemeenteraad; 


b e s l u i t :

aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend