Pagina delen

Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigingen (overeenkomstig het bijgevoegde voorstel tot wijziging).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De regionale samenwerking in de Omgevingsdienst Achterhoek is een Gemeenschappelijke Regeling. Deze moet op deze wetswijzigingen worden aangepast.

Daarnaast worden nog enkele wijzigingen voorgesteld.

Alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland moeten hiertoe besluiten.

Op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wgr heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming nodig van de raad voordat tot de wijziging mag worden besloten. Op grond van tweede lid van artikel 51 Wgr kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Beoogd effect

Toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Argumenten

1 Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten worden verwerkt.

Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De samenwerking in de Omgevingsdienst Achterhoek is een Gemeenschappelijke Regeling. Deze moet op deze wetswijzigingen worden aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in de wet zijn:
-      Versterking van de invloed van de staten en raden op begroting en jaarrekening; daarbij zijn de momenten van toezending van de begrotingskaders en begroting en jaarrekening aan de deelnemers veranderd;
-      Een verschuiving van de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur naar het Dagelijks Bestuur;
-      De bepaling dat het aantal leden in een Dagelijks Bestuur geen meerderheid mag vormen ten opzichte van de leden van het Algemeen Bestuur.

2 Daarnaast worden nog enkele andere wenselijke wijzigingen voorgesteld.

Andere onderdelen in de regeling die nu worden gewijzigd zijn:
-      wijzigen van het aantal leden van het Dagelijks Bestuur van 3 naar 4 (artikel 15);
-      mogelijk maken van de omschakeling van input- naar outputfinanciering (artikel 10);
-      opnemen van (nadere) regels voor het vaststellen van budgetneutrale wijzigingen van de begroting (artikel 29);
-      schrappen van niet meer geldende bepalingen (zie de Toelichting en de Reactienota);

3 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek heeft de wens geuit om de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek aan te passen.

Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 24 juni 2015 het Dagelijks Bestuur opgedragen om de voorbereiding, de uitwerking en het in procedure brengen van het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ODA namens het Algemeen Bestuur te verzorgen.

2.4 Alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland moeten hiertoe besluiten.

In de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald (artikel 34) dat de deelnemers en het Algemeen Bestuur bevoegd zijn om een wijziging van de regeling aan de deelnemers in overweging te geven. Het Dagelijks Bestuur is belast met het toezenden van het voorstel aan de deelnemers.

2.5 Het voorstel is het afgelopen half jaar ambtelijk voorbereid.

De consequenties van de gewijzigde Wgr is besproken in de Bestuurlijk Juridische Expertgroep van het Gelders Stelsel. De leden in de groep hebben gezamenlijk opgetrokken in de totstandkoming van de voorstellen tot wijziging van de regeling. Getracht is om de teksten van de regelingen van de 7 omgevingsdiensten in Gelderland zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en op elkaar te laten aansluiten.

De Omgevingsdienst Achterhoek heeft een conceptvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ter becommentariëring voorgelegd aan de (juridische medewerkers van de) deelnemers in de regeling. De ingekomen reacties op het voorstel en het daarop gegeven commentaar van de ODA is verwoord in de reactienota.

Toelichting op de bijlagen bij dit voorstel:

Bij dit voorstel gaan vijf bijlagen:
Bijlage 1:   het voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling;
Bijlage 2:   een artikelgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen;
Bijlage 3:   een geconsolideerde versie van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling met daarin opgenomen de voorgestelde wijzigingen;
Bijlage 4:   een reactienota over de ingekomen opmerkingen, wijzigingen en aanvullingen bij de ambtelijke voorbereiding.
Bijlage 5:   de aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur.

Bijlage 1: Voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Dit is de bijlage waarover besloten moet worden. Het voorstel van wijziging bevat het besluit waarin alle voorgenomen wijzigingen zijn opgenomen.

Bijlage 2: Artikelgewijze toelichting.

Deze bijlage bevat een tekstuele toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling.

Bijlage 3: Geconsolideerde versie van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling na wijziging.

Deze bijlage bevat de zogeheten ‘geconsolideerde versie’ van deze Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Een geconsolideerde versie van een regeling is de oorspronkelijke basistekst zoals deze eruit komt te zien nadat alle voorgestelde wijzigingen in de tekst zijn verwerkt. Een tekst in geconsolideerde vorm heeft alleen informatieve waarde en is niet juridisch bindend. Alleen de oorspronkelijke publicaties (zoals hier de eerste tekst van de Gemeenschappelijke Regeling en de voorgestelde wijziging na besluitvorming) zijn juridisch bindend. Omdat de publicaties van de wijzigingen op zichzelf staand niet prettig leesbaar zijn en geen duidelijk beeld geven van het eindresultaat is een geconsolideerde versie bijgevoegd.

Bijlage 4: Reactienota.

Dit is een overzicht van de ingekomen reacties op het ambtelijk concept-voorstel tot wijziging van deze Gemeenschappelijke Regeling. De juridische contactpersonen per partner zijn per e-mail en in een overleg op 15 oktober 2015 geconsulteerd over het concept-voorstel. Deze reacties zijn opgenomen in deze reactienota en voorzien van commentaar van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Bijlage 5: De aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Met deze brief biedt het Dagelijks Bestuur de voorgestelde wijziging ter besluitvorming aan de deelnemers aan. De deelnemers zijn de provincie Gelderland en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Ook andere deelnemers in deze Gemeenschappelijke Regeling voeren in december en januari procedures voor besluitvorming.

Een Gemeenschappelijke Regeling is gewijzigd op het moment dat ten minste twee derde van de deelnemers aan de regeling daartoe besloten heeft. Concreet betekent dit dat op het moment dat 8 deelnemers deze wijziging hebben vastgesteld, deze een feit is. Naar verwachting zal dat eind januari het geval zijn.

Rapportage/evaluatie

De zeven omgevingsdiensten in Gelderland, die samen het Gelders Stelsel vormen, hebben afgesproken om dit stelsel in het voorjaar van 2016 te evalueren.

Financiën

Met dit voorstel is geen budget of krediet gemoeid.

De begroting van de Omgevingsdienst Achterhoek komt in college en raad.

De begroting voor 2016 is al vastgesteld.

Bijlagen

Toelichting op de bijlagen bij het voorstel:

Bij het collegebesluit gaan vijf bijlagen:
Bijlage 1:   het voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling;
Bijlage 2:   een artikelgewijze toelichting op de voorgestelde wijzigingen;
Bijlage 3:   een geconsolideerde versie van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling met daarin opgenomen de voorgestelde wijzigingen;
Bijlage 4:   een reactienota over de ingekomen opmerkingen, wijzigingen en aanvullingen bij de ambtelijke voorbereiding.
Bijlage 5:   de aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur.

Bijlage 1: Voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

Dit is de bijlage waarover besloten moet worden. Het voorstel van wijziging bevat het besluit waarin alle voorgenomen wijzigingen zijn opgenomen.

Bijlage 2: Artikelgewijze toelichting.

Deze bijlage bevat een tekstuele toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling.

Bijlage 3: Geconsolideerde versie van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling na wijziging.

Deze bijlage bevat de zogeheten ‘geconsolideerde versie’ van deze Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Een geconsolideerde versie van een regeling is de oorspronkelijke basistekst zoals deze eruit komt te zien nadat alle voorgestelde wijzigingen in de tekst zijn verwerkt. Een tekst in geconsolideerde vorm heeft alleen informatieve waarde en is niet juridisch bindend. Alleen de oorspronkelijke publicaties (zoals hier de eerste tekst van de Gemeenschappelijke Regeling en de voorgestelde wijziging na besluitvorming) zijn juridisch bindend. Omdat de publicaties van de wijzigingen op zichzelf staand niet prettig leesbaar zijn en geen duidelijk beeld geven van het eindresultaat is een geconsolideerde versie bijgevoegd.

Bijlage 4: Reactienota.

Dit is een overzicht van de ingekomen reacties op het ambtelijk concept-voorstel tot wijziging van deze Gemeenschappelijke Regeling. De juridische contactpersonen per partner zijn per e-mail en in een overleg op 15 oktober 2015 geconsulteerd over het concept-voorstel. Deze reacties zijn opgenomen in deze reactienota en voorzien van commentaar van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Bijlage 5: De aanbiedingsbrief van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Met deze brief biedt het Dagelijks Bestuur de voorgestelde wijziging ter besluitvorming aan de deelnemers aan. De deelnemers zijn de provincie Gelderland en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0207

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 23 december 2015 met nummer 73166


gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;


b e s l u i t :

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigingen (overeenkomstig het bijgevoegde voorstel tot wijziging).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 januari 2016 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De regionale samenwerking in de Omgevingsdienst Achterhoek is een Gemeenschappelijke Regeling. Deze moet op deze wetswijzigingen worden aangepast. Daarnaast worden nog enkele wijzigingen voorgesteld. Alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland moeten hiertoe besluiten. De Raad wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek te wijzigingen (overeenkomstig het bijgevoegde voorstel tot wijziging). Op grond van artikel 51, tweede en derde lid van de Wgr heeft het college van burgemeester en wethouders toestemming nodig van de raad voordat tot de wijziging mag worden besloten. Op grond van tweede lid van artikel 51 Wgr kan de toestemming slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 18-01-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en E. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: De Tillift in zwembad de IJsselslag komt er. Het AZC heeft vertraging opgelopen: het zal om en nabij mei 2016 worden dat vluchtelingen daadwerkelijk gehuisvest kunnen worden. Omwonenden van het AZC worden deze week geïnformeerd. De tussenstand voor de situatie met betrekking tot de huishoudelijke hulp is als volgt: op landelijk niveau wordt besproken om TSN over te nemen door buurtzorg.

4. Aankondiging moties en amendementen

Voorzitter: Willen partijen hiervan gebruik maken?

GroenLink: Kan de Motie Snel internet buitengebied vanavond in de Raad behandeld worden? Er is hier een meerderheid voor.

CDA: Dit komt bij agendapunt 7 aan de orde.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Voorzitter: Voldoende besproken, hamerstuk in de raad.

6b. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de tweede periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Voorzitter: Voldoende besproken, hamerstuk in de raad.

7 Motie: Snel internet in het buitengebied

GroenLinks: Mag deze motie door naar de Raad van vanavond? Of zijn er nog vragen?

ChristenUnie: Hoe staat het college daar tegenover?

College: Wij zijn het ermee eens dat deze motie vanavond in de Raad wordt behandeld. Er is al een brief naar de gemeente Bronckhorst gestuurd om bij hun aan te sluiten.

PVDA: Een brief naar de gemeente Bronckhorst? Wij zouden toch aansluiten bij de provincie?

College: Zeker, maar de gemeente Bronckhorst is hiermee al verder.

CDA: Wij hebben een vraag aan de Stadspartij: Waarom staat er op deze motie een kruis door het logo van jullie partij en door de naam van jullie raadslid? waarom zijn jullie niet mede indiener?

Stadspartij: De tekst van de motie luidde eerst anders, deze is nu aangepast. Nu zijn wij wel akkoord.

GroenLinks: Jullie zijn het er nu wel mee eens?

Stadspartij: Ja.

SP: Wij hebben deze motie ook niet ondertekend, maar zijn het er ook mee eens. Als de Stadspartij ondertekent, zijn wij de enige partij die niet hebben ondertekend. Wij ondertekenen dan ook.

VVD: Deze motie wordt vanavond in de Raad behandeld, daar vindt dan ook de beraadslaging plaats.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 januari 2016

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 14-12-2015

Voorzitter: Vastgesteld.

10b. Forumverslag 15-12-2015

Voorzitter: Er is door de VVD (Antje van Dijk) een wijziging op het verslag aangedragen. Aan de verwerking hiervan is nog niet toegekomen. Daarom wordt niet nu het verslag vastgesteld maar in de volgende technisch blokvergadering.

11. Sluiting

Voorzitter: Ter gelegenheid van het afscheid van Willem van Stockum van de VVD in de raadsvergadering, zal in de hal tijdens het koffiedrinken Zjusst (jeugdtoneel) een voorstelling geven. Hiermee sluit ik de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 18 januari 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 18-01-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend