Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein

Onderwerp Eerste voortgangsrapportage...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein

Onderwerp Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein
Portefeuillehouder P.C.M. Withagen
Inlichtingen bij G. Borgonjen P&P
587374 g.borgonjen@zutphen.nl

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Memo financieel inhoudelijke rapportage 3 decentralisaties

Forum van 7 april 2015


Toelichting griffie:
Per 1 januari 2015 zijn de vanuit het Rijk en de Provincie gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet en de overgehevelde taken uit de AWBZ naar de WMO een gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. Met deze overgang van taken naar de gemeente gaat zo’n € 40 miljoen gepaard. In het voortraject tot de invoering van de drie decentralisaties zijn door het Programmabureau Sociaal Domein regelmatig informele bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd om de voorbereiding op deze nieuwe taken te bespreken. Afgesproken werd dat wanneer de ervaringen uit de eerste periode bekend zijn deze in een Forumvergadering teruggekoppeld worden. Het forum wordt daarom nu over met name de financiële voortgang, onzekerheden en risico’s door het college geïnformeerd.
Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum: 07-04-2015
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Informerend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijken
Griffier: M.J.E. van den Berg

Aanwezig namensNaam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen

Portefeuillehouder(s): P Withagen, A de Jonge
Pers: nee
Publiek: 18 peronen
Insprekers: ja

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanavond bespreken we de voortgang inzake de decentralisaties sociaal domein. Hiervoor is een budget van 40 miljoen Euro beschikbaar. Vanavond worden de eerste resultaten op het financiele gebied besproken.

Er is ook een inspreker, mevrouw Van den Bor. Aan haar wordt het eerst het woord gegeven. Vervolgens krijgt het college de gelegenheid de rapportage toe te lichten. Tot slot wordt de raad in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of een discussie te voeren.

Inspreker: leest de inspraakreactie voor, zie bijgevoegde inspraakreactie. Geeft aan geen lid te zijn van de bewonerscommissie van het Bornhof maar wel medewerker is geweest van het oude Bornhof. Zij spreekt namens de bewoners die aan haar hebben gevraagd om dat namens hen te doen.

Voorzitter: heeft de raad vragen aan inspreker?

BewustZW: Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Ook de recreatieruimte aan de Martinetsingel zal door ieder1 Anders ingevuld gaan worden.

Inspreker: op meer plekken sluiten er recreatieve ruimten.

CDA: U legt uw zorgen bij de gemeente, wat verwacht u van de gemeente?

Inspreker: Dat de gemeente hiervan kennisneemt, dat de gemeente dit aanneemt. Bewoners kunnen tot 15 april met oplossingen komen. Wellicht heeft de gemeente suggesties voor de bewoners.

VVD: Is de bewonerscommissie ook zelf in overleg getreden met Stichting Perspectief?

Inspreker: Het zou aan de gemeente zijn werd verteld aan de bewonerscommissie.

PVDA: Hoeveel mensen maken er gebruik van de recreatieruimte? Komt Stichting Perspectief met een alternatief?

Inspreker: De recreatieruimte wordt breed ingezet voor alle activiteiten. Er maken daardoor veel mensen gebruik van. Stichting Perspectief heeft geen alternatief aangeboden.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Nee? Dan dank ik mevrouw Van den Bor. Ik geef het woord aan het college.

College: Het is bekend dat er meerdere ontmoetingsruimten onder druk staan door alle veranderingen. Wat gebeurt er in Zutphen? Wat is ieders verantwoordelijkheid/rol daarin? Wie organiseert waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? De gemeente voelt zeker verantwoordelijkheid, maar niet alleen de gemeente is verantwoordelijk. Ook corporaties en de inwoners zelf hebben verantwoordelijkheid.

BewustZW: Het college geeft aan dat het onder druk staan van ontmoetingsruimten logisch is. Hierover heb ik zorg; hoe anticiperen wij ons op dit ontstaan?

College: Het bestaan van ontmoetingsruimten verandert. Wij hebben deze beweging niet concreet zien aankomen. Wel zijn we ons bewust dat er veranderingen zullen ontstaan. Wij moeten bepalen wat onze rol hierin is.

De voortgangsrapportage heeft als doel om per twee maanden de raad te informeren vanwege de nieuwe taak in het sociale domein en de financiele risico’s die dat met zich meebrengt. Nu zijn er nog veel onzekerheden. Er zijn slechts hele globale prognoses. Het belang van de rapportage is te laten zien dat het afgesproken proces begint te werken. Dat zie je met de rapportage. Een en ander is nog wel een zoektocht. Deze rapportage is vooral financieel van aard. Voor de zomer van 2015 komt er een tweede bijeenkomst over de beleidseffecten in een zogenaamde monitor. Daarnaast hebben we de buraps om te informeren.

Voorzitter: zijn er vragen?

CDA: Wat opvalt is dat voor de jeugd een drietal zorgaanbieders in Zutphen al boven het budgetplafond zit.

Burgerbelang: In de beginfase ontbreekt veel informatie. De nieuwe geldstroom bedraagt 40 miljoen Euro. Hoe groot was de oude geldstroom? Bij de jeugd zitten drie zorgaanbieders al aan het budgetplafond. Voor Wajong is er nog geen zorgaanbieder, wat is hier de verwachting? Deze rapportage zal een keer per twee maanden plaatsvinden. Waarom niet een keer per drie maanden? Dat zal tijd en kosten sparen.

VVD: Welke risico’s bestaan er bij de WMO in relatie tot de pgb?

PVDA: Er is veel nog niet duidelijk. Maar deze eerste rapportage laat geen heel negatief scenario zien. Voorlopig willen wij wel dat er een keer per twee maanden gerapporteerd wordt.

D66: wij hebben zelf verzocht om een keer per twee maanden een rapportage te krijgen, dus dat voorlopig aanhouden.

PVDA: we hebben ook een vliegende brigade. Komen daar veel vragen of niet?

BewustZW: ik hecht veel waarde aan de rapportage. In de vervolgrapportage graag geen totaalbeeld maar concrete cijfers.

Stadspartij: In de rapportage ligt de focus op getallen, hoe betrouwbaar zijn die getallen? Welke verplichtingen hebben wij? Hoe wordt op beide gestuurd?

GroenLinks: aanvullend op hetgeen de PVDA heeft gezegd het volgende. Wat is al aan informatie gevraagd met betrekking tot de decentralisaties en de daarvoor ontwikkelde indicatoren?

College: Hoe zit het met de keuzevrijheid bij regionale zorgaanbieders die al aan het budgetplafond zitten. Hierover is gesproken met wethouders uit andere gemeenten. Hier moet goed naar worden gekeken. Het verschilt per gemeente. We moeten met elkaar kijken wat we gaan doen. Hierbij staat de client voorop: mensen moeten primair zelf kunnen kiezen welke zorgaanbieder ze willen.

Hoe kan het dat de pgb-prognose lager is? Door zorg in natura. Er is meer keuze om zorg van een aanbieder van eigen voorkeur te krijgen. De gegevens zijn echter nog niet volledig in beeld.

SP: Is de pgb-prognose lager dan die van professionele hulp? Daardoor wordt gedwongen tot zorg in natura.

College: De regels zijn veranderd. Zutphen kent wel een ruimhartig pgb. De voorwaarden die ter zake gelden zijn gesteld door het Rijk. Een deel loopt via de SVB.

De implementatiekosten zijn in Zutphen hoog. Cijfers zijn moeilijk te interpreteren. Zutphen heeft ervoor gekozen om te investeren in de voorbereidingen om zo klaar te zijn voor de veranderingen. Er is niet meer geld besteed dan nodig.

Burgerbelang: Kunnen we een factuur naar Den Haag sturen om de kosten terug te krijgen?

College: Niet als Zutphen alleen. Er is afgesproken om aan het einde van het jaar naar het totaal te kijken. Indien de kosten te veel zijn, dan dienen gemeenten gezamenlijk in Den Haag aan de bel te trekken.

Voor de Wajong heeft zich in januari en februari nog niemand aangemeld. De verwachting is dat in de zomer er wel aanmeldingen zullen komen. Nu moeten we daaromtrent nog afwachten.

De bestaande geldstromen zaten al langer in onze begroting. Het oude bedrag was 28 miljoen exclusief BTW. We blijven een keer per twee maanden rapporteren.

De conclusie op het WMO-budget is, dat er in de prognose nog een grote marge zit. Wanneer we voldoen aan de minimale variant, dan lopen we in de pas. Wanneer we voldoen aan de maximale variant, dan hebben we een tekort. We moeten dit goed blijven volgen.

VVD: De rapportage geeft een klein beetje een beeld welke richting we opgaan.

College: De vliegende brigade wordt ook wel aktietafel genoemd. De aktietafel heeft korte lijnen, dit werkt goed.

Het loopt niet storm. In de uitvoering zelf begint het goed te werken. We weten elkaar te vinden. Het is belangrijk om dit te hebben om snel te kunnen schakelen.

D66: Wordt de jeugdGGZ meegenomen?

College: Deze vallen onder het overgangsrecht. Het is wel meegenomen in de prognoses.

Stadspartij: In de publiciteit wordt er over gesproken dat de verschillende gemeenten verschillende regelingen hebben. Komen er ook foute declaraties voor?

College: Dat is wel een risico. Er is nog geen zicht op hoe groot dat risico is. Het woonplaatsbeginsel is in de praktijk lastig te hanteren. Ik wil hierbij het signaal geven dat het er voor veel zorginstellingen niet eenvoudiger op is geworden.

D66: Is er binnen jeugdhulp wel een gelijke regeling?

College: Er is een zelfde manier van declareren en er zijn dezelfde contracten. De laatste stand van zaken van monitoren/indicatoren is nog niet bekend. Hierover komt een tweede informele raadsbijeenkomst. Deze is nog niet gepland.

SP: In oktober 2014 heb ik een concept pgb gezien. Ik heb nog geen nieuwe gezien. Is die er wel?

College: Er wordt gewerkt aan de folder. Het beleid is al wel vastgesteld. De pgb is globaal maar wordt wel genoemd.

Voorzitter: zijn er nog vragen? Nee? Dan sluit ik hiermee de vergadering.

 


Bijlagen


Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
07-04-2015Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl