Pagina delen

Eerste bestuursrapportage 2017

Inhoud

Zie bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 3 juli 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De eerste bestuursrapportage zal -op nadrukkelijk verzoek van het college- in een plenaire bijeenkomst worden gepresenteerd.
In het Presidium is afgesproken dat, wanneer dat nodig mocht blijken, de vergadering maximaal 15 minuten mag uitlopen in de pauze.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker en L. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Het college presenteert de Eerste Bestuursrapportage. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

De voorzitter biedt gelegenheid aan de forumleden om vragen te stellen. Ook forumleden die op de tribune plaats hebben genomen worden uitgenodigd van de gelegenheid gebruik te maken.

De SP verbaast zich dat essensterfte in de bestuursrapportage is opgenomen. Volgens hen zijn er zwaardere onderwerpen, zoals de verdeling van sociale woningbouw. Welke middelen heeft het college om hierop te sturen?

Het college geeft aan hierover te willen praten met de colleges in de regio. Er moeten wat het college betreft meer plekken in de regio komen voor sociale woningbouw. Het college wijst er verder op dat de gevolgen van essensterfte aanzienlijk kunnen zijn; er zal in dat geval een flink bedrag nodig zijn voor aanplant.

GroenLinks merkt op dat de presentatie van de bestuursrapportage op deze wijze in een sneltreinvaart en wat chaotisch verloopt. De fractie constateert dat er zorgen zijn over de daadkracht, maar kan dit niet goed rijmen met hoe daarmee wordt omgegaan.

Het college geeft aan ervoor te willen zorgen dat ideeën niet verloren gaan. Daarvoor kan het nodig zijn daar zelf invulling aan te geven of er de juiste mensen en de middelen bij te zoeken.

De VVD vindt dat het college een duidelijk verhaal neerzet. De fractie vraagt hoe op het onderwerp duurzaamheid beter bij te sturen en hoe dit verder gaat.

Het college geeft aan voor de raad beter inzichtelijk te willen maken wat er allemaal gebeurt op dit onderwerp, om op basis daarvan te bespreken of er meer moet worden gedaan.

GroenLinks vraagt of het college met betrekking tot de invulling van de Stichting Cultuur nog uit gaat van een cultuurmakelaar of een andere invulling.

Het college heeft het idee nog niet laten varen. Het college gaat kijken hoe dit in te vullen en een deel van de werkzaamheden buiten de gemeente te leggen.

De PvdA vraagt om een nadere duiding van de cijfers over sociale woningbouw. Dat er 50% sociale woningbouw is, is wat de fractie betreft een te abstract getal. Het college geeft aan met omliggende gemeenten te willen spreken, maar wat wil het daarmee bereiken?

Het college geeft aan dat er in Zutphen gemakkelijk een sociale huurwoning te vinden, overigens zonder daar al te veel eisen aan te stellen. Het is goed mogelijk een dak boven je hoofd te vinden. Het college vindt dat daar een betere verdeling in de regio voor moet komen, zodat er meer te kiezen valt. Zo heeft bijvoorbeeld Voorst relatief weinig sociale huurwoningen.

GroenLinks vraagt wanneer het forum wordt bijgepraat over de ontwikkelingen Klein Vaticaan.

Het college pakt dit op in het najaar. Het college zegt dat het de moeite waard is om dat te delen, want er gebeurt heel wat.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in