Pagina delen

Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2017-19 Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een aantal malen per jaar een verzamelbegrotingswijziging aan uw raad voor te leggen om (begrotings)onrechtmatigheden te voorkomen en om de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Deze verzamelwijziging wordt “hangmat” genoemd. In dit voorstel is Burap-2 van 2017 ook financieel verwerkt.

Er kunnen een aantal redenen zijn die aanleiding geven een voorstel tot wijziging van de begroting via hangmat te maken te weten;

1. Technische aanpassingen kunnen nodig zijn (bijvoorbeeld op grond van het BBV) tussen programma’s onderling en/of reserves waarvoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging voor te leggen.

2. Het kan ook voorkomen dat (raads)besluiten met financiële gevolgen zijn genomen (zonder vaststelling van een separate begrotingswijziging) die nog moeten worden verwerkt in de financiële administratie en waarvoor wel een begrotingswijziging nodig is. Veelal is dan over deze onderwerpen al eerder gecommuniceerd.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2017 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Extra budget is nodig voor hogere premies van diverse verzekeringen.

De gemeente heeft een grote portefeuille onroerend goed met een herbouwwaarde van € 300 miljoen en een inventaris van € 25 miljoen. De uitgebreide brandverzekering van deze portefeuille liep per 1 januari 2017 af. De jaarpremie in 2016 bedroeg €170.000. Gezien de omvang van deze polis is in 2016 hiervoor een EU-aanbesteding uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van de reeds bestaande dekking en verzekeringsvoorwaarden. De aanbesteding is moeizaam verlopen en heeft geleid tot aanzienlijk hogere premies. In totaliteit gaat het om een bedrag van € 593.200 (Programma 1 € 5.800; Programma 3 € 3.400; Programma 4 € 316.700; Programma 5 € 201.500; Alg.dekkingsmiddelen € 65.800). Dekking kan gevonden worden door te beschikken over de Saldireserve.

1.2 Budget is nodig voor kosten van afgesloten complexen.grondexploitatie

Voor afgesloten complexen grondexploitatie zijn noodzakelijke kosten gemaakt die niet geraamd waren. Dekking hiervan vindt plaats door onttrekking aan de Reserve afgesloten complexen ( € 16.100).

1.3 Budget is nodig voor uitvoering project 2GetThere

In de loop van 2016 is het 2-jarig project 2GetThere van start gegaan en dit is opgenomen in het Aanjaagteam werk(t). Voor het begrotingsjaar 2017 moeten de beschikbaar gestelde budgetten nog opgenomen worden in de begroting. In totaal gaat het om een bedrag van € 201.200. Dekking komt voor een bedrag van € 82.600 uit ontvangen gelden RMC/Leerplicht. Daarnaast wordt € 118.600 gedekt door beschikking over het budget "Algemene oplossingen sociaal domein".                                  

1.4 Budget is nodig voor het Regionaal actieplan maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen werken we samen in de regio Midden-IJssel, bestaande uit Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen. Alle 5 gemeenten hebben voor de zomer de regiovisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2017-2022 vastgesteld. Om uitvoering te geven aan lokale acties is in 2017 een budget van € 15.000 nodig. De kosten worden geheel gedekt door een bijdrage van de centrumgemeente Deventer."

1.5 Budget is nodig voor kosten behoud justitiediensten

Een bijdrage van € 2.500 is betaald aan Stichting Legal Valley. Hiermee was geen rekening gehouden. Dit hele bedrag zal worden onttrokken aan de Reserve behoud justitiediensten.

1.6 Budget is nodig voor kosten snippergroen

Voor project snippergroen is in de begroting 2017 geen budget opgenomen. Hiervoor is nu een bedrag van € 95.000 nodig. Hiertegenover staat een opbrengst van € 125.000 als gevolg van verkoop van stukjes grond.

1.7 Administratief dient het budget voor de binnenstadmanager aangepast te worden

Met ingang van 1 september werkt de binnenstadmanager volledig voor Stichting Binnenstadmanagement Zutphen. Een bedrag van € 19.000 wordt extra als subsidie uitgekeerd in plaats van via inhuur. Hiervoor dient de begroting administratief aangepast te worden.

1.8 Budget loonsomreservering 2016 dient te worden toegevoegd aan budget 2017

Bij de jaarrekening 2016 is € 375.700 gereserveerd van het restant loonsom. Dit budget dient conform bestendige gedragslijn te worden toegevoegd aan het budget 2017.

1.9 Budget voor drukwerk dient aangepast te worden

Facturen voor kopieermachines van het Plein gaan rechtstreeks naar het Plein gaan en lopen niet meer via de gemeente. Hierdoor kan het betreffende uitgavenbudget van de gemeente worden verlaagd met € 27.880. De bijdrage van/doorbelasting aan het Plein daalt hierdoor met het zelfde bedrag.

1.10 Administratieve correctie is nodig m.b.t. budget opbrengst grondverkopen

In begrotingswijziging 2017-10 is abusievelijk de opbrengst grondverkoop rondweg de Hoven ad

€ 260.500 geraamd op programma 5 terwijl dit programma 3 dient te zijn. Het gaat hier uitsluitend om een administratieve aanpassing.

1.11 Budgetten uit Burap-2 2017 dienen aangepast te worden

In Burap-2 2017 zijn diverse onderwerpen met een financiële afwijking opgenomen die via deze begrotingswijziging in de begroting verwerkt gaan worden. Voor een toelichting wordt verwezen naar de Tweede bestuursrapportage 2017. Het gaat hier om de volgende onderwerpen:

- Rentetoerekening Rids € 934.500

- Hogere uitgaven verzekeringen € 72.000

- Opstellen woonvisie € 50.000

- Hogere kosten sociaal domein € 2.613.200

- Hogere rijksbijdrage algemene uitkering onderdeel sociaal domein € 791.400

In Burap-2 2017 is vermeld dat de kosten en baten verband houdende met het sociaal domein verrekend worden met de Reserve sociaal domein, in casu € 2.613.200 en € 791.400.

De overige niet gedekte kosten worden verrekend met de Saldireserve, in casu € 934.500, en €72.000.

De kosten voor het opstellen van de woonvisie worden gedekt uit de Reserve BWS-rente kasmiddelen (€ 50.000).

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover van toepassing in de betreffende college- en raadsvoorstellen opgenomen. Deze voorstellen zijn als bijlage toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel met name om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere besluiten en om technische correcties uit eerdere wijzigingen. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting financiële consequenties. Nadelige saldi als gevolg van hogere verzekeringspremies (€ 593.200), kosten verzekeringen (€ 72.000) en rentekosten Rids ( € 934.500) worden gedekt door te beschikken over de Saldireserve, in totaliteit € 1.599.700.

Daar tegenover staat een toevoeging aan de saldireserve van € 30.000 als gevolg van opbrengst verkoop snippergroen.

Bijlagen

Bijlage 1 Collegevoorstel Begrotingsaanpassing 2017-19 Diverse ramingen (hangmat-verzamelwijziging) november 2017111138RH 2017_BW_00668 (pdf)

Bijlage 2 Administratieve correctie opbrengst grondverkopen

Bijlage 3 Project 2GetThere

Bijlage 4 Regionaal actieplan maatschappelijke opvang

Bijlage 5 Binnenstadmanagement 2017 - 2020

Bijlage 6 Tweede bestuursrapportage 2017

Bijlage 7 Hogere verzekeringspremies

Bijlage 8 Cijfermatig overzicht

Bijlage 9 Begrotingswijziging 2017-19 Diverse ramingen (hangmat-verzamelwijziging) november 2017

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0151

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 14 november 2017 met nummer 111138b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2017-19 Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 december 2017 (20:00 - 20:30) Naar boven

Toelichting griffie

Als gevolg van diverse ontwikkelingen wordt een aantal malen per jaar een verzamelbegrotingswijziging voorgelegd aan de raad. Deze verzamelwijziging wordt “hangmat” genoemd.Met het vaststellen van die wijziging worden (begrotings)onrechtmatigheden voorkomen en voldoet de (financiële) administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In de voorliggende begrotingswijziging is de tweede Bestuursrapportage (Burap-2) ook financieel verwerkt.

Het gaat in dit voorstel met name om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere besluiten en om technische correcties uit eerdere wijzigingen.

De raad wordt gevraagd de begrotingswijziging vast te stellen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 04-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 4 december 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Herbenoeming ombudsman en plaatsvervangend ombudsman Zutphen

Er bestaat geen behoefte om te reageren op het voorstel onder 5.a gericht op de herbenoeming van de heren A.A.M. Lamers en de heer mr. A.C. van de Vliert, respectievelijk als Ombudsman en plaatsvervangend Ombudsman per 1 januari 2018. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Financiële vergoeding gemeentelijke ombudsman gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om ter vergadering inhoudelijk te reageren op het voorstel onder 5.b. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Diverse ramingen ("hangmat/verzamelwijziging") november 2017

De voorzitter legt uit dat voorliggende ramingen samenhangen met het vaststellen van de begrotingswijziging.

 

De VVD vraagt waar het bedrag van twee miljoen op het sociaal domein mee te maken heeft; dit betreft immers een vervolg van de bespreking van de programmabegroting. Ze vraagt zich of dat dit de vangnetregeling betreft.

 

Het College kan de vraag van de VVD ter vergadering niet beantwoorden.

 

De VVD wil de vraag nog wel graag beantwoord krijgen, maar meldt dat de fractie geen tegenstander is van voorliggend voorstel.

 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als vermoedelijk hamerstuk op de raadsagenda geplaatst kan worden.

5d. Lidmaatschap twee Europese subsidienetwerken

De voorzitter licht toe dat voorliggend voorstel erop is gericht om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen met betrekking tot de lidmaatschappen van de Europese subsidienetwerken ‘Hanseverein’ en ‘Efforts’.

 

GroenLinks ervaart het als positief dat het Blauwboek in ogenschouw wordt genomen in het kader van het Europese subsidienetwerk. Daarnaast vindt GroenLinks het Hanzeverbond slim. Tot slot, vindt GroenLinks het belangrijk om mee te liften op marketing Oost en niet zelf het wiel uit te vinden.

 

Het College zal deze opmerkingen meenemen naar de portefeuillehouder.

               

De ChristenUnie informeert naar de mogelijke voordelen van de beide lidmaatschappen.

 

Het College hoopt hier veel uit te halen en gaat hier in ieder geval tijd en energie in investeren.


De VVD is heel positief over hetgeen voorligt en informeert naar eventuele andere lidmaatschappen in het kader van de Europese lobby.

 

Het College meldt drie maanden geleden tijdens het werkbezoek in Brussel ook specifiek te hebben gesproken over circulaire economie en afval. Als er subsidiekansen worden gezien op Europees niveau, wordt hierop ingezet.

 

De PvdA is heel blij te zijn met de stappen die zijn gezet en met name voor bedrijven is het van belang om subsidies te genereren. De PvdA is ervan overtuigd dat ‘Brussel’ veel meer subsidiemogelijkheden te bieden heeft en hoopt dat er ook daadwerkelijk subsidies binnen gaan komen en hierop gericht wordt ingezet.

5e. Vaststelling Verordening Lijkbezorgingsrechten gemeente Zutphen 2017 (1e wijziging)

De Stadspartij verwijst naar de berichtgeving inzake het teruggeven van de eeuwige grafrechten. Op basis van de vigerende verordening met honderdzestig jaar oude regelgeving blijkt dit niet mogelijk. De fractie acht de behoefte aan “eeuwige grafrechten” nogal ongebruikelijk en suggereert het College om voorliggende Verordening weliswaar conform vast te stellen, maar op dit punt in tweede instantie een aanpassing door te voeren.

 

Het College bevestigt dat dit punt de aandacht ook heeft. Er wordt uitgezocht hoe aan de wensen van de inwoners tegemoet kan worden gekomen.

5f. Financiële verordening gemeente Zutphen 2017

GroenLinks heeft uit de tekst niet kunnen afleiden waarom de Auditcommissie positief heeft geadviseerd en op een later moment nog aandacht wil besteden aan garantstellingen. GroenLinks vraagt een toelichting wat dit betreft.

 

Het CDA reageert. Spreker maakt deel uit van de Auditcommissie en legt uit dat de Auditcommissie behoefte heeft aan meer duidelijkheid over de garantstellingen die de gemeente afgeeft. Momenteel staat er bijvoorbeeld een garantstelling voor de Vrije School. De Auditcommissie vindt dat het duidelijker moet worden hoeveel garantstellingen de gemeente afgeeft.

 

Het College zal deze wens meenemen. De Auditcommissie heeft deze vraag inderdaad neergelegd bij het College.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat er sprake moet zijn van een toegevoegd stuk. De Stadspartij heeft echter maar twee bijlagen bij voorliggende Financiële Verordening. Desgevraagd blijken ook andere fracties geen drie bijlagen te hebben.

 

De VVD acht de vraag van de Auditcommissie van belang. Als deze vraag open blijft staan, is het nog maar de vraag of dit een hamerstuk kan zijn of dat dit wellicht beter kan worden doorgeschoven naar een volgende vergadering.

 

Het College verwacht dat de beantwoording niet ingewikkeld is en adviseert de vraag bij raadsbehandeling vanavond aan de portefeuillehouder voor te leggen.

 

De voorzitter stelt vast dat 5.f een bespreekstuk wordt.

 

GroenLinks adviseert om in het vervolg de toelichtingen wat uitgebreider te stellen en ervoor te zorgen dat deze tekst verhelderend is zodat het voorstel beter te begrijpen is.

 

De voorzitter constateert instemming bij het College.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 4 december 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken. Desgevraagd worden er geen wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de rubrieken waarin de stukken zijn geplaatst.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 december 2017

GroenLinks verwijst naar ingekomen stuk 1, zijnde de Leidraad bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen Zutphen 2017. Vanwege deze nieuwe beheerrichtlijnen wordt een algemene ontheffing aangevraagd van de Natuurbeschermingswet. GroenLinks acht het positief dat er uitvoering wordt gegeven aan de Natuurkansenkaart en deze is opgesteld samen met een aantal betrokken ecologen in de stad. Ook dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.

GroenLinks krijgt steeds vaker signalen dat er gemaaid wordt in het broedseizoen of dat bijzondere struiken verwijderd zijn. Vanwege de gevoeligheid bij de bewoners, wat dit betreft, pleit spreker voor bredere communicatie wat dit betreft.

 

Het College stelt een lerende gemeente te zijn. Feit is dat veranderingen in routines van vele jaren tegen automatismen oplopen en het soms inderdaad mis gaat. In het kader van de Natuurwaardenkaart is ook in training voorzien, gericht op een andere aanpak.

 

De voorzitter geeft aan dat een eventuele behoefte om over een van de stukken nader van gedachten te wisselen bij het Presidium kan worden gemeld. Agendering is mogelijk.

 

GroenLinks geeft aan dat de reactie niet zozeer is gericht op de personen die werkzaam zijn in groenvoorziening en beheer, maar op de betrokken inwoners. GroenLinks stelt voor om in voorkomende gevallen te communiceren in de vorm van een persbericht.

 

Het College zal erover nadenken hoe de communicatie op dit punt kan worden verbeterd.

 

De PvdA reageert positief op het Twitterbericht dat vanmorgen door de gemeente is geplaatst met een verwijzing naar een filmpje op Facebook over de groenwerkers in de stad. Dit filmpje betreft de aard van de werkzaamheden, de werkwijze en de samenwerking.

 

Het College meldt dat deze film in de pauze wordt getoond.

 

De VVD verwijst naar het ter inzage liggende stuk nummer tien. Dit betreft de rapportage in vervolg op het collegeonderzoek naar de vergunningverlening van de luchtbehandelingskast. Het Presidium heeft vandaag besloten dat deze rapportage over twee weken op de raadsagenda wordt geplaatst en behandeling op dezelfde wijze zal plaatsvinden als Plus OV in het TB.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 20-11-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 20-11-2017 conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.22 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 december 2017 (21:00 - 23:00) Naar boven

Datum 04-12-2017 Tijd 21:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend