Pagina delen

Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-23 Diverse ramingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er kunnen ruwweg 3 aanleidingen zijn een voorstel “Diverse ramingen” (hangmat) te maken:

1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen via een zogenaamde “hangmat” beschikbaar te stellen. Immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit voorstel bevat drie van dergelijke besluiten.

2. Verder zijn er incidentele budgetten die al in 2014 of ook al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2015, waardoor het restantbudget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is. Dit voorstel bevat dit soort zaken niet.

3. Tot slot kunnen er technische aanpassingen tussen programma’s zijn waardoor het eveneens noodzakelijk is een programmabegroting wijziging aan de raad voor te leggen. Ook kunnen BBV voorschriften een technische aanpassing van de begroting vragen. Het is in dit voorstel in één geval van toepassing.

 

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2015 om onrechtmatigheid te voorkomen en de administratie volgens BBV voorschriften te volgen.

 

Argumenten

1. Het budget voor de jaarschijf 2015 van het Stadscontract dient beschikbaar te worden gesteld.

In het college en de gemeenteraad is het volledige Stadscontract destijds vastgesteld, daarmee zijn de budgetten nog niet automatisch beschikbaar gesteld. Daarvoor is jaarlijks een begrotingswijziging noodzakelijk. Voor 2015 gaat het om een bedrag van € 2.318.500. Dit is opgebouwd uit diverse onderdelen, waaronder 1 miljoen euro voor de Stadsdiagonaal, waarvan de aanleg in uitvoering is. De dekking wordt gevormd door subsidie van de provincie Gelderland.

2. Het budget voor de herinrichting van de Groenmarkt dient beschikbaar te worden gesteld.

Het college heeft op 9 juni jl. de financiering van het Sleutelproject Rivier in de Stads (RidS) goedgekeurd. Daarbij is besloten € 925.000 in te zetten voor de herinrichting van de Groenmarkt. Deze herinrichting is inmiddels in volle gang. Dekking is ook hier de ontvangen subsidie van de provincie.

3. Het vervangen van de sportvloer van de Hanzehal loopt via een krediet i.p.v. via lopende begroting.

Het college heeft besloten de vloer te vervangen en hiervoor een krediet te verlenen. Via het meerjaren onderhoudsplan was de vervanging al in begrotingswijziging 2015-6 verwerkt met een eenmalige beschikking over de Reserve onderhoud gebouwen. Bij nader inzien is ervoor gekozen het bedrag van afgerond € 251.900 te activeren en over meerdere jaren af te schrijven t.l.v. dezelfde reserve.

4. Er dient een technische aanpassing op begrotingswijziging 2015-1 te komen.

In de begrotingswijziging 2015-1 m.b.t. de Bijstellingsnotitie is 2,5 miljoen euro toegevoegd aan een tweetal reserves en een budget beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro. Dat had moeten zijn: 3,5 miljoen toevoegen aan de twee reserves, vervolgens een budget beschikbaar stellen van 1 miljoen euro en beschikken over één van de reserves tot 1 miljoen euro. Via de Saldireserve zal deze budgettair neutrale aanpassing worden verwerkt.

 

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover aanwezig al bij het betreffende collegevoorstel aan de orde geweest, verwezen wordt naar de drie goedgekeurde voorstellen die als bijlagen zijn toegevoegd.

 

Risico’s

Het gaat uitsluitend om het verwerken van gewijzigde budgetten uit eerdere voorstellen. De mogelijke risico’s zijn daarbij eerder aan de orde gesteld.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de gemeenteraad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en de budgethouders worden hierover geïnformeerd.

 

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten, etc. in de Strategische Agenda 2015. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde.

 

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2015-23.

 

Stukken die ter inzage liggen

1. Collegevoorstel Stadscontract

2. Collegevoorstel Rids, Groenmarkt

3. Collegevoorstel vloer Hanzehal

4. Begrotingswijziging 1 oud en nieuw

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0124

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 september 2015 met nummer 64298b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-23 Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 21 september 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsvoorstel als hamerstuk ter bespreking in het technisch blok met de bedoeling het dezelfde avond in de raad te behandelen. Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiƫle consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten etcetera in de Strategische Agenda 2015. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde. Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2015 dient om onrechtmatigheid te voorkomen en de administratie volgens BBV voorschriften te volgen. Voorgesteld wordt de begrotingswijziging 2015-23 vast te stellen. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 21-09-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

College: Er is een rechtstreeks verzoek vanuit het Ministerie om extra crisisopvang vanuit het rampenplan. Hiertoe wordt de accommodatie de Hanzehal gebruikt tot aan het weekend. In totaal komen hier ongeveer 200 mensen. Dit is gecommuniceerd aan de omwonenden van de Hanzehal en de omwonenden aan de Voorsterallee  in verband met de komst van een AZC in de voormalige rechercheschool. Op dit moment wordt onderzocht of op andere locaties noodopvang kan plaatsvinden.

College: de Stand van zaken rondom het behoud van de rechtbank in zijn meest volwaardige vorm. Bij de Algemene Beschouwingen heeft de Tweede Kamer hiertoe een Motie ingediend waarin wordt aangegeven dat meer tijd benodigd is om tot een meer afgewogen plan te komen.

College: de uitvoeringskosten van het sociaal domein worden iets overschreden. Hier komt nog een melding van hoeveel.

Stadspartij: Komt dat dit jaar?

College: Ja.

GroenLinks: Komt hier een raadsvoorstel van?

College: Ja.

4. Aankondiging moties en amendementen

Stadspartij: vanavond dienen wij tijdens de raadsvergadering een amendement op het referendumverordening in.

College: krijgt de portefueillehouder dit amendement ook nog vooraf te zien?

Stadspartij: U heeft nog niets gezien? Ik zorg dat u het krijgt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 21 september 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Aanpassing grens bebouwde kom Deventerweg

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Buitengebied Oost, Oude Borculoseweg 18

Kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 21 september 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 21 september 2015

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 07-09-2015

Er is een wijziging in het verslag aangedragen door de VVD. deze is inmiddels in het verslag verwerkt.

Verder is het verslag vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 21 september 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 21-09-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend