Pagina delen

Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:
2015-36 Diverse ramingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er kunnen ruwweg 3 aanleidingen zijn een voorstel “Diverse ramingen” (hangmat) te maken:
1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen via een zogenaamde “hangmat” beschikbaar te stellen. Immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit voorstel bevat drie van dergelijke besluiten.
2. Verder zijn er incidentele budgetten die al in 2014 of ook al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2015, waardoor het restantbudget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is. Dit voorstel bevat dit soort zaken niet.
3. Tot slot kunnen er technische aanpassingen tussen programma’s of reserves zijn waardoor het eveneens noodzakelijk is een programmabegroting wijziging aan de raad voor te leggen. Ook kunnen BBV voorschriften een technische aanpassing van de begroting vragen. Dit is nu in één geval aan de orde.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2015 om onrechtmatigheid te voorkomen en de administratie volgens BBV voorschriften te volgen.

Argumenten

1. Het pand Hoveniersweg 7 wordt verkocht, de boekwaarde moet worden afgeschreven.
Op 25 augustus 2015 heeft het college besloten het pand Hoveniersweg 7 te verkopen. Het pand is in 2014 getaxeerd met als gevolg dat de boekwaarde toen met € 127.700 is verlaagd van € 392.700 naar € 265.000. Dit laatste bedrag is tevens de verkoopwaarde. De BBV voorschriften staan niet toe dat een verkocht pand nog in de boeken staat. Voor zowel de baten als de lasten dient de begroting te worden gewijzigd om het pand te kunnen afschrijven. In eerste instantie was de verwachting dat het passeren van de akte niet meer in 2015 zou plaatsvinden, zodat niet eerder een begrotingswijziging is gemaakt. Bij nader inzien wordt de verkoop tóch in 2015 afgewikkeld. Zie bijlage 1.

2. Er is aanvullende subsidie ontvangen voor de pilot Lokaal aansluiten.
Op 16 november heeft de raad de begrotingswijziging ter hoogte van € 45.000 vastgesteld m.b.t. de subsidie 2014 voor de pilot Lokaal aansluiten. Dit omvat het project Arbeidsmatige Dagbesteding en Beschut Werk. Voor 2015 is eveneens een subsidieaanvraag ingediend, waarvan inmiddels de toekenning binnen is. Het gaat nu om een bedrag van € 15.000. Het college heeft op 10 november besloten deze subsidie aanvullend te besteden en de begroting via hangmat te wijzigen. Zie bijlage 2.

3. Kosten invoering Vennootschapsbelasting komen ten laste van Reserve vrij besteedbare middelen.
Via de Burap 2015-2 zijn de kosten voor het invoeren van de Vennootschapsbelasting ad € 50.000 verwerkt, zoals het college op 11 augustus 2015 heeft besloten. Op deze manier komen de kosten uiteindelijk ten laste van de Saldireserve, zoals het gehele saldo van Burap 2015-2, zie raadsbesluit van 2 november 2015. In het voorstel van het college staat vermeld dat de kosten ten laste van de Reserve vrij besteedbare middelen zouden moeten komen, in het besluit is geen dekking vermeld. Om te voorkomen dat het niet bestede deel in het rekeningsaldo verdwijnt (en dus in de Saldireserve), heeft het de voorkeur het budget te linken aan de Reserve vrij besteedbare middelen, daarnaast is het eenvoudiger een eventueel niet besteed deel van het budget naar begroting 2016 over te hevelen. Zie bijlage 3.

4. De opbrengst van precario op ondergrondse kabels en leidingen t/m 2015 is nog niet begroot.
De gemeenteraad heeft op 2 november 2015 de gewijzigde Verordening precariobelasting 2015 vastgesteld om het mogelijk te maken belasting te heffen op ondergrondse kabels en leidingen van nutsbedrijven. In 2015 zullen de aanslagen worden opgelegd met terugwerkende kracht vanaf 2012. De verwachte opbrengst hiervan is € 2.626.000, hiervoor dient de begroting nog gewijzigd te worden. Aan de raad wordt nu voorgesteld de opbrengst ten gunste van de Saldireserve te laten komen. Voor dekking van de door de gemeenteraad geaccordeerde impulsformatie wordt een bedrag van € 1.000.000 uit de verwachte opbrengst uit precario gelabeld.

Kanttekeningen

1. De kanttekeningen zijn al bij de betreffende collegevoorstellen aan de orde geweest, verwezen wordt naar de drie goedgekeurde collegevoorstellen die als bijlagen 2 t/m 4 zijn toegevoegd.
2. M.b.t. de precario op ondergrondse kabels en leidingen bestaat de mogelijkheid dat bezwaren worden ingediend ten aanzien van de grote aanslagen, in het negatieve geval moeten de opgelegde aanslagen in de loop van 2016 worden ingetrokken, dit zal dan indirect ten laste van dezelfde Saldireserve komen.
Risico’s
Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van gewijzigde budgetten voortvloeiend uit eerdere voorstellen. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de gemeenteraad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten, etc. in de Strategische Agenda 2015. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde.

Bijlagen

1. Collegevoorstel verkoop pand Hoveniersweg 7
2. Collegevoorstel pilot Lokaal aansluiten
3. Collegevoorstel invoering Vennootschapsbelasting
4. Begrotingswijziging 2015-36

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0191

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 25 november 2015 met nummer 72093b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:
2015-36 Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30) Naar boven

Toelichting griffie

De Raad wordt voorgesteld om een begrotingswijziging vast te stellen. Deze begrotingswijziging beoogd het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2015 om onrechtmatigheid te voorkomen en de administratie volgens BBV voorschriften te volgen. Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten, etc. in de Strategische Agenda 2015. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde. Besluiten aangaande de begroting is op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet een bevoegdheid van de Raad.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

 
Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom allemaal bij deze technisch blokvergadering van vanavond.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Er is iemand die gebruik wil maken van het algemeen spreekrecht, dat is mevrouw Stok. Mevrouw Stok, wilt u naar voren komen?

Mevrouw Stok spreekt in over de fietstunnel in de Zuidwijken. Deze is zwaar verwaarloosd en geeft een onveilig gevoel. Verzocht wordt om een spoedig antwoord of daar wat aan gedaan kan worden. (De volledige inspreektekst is als bijlage bij dit verslag gevoegd.)

PVDA: Heeft u dit voorgelegd aan het wijkteam?

Mevrouw Stok: Nee.

PVDA: Waarom niet?

Mevrouw Stok: Daar heb ik slechte ervaringen mee. Ik heb dat in het verleden wel aangekaart, maar daar is niks mee gedaan.

CDA: heeft u een smartphone of een iphone, dan kunt u een hele handige app installeren.

Mevrouw Stok: Nee, die heb ik niet.

CDA: Met zo'n telefoon heeft u de mogelijkheid om klachten direct via de app te melden.

Mevrouw Stok: Dit speelt al jaren, uiteindelijk gaat het hier om gemeentelijk bezit.

College: deze klacht nemen we mee indien we een klacht hierover krijgen.

Voorzitter: Dit is een toezegging?

College: Nee, dit is geen toezegging maar het gaat over de uitvoering.

3. Actieve informatievoorziening

College: De extra middelen, het IAU, zijn toegekend.

Er zijn problemen bij atelier 3D met de huurovereenkomst (De Kas); er is de nodige onrust. Met betrokkenen wordt gesproken over de knelpunten en de oplossingen.

Er is overlegd met de organisaties Huishoudelijke Hulp. Er is veel onrust in die sector. Komende week gaan we serieus kijken of de contracten kunnen worden opengebroken en kunnen worden heraanbesteed. Dat zal voor meer rust zorgen.

VVD: Ik zie nog een informatiepunt staan, dat is nog niet gemeld. Waarom niet?

College: Het is bijzonder dat aantekeningen voor iedereen zichtbaar zijn. Hier is nog geen zekerheid over de (nood)Crisisopvang voor 150 personen. Wanneer hierover zekerheid bestaat, zal ik dat meteen berichten.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 december 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 december 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Diverse ramingen Forum en Raad 14 december 2015

ChristenUnie: Het pand aan de Hoveniersweg is eerst aangekocht voor het project Ruimte-voor-de-rivier, nu wordt dat pand weer verkocht. Gebeurt er op die locatie niet meer voor Ruimte-voor-de-rivier?

College: Klopt.

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Benoeming Forumlid H.J.M. Verschure

Voorzitter: Het stuk is voldoende besproken en kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Benoeming lid Auditcommissie Zutphen

College: Op de raadsagenda is dit een apart agendapunt.

Voorzitter: Akkoord.

7. Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting

Voorzitter: Vanavond worden de vragen geïnventariseerd, de behandeling ervan wordt in een eigen Forumvergadering in januari 2016 gedaan.

D66: Kunnen nu ook al algemene vragen worden gesteld?

Voorzitter: Dat mag, maar er komt een eigen Forumvergadering voor dit onderwerp.

Burgerbelang: Hoe worden de aanbevelingen uit het onderzoek opgepakt? Wat betekent "Veel werk aan de winkel"? Wordt de meerjarenvisie ook meegenomen in de Forumvergadering over dit onderwerp? Wij zijn ontevreden over de onderwijshuisvesting, wordt dat ook meegenomen in de Forumvergadering over dit onderwerp?

VVD: Volgens artikel 2:13a van de Verordening moet het college twee keer per jaar onderzoek doen naar onderwijshuisvesting. We zijn nu blij dat het een keer per jaar is gebeurt, want in het verleden gebeurde het helemaal niet. In de eigen Forumvergadering over dit onderwerp ook graag aandacht voor genoemd artikel 2:13a.

Voorzitter: Wil het College hierop reageren?

College: Vanuit het Presidium is aangegeven dat nu de vragen worden geïnventariseerd en dat dit onderwerp op 18 januari 2016 in een eigen Forumvergadering zal worden behandeld. Als er vanuit andere fracties nog meer vragen leven, dan nemen wij daar graag kennis van.

Voorzitter: Wilt u nu de vragen op tafel of schriftelijk in aanloop naar de eigen Forumvergadering over dit onderwerp?

College: Het laatste.

Voorzitter: dan spreken we dat zo af.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 14 december 2015

Geen opmerkingen.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 december 2015

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 30-11-2015

Vastgesteld.

11. Sluiting

Inspreekreactie Technisch blok Mevr. Stok (pdf): Ik dank u allen hartelijk en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 december 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 14-12-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend