Pagina delen

Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

2016-7  Diverse ramingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er kunnen ruwweg 4 aanleidingen zijn een voorstel “Diverse ramingen” (hangmat) te maken:
1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen via een zogenaamde “hangmat” beschikbaar te stellen, immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit voorstel bevat drie van dergelijke besluiten.
2. Verder zijn er incidentele budgetten die al in 2015 of al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2016, waardoor het restant budget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is. Dit voorstel bevat voornamelijk dit soort zaken.
3. Tot slot kunnen er technische aanpassingen tussen programma’s of reserves zijn waardoor het eveneens noodzakelijk is een programma begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Ook kunnen BBV voorschriften om een technische aanpassing van de begroting vragen. Dit is nu in één geval aan de orde.
4. Nadat de begroting is vastgesteld zijn besluiten door de raad genomen, die gevolg hebben voor 2016. Ook deze categorie komt in dit voorstel aan de orde.
Beoogd effect
Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2016 om onrechtmatigheid te voorkomen en de administratie volgens de BBV voorschriften te volgen.

Argumenten

1.1  Er is budget benodigd voor het raadgevend referendum.

Op 6 april 2016 dient de gemeente Zutphen het raadgevend referendum te organiseren over een Associatieovereenkomst met Oekraïne. Het college heeft op 17 november 2015 besloten de raad voor te stellen hiervoor budget beschikbaar te stellen. Zie bijlage 1.

1.2  Percelen grond, bos en hagen op landgoed ’t Poppink worden verkocht.

Het college heeft op 9 februari 2016 besloten de raad voor te stellen de verkoopopbrengst van de ruim 5 hectare cultuurgrond, etc. toe te voegen aan de Reserve strategische aankopen. Zie bijlage 2.

1.3  De kosten van het afscheid van de burgemeester moeten nog in de begroting worden verwerkt.

De kosten hiervan kunnen worden opgevangen door de post Onvoorzien te verlagen.

1.4  Diverse incidentele budgetten uit begroting moeten doorlopen naar 2016.

In 2015 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die zijn gedekt door reserves of bijdragen van provincie of rijk. Het uitvoeren van de werkzaamheden is niet geheel gerealiseerd in 2015, waardoor het restant budget benodigd is in 2016. De belangrijkste onderdelen zijn: de tunnels naar de Mars; energieneutrale maatregelen; onderdelen van project RidS; startersleningen; restauratie monumenten; WKO problematiek de Teuge; afronding Vitale Stad; ISV bodem middelen; uitvoeringskosten sociaal domein; cyclisch onderhoud aan panden; project Zutphen Vooruit; budget Bijstellingsnotitie; invoeren vennootschapsbelasting en opstarten Belastingsamenwerking Tribuut. Zie bijlage 3.

1.5 Na het opstellen van begroting (Strategische Agenda) 2016 zijn besluiten genomen door de raad.

Er zijn door de raad besluiten genomen nadat het opstellen van begroting 2016 was afgerond. De daaruit voortvloeiende gevolgen worden nu verwerkt. De belangrijkste is de Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit waarbij budgetten voor 2015 en 2016 beschikbaar zijn gesteld door de raad op 5 oktober 2015. Verder gaat het om wat kapitaallasten. Zie ook hiervoor bijlage 3.

1.6 Het budget voor de impulsformatie moet nog worden verwerkt in begroting 2016.

Bij het vaststellen van de Strategische Agenda 2016 op 2 november 2015 is besloten voor 2016 tot een bedrag van € 767.500 aan formatie beschikbaar te stellen, namelijk € 422.500 structureel en voor een bedrag van € 345.000 incidenteel. De dekking hiervan is de Saldireserve, die in 2015 is gevoed door precario op kabels en leidingen. Zie Strategische Agenda 2015, pagina 9, bijlage 4.

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn in het verleden al bij de betreffende collegevoorstellen aan de orde geweest voor zover het gaat om overheveling van budgetten, verder wordt verwezen naar de twee onlangs goedgekeurde collegevoorstellen die als bijlagen zijn toegevoegd.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere voorstellen. De mogelijke risico’s zijn daarbij waar nodig aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de gemeenteraad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten, etc. in de Strategische Agenda 2016. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde. Alle budgetten zijn gedekt door reserves of subsidie van provincie, etc.

Bijlagen

Bijlage 1 Collegevoorstel raadgevend referendum
Bijlage 2 Collegevoorstel verkoop grond
Bijlage 3 Overzicht budgetten Diverse ramingen 11 april 2016
Bijlage 4 Tekst impulsformatie uit SA 2016
Bijlage 5 Begrotingswijziging 2016-7

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0014

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 maart 2016 met nummer 78121b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

2016-7  Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 maart 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Er ligt een raadsvoorstel voor om de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen. Hiermee wordt beoogd om budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2016 te verwerken zodat onrechtmatigheid wordt voorkomen en de administratie volgens de BBV voorschriften wordt gevolgd. Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het wijzigen van budgetten voortvloeiend uit eerdere voorstellen. Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiƫle consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten, etc. in de Strategische Agenda 2016. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde. Alle budgetten zijn gedekt door reserves of subsidie van provincie, etc. Het vaststellen van begrotingswijzigingen is op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 14-03-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink en F.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering van het Technisch Blok. Op verzoek van BewustZW wordt agendapunt 6c niet als hamerstuk behandeld maar als bespreekstuk.

2. Algemeen spreekrecht

Geen opmerkingen.

3. Actieve informatievoorziening

College: Binnenkort wordt er een begrotingswijziging Het Plein 2016, waarin onder andere de vangnetregeling en ict aan bod komt, aan u voorgelegd. Ook zal de bespreking van de jaarrekening 2015 aan u worden voorgelegd. Deze week wordt als ingekomen stuk aangeboden een raadsinformatiebrief van Het Plein, waarin onder andere het advies van de heer Noppen is verwerkt. Wij zijn bezig om medio 2016 de zaken op orde te hebben om tot een beter uitvoerende organisatie te komen.

Voorzitter: Kunnen we 1 memo verwachten of meer?

College: Vier.

College:  De stand van zaken in de heraanbesteding in de thuiszorg is als volgt. Op 8 maart 2016 is de HA-1 opnieuw aanbesteed. Er wordt een tarief gehanteerd van €21,70 per uur. Dit betekent meerkosten ter hoogte van €300.000,- Middels een begrotingswijziging zal dit aan u worden voorgelegd. De aanbesteding vindt meervoudig onderhands plaats. Er zijn 8 partijen uitgenodigd. Uitgangspunt is dat de cliënt kiest.

Enige tijd geleden heb ik geïnformeerd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Bedoeling was dat de provincie de gemeente ondersteunt bij het aanleggen van glasvezel in het buitengebied. Marktpartijen geven nu aan, dat zij  dat kunnen zonder de hulp van de provincie mits 50% van de bewoners meedoet. Dit is tegelijk ook een voorwaarde: indien niet minimaal 50% van de bewoners meedoet, wordt er geen glasvezel aangelegd.

Voorzitter: Komt hier een memo van?
 
College: Nee, voorlopig niet, eerst onderhandelen.
 
Voorzitter: Dat komt dan verder in de tijd, eerst aan het werk.
 
College: Morgen in de loop van de dag wordt een Memo bijstelling financiëel perspectief, onder embargo tot woensdag, aan de raad aangeboden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 14 maart 2016

BewustZW: Bij de schriftelijke vragen 2016-V0001 staat al maanden dat het in behandeling is. Wanneer kunnen wij antwoord verwachten?

College: Daar zijn we nog niet mee bezig, wij hebben nog geen zicht op wanneer het antwoord komt.

BewustZW: Heeft dat te maken met de juridische kant van het verhaal? Ik verzoek om hier meer op te sturen.

College:  We zijn hier mee bezig, het heeft onze aandacht.

verder geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Intrekken diverse verordeningen

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Instellen egalisatiereserve t.b.v. onderwijshuisvesting nieuwkomers

Voorzitter: Voldoende besproken, kan door als hamerstuk naar de raad.

6c. Diverse ramingen Forum en Raad 11 april 2016

Voorzitter: Zoals aan het begin van deze vergadering aangegeven, behandelen we dit punt hier niet als hamerstuk maar als een bespreekpunt.

BewustZW:  Het budgetrecht ligt bij de raad. De kosten genoemd bij 1.3 kunnen worden opgevangen door de post Onvoorzien te verlagen.

College: Het is zoals het er staat.

BewustZW: Ik had gedacht meer informatie te krijgen dan nu in het voorstel is aangegeven. Wij zouden graag meer informatie willen hebben over het budget.

College: Als er €25.000,- wordt afgehaald van de post Onvoorzien, wordt daarmee die post verlaagd.

SP: Naar aanleiding van het krantenartikel over de kosten van het afscheid van burgemeester Arnold Gerritsen hebben wij een brief van de burgemeester gekregen. Wij zijn daar erg blij mee maar het is niet duidelijk welke informatie in de krant niet juist is. Wij willen graag geïnformeerd worden, duidelijkheid krijgen.

College: Die duidelijkheid zullen wij geven, dat zeg ik toe.

D66: De communicatie vanuit het college als reactie op het artikel in De Stentor is matig. Er had direct aangegeven moeten worden wat de concrete kosten zijn geweest.

BewustZW: De raad heeft het budgetrecht. Wij nemen deze informatie mee naar onze fractie en zullen dat in de pauze bespreken. Bij het begin van de raadsvergadering zullen wij aangeven of dit als hamerstuk kan worden afgedaan of dat dit een bespreekpunt moet worden.

6d. Vaststellen komgrenzen Wegenverkeerswet 1994

GroenLinks: Wij hebben een aanvullende vraag over de bijgevoegde kaartjes: Wij zijn heel blij met het fair trade teken erop. Bevinden zich de tien borden, waarover gesproken wordt, op de hoofdwegen of op de secundaire wegen?

College: De borden bevinden zicht op meer dan alleen de hoofdwegen.

GroenLinks: Staat op meer dan tien borden het fair trade logo?

College: Dat komt op alle borden.

BewustZW: Het CDA was destijds initiatiefnemer, hun komt alle roem en eer toe.

Voorzitter: Wil het CDA daar op reageren?

CDA: Ik ben geen CDA, ik ben lid van het CDA.

College: Bedankt voor het compliment.

Voorzitter: Ik concludeer dat het stuk voldoende besproken is en door kan als hamerstuk naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 maart 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 15-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

9b. Forumverslag 29-02-2016

Voorzitter: Vastgesteld.

10. Sluiting

Voorzitter:  Dank voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 maart 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-03-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Stemverklaring afgelegd door dhr. Ten Broeke
Geen amendementen ingediend