Pagina delen

Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen;
  2. de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021 vastgesteld. Aan het eind van 2020 is gebleken dat van een aantal in 2020 beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in 2021 vervolgd. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2021 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in 2021 is een formeel raadsbesluit nodig.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2021 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2021
In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). Door deze begrotingstechnische overheveling komen restantbudgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2021 worden vervolgd/afgerond.

Voor de diverse programma’s gaat het om onderstaande budgetten:

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan de diverse budgetten.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen die voortvloeien uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2021 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking al is geregeld (via reserves) of om budgetten waarbij de dekking (ontvangen subsidies) wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0065

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 juni 2021 met nummer 188112b e s l u i t :

  1. de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen;
  2. de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend