Pagina delen

Diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De begrotingswijziging 2020-10 diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020 vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De raad heeft 4 november 2019 de Begroting 2020 vastgesteld. In deze begroting zijn van een aantal in het begrotingsjaar 2019 beschikbaar gestelde budgetten de restantbedragen niet opgenomen. Deze restantbudgetten met bijbehorende dekking dienen formeel te worden overgeheveld naar 2020. Dit is noodzakelijk doordat de uitvoering van de diverse werkzaamheden niet afgerond is/kon worden in 2019.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2020 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2020
In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). Door deze begrotingstechnische overheveling komen restantbudgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2020 worden vervolgd/afgerond.

Voor de diverse programma’s gaat het om onderstaande budgetten:

afbeelding

Uit de tabel blijkt dat er voor een bedrag van € 1.841.100 uit de reserves wordt onttrokken. De geraamde lasten voor de diverse onderwerpen waarvoor een onttrekking plaatsvindt bedragen € 2.054.100. Het verschil tussen de onttrekking (€1.841.100) en de geraamde lasten (€ 2.054.100) zijn subsidiebaten (€213.000).

Waar in dit voorstel wordt gesproken over “Algemene reserve” worden die onderdelen bedoeld die als zogenoemd beklemd middel zijn aan te merken binnen de Algemene reserve.
Wij doen afzonderlijk aan u een voorstel om deze beklemde middelen over te hevelen naar een specifieke bestemmingsreserve. Als dat het geval is, vindt onttrekking plaats ten laste van deze specifieke bestemmingsreserve.

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan de diverse budgetten.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen die voortvloeien uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2020 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld (via reserves) of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Begrotingswijziging 2020-10 diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0054

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 juni 2020 met nummer 165325



b e s l u i t :

De begrotingswijziging 2020-10 diverse overlopende budgetten van 2019 naar 2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:



de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 juli 2020 Naar boven

Datum 13-07-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
B.M. Duizer

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 29 juni 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-06-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer