Pagina delen

Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Begrotingswijziging 2019-15 diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019 vast te stellen en de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uw raad heeft 5 november 2018 de Begroting 2019 vastgesteld. In deze begroting zijn van een aantal in een vorig begrotingsjaar beschikbaar gestelde budgetten de restantbedragen niet opgenomen. Deze restantbudgetten met bijbehorende dekking dienen formeel nog te worden overgeheveld naar 2019. Dit is noodzakelijk doordat de uitvoering van de diverse werkzaamheden niet afgerond is/kon worden in 2018.

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting 2019 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de (financiële) administratie aan de BBV-voorschriften te laten voldoen.

Argumenten

1.1 Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2019
In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). De uitvoering van de diverse werkzaamheden is niet afgerond in 2018, waardoor het noodzakelijk is het restant budget over te hevelen naar 2019. Door deze begrotingstechnische overheveling komen restant budgetten beschikbaar en kunnen de al lopende werkzaamheden in 2019 worden vervolgd/afgerond.

Voor de diverse programma’s gaat het om onderstaande budgetten:

afbeelding

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan de diverse budgetten.

Risico’s

Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen die voortvloeien uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2019 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking reeds is geregeld (via reserves) of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals provincie).

Bijlagen

Begrotingswijziging 2019-15 diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0102

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 oktober 2019 met nummer 151805b e s l u i t :

Begrotingswijziging 2019-15 diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019 vast te stellen en de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 18 november 2019 Naar boven

Toelichting griffie

Wanneer voor een bepaald begrotingsjaar (2018) beschikbaar gestelde budgetten niet in zijn geheel zijn opgenomen, moeten de restanten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar (2019). Dit om onrechtmatigheid te voorkomen en de financiële administratie aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoord gemeenten en provincies (BBV) te laten voldoen. 

Door deze begrotingstechnische overheveling komen de restant budgetten uit 2018 beschikbaar en kunnen (al lopende) werkzaamheden in 2019 worden vervolgd of afgerond. Bij de inhoud van dit voorstel is een overzicht van de betreffende restant budgetten van 2018 opgenomen.

Het college vraagt de raad de begrotingswijziging 2019 diverse overlopende budgetten 2018 naar 2019 vast te stellen en de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen. Het college geeft aan dat hieraan geen nadelige financiële consequenties zijn verbonden voor de begroting 2019. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking is geregeld via reserves of om budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 16 december 2019 Naar boven

Datum 16-12-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend