Pagina delen

Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 4 november 2013

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

2013-28   Diverse ramingen.

Inhoud

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0156

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 17 oktober 2013 met nummer 6556b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijzigingen vast te stellen:

2013-28   Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 4 november 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Regelmatig legt het college een algemene begrotingswijziging voor aan de raad waarin een verzameling wijzigingen van de Programmabegroting wordt voorgelegd. Het gaat bij deze begrotingswijzigingen om uitgaven waarover de raad al eerder een principebesluit heeft genomen, maar de administratieve verwerking nog moet gebeuren, om zaken met weinig of geen beleidsvrijheid of om onvermijdbare verplichte uitgaven. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn toegelicht.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 04-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAJ.S.M. van der Pal
SPW.K.H. Torgensen en C.G.M. van Hoogmoed
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij meldt de aanwezigheid van twee insprekers.

2. Algemeen spreekrecht

De heer Koskamp vraagt de aanwezigen om stil te staan bij de ecowijk ‘De Teuge’. De Raad kan hier – samen met de bewoners – trots op zijn. Hij memoreert het toenmalige gezamenlijk enthousiasme voor het eco-prachtplan, dat landelijk als een voorloper geldt.

Inspreker vraagt om samen de droom voor toekomstige generaties vast te leggen en te bezien in hoeverre Zutphen duurzaam energieneutraal kan zijn. Inspreker vraagt duizend Euro en de projectgegevens vrij te maken en fair trade bouwperspectief te bieden.

De integrale tekst wordt aan de Forumgriffier aangeboden en als bijlage aan het verslag gehecht.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen aan de inspreker zijn en kondigt de tweede inspreker aan. Mevrouw Ten Velde had namens het Comité Zutphen-Warnsveld Hoogspanningsvrij graag tijdens de raadsvergadering ingesproken. Daar dit niet mogelijk was, spreekt zij in tijdens het technisch blok.

Mevrouw Ten Velde meldt dat zij zich enkele weken geleden heeft aangemeld voor een gratis woningcheck in het kader van brandpreventie bij ouderen. Deze controle heeft vandaag plaatsgevonden. Zij dankt de brandweercommandant voor diens goede voorlichting en het gedegen onderzoek met respect voor haar privacy.

Spreker heeft het ontvangen protocol bij brand voor de commissieleden meegebracht. Hieruit blijkt dat bij melding van een brand in de woning van inspreker, de melder moet aangeven dat de woning in de nabijheid van een hoogspanningsleiding ligt. Dit betekent dat ook Liander wordt gewaarschuwd omdat de netbeheerder ter plaatse de lijn veilig moet stellen en het sein moet geven dat de lijn ook inderdaad volledig veilig is gesteld. De verwachte aanrijtijd van deze deskundige bedraagt onder normale omstandigheden maximaal een uur. Met het ter plaatse veilig stellen van de hoogspanningslijn kan twee tot drie uur zijn gemoeid. In geval er brand uitbreekt of een hoogspanningslijn breekt, ontstaat er dus voor de bewoners gedurende een aantal uren een groot veiligheidsrisico.

Inspreker stelt dat de bewoners al eens ‘door het oog van de naald zijn gekropen’. Duidelijk mag zijn – gezien de tornado’s eerder deze week – dat de weersomstandigheden wijzigen.

De gemeente Apeldoorn heeft inmiddels besloten om dit jaar nog alle hoogspanningskabels ondergronds te brengen. Ondanks de armlastige positie van de gemeente Apeldoorn is voorfinanciering geregeld en heeft het Rijk toegezegd dat alle hoogspanningsleidingen in Apeldoorn ondergronds zullen worden gebracht. Inspreker dringt er op aan om hiertoe - in het belang van de veiligheid van de bewoners - ook als gemeente Zutphen gelden te reserveren en deze wens mee te nemen bij de bespreking van de begrotingswijzigingen en in het kader van de strategische agenda.

Inspreker meldt het voornemen om het Comité ‘Warnsveld Hoogspanningsvrij’ op te heffen en een stichting ‘Warnsveld – Zutphen; op één lijn’ op te richten om de woonwijken, die momenteel onder de kabels liggen, te verbinden. De intentie is om veiligheid en de leefbaarheid te bevorderen en een duurzame leefbaarheid voor de toekomst te ondersteunen.

Aan de Raad wordt gevraagd om tijdens de raadsvergadering van vanavond alles in het werk te stellen om de veiligheid voor de toekomst zeker te stellen.

De integrale tekst van de inspreekreactie wordt aan de Forumgriffier aangereikt. De integrale tekst van inspreker is als bijlageaan het verslag gehecht.

3. Actieve informatievoorziening

Er zijn geen zaken die gemeld dienen te worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA meldt het voornemen om een motie in te dienen inzake vermindering van het aantal verkeersborden.

5. Toezeggingenlijsten

5.A - Toezeggingenlijst voor het forum

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. voorliggende toezeggingenlijst.

5.B - Toezeggingenlijst Raad

De ChristenUnie informeert naar de beantwoording van de openstaande vraag inzake de spookbushaltes (Toezegging 2013-28).

Het college meldt dat het antwoord op 18 november mag worden verwacht.

De PvdA wijst er op dat op de lijst een toezegging van wethouder Withagen ontbreekt. Dit betreft het aanleveren van een lijst van zorgaanbieders in Zutphen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6.a – Zienswijze voorgenomen fusie Circulus B.V. met Berkelmilieu N.V.

Burgerbelang informeert naar het concrete voordeel van de voorgenomen fusie. Onduidelijk is waar het vetorecht precies ligt en wat dit recht in de praktijk inhoudt. Voorts informeert de fractie naar de toekomstige bestemming van de vrijkomende gebouwen.

Het college geeft aan dat met de samenwerking in het verleden reeds de nodige voordelen zijn behaald qua beperking van overhead. In feite is de fusie het beklinken van de bestaande samenwerking. Naarmate de schaal van samenwerking toeneemt en meer gemeenten hierin zijn betrokken, is logisch dat de zeggenschap per individuele gemeente minder wordt. De gemeente Zutphen beschikt over meer dan tien procent van de aandelen. Besluiten dienen te worden genomen met een meerderheid van negentig procent. Op basis van deze aandelenpositie beschikt Zutphen dus in de praktijk over een vetorecht in de besluitvorming.

Er wordt een nieuw overslagstation gerealiseerd. De oude gebouwen van Berkel Milieu zijn huurpanden en zullen opnieuw worden verhuurd.

Burgerbelang meldt dat de beantwoording in het fractieberaad zal worden besproken.

De Stadspartij verwijst naar de kanttekeningen bij paragraaf 2.1. Hier wordt gesteld dat enkele gemeenten de stille reserves willen verzilveren. In ditzelfde kader wordt gesproken over verstrekking van een lening. Spreker vraagt de beoogde constructie toe te lichten.

Het college legt uit dat met verzilvering van de stille reserves in de vorm van aandelen van Berkelmilieu in feite het bedrijf ‘leeg wordt geplukt’. Dit zou vergezeld moeten gaan van verstrekking van een achtergestelde lening. Bezien vanuit de positie van de aandeelhouder, is dit geen verstandige optie. Wél mag dit jaar een behoorlijk dividend worden verwacht.

De Stadspartij vraagt of andere gemeenten wellicht wel voor verzilveren kiezen.

Het college geeft aan dat de afspraak bestaat om hierin als aandeelhouders gezamenlijk in op te trekken. Dit zal een regulier meerderheidsbesluit vereisen, waarbij de wethouder er van uitgaat dat een meerderheid drie kwart van de stemmen vereist.

Het CDA verwijst naar kanttekening bij 1.1. In de huidige constructie bezit de gemeente Zutphen 32 procent van de aandelen, terwijl de Gemeente in de nieuwe opzet nog slechts elf procent bezit. Op dit punt krijgt de fractie graag een toelichting.

Het college legt uit dat in het nieuwe fusiebedrijf acht gemeenten zullen participeren. In de totale verhouding is een nieuwe verdeelsleutel gemaakt, waarbij duidelijk mag zijn dat Apeldoorn en Deventer aanzienlijk grotere gemeenten zijn. Het gemeentelijk aandeel van Zutphen in het totaal is ruim tien procent.

GroenLinks verwijst naar de toelichting wat betreft de stille reserves. GroenLinks meent dat het een aantrekkelijke optie kan zijn om het vermogen af te romen. Spreker vraagt of de fusie betekent dat de gemeente Zutphen op haar vermogen inteert in geval de grotere organisaties in verhouding minder vermogen inbrengen.

Het college legt uit dat het gemeentelijk aandeel nominaal ongewijzigd blijft.

GroenLinks heeft uit het voorstel begrepen dat Berkelmilieu over een groter eigen vermogen beschikt dan Circulus. Hij concludeert dat de samenvoeging betekent dat de gemeente Zutphen een deel van het vermogen verliest. Voorts informeert hij naar de motivering van de wens tot verzilvering van een aantal gemeenten.

Het college wijst er op dat het lagere percentage aan een groter totaal aan aandelen is gekoppeld en de waarde zodoende gelijk blijft ten opzichte van de bestaande situatie. Uitsluitend Brummen en Apeldoorn en wellicht Lochem wensen voor verzilvering te kiezen. Deze wens vormt een bespreekpunt voor de aandeelhoudersvergadering.

De PvdA wijst er op dat in geval kapitaal aan een onderneming wordt onttrokken, de betreffende onderneming genoodzaakt kan zijn om nieuw kapitaal aan te trekken. De fractie gaat akkoord met de samenvoeging.

Berkelmilieu en Circulus werken in de dagelijkse praktijk ook samen met Twente Milieu. Spreker informeert naar de verhouding tussen de drie bedrijven.

Het college legt uit dat de samenwerking met Twente Milieu beperkt blijft tot het operationele vlak.

GroenLinks vraagt of het nodig is om het vermogen in de organisatie te laten zitten als er meer dan voldoende vermogen voor de komende jaren beschikbaar is.

Het College antwoordt dat dit laatste zeker niet het geval is. Als alle gemeenten hun aandeel gaan verzilveren, zal kapitaal nodig zijn.

Burgerbelang en GroenLinks melden aanvullende behoefte aan fractieberaad. GroenLinks ervaart met name het laatste antwoord van de wethouder niet als overtuigend.

De voorzitter geeft aan dat voorliggend stuk als agendapunt voor de Raad zal worden opgevoerd. De eventuele verdere discussie kan dan in de Raad plaatsvinden.

 6.b – Diverse begrotingswijzigingen forum en Raad 4 november 2013

Programma 7 - Burgerbelang informeert naar de verkoop van het pand in de Savornin Lohmanstraat. De fractie informeert naar de tijdsspanne van de hier genoemde negen termijnen, waarin de restsom wordt betaald.

Het college gaat er van uit dat dit maandelijkse termijnen betreft, maar zal dit nagaan. (Actie)

De PvdA vraagt of het gestelde inzake het niet voldoen aan de verplichtingen kan betekenen dat het pand aan de Gemeente terugvalt.

Het college bevestigt deze conclusie. Er is inderdaad een behoorlijke zekerheid ingebouwd.

De PvdA vraagt aandacht voor de wijze van formulering.

De voorzitter verzoekt bij de Griffie te melden of dit als hamerstuk geagendeerd kan blijven, dan wel een bespreekstuk moet worden.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 4 november 2013

Geen vragen, geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 4 november 2013

Memo 02 (afdoening toezegging forum 13-22 over problemen aanmelders bij Belastingdienst).

De SP geeft aan dat gesproken wordt over een belastingvrije voet, terwijl sprake moet zijn van een beslagvrije voet. In de tekst van de memo is echter wel de juiste term gebruikt.

Ook de PvdA vraagt eveneens aandacht voor de toepassing van de beslagvrije voet door deurwaarders. Hij vraagt of de aandacht van de Ombudsman hiervoor aanleiding is geweest om dit voor Zutphen te toetsen.

Het college bevestigt de tekstuele omissie. Inderdaad, is bij het Plein nagegaan of hier goed mee wordt omgegaan. Dit is inmiddels bevestigd. 

Memo 07 (afdoening toezegging raad nr 2013-17 over meer functies in het Warnshuus)

Burgerbelang vraagt of een en ander conform planning verloopt en reeds een nieuw bestuur is benoemd.

Het college zegt de schriftelijke beantwoording hiervan toe.

Memo 09 (inzake update dossier De Teuge)

Burgerbelang verzoekt dit al als afzonderlijk agendapunt te agenderen. Dit verzoek zal meegenomen worden naar het Presidium.

9. Vaststellen forumverslagen 7 en 14 oktober 2013

De beide verslagen worden conform vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de bijeenkomst (20.30 uur) Hij wijst afsluitend op de presentatie in de hal inzake de bouwwerkzaamheden in Warnsveld.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 4 november 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 04-11-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend