Pagina delen

Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-11 Diverse ramingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er kunnen ruwweg 3 aanleidingen zijn een voorstel “Diverse ramingen” (hangmat) te maken:

  1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen via een zogenaamde “hangmat” beschikbaar te stellen. Immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad.
  2. Verder zijn er incidentele budgetten die al in 2014 of ook al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2015, waardoor het restantbudget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is. Onderhavig voorstel omvat voornamelijk dit soort zaken.
  3. Tot slot kunnen er technische aanpassingen tussen programma’s zijn waardoor het eveneens noodzakelijk is een programmabegroting wijziging aan de raad voor te leggen.

 

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2015 om onrechtmatigheid te voorkomen.

 

Argumenten

1.1  Zonder budget mogen bedragen niet worden uitgegeven.

Veel incidentele budgetten uit 2014 zijn niet geheel besteed in 2014 omdat bijvoorbeeld de uitvoering niet binnen het boekjaar afgerond kon worden. Dit betekent dat er in januari 2015 is verder gegaan met de uitvoering. Pas bij het financieel afronden van de jaarrekening 2014 kon worden bepaald welk deel van het budget naar 2015 moet worden overgeheveld. De periode dat er zonder formeel budget wordt gewerkt dient zo kort mogelijk te zijn. De forum- en raadsvergadering van 20 april is gezien de termijnen de eerste mogelijkheid om de programma begrotingswijziging te laten vaststellen.

1.2  De budgetten uit het voorgaande jaar zijn volledig gedekt.

Omdat in 2014 of eerder al is besloten op welke wijze de kosten worden gedekt, heeft het vaststellen en verwerken van de begrotingswijziging geen financiële consequenties. Deze dekking vindt in de meeste gevallen plaats door reserves. Er kan ook sprake zijn van inkomsten van derden of bijdragen in de vorm van subsidies van bijvoorbeeld de provincie.

1.3  Het budgetrecht lig bij de gemeenteraad.

Omdat alle overlopende onderwerpen uit 2014 al in een eerder stadium in het college en de raad zijn vastgesteld hoeft er geen inhoudelijke onderbouwing meer plaats te vinden, het gaat uitsluitend om het budgetrecht van de gemeenteraad. Ook kunnen er nieuwe besluiten van het college zijn, waarbij de raad niet inhoudelijk behoeft te worden betrokken, maar wel met betrekking tot het budget in beeld komt.

1.4  Het verschuiven van budgetten tussen programma’s mag alleen door de gemeenteraad.

Bij het vaststellen van de Strategische Agenda worden door de raad totaalbudgetten per programma vastgesteld. Soms kan het voorkomen dat onderdelen van de begroting of een eerdere begrotingswijziging over diverse programma’s moeten worden verdeeld, ook dan is besluit van de raad (programma begrotingswijziging) via hangmat noodzakelijk.

 

Kanttekeningen

1.1  Sommige projecten lopen meerdere jaren.

Kosten die ten laste van reserves komen, dienen via de lopende begroting te worden verantwoord. Hierbij is vaak sprake van een meerjarige uitvoering. Dat heeft tot gevolg dat restantbudgetten meerdere malen van het ene naar het andere jaar moeten worden overgeheveld. Voorbeelden zijn o.a. de twee tunnels op de Mars (Reserve spoorse doorsnijdingen) en het besteden van de middelen voor Zutphen energieneutraal (Reserve energieneutrale maatregelen), Afronding Vitale stad 1, 2, 3 en ISV 1, 2 (Reserve vitale stad) Project Rids (voor zover t.l.v. Reserve Rids) en Stadscontract jaarschijf 2014 (subsidie provincie).

Door jaarlijks het restantbudget over te hevelen is het verloop goed te volgen.

 

Risico’s

Het gaat uitsluitend om het verwerken van budgetten uit eerdere voorstellen. De mogelijke risico’s zijn daarbij eerder aan de orde gesteld.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de gemeenteraad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt. De budgethouders worden hierover geïnformeerd.

 

Financiën

In het onderhavige voorstel worden 22 restant budgetten van 2014 naar 2015 overgeheveld (zie bijlage 1). Dat omvat een totaalbedrag van € 12.198.600, dekking: € 9.990.700 door twaalf verschillende reserves en tot een bedrag van € 2.207.900 door subsidies provincie of overige inkomsten.

Deze onderdelen vallen onder categorie 2 uit kopje Inleiding/aanleiding.

Daarnaast zijn de drie onderstaande onderwerpen verwerkt, deze vallen alle onder categorie 1.

1. Verkoop van grond t.b.v. Donjon hotel bij park Bronsbergen (besluit 2014, verkoop in 2015)

2. Aankoop openbare ruimte plan Leeuwerikweide.

3. Project Mijn Woning OpMaat

 

Bijlagen

1. Overzicht budgetten hangmat 20 april 2015.

 

Stukken die ter inzage liggen

Collegevoorstel Aankoop openbare ruimte plan Leeuweriklaan.
Collegevoorstel Project Mijn Woning OpMaat.

 

 

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0058

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 april 2015 met nummer 58584b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-11 Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 april 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Regelmatig legt het college een algemene begrotingswijziging voor aan de raad waarin een verzameling wijzigingen van de Programmabegroting wordt voorgelegd. Het gaat bij deze begrotingswijzigingen om uitgaven waarover de raad al eerder een principebesluit heeft genomen, maar de administratieve verwerking nog moet gebeuren, om zaken met weinig of geen beleidsvrijheid of om onvermijdbare verplichte uitgaven. Het gaat deze keer voornamelijk om overlopende budgetten uit het boekjaar 2014 in verschillende programma's. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

 

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Aanbesteding solarpark

Het college meldt het gunningsbesluit voor het solarpark te hebben ingetrokken. Dat is gebeurd na schriftelijk bezwaar van een van de belanghebbenden. Daaruit bleek dat de beoordelingswijze verschillend geïnterpreteerd kan worden. Kenmerkend voor de aanbestedingsprocedure was dat hierbij minder harde factoren zijn gehanteerd, zoals maatschappelijke effecten en burgerparticipatie. Daarmee werd meer een beroep gedaan op deskundigheid en creativiteit. Gebleken is dat de aanbesteding onvoldoende juridisch dichtgetimmerd is. Het college komt op korte termijn met een standpunt over het vervolg. Daarover worden eerst de betrokken partijen geïnformeerd. Het forum wordt hierover vervolgens in kennis gesteld.

GroenLinks vraagt of de criteria te subjectief waren.

Het college antwoordt dat het vooral in procedurele zin onduidelijk was op welke wijze de weging zou plaatsvinden. Het zit meer in de leidraad dan in de inhoud.

 

Faillissement PaperLinx

Het college meldt dat PaperLinx failliet is, zoals reeds uit de krant kon worden vernomen. Er wordt nog gezocht naar de mogelijkheden voor een doorstart. Het is nog onzeker of dit doorgaat, wat veel onzekerheid voor de betrokken werknemers betekent. De directie toont hier veel betrokkenheid bij. De curator kijkt op zorgvuldige wijze naar de mogelijkheden.

De PvdA vraagt of de gemeente hierin een rol heeft.

Het college geeft aan dat die met name in de periode hiervoor aanwezig was, door te kijken waar steun nodig was. In de huidige situatie heeft de gemeente geen formele rol. Er is wel nauw contact en de gemeente wordt goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

4. Aankondiging moties en amendementen

D66 kondigt aan vanavond een motie in te dienen over brandveiligheid van woningen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 20 april 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 20 april 2015

Geen  opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag van dhr. Pletzers als raadsadviseur locogriffier gemeente Zutphen

Geen opmerkingen.

6b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) Bodemmiddelen

De PvdA vraagt of er een risico is als de bedragen naar andere projecten worden overgeheveld dat deze binnen de tijdslimiet moeten worden gerealiseerd om gehonoreerd te worden.

Het college zegt dat het de bedoeling is de projecten voor eind 2015 te realiseren, maar dat dit per project wordt bekeken. Het is niet zo dat er een net zo strakke deadline aan zit als bij de ISV-gelden.

De Stadpartij vraagt of de in het voorstel genoemde € 100.000,- voor de brug over de Vispoortgracht voldoende is.

Het college antwoordt dat er nog keuzes voorliggen bij het college over de brug en de daarbij betrokken investeringssom. Dit staat morgen op de agenda van het college en de raad wordt daarna geïnformeerd.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Het Baken, De Waarden 244"

Geen opmerkingen.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lage Lochemseweg 10"

Geen opmerkingen.

6g. Diverse begrotingswijzigingen Forum en Raad 20 april 2015

De PvdA vraagt waarom de overlopende werkbudgetten zo omvangrijk zijn.

Het college weet ook niet precies waarom dit zo is. Enerzijds kan dit beschouwd worden als een goed signaal dat goed op de centen wordt gelet en geld niet zomaar wordt uitgegeven. Het kan echter ook betekenen dat projecten niet zijn gerealiseerd door bijvoorbeeld capaciteitsgebrek en daardoor bepaalde uitgaven niet zijn gedaan. Of misschien zijn de budgetten wel te ruim. Het college gaat dit nader uitzoeken.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 april 2015

Burgerbelang zegt brief C4 nog niet ter inzage te hebben gehad.

De voorzitter geeft aan dat dit klopt, omdat voor brieven in deze categorie geldt dat de antwoordbrief er nog niet is. Deze komt later terug via de lijst.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 april 2015

De SP vraagt naar aanleiding van stuk nr. 2 (collegevoorstel Uitvoering Opschorten innen ouderbijdrage Jeugdhulp) of het de verwachting is dat de ouderbijdrage wordt gehandhaafd of dat die vrijwel zeker moet worden betaald en of dit heel duidelijk in de brief staat. Tevens vraagt de fractie hoe dit in de praktijk gaat en in relatie tot het CAK.

Het college kent niet de exacte tekst van de brief, maar deze is ervoor bedoeld duidelijkheid te geven over de regeling. Ouders kunnen kiezen of ze de bijdrage willen blijven doorbetalen of dat deze wordt opgeschort. Indien men bij ons aangeeft dat men de bijdrage wil blijven betalen dan geeft de gemeente dit door aan het CAK. Als de gemeente niets hoort wordt de betaling opgeschort. Het college heeft nog niet teruggekoppeld gekregen dat de brief niet duidelijk zou zijn. Ook is niet gebleken dat dit tot meer vragen of telefoontjes heeft geleid.

De VVD vraagt over stuk nr. 1 (collegevoorstel herbestemming Broederenklooster na vertrek Stedelijk Museum Zutphen) wanneer dit in de raad aan de orde komt en of hier een forum aan gewijd wordt. De VVD vraagt verder of er een tijdslimiet aan zit.

Het college geeft aan dat het hier om uitvoering van een eerder gemaakte keuze gaat. Het voorstel beschrijft de procedure hoe met leegstand van het Broederenklooster wordt omgegaan. Tot eind mei kunnen hiervoor ideeën worden aangedragen bij de gemeente. Indien moet worden overgegaan tot herbestemming dan komt dit terug bij het forum en de raad. Voor de periode tot eind mei is gekozen, omdat het college hier dan duidelijkheid over wil hebben. Met de provincie is afgesproken om voor de zomer aan te geven wat er met het Broederenklooster zal gebeuren, zodat de gemeente ook op het resterende subsidiedeel aanspraak kan maken.

GroenLinks vraagt om het forum mee te nemen in dit proces.

Het college vindt dit een goede suggestie en zal ervoor zorgen dat dit wordt geagendeerd.

De VVD vraagt over collegestuk nr. 5 (collegevoorstel cultuurvisie) of dit stuk niet te laat komt.

Het college antwoordt dat het de bedoeling was om nog voor de zomer een cultuurnota gereed te hebben. Dat gaat echter niet gehaald worden. Het college streeft er daarom naar wel voor de zomer een cultuurvisie gereed te hebben en dat de cultuurnota daarna wordt opgesteld. Het college zal het forum nader informeren zodra er meer duidelijkheid is te geven over de planning.

9. Vaststellen forumverslag

9a. Forumverslag 07-04-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 april 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-04-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend