Pagina delen

Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. het Algemeen delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 vast te stellen conform bijlage onder intrekking van:

  • het Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2005, zoals dat bij besluit van 31 januari 2005 is vastgesteld;
  • het delegatie projectbesluit, zoals dat bij besluit van 9 maart 2009 is vastgesteld; en
  • het besluit van 7 september 2009 waarbij bevoegdheden die in de statuten van de Orchidee Scholengroep zijn toegekend aan de gemeenteraad zijn gemandateerd aan het college;

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2005 en 2009 is de uitvoering van diverse bevoegdheden gedelegeerd aan het college. Het merendeel van de bij deze besluiten gedelegeerde bevoegdheden is achterhaald doordat wetten waarnaar verwezen is, zijn gewijzigd. Daarnaast zijn enkele algemene (hoofdzakelijk uitvoerende) bevoegdheden niet gedelegeerd.

Beoogd effect

Een actueel delegatiebesluit.

Argumenten

1. Door delegatie wordt het aantal zaken waarover de raad een besluit moet nemen beperkt.

Als de raad weinig delegeert, betekent dat dat de raad over veel zaken moet besluiten. Dat leidt al snel tot lange raadsagenda’s. Het is daarom aan te bevelen gebruik te maken van de mogelijkheid om besluiten te delegeren.

2. De huidige delegatiebesluiten zijn niet meer up-to-date.

Als gevolg van gewijzigde wetten zijn sommige bevoegdheden inmiddels rechtstreeks neergelegd bij het college waardoor delegatie overbodig geworden is. Dit betreft de volgende oude gedelegeerde bevoegdheden:

- het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 18, lid 1, sub d, Wegenverkeerswet;

- het verlenen van ontheffingen op grond van artikel 149, lid 1, Wegenverkeerswet en artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

- het afgeven van invalidenparkeerkaarten als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit ex artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening.

3. Delegatie bevordert een snelle gemeentelijke besluitvorming en klantgerichtheid.

Door enkele bevoegdheden die gebaseerd zijn op de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie te delegeren aan het college wordt een snelle besluitvorming bevorderd. Met name voor de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik van overheidsinformatie wordt daarmee bereikt dat aan de raad gerichte verzoeken binnen de wettelijke beslistermijn (4 weken) kunnen worden afgehandeld dan wel verdaagd. Tevens kan dan binnen de wettelijke termijn gereageerd worden ingeval de gemeente een aan de raad gerichte ingebrekestelling op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen ontvangt.

4. De Wegenverkeerswet 1994 en de Wegenwet verzetten zich niet tegen delegatie.

Op dit moment moeten besluiten voor het vaststellen van de bebouwde komgrenzen (artikel 20a Wegenverkeerswet 1994) en het onttrekken van een weg aan de openbaarheid (artikel 9 en 11 Wegenwet) door de raad genomen worden. In de praktijk worden voorstellen die hierop betrekking hebben afgedaan als hamerstukken. De aard van deze besluiten verzet zich niet tegen delegatie.

5. Het mandaatbesluit inzake de statuten van Stichting Orchidee Scholengroep is niet meer up-to-date.

De Stichting Orchidee Scholengroep is inmiddels door fusie opgegaan in de samenwerkingsstichting Achterhoek Voortgezet Onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat het mandaat niet meer geldig is. Het mandaat zag op het uitvoeren van bevoegdheden die in de statuten zijn toegekend aan de gemeenteraad. Daarbij was een uitzondering gemaakt voor bevoegdheden inzake statutenwijzigingen en ontbinding van de stichting.

6. Delegatie van bevoegdheden opgenomen in statuten van rechtspersonen bevordert een vereenvoudiging van het besluitvormingsproces.

Onder 5 is al aangegeven dat er in het verleden een mandaat is verleend voor het uitoefenen van bevoegdheden welke in de statuten van een stichting waren toegekend aan de gemeenteraad. Dit mandaat was beperkt tot één specifieke stichting. De gemeente neemt op dit moment in meerdere rechtspersonen deel. Daarbij zijn in de diverse statuten bevoegdheden toegekend aan de gemeenteraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om het goedkeuren van de begroting of wijziging daarvan en de jaarrekening. Delegatie van deze bevoegdheden vereenvoudigt het besluitvormingsproces. De aard van deze bevoegdheden verzet zich niet tegen delegatie.

Kanttekeningen

1. De raad kan de gedelegeerde bevoegdheden niet meer zelf uitoefenen.

Een kenmerk van delegatie is dat een ander de bevoegdheden onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. De raad is bij delegatie niet meer bevoegd om de gedelegeerde bevoegdheden zelf uit te oefenen. Dit volgt uit artikel 10:17 van de Algemene wet bestuursrecht. Wil de raad een gedelegeerde bevoegdheid weer zelf uitoefenen dan kan dit alleen als het delegatiebesluit is ingetrokken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Omdat dit besluit externe werking heeft, wordt het gepubliceerd in het Gemeenteblad. Het delegatiebesluit wordt daarnaast ingevoerd in de Centrale voorziening voor de Decentrale Regelgeving (CVDR). Hiermee is het delegatiebesluit zowel intern als extern (door bijvoorbeeld inwoners) te raadplegen. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Rapportage/evaluatie

Het is verstandig om na enige tijd te bekijken of het wenselijk is om de delegatie van bevoegdheden aan te passen.

Financiën

Aan het nemen van dit delegatiebesluit zijn geen directe kosten verbonden. Indirect zijn er minder bestuurlijke kosten doordat minder zaken langs de raad gaan.

Bijlagen

1. Concept Algemeen delegatiebesluit gemeente Zutphen 2005

2. Delegatiebesluit projectbesluit

3. Het besluit van 7 september 2009 waarbij bevoegdheden die in de statuten van de Orchidee Scholengroep zijn toegekend aan de gemeenteraad zijn gemandateerd aan het college

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0039

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 30 maart 2016 met nummer 80559


gelet op artikel 108 jo. 147 en 156 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

1. het Algemeen delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 vast te stellen conform bijlage onder intrekking van:

  • het Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2005, zoals dat bij besluit van 31 januari 2005 is vastgesteld;
  • het delegatie projectbesluit, zoals dat bij besluit van 9 maart 2009 is vastgesteld; en
  • het besluit van 7 september 2009 waarbij bevoegdheden die in de statuten van de Orchidee Scholengroep zijn toegekend aan de gemeenteraad zijn gemandateerd aan het college;

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 11 april 2016 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In 2005 en 2009 is de uitvoering van diverse bevoegdheden gedelegeerd aan het college. Het merendeel van de bij deze besluiten gedelegeerde bevoegdheden is achterhaald doordat wetten waarnaar verwezen is, zijn gewijzigd. Daarnaast zijn enkele algemene (hoofdzakelijk uitvoerende) bevoegdheden niet gedelegeerd. Dit raadsvoorstel boogt een actueel delegatiebesluit. Voorgesteld wordt het Algemeen delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 vast te stellen conform bijlage onder intrekking van: het Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2005, zoals dat bij besluit van 31 januari 2005 is vastgesteld; het delegatie projectbesluit, zoals dat bij besluit van 9 maart 2009 is vastgesteld; en het besluit van 7 september 2009 waarbij bevoegdheden die in de statuten van de Orchidee Scholengroep zijn toegekend aan de gemeenteraad zijn gemandateerd aan het college; Op grond van artikel 108 juncto 147 juncto 156 van de Gemeentewet is het een bevoegdheid van de gemeenteraad om gemeentelijke verordeningen vast te stellen en om aan het college bevoegdheden over te dragen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 11-04-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.    Algemeen spreekrecht

Mevr. Van Oudenallen spreekt in over obstakels en belemmeringen voor rolstoelgebruikers in Zutphen. De inspraakreactie is bijgevoegd als bijlage bij het verslag.

3.    Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de zeven burgemeesters van gemeenten waar dreiging bestond voor sluiting van de rechtbank bij Minister Van der Steur op bezoek zijn geweest. Aan dit overleg namen ook de presidenten van de rechtbanken en de Raad voor de Rechtspraak deel. Het was een vriendelijk gesprek waarin gesproken is over een mogelijke oplossing van de problemen. De Minister heeft de betrokkenen gevraagd of er bereidheid was om mee te denken aan oplossingen om de overbodige vierkante meters bij de rechtbanken te beperken. Deze bereidheid is door iedereen uitgesproken. Verder is afgesproken dat dit alleen mogelijk is in het kader van de evaluatie van de herziening van de rechtbanken in 2018. Door de betrokken gemeenten is aangegeven dat niet alleen zij, maar alle 32 plaatsen probleemeigenaar zijn. De Minister heeft een brief toegezegd en die is ook gekomen. Het college zal deze ter kennisname aan de raad sturen.
Het college meldt tevens op 21 maart 2016 een gesprek te hebben gehad met de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI). In de Tweede Kamer heeft overleg plaatsgevonden over het openhouden dan wel sluiten van PI’s. De directie heeft gemeld dat Zutphen deze regeerperiode niet in beeld is voor eventuele sluiting.

4.    Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.    Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2016

Geen opmerkingen.

6.    Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen (griffienummer 2016-0023)

Geen opmerkingen.
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 (griffienummer 2016-0039)

BewustZW vindt de redenering dat als er weinig wordt gedelegeerd, er veel besluiten door de raad moeten worden genomen en dat dit leidt tot lange agenda’s een "kulargument". De fractie verzoekt het college het voorstel terug te nemen en de tekst aan te passen en het voorstel niet te agenderen voor besluitvorming vanavond. De fractie kondigt aan tegen het voorstel te zullen stemmen als het op deze manier wordt geagendeerd.
Het college neemt de opmerking mee.
Conclusie: Voldoende besproken, vooralsnog vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Extra middelen huishoudelijke hulp (2016-0040)

D66 vindt dat het voorstel duidelijker had gekund en vraagt hoe het verschil in het oude en nieuwe uurtarief kan worden verklaard wordt. D66 constateert een verschil van € 82.500, terwijl er sprake zou zijn van scherp onderhandelen en vraagt waar dit verschil vandaan komt.
Het college meldt dat Buurtzorg een eenmalige bijdrage vraagt van € 50.000.
D66 zegt dat er dan nog een verschil van € 30.000,- overblijft en verzoekt het college daarop terug te komen.
Conclusie: Het stuk komt als bespreekstuk op de agenda van de raad.

7.    Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016 (griffienummer 2016-00034)

Het college geeft aan dat over stuk C07 (Jaarrekening 2015 en Begroting 2017) in het presidium is afgesproken dat eerst een bespreking in het Forum plaatsvindt. De uitkomsten van deze bespreking worden door het college meegenomen bij het opstellen van een zienswijze op de begroting die wordt voorgelegd aan de raad.

8.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016 (griffienummer 2016-0041)

Geen opmerkingen.

9.    Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 14-03-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-03-1026

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 11 april 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 11-04-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend