Pagina delen

Dekking nadelig saldo jaarrekening 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1 Een bedrag van € 1.941.803,60 vanuit het resultaat 2018 te onttrekken aan de reserve vrij besteedbare middelen;

2 Een bedrag van € 50.000,00 te onttrekken vanuit de reserve vrij besteedbare middelen ten gunste van:

- Zero emissie stadslogistiek € 40.000,00

- Woningabonnement € 10.000,00

En de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig saldo van € 1.941.803,60. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve vrij besteedbare middelen. Het jaarrekeningsaldo wordt onder meer beïnvloed door een aantal voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2019.

- Op het budget voor Zero emissie stadslogistiek: € 40.000
- Op het budget voor het woningabonnement:       € 10.000
                                                                         € 50.000

Rekeninghoudend met een onttrekking o.b.v. bovenstaande punten wordt per saldo € 1.991.803,60 onttrokken aan de reserve vrij besteedbare middelen. Hieronder de berekening:

Nadelig jaarrekeningresuiltaat 2018:                                                             -/-        € 1.941.803,60
Beschikbaar voor bovenstaande doelen:                                                      -/-         €      50.000,00
Afname reserve vrij besteedbare middelen na bestemming jaarrekening 2018:            € 1.991.803,60

Beoogd effect

Afwikkeling saldo jaarrekening 2018.

Argumenten

1. De reserve vrij besteedbare middelen is nog toereikend voor verrekening van het nadelige jaarrekeningsaldo 2018.

Het is gebruikelijk dat het jaarrekeningsaldo wordt verrekend met de algemene reserve. Andere jaren was dit vaak de saldireserve. Omdat deze niet toereikend is wordt voorgesteld het nu te onttrekken aan de reserve vrij besteedbare middelen. Beide reserves maken onderdeel uit van de algemene reserve.

2. In 2018 zijn op een aantal budgetten middelen overgebleven die in 2019 nog nodig zijn om het gewenste resultaat te realiseren.

Zero emissie stadslogistiek: In 2018 is er (incidenteel) geld ontvangen via de algemene uitkering voor de ontwikkeling van zero emissie stadslogistiek. Omdat dit geld pas eind 2018 is ontvangen vinden de werkzaamheden pas in 2019 plaats. Daarom wordt voorgesteld het ontvangen geld (€ 40.000) beschikbaar te stellen voor 2019.

Woningabonnement (bijdrage innovatieve aanpakken): In 2018 is er (incidenteel) geld ontvangen via de algemene uitkering voor het woningabonnement. Omdat dit geld pas eind 2018 is ontvangen vinden de werkzaamheden pas in 2019 plaats. Daarom wordt voorgesteld het ontvangen geld (€ 10.000) beschikbaar te stellen voor 2019.

Financiën

Consequentie van dit voorstel is dat de reserve vrij besteedbare middelen (onderdeel van de algemene reserve) afneemt. Na de onttrekking van, per saldo € 1.991.803,60 en de stortingen en onttrekkingen die tot op heden begroot zijn in 2019 is het saldo van de reserve vrij besteedbare middelen € 1.550.000.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2019-19

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2019-0061

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 juni 2019 met nummer 128903b e s l u i t :

 1. Een bedrag van € 1.941.803,60 vanuit het resultaat 2018 te onttrekken aan de reserve vrij besteedbare middelen;
 2. Een bedrag van € 50.000,00 te onttrekken vanuit de reserve vrij besteedbare middelen ten gunste van:
  - Zero emissie stadslogistiek € 40.000,00
  - Woningabonnement € 10.000,00

En de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 1 juli 2019 Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld een bedrag van € 1.941.803,60 vanuit het resultaat 2018 te onttrekken aan de reserve vrij besteedbare middelen, om een bedrag van € 50.000,00 te onttrekken vanuit de reserve vrij besteedbare middelen ten gunste van:
- Zero emissie stadslogistiek € 40.000,00
- Woningabonnement € 10.000,00

En om de begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met dit raadsvoorstel wordt de afwikkeling saldo jaarrekening 2018 beoogd.

Het beschikbaar stellen van krediet en de begroting hiertoe overeenkomstig te wijzigen is een bevoegdheid van de gemeenteraad op grond van artikel 189 en volgende van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 01-07-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Mevrouw Jongbloed (Deloitte): De goedkeurende controleverklaring is gereed. De controle is dus afgerond. Wij hebben geen bijzonderheden te melden. Wel hebben we met onzekerheidsmarges te maken. De financiële positie is afgenomen, het eigen vermogen is gedaald. Er is veel aandacht voor bezuinigingen. Er is daar veel bewustzijn voor. De weerstand is net voldoende. Wat betreft de verslaglegging en de Wet Normering Topinkomens zijn er geen bijzonderheden.

CDA: Wij willen graag een toelichting op de financiële positie. Zijn we wel goed bezig?

De heer Van Vugt (ook van Deloitte): Die financiële positie is inderdaad erg zorgelijk. Wel is het bewustzijn verbeterd, dat is goed. Daarnaast was de afname van het eigen vermogen veel hoger geraamd dan in werkelijkheid. Ook dat is een goede ontwikkeling. De onttrekking uit de reserves moet naar nul.

VVD: Bij de Burap is gemeld dat de algemene reserve naar 3 à 4 miljoen negatief gaat. Hoe kijkt u daarnaar?

De heer Van Vugt: Bij een negatief eigen vermogen (algemene reserve) bent u nog niet failliet. Essentieel is dat u de trend laat zien dat het eigen vermogen weer positief wordt. Daar is tijd voor.

D66: Ik vind het moeilijk te rijmen dat het weerstandsvermogen voldoende is. Graag een toelichting.

De heer Van Vugt: Het weerstandsvermogen is een subjectief begrip. De regelgeving hierover is vrijblijvend. De raad bepaalt dat zelf bij de vaststelling van de begroting.

D66: Deze vraag hoort bij het college dus?

De heer Van Vugt: Ook de raad heeft zijn verantwoordelijkheid. Het gaat over risicobeheersing.

PvdA: Ik heb vier vragen:

 1. Is de procedure rond het weerstandsvermogen goed gevolgd?
 2. Hoe staat het met de aanbevelingen uit de boardletter over de interne controle?
 3. Hoe staat het met het vertrouwen in ICT?
 4. Hoe kunnen we in de toekomst een grondverkoop aan onszelf zoals in de Keucheniusstraat voorkomen?

De heer Van Vugt:

 1. De procedure rond het weerstandsvermogen is goed gevolgd, conform de definitie die uzelf heeft vastgesteld.
 2. We hebben goed gekeken naar de interne controle, vooral die van 2018. We hebben geen nieuwe bevindingen geconstateerd.
 3. We hebben enige vragen rond de facturering: hoe weten we 100% zeker dat een factuur echt is goedgekeurd door iemand die daarvoor bevoegd is? De normen hieromtrent zijn enorm toegenomen.
 4. Door de uitspraak van de commissie BBV moeten we ergens in het proces borgen dat iemand daar alert op is.

De voorzitter bedankt vervolgens de heer Van Vugt en mevrouw Jongbloed.

Mevrouw Schriks geeft daarop als voorzitter van de auditcommissie een toelichting (zie de presentatie).

College: Het zijn wijze woorden van de auditcommissie. Financieel gaat het erg beroerd. Sommige zaken kloppen niet. Er zijn veel verbeterpunten. We moeten een nieuw stelsel maken zodat de raad zijn taak kan uitvoeren. Er is meer kwaliteit en capaciteit daarvoor nodig. Dat is een fors dilemma. We hebben allemaal verantwoordelijkheid daarvoor.

ChristenUnie: Wij bedanken de commissie. U spreekt over te late informatievoorziening. Over welk onderwerp gaat dat?

Mevrouw Schriks: Dat gaat over de bezuinigingen.

PvdA: Ik heb twee vragen:

 1. Dus de informatievoorziening over de bezuinigingen kan beter?
 2. Welke maatregel uit de tabel (uit de presentatie) is nu echt cruciaal?

Mevrouw Schriks:

 1. Het kan tijdiger en duidelijker/concreter.
 2. Alle maatregelen zijn belangrijk.

D66: Waar moeten we het eerst aan beginnen? De capaciteit is maar beperkt.

Mevrouw Schriks: Dat is aan de raad.

VVD: Ik heb drie vragen:

 1. Wij willen graag een voorstel van het college over de aanpak (investering in kennis en kwaliteit).
 2. Hoe kijkt het college naar de weerstandsratio?
 3. De liquiditeit vertoont een grillig verloop.

College: Wat betreft de liquiditeit: ik bekijk dat positief. Op uw tweede vraag komen we terug. De eerste vraag beantwoord ik later.

ChristenUnie: Hoe nijpend is het gebrek aan capaciteit?

College: We hebben de Burap en de Voorjaarsnota tijdig gepresenteerd. Nu is het alle hens aan dek. We hebben daarvoor extra capaciteit nodig, om de gewenste maatregelen te nemen.

ChristenUnie: Heeft de wethouder nagedacht waar dit over gaat?

College: De raad zal zelf met voorstellen moeten komen voor capaciteit. De raad is nu aan zet. Ik heb wel ideeën daarover.

CDA: Prima wat de wethouder zegt. De raad moet zelf prioriteren.

Mevrouw Schriks: Ons advies is dat het college uiterlijk 1 november 2019 rapporteert aan de raad.

CDA: Ik wil proactief afwijken van dat advies.

VVD: Een combinatie van beiden (college en raad) is ook mogelijk.

College: Ik vat samen wat het CDA wil. Klopt dat?

Mevrouw Schriks: Ons advies is in het presidium besproken en overgenomen.

D66: Vreemd dat we het hier bespreken, terwijl het elders al is aangenomen.

Mevrouw Schriks: De raad gaat daarover.

De voorzitter vraagt ten slotte of het voorstel voldoende besproken is. Hij constateert dat het stuk rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit het forum af.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2019 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2019 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend