Pagina delen

Definitieve vaststelling jaarstukken 2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2015 (controleverklaring);

2. de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2015 met een nadelig saldo van afgerond € 76.000 definitief vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Bij deze bieden wij de definitieve jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) van de gemeente Zutphen over het boekjaar 2015 aan.

Op 4 juli 2016 heeft de raad de jaarstukken 2015 al vastgesteld zonder de aanwezigheid van een controleverklaring. Inmiddels is de controleverklaring wel aanwezig. Omdat er n.a.v. de controle o.a. correcties zijn gemaakt op de onderdelen Jeugd, WMO en Participatie worden de jaarstukken opnieuw aangeboden aan de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling.

Vaststelling van de jaarstukken door de gemeenteraad dient voor 30 september plaats te vinden om het sanctiebeleid niet in werking te laten treden.

Het gaat om de volgende twee belangrijke wijzigingen in de jaarstukken:

Onderdeel WMO en Participatie: N.a.v. de controle van de jaarstukken bij het Plein zijn er een aantal correcties geweest inzake de WMO en de Participatie. Per saldo gaat dit om een bedrag van € 62.000 nadelig. Deze correcties zijn verrekend met de reserve WMO en de reserve WWB en hebben daardoor geen invloed op het uiteindelijke gerealiseerde resultaat.

Onderdeel Jeugd: Op het onderdeel Jeugd is een correctie gemaakt van in totaal € 613.000 voordelig. Deze wijziging is ook van invloed op het uiteindelijke gerealiseerde resultaat. Dit wijzigt van € 689.000 nadelig naar € 76.000 nadelig.

Daarnaast zijn er een aantal tekstuele aanpassingen geweest.

Uitkomsten jaarrekeningcontrole

Getrouwheid

In de controleverklaring wordt gemeld dat de accountant van mening is dat er een getrouw beeld is omtrent zowel de baten en de lasten over 2015 als de activa en passiva per 31 december 2015 en dit in overeenstemming is met het BBV (Besluit begroting en verantwoording). Geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de tolerantiegrens.

Rechtmatigheid

In de accountantsverklaring wordt gemeld dat in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Geconstateerde fouten en onzekerheden vallen binnen de tolerantiegrens.

Dit houdt dus in dat zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring wordt afgegeven.

De geconstateerde fouten en onzekerheden hebben betrekking op het onderdeel Jeugd en op de aanbestedingen.

Saldo jaarrekening

De jaarrekening 2015 van de gemeente Zutphen sluit met een nadelig saldo van afgerond € 76.000. Dit is het saldo na mutaties met reserves (-€ 2.847.000). Een uitgebreide financiële toelichting is te vinden in hoofdstuk 4 van de jaarstukken 2015. Inzake de dekking van het nadelig saldo volgt nog een apart raadsvoorstel.

Schematisch kan bovenstaande als volgt worden weergegeven:

Rekening houdend met het saldo van de tweede burap waar een nadelig saldo van € 2.760.000 te melden was (voornamelijk ontstaan door nadelen op BUIG en minimabeleid en voordelen op de kapitaallasten en dividenduitkeringen) is het totale saldo over 2015 € 2.836.000 negatief. Het saldo van de tweede burap is eind 2015, na het raadsbesluit van 2 november 2015, al verwerkt in de begroting waardoor het saldo van de jaarrekening op € 76.000 nadelig uitkomt. De opbrengst precariobelasting op kabels en leidingen is niet van invloed op dit resultaat omdat tijdens de raadsvergadering van 14 december 2015 besloten is dit toe te voegen aan de saldireserve.

Het saldo van de jaarrekening bestaat uit een aantal grotere afwijkingen. In hoofdstuk 4.2 van de jaarstukken zijn de belangrijkste afwijkingen (afwijkingen > € 100.000 ten opzichte van de begroting na wijziging) die tot het jaarresultaat hebben geleid opgenomen. Het negatieve saldo van € 76.000 is in grote lijnen als volgt te verklaren:

Daarnaast merken we op dat gedurende het jaar ook een aantal andere grote (vaak incidentele) voor- en nadelen verrekend zijn met reserves. Hierdoor hebben deze voor- of nadelen geen invloed op het uiteindelijke hier gepresenteerde jaarrekeningresultaat. Hieronder de belangrijkste:

U heeft in diverse raadsbesluiten besloten bovenstaande voor- of nadelen te storten of te onttrekken aan een reserve. Daarom komt het saldo van de jaarrekening uit op € 76.000 negatief. De verrekeningen met de reserve WMO en WWB worden standaard aan het eind van het jaar gemaakt omdat met de raad is afgesproken dat tekorten en overschotten op de onderdelen WMO en WWB verrekend worden met de betreffende reserves. Vanaf 2016 geldt dit ook voor het onderdeel Jeugd. In 2015 was dit nog niet het geval en daarom ziet u het onderdeel Jeugd wel bij de grote afwijkingen staan. Een uitgebreide toelichting van de afwijkingen vindt u in de jaarstukken in paragraaf 4.5.8.

Beoogd effect

Uiterlijk 30 september 2016 aanbieden van de jaarstukken 2015 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Gelderland.

Argumenten

Het is de taak en de bevoegdheid van de raad het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.

De Gemeentewet bepaalt in artikel 198 dat het de bevoegdheid van de raad is om het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen. Tevens dienen de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 30 september aangeleverd worden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is, vanwege de controleperikelen in het sociale domein, later dan andere jaren. Normaal dienen de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli bij het ministerie ingeleverd te zijn.

De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van afgerond € 76.000. In de jaarstukken 2015 wordt in hoofdstuk 4.1.2. een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële afwijkingen. Een uitgebreide toelichting/analyse is te vinden in hoofdstuk 4.2 van de jaarstukken 2015. Het rekeningsaldo is afzonderlijk opgenomen in de balans. Dekking van het resultaat vindt plaats met een afzonderlijk raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel volgt nog.

Kanttekeningen

1.1 Dit raadsvoorstel heeft niet de normale procedure doorlopen.

Normaal gesproken heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de jaarstukken vooraf inzicht in de controle uitkomsten van de accountant. Omdat de accountant tot op het laatste moment nog bezig met de controlewerkzaamheden op met name het sociale domein zijn de controleresultaten pas op het laatste moment beschikbaar. Vaststelling van de jaarstukken uiterlijk 30 september 2016 is belangrijk vanwege het sanctiebeleid van de diverse ministeries. Daarom is gekozen voor deze versnelde vaststelling. Voor de bestemming van het resultaat volgt een apart raadsvoorstel wat wel de normale procedure richting raad zal doorlopen.

1.2 Het te laat aanleveren van de jaarstukken bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK kan gevolgen hebben voor de vorm van toezicht, de voorschotverlening en ontvangen gelden voor specifieke uitkeringen.

Wettelijk is geregeld dat de definitieve jaarstukken, vastgesteld door de gemeenteraad en voorzien van een controleverklaring uiterlijk 15 juli 2016 ingediend moeten zijn bij Gedeputeerde Staten en het ministerie van BZK. Dit jaar is, vanwege de controleperikelen in het sociale domein, uitstel gegeven t/m 30 september.

Te late aanlevering bij het ministerie van BZK zou gevolgen kunnen hebben voor de voorschotverlening van de algemene uitkering. Tevens zouden de afzonderlijke ministeries over kunnen gaan tot terugvordering van de specifieke uitkeringen. Opschorten van de voorschotverlening is een beperkt risico omdat de opgeschorte voorschotten uiteindelijk wel ontvangen worden. Terugvordering van de specifieke uitkeringen is een groter risico.

Te late aanlevering bij de provincie zou gevolgen kunnen hebben voor de vorm van toezicht (repressief of preventief). Bij de provincie is geïnformeerd wat de gevolgen zijn indien de jaarstukken inclusief controleverklaring na 15 juli aangeleverd worden. De provincie heeft aangegeven dat het te laat indienen van de jaarstukken vanwege de vertraagde controle van het sociaal domein geen reden is om de vorm van toezicht te wijzigen.

Risico’s

De uitkomst van de jaarrekening, een negatief saldo, kan indirect meewegen bij de beslissing van de toezichthouder (de provincie) om al dan niet preventief toezicht in te stellen, men kan zich namelijk afvragen, zeker als er meerdere jaren tekorten zouden zijn, of de ramingen in de begroting wel voldoende reëel zijn.

Tevens zijn er risico’s vanwege het te laat aanleveren van de vastgestelde jaarstukken bij de het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij kanttekening 1.2 worden deze risico’s besproken.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Inzake de dekking van het saldo volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.

Financiën

n.v.t.

Voor de dekking van het saldo volgt een afzonderlijke raadsvoorstel.

Bijlagen

-Jaarstukken 2015

-Bijlagen jaarrekening 2015

-Rapport Deloitte Accountants inzake controlejaarrekening

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0127

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 september 2016 met nummer 81318b e s l u i t :

  1. kennis te nemen van het oordeel van de accountant over de jaarrekening 2015 (controleverklaring);
  2. de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2015 met een nadelig saldo van afgerond € 76.000 definitief vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 29 september 2016 (19:30 - 20:00) Naar boven

Datum 29-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in