Pagina delen

Definitief Ontwerp wegen en pleinen De Hoven

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van het vastgestelde definitief ontwerp ”Wegen en Pleinen” De Hoven.
  2. Voor de uitvoering van Wegen en Pleinen De Hoven een budget van € 5.500.000 (excl. btw) beschikbaar te stellen in 2021 en dit te dekken ten laste van de beklemde middelen Rivier in de Stad.
  3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.
  4. De benodigde structurele budgetten voor beheer en onderhoud mee te nemen in de Voorjaarsnota 2021.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De provincie legt de rondweg om De Hoven aan en wij nemen de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk over. Met de provincie Gelderland zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de rondweg de Hoven. Deze afspraken zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. Met deze rondweg wordt een verbinding gemaakt tussen de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk. De oplevering van de rondweg is eind 2021 gepland. Hierdoor rijdt het doorgaande verkeer niet meer door de bebouwde kom van De Hoven. De Samenwerkingsovereenkomst gaat niet alleen over de rondweg maar ook over aanleg van de parallelweg naast de rondweg en de aansluiting van de Molenweg op de Baankstraat.

Door de aanleg van de rondweg krijgt de Weg naar Voorst vanaf de Sprabanenweg richting het IJsselplein (het plein met het kunstwerk de “lopende man”) de inrichting van een 30 km dorpsstraat. Dat geldt ook voor het Hertog van Gelreplein (nabij de Vliegendijk) en het IJsselplein. Het IJsselplein richting de Kanonsdijk tot de bebouwing krijgt de inrichting van een 50 km weg. De aanleg van de Kanonsdijk start in het laatste kwartaal van 2021 en vervolgens start de aanleg van de Weg naar Voorst in januari 2022. Medio 2022 worden de beide wegen opgeleverd.

Voor de plannen is er een Standaardsystematiek voor Kosten (SSK)-raming opgesteld, daarnaast is door een ander bureau, als second opinion, een tweede SSK-raming opgesteld.

Beoogd effect

Minder verkeersbelasting door De Hoven vanwege de herinrichting van de weg naar Voorst, het Hertog van Gelreplein en het IJsselplein in een dorpsstraat met klinkerbestrating en het invoeren van een 30km zone. Het doorgaande verkeer van Voorst naar Brummen en vice versa via de rondweg te leiden.

Argumenten

1. Door de inrichting van de Weg naar Voorst als 30km dorpsstraat wordt het doorgaand verkeer zoveel mogelijk geweerd
Er is door Kragten een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de Weg naar Voorst, het Hertog van Gelreplein en het IJsselplein, die voldoet aan een 30 km zone. De nieuwe inrichting is niet uitnodigend voor doorgaand (vracht)verkeer. Al het verkeer, ook fietsers, maakt gebruik van de smalle rijstrook. Alle kruispunten liggen op een plateau. Tussen de kruispunten zijn ook meerdere plateaus aangebracht om de snelheid te remmen. Het IJsselplein is “slanker” gedimensioneerd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor terrasjes en rond “de Lopende Man”. Het uitzichtpunt in de Tichelbeekse waard is voor voetgangers vanuit de Spoordijkstraat direct te bereiken. De verkeerslichteninstallatie (VRI) op de kruising Kanonsdijk-Weg naar Voorst blijft bestaan. De verkeersbelasting op dit punt blijft hoog. De VRI zorgt er voor dat fietsers en voetgangers op dit punt veilig kunnen oversteken.
In het ontwerpproces is begin 2019 bij bewoners en ondernemers van De Hoven een “Ophaalbijeenkomst” gehouden. De opgehaalde punten hebben een rol gespeeld bij het opstellen van het ontwerp.
Eind november 2019 is het ontwerp besproken tijdens een inloopavond in De Hoven. De reacties waren in het algemeen zeer positief. Met name voor de 30 km inrichting was veel draagvlak.
Op deze avond zijn door een aantal bewoners ook zaken aangegeven. Deze zijn meegenomen bij het definitief ontwerp.
De provincie Gelderland stelde dat zij een second opinion wilde laten uitvoeren door het verkeersbureau Goudappel Coffeng. De conclusie van de second opinion is dat het ontwerp invulling geeft aan de gestelde eisen van het zoveel mogelijk weren van doorgaand verkeer op de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk. Er zijn een aantal kleine aanpassingen die kunnen worden meegenomen in de volgende fase (bestek).

2 en 3. Om het project Wegen en Pleinen De Hoven uit te kunnen voeren is het budget wat in beklemde middelen beschikbaar is nodig.
Voor de uitvoering van het project wegen en pleinen is een budget van € 5.500.000,= nodig. Dat bedrag kan beschikbaar worden gesteld uit de beklemde middelen Rivier in de Stad en worden ingezet. De begroting dient hiervoor te worden gewijzigd middels bijgevoegde begrotingswijziging 2021-01.

4 Door het opnemen van de structurele budgetten voor beheer en onderhoud in de begroting 2023 is inzichtelijk wat de beheerskosten zullen zijn.
In 2019 is door de raad gevraagd bij de aanvraag van het krediet Deventerweg om naast de investering ook de budgetten voor beheer enonderhoud in het voorstel mee te nemen. Met het opnemen van de structurele budgetten in de begroting 2023 wordt hier aan voldaan.

Risico’s

Er is een risico sessie geweest en er zijn vooralsnog geen risico’s gedefinieerd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De plannen zijn uitgebreid gecommuniceerd via de nieuwsbrief RidS en de site van de gemeente.
Met de provincie is afgesproken dat er de komende tijd afgestemd wordt over de publicaties over de rondweg en de herinrichting van de Weg naar Voorst en de Kanonsdijk.
Bij de plannen van de herinrichting van de Weg naar Voorst heeft Kragten de herinrichting van de Sprabanenweg meegenomen. De uitvoering hiervan wordt meegenomen bij uitvoering van de herinrichting van de weg naar Voorst. De investering van deze weg is onderdeel van de nog te openen grondexploitatie Noordrand De Hoven. Daarom wordt deze investering meegenomen in het raadsvoorstel over deze grondexploitatie.
In het tweede kwartaal van 2021 start het opstellen van de bestekken en zal op basis daarvan het aanbestedingsproces in het derde kwartaal van 2021 starten.
In het vierde kwartaal starten de werkzaamheden aan de Kanonsdijk. Met de provincie is afgesproken dat deze werkzaamheden tegelijkertijd met de aanleg van de turbo rotonde van de rondweg bij de Kanonsdijk lopen (werk met werk maken).
Begin januari 2022 start de herinrichting van de Weg naar Voorst, het Hertog van Gelreplein en het IJsselplein. Deze herinrichting wordt in een aantal fasen uitgevoerd om de bereikbaarheid voor bewoners en ondernemers te garanderen.
Medio 2022 wordt het geheel opgeleverd.

Rapportage/evaluatie

In de voortgangsrapportage RidS wordt dit project meegenomen.

Financiën

Voorbereidingkrediet middels de begrotingswijziging 2018-17 €   500.000,=

Uitgegeven tot en met september 2020                                €   336.000,=

Resteert van voorbereidingskrediet                                     €   164.000,=

Nu aangevraagd                                                                € 5.500.000,=

Beschikbaar voor uitvoering Wegen&Pleinen de Hoven          € 5.664.000,=

De dekking van de 5.500.000 excl. btw vindt plaats via de beklemde middelen Rivier in de Stad.

Bureau Kragten heeft een Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK)- infra raming opgesteld voor de plannen Wegen & Pleinen De Hoven. Het college heeft om een extra check (second opinion) gevraagd op de begroting. Die is uitgevoerd door Civil Management. Beide ramingen liggen niet ver uit elkaar. De conclusie is dat de raming van Kragten een reële raming is.
Uit het beschikbare budget van € 5.500.000,= worden ook bekostigd:
- De helft van de kosten van de aanleg van de parallelweg zoals vastgelegd in de SOK met de Provincie.
- De verbinding tussen de Baankstraat en de Molenweg.
Alle ramingen zijn prijspeil 2020.
De conclusie is dat het werk binnen het beschikbare budget kan worden uitgevoerd, ook als rekening wordt gehouden met uitvoering in 2021-2022. Voor de begroting wordt uitgegaan van de SSK-raming Infra van bureau Kragten.

Bijlagen

- Definitief ontwerp Wegen&Pleinen De Hoven blad -1-;
- Definitief ontwerp Wegen&Pleinen De Hoven blad -2-;
- Definitief ontwerp Wegen&Pleinen De Hoven blad -3-;
- Bijlage 1 Tekening overzicht werken N345 Rondweg De Hoven;
- Bijlage 2a Verkeersanalyse bestaande traverse N345 Weg naar Voorst 23 augustus 2018;
- Bijlage 2b Notitie “Traverse De Hoven”, second opinion op ontwerp d.d. 21 augustus 2020;
- Bijlage 3 Tekening overdracht gedeelte van ‘oude’ N345.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0117

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 december 2020 met nummer 90787b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van het vastgestelde definitief ontwerp ”Wegen en Pleinen” De Hoven.
  2. Voor de uitvoering van Wegen en Pleinen De Hoven een budget van € 5.500.000 (excl. btw) beschikbaar te stellen in 2021 en dit te dekken ten laste van de beklemde middelen Rivier in de Stad.
  3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.
  4. De benodigde structurele budgetten voor beheer en onderhoud mee te nemen in de Voorjaarsnota 2021.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 25 januari 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 25-01-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 11 januari 2021 (21:00 - 22:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 11-01-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
videoconference
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer