Pagina delen

Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. geen wensen en bedenkingen te uiten inzake deelname door de gemeente Zutphen in de Stichting Achterhoek Toerisme en de daaraan gelieerde steunstichting Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het bestuur van stichting Achterhoek Toerisme nemen 10 gemeenten deel. Het bestuur bestaat uit twee gemeentelijke bestuurders, twee ondernemers en de manager van Achterhoek Toerisme. De twee gemeentelijke vertegenwoordigers zijn voorgedragen vanuit het portefeuillehouderoverleg vrijetijdseconomie. Het portefeuillehouderoverleg is geen besluitvormend orgaan. Feitelijk moet de voordracht en het besluit tot deelneming in het bestuur genomen worden door de tien deelnemende gemeenten. Omdat dit nog niet geregeld is, nemen de gemeentelijke vertegenwoordigers op persoonlijke titel deel aan het bestuur van Achterhoek Toerisme (en de Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek).

Voor meer achtergrondinformatie en context wordt verwezen naar de bijlage (toelichting raadsvoorstel).

Beoogd effect

Door formeel een besluit te nemen tot deelneming in de stichting wordt een correcte juridische procedure gevolgd. De gemeentelijke vertegenwoordigers nemen niet meer op persoonlijke titel deel aan dit bestuur. In de rechtsverhouding tussen stichting en gemeenten verandert niets.

Argumenten

1.1 In artikel 160 lid 2 en 3 Gemeentewet is vastgelegd hoe de juiste procedure moet verlopen

Het college kan besluiten om een stichting op te richten en deel te nemen aan die stichting als daarmee een openbaar belang is gediend. De raad moet daarbij een ontwerpbesluit ontvangen en in de gelegenheid worden gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Het besluit moet worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Die goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

De formele besluitvorming moet alsnog plaatsvinden. De statuten van Achterhoek Toerisme moeten worden gewijzigd op het punt van de benoeming van de twee gemeentelijke bestuurders. Ditzelfde geldt ook voor de statuten van de Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek. De colleges van burgemeester en wethouders van de tien gemeenten hebben na de statutenwijziging formeel het voordrachtsrecht. De statutenwijzigingen worden door het bestuur van de stichting Achterhoek Toerisme met inachtneming van de daar geldende regels verzorgd.

2.1 Met het bieden van gelegenheid om zijn wensen en bedenkingen te uiten wordt voldaan aan de Gemeentewet

Met het bijgevoegde raadsvoorstel wordt de raad, overeenkomstig artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet, in de gelegenheid gesteld om zijn wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het bij 1 genoemde voorgenomen besluit.

Risico’s

Omdat de gemeente in de Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) een financieel- én een bestuurlijk belang heeft dient de StAT aangemerkt te worden als een verbonden partij. Dit betekent dat de StAT in de begroting als verbonden partij opgenomen dient te worden en de regels voor verbonden partijen zoals vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BVV) van toepassing zijn.

Het financiële belang heeft betrekking op de aan de StAT ter beschikking gestelde financiële middelen (en overige goederen) van het voormalig Recreatieschap Achterhoek Liemers (RAL).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het POHO gaat uit hun midden 2 bestuurders voordragen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de 10 gemeenten om namens die gemeenten zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Achterhoek Toerisme.

Bijlagen

Toelichting raadsvoorstel.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0138

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 september 2015 met nummer 68027


gelet op artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

geen wensen en bedenkingen van het college te brengen inzake deelname door de gemeente Zutphen aan de Stichting Achterhoek Toerisme en de daaraan gelieerde steunstichting Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen te uiten inzake deelname door de gemeente Zutphen aan de Stichting Achterhoek Toerisme en de daaraan gelieerde steunstichting Stichting Beheer Gelden Routebureau Achterhoek (Gemeentewet, art. 160, lid 2). Door formeel een besluit te nemen tot deelneming in de stichting wordt een correcte juridische procedure gevolgd. De gemeentelijke vertegenwoordigers nemen dan niet meer op persoonlijke titel deel aan dit bestuur. In de rechtsverhouding tussen stichting en gemeenten verandert niets.

Raadsadviseur: M. van Riet Paap

Datum 05-10-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt mee dat vandaag 86 vluchtelingen zijn opgevangen in de Hanzehal in het kader van crisis/noodopvang. Deze zijn afkomstig uit een crisisopvang in De Bilt. Het college heeft waardering voor de warme overdracht die door de collega's vanuit De Bilt is verzorgd. Ook in Zutphen is de opvang goed voorbereid door inzet van medewerkers en vrijwilligers. De opvang ziet er zeer bevredigend uit gezien het gegeven dat deze maar voor drie dagen is.

Het college verwijst tevens naar een brief van minister Blok waarover in de pers is bericht. In deze brief wordt aangegeven welk rijksvastgoed eventueel beschikbaar is voor de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. In een bijlage wordt het vastgoed weergegeven waarnaar gekeken zou kunnen worden. Daar zijn ook panden in Zutphen bij. Daarin worden genoemd twee adressen van de oude jeugdgevangenis en het voormalige pand van de Raad voor de Kinderbescherming aan de Nieuwstad. Het college geeft aan ook nagevraagd te hebben hoe het zit met de locatie van de voormalige VWA aan De Stoven. Naast deze lijst is een andere optie het onderzoek naar beschikbaarheid van het terrein van GGNet voor de langere termijn.

Het college maakt van de gelegenheid gebruik om alle aanwezigen op te roepen a.s. donderdagochtend 8.30 uur te verzamelen voor de rechtbank. Er zijn ook nog plaatsen beschikbaar in de bus naar Den Haag, dus wie hiervoor belangstelling heeft kan zich nog aanmelden.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 5 oktober 2015

De Stadspartij vraag hoe het staat met toezegging 14-18.

Het college antwoordt inmiddels opdracht te hebben gegeven voor onderzoek naar verzelfstandiging van de musea. De uitkomsten worden verwacht eind november.

De VVD verzoekt naar aanleiding van toezeggingen 15-01 en 15-02 (Presentatie risicomanagement) om vanwege de risico's die zijn vermeld in de strategische agenda 2016 en de burap 2015 volgende week de systematiek van het risicomanagement te ontvangen, om op basis daarvan de discussie te kunnen voeren.

Het college zegt toe het instrumentarium met de informatie over de burap en de strategische agenda te zullen verstrekken. De toezegging voor de toelichting blijft staan.

De VVD meldt dat het hen niet alleen om het instrumentarium gaat, maar ook om de wijze waarop dit wordt gehanteerd.

 

5b. Toezeggingenlijst Raad 5 oktober 2015

D66 vraagt naar aanleiding van toezegging 2015-14 (gemeentelijke financiën) hoe de stand van zaken is en of al bekend is hoe dit uitvalt.

Het college meldt dat naar aanleiding van de cijfers uit de BUIG 2016 de geraamde tekorten naar beneden kunnen worden bijgesteld. Het gaat dan om een bedrag van 2 miljoen euro. Tegelijkertijd zijn overigens veel gemeenten juist slechter af. De gemeente Zutphen is aangesloten bij het initiatief van de gemeente Gouda, waarbij aan de regering wordt aangegeven dat gemeenten veel moeite hebben met de grote schommelingen van de budgetten. Een en ander wordt verder uitgewerkt in een memo ten behoeve van de behandeling van de strategische agenda volgende week.

 

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Vervanging meubilair en realiseren kabelmanagement

De PvdA merkt op dat 16 jaar een lange afschrijvingstermijn is. Niettemin vraagt men of het meubilair echt aan vervanging toe is en zo ja, of het vrijkomende meubilair dan kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de Zutphense uitdaging.

Het college geeft aan dat er al een nieuwe bestemming voor het oude meubilair is. Voor de vervanging van oud meubilair is een interessante markt. Het college geeft hiermee mede invulling aan de circulaire economie.

Het CDA vraagt dit helder te communiceren.

Het college zegt dat dit duidelijk in het voorstel staat. In deze tijd waarin een enorme wissel op de inzet van medewerkers wordt getrokken is het van belang na 16 jaar te investeren in goed meubilair. Dat is een heldere boodschap waar het college voor staat en waarbij niet eens voor nieuw wordt gegaan.

Conclusie:Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Ontslag Forumlid dhr. P. Reeuwijk en benoeming Forumlid mevr. M.T.E. Westerik

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

De PvdA geeft aan vernomen te hebben dat er plannen zijn voor vestiging van een horecagelegenheid in het voormalige bankgebouw op de hoek van de Marspoortstraat. De vraag is of dit niet gaat concurreren met de woonfunctie.

Het college zegt bij een verzoek om bestemmingswijziging de afweging op dat moment te maken. Er zijn inmiddels enige ervaringen met wijzigingen naar horecabestemming en daar komen nogal wat eisen bij kijken, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van geluid. Dit is mede afhankelijk van het type horecabedrijf. Daar is niet op voorhand bezwaar tegen. Dit hoeft verder geen beletsel te zijn voor het nu voorliggende plan.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Marspoortstraat 5-11"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lochemseweg 21 en 22a"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Deelneming in Stichting Achterhoek Toerisme

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Gemeentelijk coördinatiebesluit programma Rivier in de Stad

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Krediet beschikbaar stellen voor behoud werkgelegenheid

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen in de raad. De voorzitter vraagt de indiener van het verzoek, de Stadspartij, om de vragen die er bij de fractie leven duidelijk te maken.

De Stadspartij geeft aan inhoudelijk meer informatie te willen over de besteding van het budget. Wat gaat de betreffende persoon precies doen voor het geld.

Het college reageert dat de vraagstelling wellicht wordt ingegeven door de beperkte berichtgeving die hierover heeft plaatsgevonden in de krant. In de eerste plaats dient het college het altijd te melden als er uitgaven worden gedaan waarvoor nog geen krediet is. Het college moest in deze situatie snel handelen, omdat het maar 1 week de tijd had gekregen om te reageren. Dat dit later zou worden verlengd naar drie weken was toen nog niet bekend. Er is toen onmiddellijk een projectleider ingehuurd en daarnaast iemand die de weg kent in Den Haag. Op dit moment kan nog niet worden overzien welke kosten hier nog meer mee gemoeid zijn. Er kan echter ook niet langer worden gewacht. Vandaar dat wordt gevraagd om 30.000 euro beschikbaar te stellen, zodat het college ruimte heeft om te handelen. Waarschijnlijk is niet het volledige bedrag nodig. Het college wijst erop dat als de reserve al ergens voor bedoeld is geweest, dat dat dan voor dit soort activiteiten is. Het gaat om de reserve justitiediensten/stimulering werkgelegenheid.

Conclusie: Voldoende besproken, verder debat in de raad.

6j. Toelating van de heer Brouwer als raadslid gedurende de eerste periode van ontslag wegens ziekte van de heer Remmers

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 5 oktober 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 5 oktober 2015

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 21-09-2015

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en herinnert alle aanwezigen aan de oproep om voor de rechtbank te staan a.s. donderdag om 8.30 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 5 oktober 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 05-10-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend