Pagina delen

Deelname Stichting Legal Valley

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. kennis te nemen van het voornemen van het college om deel te nemen in de Stichting Legal Valley gevestigd in Arnhem;
 2. geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake deelname in de Stichting Legal Valley.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het initiatief voor de oprichting van een Stichting Legal Valley is geboren in de regio Arnhem-Nijmegen. Aanleiding daarvoor was de lobby voor het behoud van het Gerechtshof in Arnhem. De daarbij betrokken partijen (provincie, gemeenten Arnhem en Nijmegen, rechtbank Gelderland, Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem –Nijmegen, Orde van Advocaten Gelderland etc.) hebben het idee opgevat om een juridisch netwerk Arnhem-Nijmegen vorm te geven en daartoe de Stichting Legal Valley op te richten. Wij zijn vanuit de provincie Gelderland benaderd om eveneens als partner deel te nemen in de stichting en van uit dien hoofde lid te worden van de Raad van Advies van deze stichting. Overeenkomstig artikel 160, lid twee van de Gemeentewet, stellen wij u in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen ter kennis van ons college te brengen.

De provincie Gelderland heeft een volwaardige juridische (kennisinfra)structuur, met zowel een gerechtshof als een rechtbank met twee vestigingen (Arnhem en Zutphen), alsmede juridische opleidingen aan een universiteit en een hogeschool.

De juridische branche omvat de Rechtbank Gelderland met ruim 750 fte in Arnhem en Zutphen (exclusief de Militaire Rechtbank), het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met 225 fte in Arnhem (inclusief de Belastingkamer en het Pachthof), het Openbaar Ministerie met 395 fte, ruim 400 advocatenkantoren en 1200 advocaten in Gelderland alsmede de juridische opleidingen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met ruim 60 fte en 1050 studenten en de juridische faculteit van de Radboud Universiteit met 260 fte en 2750 studenten.

Hiermee heeft de provincie Gelderland en de regio rondom Arnhem in het bijzonder, zich ontwikkeld tot een belangrijke regio in het juridisch landschap. De aanwezigheid van de juridische branche is een belangrijke factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches in de regio zoals food, health, agribusiness en energy.

Mede met het oog op mogelijke toekomstige discussies over vestigingslocaties, de evaluatie van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart is in voorbereiding, is het idee ontstaan om de regio te profileren als hét juridische knooppunt in Oost-Nederland. Wij achten het zeer waardevol voor Zutphen om deel te nemen in de Stichting Legal Valley.

De samenwerkende partijen willen de volgende activiteiten ontplooien;

 • het organiseren van een jaarlijks Congres Maatschappij & Recht

Idee is om jaarlijks een Congres Maatschappij & Recht te organiseren waarbij de juridische branche in de regio samen met studenten. ondernemers en organisaties uit de voor de regio belangrijke branches een juridisch thema bespreekt dat allen aangaat om vervolgens met aanbevelingen te komen over het wegnemen van belemmeringen met instandhouding van rechtsstatelijke waarborgen. Het congres is een unieke kans om bedrijven, organisaties, overheden, OM, rechtbank, gerechtshof, onderwijs, advocaten en studenten samen te brengen om vanuit verschillende invalshoeken over één onderwerp na te denken.

Het eerste congres zal plaatsvinden op 7 maart 2017 met als onderwerp ‘Privacy: lust of last?’. De Commissaris van de Koning zal gastheer zijn. De stichting wil het congres een landelijke uitstraling geven;

 • Onderling samenwerken door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en het matchen van vraag en aanbod naar opleiding- en stageplaatsen;
 • Het samenwerken en het voeren van overleg met voor de juridische branche in Gelderland relevante nationale en internationale organisaties.

Aan de gemeente Zutphen is gevraagd hierin als partner deel te nemen en een vertegenwoordiger voor te dragen voor de raad van advies. De op te richten stichting heeft een bestuur en daarnaast is er een raad van advies, waarin alle dragende partijen vertegenwoordigd zijn. Wij dragen de burgemeester als lid van deze raad van advies.

Het college besluit slechts tot het oprichten van en deelneming in een stichting als dit bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het openbaar belang dat met de oprichting van en deelname in deze stichting is aangewezen, bestaat in het versterken van het juridische netwerk binnen Midden-Gelderland tegen de achtergrond van het belang voor die regio - maar ook van Zutphen - van het behoud van Arnhem als zetel van het Gerechtshof en van Zutphen als een volwaardige locatie van de rechtbank Gelderland. Betrokkenheid van ons college bij de oprichting en de deelname in de voorgestelde samenwerking ondersteunt dit belang aanzienlijk en tegen beperkte kosten. De deelname aan de stichting acht het college in overeenstemming met het beleid voor verbonden partijen. De concept statuten van de stichting Legal Valley treft u aan in de bijlage. Wij stellen uw raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake het voorgenomen besluit om deel te nemen aan de stichting Legal Valley.

Beoogd effect

Door aansluiting bij het netwerk Legal Valley vindt versterking plaats van de juridische branche in Midden-Gelderland met in begrip van Zutphen. Binnen het netwerk kan de positie van Zutphen als vestigingsplaats van de rechtbank Gelderland worden verstevigd. Voor Zutphen is behoud van de juridische functie van essentieel belang. De aanwezigheid van de juridische branche is een belangrijk sociaaleconomisch gegeven en een relevante factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches zoals food, health, agribusiness en energy. Deelname aan het netwerk draagt bij aan de uitvoering van ons Focustraject.

Argumenten

1.1. Legal Valley kan zich door gezamenlijke activiteiten van diverse partijen uit de ‘triple helix’ ontplooien als een stevig juridisch netwerk dat zich nationaal kan profileren.

Het gaat om de Rechtbank Gelderland met vestigingen in Arnhem en Zutphen, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, het OM Oost-Nederland, de Orde van Advocaten Gelderland, VNO-NCW Gelderland, OKA (ondernemerskring Arnhem), de Radboud Universiteit, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen en de provincie Gelderland.

1.2. Gelet op het belang van de justitiële instellingen in Zutphen vanuit zowel sociaaleconomisch perspectief (werkgelegenheid en versterking draagvlak van de stad) als vanuit het perspectief van de rechtzoekenden (‘rechtspraak in de nabijheid’) is deelname aan het juridisch netwerk Legal Valley zonder meer relevant voor de gemeente Zutphen.

Het belang van de aanwezigheid van justitiële instellingen in Zutphen staat buiten kijf en is ook van uit uw raad meermalen beklemtoont!

1.3. Deelname aan Legal Valley en de gedachte daarachter om het juridisch netwerk te versterken en verder te ontplooien sluit prima aan op de doelstellingen uit ons Focustraject.

We willen bedrijven en instellingen graag blijvend binden aan onze gemeente en aantrekkelijk zijn en blijven voor potentiëel krachtige Zutphenaren. De aanwezigheid van justitéle diensten impliceert hoogwaardige werkgelegenheid.

2. De deelnamekosten (€ 2.500,-- per jaar, voor minimaal 5 jaar) zijn alleszins redelijk gelet op de belangen die door de netwerkorganisatie worden behartigd.

De gemeente Zutphen levert, gelet op het jaarbudget van de stichting (€ 60.000), een relatief bescheiden bijdrage.

3.1. Conform de Gemeentewet wordt de gemeenteraad betrokken. Er is sprake van de oprichting van een stichting. De Gemeentewet (artikel 160, tweede lid) schrijft voor dat de gemeenteraad, voordat het college een besluit neemt over oprichting van een stichting, een ontwerpbesluit dient te ontvangen en de gelegenheid dient te krijgen om wensen en bedenkingen te uiten.

Om u in de gelegenheid te stellen eventuele wensen en bedenkingen te uiten zijn uiteraard ook de conceptstatuten bijgevoegd (zie bijlage).

3.2. Wanneer tijdens de Forumvergadering eventuele wensen en bedenkingen worden geuit, zullen deze voor de raadsvergadering in een nieuw besluitpunt 2 worden verwoord.

Kanttekeningen

1. In de concept-statuten staat Zutphen nog niet vermeld als partner.

Wij hebben ons, onder voorbehoud van uw raadsbesluit, wel alvast aangemeld voor deelname aan de stichting. De statuten zullen worden aangepast.

Risico’s

Er zijn geen noemenswaardige risico’s. De deelnemersbijdrage is gelet op het belang van het netwerk tamelijk gering. De verplichting wordt aangegaan voor een minimale periode van vijf jaar. Die periode is mede gelet op de hoogte van de bijdrage goed te overzien.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De bedoeling is om in december de stichting op te richten. De nodige publiciteit daarover heeft inmiddels al plaatsgevonden.

Rapportage/evaluatie

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van en indien mogelijk ook zeker betrekken bij de activiteiten van de stichting.

Financiën

De bedoeling is dat alle partners in natura en financieel zullen bijdragen aan de activiteiten van de stichting. Globaal is het idee dat de provincie een derde van de kosten op zich zal nemen, Arnhem en Nijmegen ieder een zesde deel en de overige partners samen een derde deel. Voor Zutphen betekent dat een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,--. De totale jaarbegroting van de stichting voor 2017 (startjaar) bedraagt € 60.000. Voor 2017 bedraagt de bijdrage vanuit de gemeente Zutphen zoals aangegeven € 2.500. Dekking voor 2017 komt uit de reserve ‘Huisvesting justitiediensten en werkgelegenheid’. In de 1e begrotingswijziging 2017 zal u worden gevraagd om dit bedrag beschikbaar te stellen. Voor 2018 en volgende jaren wordt de bijdrage meegenomen bij het opstellen van de begroting voor 2018.

Bijlagen

Concept-statuten Stichting Legal Valley.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0163

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 13 december 2016 met nummer 94218


Gelet op artikel 160, lid 2 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. kennis te nemen van het voornemen van het college om deel te nemen in de Stichting Legal Valley gevestigd in Arnhem;
 2. geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake deelname in de Stichting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 16 januari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Er wordt een raadsvoorstel voorgelegd waarin voorgesteld wordt geen wensen en bedenkingen te uitten tegen deelname als partner in de Stichting Legal Valley en van uit dien hoofde lid te worden van de Raad van Advies van deze stichting.

Het initiatief voor de oprichting van een Stichting Legal Valley is geboren in de regio Arnhem-Nijmegen. Aanleiding daarvoor was de lobby voor het behoud van het Gerechtshof in Arnhem. De daarbij betrokken partijen (provincie, gemeenten Arnhem en Nijmegen, rechtbank Gelderland, Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem –Nijmegen, Orde van Advocaten Gelderland etc.) hebben het idee opgevat om een juridisch netwerk Arnhem-Nijmegen vorm te geven en daartoe de Stichting Legal Valley op te richten. Wij zijn vanuit de provincie Gelderland benaderd om eveneens als partner deel te nemen in de stichting en van uit dien hoofde lid te worden van de Raad van Advies van deze stichting.

Dit raadsvoorstel beoogt door aansluiting bij het netwerk Legal Valley versterking van de juridische branche in Midden-Gelderland met in begrip van Zutphen. Binnen het netwerk kan de positie van Zutphen als vestigingsplaats van de rechtbank Gelderland worden verstevigd. Voor Zutphen is behoud van de juridische functie van essentieel belang. De aanwezigheid van de juridische branche is een belangrijk sociaaleconomisch gegeven en een relevante factor voor ondernemerschap en innovatie in leidende branches zoals food, health, agribusiness en energy. Deelname aan het netwerk draagt bij aan de uitvoering van ons Focustraject.

Op grond van artikel 160 lid 2 van de Gemeentewet besluit het college slechts tot de deelneming in stichtingen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 16-01-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. De vraag van vanavond is: kunt u zich vinden in de stukken?

Als eerste geeft het college een korte toelichting. Het is een helder voorstel. Goed dat Zutphen mee gaat doen met Legal Valley. Er ontstaat zo een relevant netwerk.

De voorzitter geeft daarna het forum gelegenheid om reactie te geven.

BewustZW: Wij sluiten ons aan bij het college. Wij hebben geen vragen.

PvdA: Wij zijn blij dat Zutphen meedoet. Zutphen rechtbankstad is niet vanzelfsprekend, die positie staat onder druk. We moeten meedoen aan Legal Valley en dat uitdragen. Misschien zit er iets in legal issus in cleantech?

VVD: Het is relevant hoe Zutphen keuzes maakt. We hebben gekozen voor cleantech. Hoe kijkt het college aan tegen deze keuze voor Legal Valley? Verder moet Zutphen geen vijfde wiel aan de wagen worden (we stonden eerst niet in de statuten). We moeten een volwaardige partner worden.

D66: Wij zijn positief over het initiatief en over deelname van Zutphen daaraan. Als kanttekening merken we op dat je soms als deelnemer moet inschikken in het kader van het grotere, algemene belang.

GroenLinks: Daarom is het juist goed om erbij te zitten. Wie zitten er in het bestuur?

Burgerbelang: We moeten aan Legal Valley meedoen, dat staat buiten kijf. Vraag is wel: hoe doen we hieraan mee? Wij zien hierin een aanleiding om een warmer contact met de rechtbank en met de hele juridische sector aan te gaan.

SP: Wij zijn het eens met het voorstel. Behoud van de rechtbank is voor Zutphen van groot belang.

CDA: Ook het CDA is blij met dit initiatief. Zutphen moet ernaar streven haar positie als juridische stad te behouden.

College: Legal Valley is geen garantie voor behoud van de rechtbank in Zutphen. Legal Valley is een netwerkoverleg. Zutphen moet zichtbaar zijn daar, moet haar positie duidelijk maken, moet de andere partners leren kennen. Cleantech kan bestaan naast Legal Valley, dat zijn twee sporen.

Het bestuur van Legal Valley bestaat uit:

 • Fred Hammerstein (voorzitter) – Voorzitter BFT, voorzitter Kifid,
  voormalig lid Hoge Raad, voormalig President Gerechtshof Arnhem
 • Bas Kortmann – Hoogleraar Burgerlijk Recht RU, voormalig Rector Magnificus RU
 • Thom de Graaf – Lid Eerste Kamer, voorzitter Bestuur Vereniging Hogescholen,
  voormalig Burgemeester Nijmegen
 • Vincent van Waterschoot – Deken Orde van Advocaten Gelderland
 • Bart van Meer – Advocaat, namens ondernemersverenigingen OKA en VNO-NCW

Dit bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit:

 • Clemens Cornielje (voorzitter) – Commissaris van de Koning
 • Herman Kaiser – Burgemeester van Arnhem
 • Hubert Bruls – Burgemeester van Nijmegen / voorzitter Economic Board
 • Annemieke Vermeulen – Burgemeester van Zutphen
 • Fred van der Winkel – President Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden
 • Margreet Blaisse – President Rechtbank Gelderland
 • John Lucas – Hoofdofficier van Justitie OM Oost-Nederland
 • Steven Bartels – Decaan Faculteit Recht Radboud Universiteit
 • Theo Joosten – Directeur Faculteit Economie & Management HAN

Het college voegt hieraan toe dat Zutphen de afgelopen jaren effectief met zeven gemeenten heeft gelobbyd voor het behoud van rechtbanken. Dat overleg bestaat nog steeds. We zetten dat weer in als dat nodig is.

VVD: Wij zijn gerustgesteld door de namen van bestuur en raad van advies die ik zojuist hoorde.

GroenLinks: Wij willen het jaarlijkse congres graag in Zutphen.

De voorzitter constateert dat we eensgezind blij zijn met dit initiatief en wenst de burgemeester veel succes hiermee.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 30 januari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 30-01-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend