Pagina delen

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018vast te stellenconform bijgevoegd concept.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In december 2014 heeft uw raad de Wmo-verordening 2015 vastgesteld. Door diverse uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in 2016 en 2017 is het noodzakelijk gebleken de huidige Wmo-verordening op verschillende onderdelen aan te passen. Aan uw raad wordt gevraagd de nieuwe Wmo-verordening gemeente Zutphen 2018 vast te stellen. De VNG-modelverordening is als uitgangspunt genomen.

Beoogd effect

De lokale regelgeving is in lijn met de landelijke wet- en regelgeving.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018 gaat de raad meer terughoudend om met het overdragen van taken aan het college
Door deze verordening vast te stellen bepaalt uw raad het regelgevend kader voor zaken die voorheen niet in de verordening zijn opgenomen, maar door uw raad eerder zijn overgedragen aan het college. Het Rijk is van mening dat de gemeenteraad meer terughoudend moet zijn met het overdragen van taken aan het college. Dit wordt bevestigd door eerdere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
De wetgever acht het van belang dat de raad zijn regelgevende bevoegdheid meer moet gebruiken voor zaken die voor inwoners van Zutphen van groot belang zijn. Dit zijn de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerk- en algemene voorzieningen en het persoonsgebonden budget.
Op 13 december 2016 heeft uw college besloten voor de berekening van de eigen bijdrage van de individuele begeleiding en persoonlijke verzorging uit te gaan van een normtarief van € 15,- in plaats van de kostprijs. Deze thema’s dienen nu specifiek in de Wmo-verordening te worden vermeld en door de raad te worden vastgesteld en mogen niet meer overgedragen worden aan het college.
In de Wmo-verordening 2018 gaat de bevoegdheid van uw raad over:
- de hoogte van de eigen bijdrage voor de algemene voorzieningen (art. 10);
- de hoogte van de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen (artikel 11);
- de wijze waarop de hoogte van het pgb is bepaald (artikel 9);
- de hoogte van de pgb-tarieven voor het informeel netwerk (artikel 9).

1.2 De uitvoering van Maatschappelijke Opvang (MO) en Beschermd Wonen (BW)door centrumgemeente Deventer is nu ook bij verordening geregeld.
De gemeente Deventer is centrumgemeente voor de uitvoering van MO en BW en ontvangt daarvoor de middelen van het rijk. De verordende bevoegdheid was echter nog niet geregeld. Met het vaststellen van deze verordening legt uw raad vast dat de verordening, beleidsregels en besluit, zoals deze zijn vastgesteld door het bevoegde gezag van de gemeente Deventer, als toetsingskader geldt.

1.3 Bestaande regels in de verordening zijn geactualiseerd, dan wel tekstueel aangepast.
In de verordening zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- het hanteren van reële tarieven gebaseerd op de daarvoor geldende cao-lonen voor door derden te leveren diensten. Dit geldt voornamelijk voor de tarieven voor huishoudelijke hulp (artikel 16);
- tekstuele aanpassingen op basis van de Wmo-modelverordening.

1.4 De concept-verordening is in lijn met de visie van de gemeente Zutphen: het versterken van kwetsbare burgers
Het leveren van maatwerk staat voorop, net zoals het uitvoeren van goed en zorgvuldig onderzoek en het motiveren van een besluit. De zorg voor kwetsbare inwoners van Zutphen moet bovendien toereikend, bereikbaar en betaalbaar moet zijn. De Wmo-verordening is daarvoor het kader. Daarin is vastgelegd hoe de toegang is georganiseerd en de voorwaarden waaronder algemene en maatwerkvoorzieningen worden verstrekt. Het leveren van maatwerk betekent ook dat te allen tijde kan worden afgeweken van de verordening als de individuele situatie van kwetsbare burgers daarom vraagt. De zorg en ondersteuning voor ogenschijnlijk dezelfde casussen kunnen verschillen, omdat individuele omstandigheden, bijvoorbeeld de aanwezigheid van wel of geen sociaal netwerk, verschillen. Dit voorkomt willekeur.

1.5 De inhoud van de Wmo-verordening is zoveel mogelijk vereenvoudigd.
Daar waar mogelijk is geprobeerd de inhoud van de Wmo-verordening te vereenvoudigen. Zo zijn overbodige bepalingen geschrapt of samengevoegd en zijn teksten meer begrijpelijk gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de omvang van de verordening aanzienlijk korter is dan de voorgaande editie (van 15 naar 11 pagina’s).

Kanttekeningen

1. Regelmatige aanpassingen van de verordening zullen volgen
Gelet op de landelijke en regionale ontwikkelingen is de verwachting dat de huidige verordening de komende tijd regelmatig moet worden aangepast. Te denken valt aan het voornemen in het Regeerakkoord 2017 om de Wmo-eigen bijdrage voor iedereen gelijk te trekken en vast te stellen op € 17,50. Daadwerkelijke besluitvorming hierover vindt nog dit jaar plaats. Maar ook de nieuwe regionale aanbesteding Wmo en Jeugd en de herijking van de toegang sociaal domein kunnen gevolgen hebben voor de lokale regelgeving. In voorkomende gevallen wordt aan uw raad een voorstel voor aanpassing/wijziging voorgelegd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling wordt de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd waarna deze in werking treedt.

Rapportage/evaluatie

Via de diverse monitors wordt u geïnformeerd over de effecten van het Wmo-beleid.

Financiën

Het vaststellen van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018 leidt niet tot begrotingswijzigingen.

Bijlagen

1. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0065

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 mei 2018 met nummer 113966


gelet op de artikel(en) 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6, vierde lid, en 2.6.6, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 3.8, tweede lid en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

gelezen het advies van Platform sociaal domein van 24 oktober 2017

overwegende dat

- burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven;
- van burgers verwacht mag worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan;
- burgers die zelf dan wel samen met personen in hun omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning door de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen;
- het noodzakelijk is om regels vast te stellen ter uitvoering van het beleidsplan als bedoeld in artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 over de ondersteuning bij het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, beschermd wonen en opvang, en dat het noodzakelijk is om de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving; 


b e s l u i t :

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 18 juni 2018 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeenteraad wordt voorgesteld om de nieuwe Wmo-verordening gemeente Zutphen 2018 vast te stellen om de lokale regelgeving in lijn met de landelijke wet- en regelgeving te brengen.

In december 2014 heeft uw raad de Wmo-verordening 2015 vastgesteld. Door diverse uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in 2016 en 2017 is het noodzakelijk gebleken de huidige Wmo-verordening op verschillende onderdelen aan te passen. Aan uw raad wordt gevraagd de nieuwe Wmo-verordening gemeente Zutphen 2018 vast te stellen. De VNG-modelverordening is als uitgangspunt genomen.

De bevoegdheid om gemeentelijke verordeningen vast te stellen ligt bij de gemeenteraad op grond van artikel 147 en artikel 149 van de Gemeentewet.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 18-06-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
L. Luesink
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH Papperse
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM Schriks
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft allereerst de inspreker, mw. Liesbeth van Burken, namens Platform Sociaal Domein Zutphen, het woord.

Inspreker mw. Liesbeth van Burken namens Platform Sociaal Domein Zutphen, tekst aangereikt door inspreker(zie bijlage).

D66: U geeft aan dat u een officiële adviesraad sociaal domein wilt. Wat voor verwachtingen daarbij?

mw. Van Burken: Met name duidelijkheid. Het is vervelend om op een informele wijze met de gemeente samen te werken. Als het 6 jaar duurt voordat het formeel wordt is dat vervelend.

D66: Op welke momenten wilt u dat uw advies meegenomen wordt?

mw. Van Burken: op alle momenten die het sociaal domein betreffen. Wat onze verwachting is: we zijn nu met vier 4 mensen die de werkzaamheden en de adviezen uitvoeren en we willen graag uitbreiden, ook willen we graag  een onafhankelijk voorzitter. Dan wil je wel vertellen waarvoor die moet gaan staan, wat zijn taak is en wat zijn werkzaamheden zijn.

PvdA: Hoe gaat het nu in de praktijk: bent u gevraagd om advies op deze Verordening maatschappelijke ondersteuning?

Antw. Ja.

College geeft een toelichting op de concept verordening WMO:

Ik wil kort reageren op de inspreker: ik ben er van op de hoogte, ook van de visie van het Platform Sociaal Domein Zutphen. Vandaag is een afspraak gemaakt met Ruud Beem om snel duidelijkheid te geven en om vaart te maken met de adviesraad.

Dan nu de nieuwe verordening WMO die noodzakelijk is:

Wat belangrijk is om te vermelden is dat de Centrale Raad van Beroep (CrvB) belangrijke uitspraken heeft gedaan, en die uitspraken zijn verwerkt in de concept verordening. Een aantal zaken zouden eigenlijk bij de raad moeten liggen en niet bij het college, zoals de hoogte van eigen bijdrage en het PGB.

D66: D66 begrijpt de strekking maar vraagt zich af wat het nut is gezien de toekomst. Per 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage in de WMO vastgesteld op € 17,50 per 4 weken.

College: Dat klopt ten dele. Op dit moment moet de verordening al aangepast worden. Het kabinet heeft het plan om naast de inkomensafhankelijke bijdrage een verplichte eigen bijdrage in te voeren van € 17,50 per 4 weken. Maar we kunnen het nog niet in de verordening verwerken want het is nog niet door de Eerste en Tweede kamer heen. Er zullen sowieso de komende jaren nog veel veranderingen komen en daarom zal deze verordening de komende jaren nog aangepast worden.

SP: De verordening WMO wordt aangepast naar de landelijke regels en de tekst wordt vereenvoudigd. Houdt dit in dat alle voorzieningen gehandhaafd blijven en dat de beleidsregels individuele WMO voorzieningen niet veranderen?

College: met deze nieuwe verordening worden geen nieuwe beleidskeuzes gemaakt.

GroenLinks: Hoe zit het met de eigen bijdrage binnen de WMO voor dagbesteding, waarop is dat gebaseerd? Voor de cliënten die, waarvan nadat school ophoudt geëist wordt dat dagbesteding wordt aangevraagd, dan moeten ze gaan werken voor maximaal 9 dagdelen. Ze krijgen nog geen bijstand omdat ze vallen onder de categorie van onder de 21 jaar, en zijn dan wel verplicht om de eigen bijdrage te betalen. Die staat ook in deze concept verordening en GroenLinks vroeg zich af of daar eventueel ook nog andere maatregelen voor waren?

College: Wij zijn niet van de landelijke richtlijnen afgeweken die de VNG heeft opgesteld. Aanvullend daarop: bijvoorbeeld een verandering ten opzichte van de oude verordening is de eigen bijdrage voor jeugdzorg, deze eigen bijdrage wordt naar nul gebracht.

 GroenLinks: Dank u wel, dan kunnen we het meenemen.

 De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen. Het onderwerp is rijp voor besluitvorming in de raad.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 2 juli 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

 
Datum 02-07-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend