Pagina delen

De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. kennis te nemen van:

  • de inhoud van De Agenda Stedendriehoek;
  • het voornemen van het college om de bijgevoegde bestuursverklaring te ondertekenen;
  • de voorgestelde gefaseerde uitvoering van De Agenda Stedendriehoek en bijbehorende inzet;
  • de opdrachtverlening aan twee kwartiermakers om de onderdelen organisatie en uitvoering nader uit te werken en hierover te rapporteren in de Bestuurlijke Carrousel van 19 december 2013.

2. Eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel aan het college kenbaar te maken.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt De Agenda Stedendriehoek: samenwerking biedt kansen voor vestigingsklimaat (bijlage 2).
Onder de werktitel “Re-inventing the Stedendriehoek” heeft een interactief proces plaatsgevonden met externe partners uit bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten met als doel een herijking op inhoud en werkwijze in de regio.  

Het afgelopen jaar is uw raad middels een nieuwsbrief betrokken geweest bij dit proces en bent u uitgenodigd voor een brede bijeenkomst met externe partners. Gezamenlijk is de richting bepaald van De Agenda Stedendriehoek. Met elkaar is gekozen voor één centrale doelstelling: het versterken van de kwaliteit van ons vestigingsklimaat.

De herijking van de bestaande zes strategische thema’s heeft geleid tot vier opgaven:

1. Innovatie krachtiger maken (uitvoering: Strategische Board)

2. Sociaal kapitaal beter benutten (uitvoering: Strategische Board)

3. Blijven werken aan bereikbaarheid (uitvoering: WGR- Stedendriehoek)

4. Leefomgeving met kwaliteit versterken (uitvoering: WGR- Stedendriehoek)

Binnen deze vier opgaven zijn kansen geformuleerd. Deze kansen staan centraal in De Agenda Stedendriehoek. Het zijn kansen die onze regio alleen samen met partners kan oppakken. De regio is daarbij één van de partijen. De rol van de regio verschilt per kans: soms agenderend, soms besluitvormend en soms stimulerend en faciliterend. De herijking heeft een uitnodigende agenda opgeleverd waarmee de regio zichzelf en haar partners kan mobiliseren en enthousiasmeren. De dynamiek van de agenda zit vooral in de uitwerking van kansen. De regio vraagt uw commitment om hiervoor de benodigde programma’s te ontwikkelen. Het ondertekenen van bijgevoegde bestuursverklaring is een bekrachtiging van dit commitment (bijlage 3).

Beoogd effect

Een faciliterende en enthousiasmerende Wgr-regio die de dialoog met de samenleving aangaat en werkt aan een dynamische agenda die in de loop van de tijd wordt ingevuld met de uitvoering van concrete projecten.

Argumenten

1.a. De Agenda Stedendriehoek beoogt een scherpere focus op de regionale ambities.

De vier opgaven zijn niet nieuw maar een herijking van de bestaande zes strategische thema’s. Inhoudelijk is gekozen voor een scherpere focus op regionale ambities. De zes strategische thema’s zijn losgelaten. Er is gekozen voor vier opgaven met één overkoepelend doel. Met deze keuze kan een scherper profiel van de regio worden neergezet. De concrete wijzigen zijn:

- Het thema Sociale Kracht is vervallen. Onderdelen van dit thema zijn onder gebracht bij de opgave ‘Sociaal kapitaal beter benutten’. Deze onderdelen zijn: arbeidsmarkt, anticiperen op ontgroening en vergrijzing, maatschappelijke participatie naar arbeid stimuleren. Het faciliteren van basismobiliteit is onderdeel van de opgave ‘Blijven werken aan bereikbaarheid’. Samen de kwaliteit van leefbaarheid vasthouden wordt onderdeel van de opgave ‘Leefomgeving met kwaliteit versterken’.

- De opgaven met betrekking tot de drie decentralisaties in het sociale domein zijn geen onderdeel van de agenda Stedendriehoek en worden opgepakt in de bestaande samenwerkingsvormen (niet zijnde de WGR-samenwerking).

- Binnen de strategische thema’s Groene Pracht, IJsselvallei en Wonen en Werken heeft een herschikking van ambities plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is samengebracht in de opgave ‘Leefomgeving met kwaliteit versterken’. Daarnaast zijn onderdelen (o.a. opschalen van innovaties in duurzame energie) ondergebracht binnen de opgaven ‘Innovatie krachtiger maken’ en ‘Sociaal kapitaal beter benutten.

- Het strategische thema A1 is vertaald in de opgave ‘Blijven werken aan bereikbaarheid’.

- Het strategische thema Samenwerking vier O’s is verwoord in de opgaven ‘Innovatie krachtiger maken’ en ‘Sociaal kapitaal beter benutten’.


1.b. De Agenda Stedendriehoek beoogt een intensievere samenwerking tussen overheid en partners.

Binnen de vier opgaven zijn tal van kansen. Deze kansen staan centraal in de agenda. Het zijn kansen die we niet alleen als regio kunnen uitvoeren, maar die we samen met partners willen oppakken. De regio is daarbij één van de partners. Per opgave en kans verschilt de rol van de regio: soms agenderend, soms besluitvormend en soms stimulerend en faciliterend. De opgaven ‘Innovatie krachtiger maken’ en ‘Sociaal kapitaal beter benutten’ worden opgepakt door de Strategische Board Stedendriehoek.

De opgaven ‘Leefomgeving met kwaliteit versterken’ en ‘Blijven werken aan bereikbaarheid’ is meer het werkveld van de samenwerkende gemeenten. Deze opgaven worden,  in nauwe samenwerking met maatschappelijke en private partners, door de Wgr-regio opgepakt. Regionale samenwerking is ook echt samen doen. We vragen niet alleen inzet en middelen aan onze partners, maar als gezamenlijke gemeenten moeten wij ook de bereidheid uitspreken om te investeren. Het ondertekenen van een bestuursverklaring onderstreept deze bereidheid.

1.c. De implementatie van De Agenda gaat uit van een groeimodel.

In verband met de vereiste concretisering wordt voorgesteld om de implementatie van de agenda en de bijbehorende nieuwe werkwijze gefaseerd in te voeren: vanuit de bestaande situatie doorontwikkelen. Daar is voorbereidingstijd voor nodig, waarbij ook ruimte moet zijn voor tussentijdse bijstelling. De volgende fasering wordt voorgesteld:

1. april – juli 2013: nadere uitwerking en concretisering

- bestuurlijke organisatie vooralsnog handhaven

- voorbereiding doorstart ambtelijke organisatie en hiervoor het bureau Stedendriehoek te laten fungeren als loket en het aanstellen van 2 kwartiermakers (vanuit huidige bezetting Stedendriehoek om de twee Wgr-opgaven uit te werken)

2. september – december 2013: doorstart

- in het teken van werk aan de weg en ervaring opdoen

- de kwartiermakers bereiden een eerste rapportage voor

- presenteren van contouren in bestuurlijke carrousel in december 2013

3. januari – april 2014: doorgroeien

- werken op basis van begroting en contouren werkprogramma 2014

- volledige implementatie na gemeenteraadsverkiezingen (nieuwe bestuurlijke organisatie)

1.d. De implementatie van De Agenda betekent een andere werkwijze en werkstructuur.

Op dit moment worden voor de zes strategische thema’s zes regiocoördinatoren geleverd. Door de herijking blijven twee (Wgr)opgaven over: bereikbaarheid en leefomgeving. Voor deze twee opgaven zal een vergelijkbare coördinatie nodig blijven. Daarnaast is coördinatie nodig voor de opgaven innovatie en sociaal. Voor de uitwerking van de  twee (Wgr) opgaven is het voorstel om, op basis van vrijgekomen capaciteit, twee kwartiermakers aan te wijzen. De kwartiermakers formuleren op basis van een concrete opdracht een voorstel voor de nieuwe organisatie. Kaders daarbij zijn de ‘lean en mean’ constructie, flexibiliteit zodat geanticipeerd kan worden op actuele ontwikkelingen en passend binnen de concept begroting 2014.

Deze kwartiermakers zijn – vooruitlopend op besluitvorming – bezig met de uitwerking van de twee (WGr) opgaven en daarmee met de uitwerking van de tafels. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is aandacht gevraagd voor communicatie over en sturing op dat proces.

2.1 Uw raad is betrokken in het proces van Re-inventing the Stedendriehoek.

Gedurende het gehele proces zijn gemeenteraden geïnformeerd en is ruimte geboden om mee te denken. Aan het begin van het proces is in de digitale nieuwsbrief Raad en Regio Actueel een periodieke terugkoppeling gegeven. Later is een speciale nieuwsbrief Re-inventing the Stedendriehoek verschenen. Oktober vorig jaar is voor raads- en statenleden, maar ook voor andere externe partners, een grote bijeenkomst gehouden in Apeldoorn waar een eerste versie van de agenda ter bespreking is voorgelegd. Enkele Zutphense raadsleden hebben deze bijeenkomst bezocht. Op 23 april jl. was een bijeenkomst voor raads- en statenleden van de regio Stedendriehoek gepland. In verband met te weinig belangstelling is deze bijeenkomst helaas niet doorgegaan.

Kanttekeningen

1.1. Werk in uitvoering.   

Deze nieuwe structuur gaat gepaard met een gezamenlijke zoektocht naar de meest effectieve en efficiënte werkwijze. Dat vraagt niet alleen om een investering in tijd en energie van betrokkenen maar vraagt ook om vertrouwen en geduld over en weer. Een zoektocht naar rol, positie en takenpakket. Het is niet ondenkbaar dat de komende periode (half jaar) de werkstructuur en werkwijze worden aangepast en aangescherpt.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Onder de werktitel “Re-inventing the Stedendriehoek” heeft een interactief proces plaatsgevonden. Een proces waaraan externe partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten hebben deelgenomen.

De implementatie van de agenda en daarmee het vervolgtraject is toegelicht onder argumenten 1c en 1d.

Rapportage/evaluatie

Na het zomerreces wordt gestart met de vertaling van de Agenda en nieuwe werkwijze naar de praktijk. Deze fase staat met name in het teken van ‘werk in uitvoering’ en ervaring opdoen. Kwartiermakers bereiden een eerste rapportage voor en de uitkomsten geven inhoud aan het werkprogramma 2014.

Vanaf januari 2014 wordt gewerkt op basis van de vastgestelde begroting 2014 en contouren van een werkprogramma 2014.Volledige implementatie van de agenda (o.a. een nieuwe bestuurlijke organisatie) is voorzien na de gemeenteraadsverkiezingen, zodra er een nieuw bestuur is in de regiogemeenten en in het verlengde daarvan de regio Stedendriehoek.

Financiën

De zes strategische thema’s beschikten in de vorige begrotingen over een eigen werkbudget. Door de herijking kan ook hier een nieuwe verdeling van de begroting plaatsvinden. Deze herverdeling is uitgewerkt in de conceptbegroting 2014 van de regio Stedendriehoek. Op 17 juni jl. heeft uw raad ingestemd met deze concept begroting 2014.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2013-0123

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 27 augustus 2013 met nummer 121039b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van:

  • de inhoud van De Agenda Stedendriehoek;
  • het voornemen van het college om de bijgevoegde bestuursverklaring te ondertekenen;
  • de voorgestelde gefaseerde uitvoering van De Agenda Stedendriehoek en bijbehorende inzet;
  • de opdrachtverlening aan twee kwartiermakers om de onderdelen organisatie en uitvoering nader uit te werken en hierover te rapporteren in de Bestuurlijke Carrousel van 19 december 2013.

2. Eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van dit voorstel aan het college kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 9 september 2013 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 09-09-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers

Behandeld in Raad 9 september 2013 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 09-09-2013 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters