Pagina delen

Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024, De stad als podium

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 ‘De stad als podium’ vast te stellen.
  2. Een werkbudget voor 2021 beschikbaar te stellen van € 42.500 voor de uitvoering van de Cultuurnota 2021-2024 en dit te dekken uit de reserve cultuur.
  3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-16).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2016 is met het vaststellen van de Cultuuragenda 2016, 'De kunst van samen vernieuwen' (2016_BW_00607), de aanzet gegeven tot een vernieuwing van het cultuurklimaat in Zutphen. Deze cultuuragenda besloeg de periode 2017-2020. Voor de nieuwe planperiode 2021-2024 is een nieuw kader nodig waarbinnen invulling kan worden gegeven aan het cultuurbeleid in die periode.

De Cultuuragenda 2016 kwam tot stand na een uitvoerig en zorgvuldig proces. De basis werd gelegd door gesprekken met cultuurspelers en inwoners en analyses van bestaande beleidsdocumenten en maatschappelijke ontwikkelingen. Met de Cultuurnota 2021 bouwen we hierop voort.

Richtinggevend voor de Cultuurnota 2021-2024 is de 'Uitgangspuntennotitie 2021-2024' die wij op 19 januari 2021 hebben vastgesteld (2021_BW_00032). Deze notitie is met u besproken in de Forumvergadering van 9 februari 2021. Hierbij bleek er breed draagvlak te zijn om op basis van de geformuleerde uitgangspunten concreet invulling te geven aan het cultuurbeleid voor de komende jaren. 

De uitgangspunten uit de Uitgangspuntennotitie hebben wij samengevat in vijf impulsrichtingen, alle gekoppeld aan het thema 'De stad als podium'. Aan elk van die impulsrichtingen is een speerpunt gekoppeld. Na vaststelling van de nota werken we de vijf speerpunten uit in een uitvoeringsprogramma.

In de Week van Cultuur van 19 t/m 25 april 2021 spraken inwoners en cultureel ondernemers zich uit over 'De stad als podium'. De opbrengst van deze week is samengevat in één verhaal en teruggegeven aan de stad in de vorm van een film en publicatie op onze website en onze social media kanalen.

Beoogd effect

Een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod dat past bij Zutphen: gericht op alle inwoners én bezoekers van onze mooie stad. Kwalitatief hoogwaardig maar ook laagdrempelig. Cultuur is overal. Waar je ook komt, in de oude binnenstad, de verschillende wijken of Warnsveld. De Cultuurnota 2021-2024 geeft invulling aan het proces voor de komende vier jaar en is het inhoudelijke kader voor de uitvoering van het cultuurbeleid in de periode 2021-2024.

Argumenten

1.1 De Cultuurnota 2021-2024 draagt bij aan onze strategische doelen
Kunst en cultuur geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit en aantrekkingskracht. Een vitale kunst- en cultuursector is van groot belang voor het vestigingsklimaat in Zutphen.

1.2 De Cultuurnota 2021-2024 is opgesteld in samenspraak met de cultuursector, organisaties in het sociaal domein en inwoners
Vragenlijsten aan cultureel ondernemers, gespreksronden, culturele wandelingen (al dan niet virtueel) en gesprekken in het stadhuis met beleidsmedewerkers uit andere taakvelden hebben een rijke oogst opgeleverd. Rode draad daarin is de unaniem gedeelde opvatting dat er werelden te winnen en te ontdekken zijn als het gaat om het culturele samenspel.

1.3 We zetten cultuur in als middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken
Als gemeentebestuur verbinden we cultuurbeleid aan andere beleidsvelden. Met het cultuurbeleid willen we ook andere maatschappelijke doelen realiseren. In de cultuurnota kiezen we hierbij specifiek het jeugdbeleid als speerpunt. We faciliteren en organiseren de samenwerking tussen cultuurspelers, jeugdwerkers en partners in sport, welzijn en zorg die met kinderen en jongeren in aanraking komen. We spelen in op de interesses van kinderen en jongeren. De wens is dat kinderen en jongeren zélf bedenken hoe zij hun creativiteit willen uiten en meehelpen om dat te organiseren. We gaan cultuur structureler inzetten voor vraagstukken en zorgen waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen krijgen. Want cultuur kan helpen om zonder te problematiseren met lastige situaties om te gaan, er sterker uit te komen.

Vanuit Krachtig Zutphen profileren we ons steeds meer als creatieve, innovatieve stad. Hier komt de economische dimensie van cultuur in beeld. We verbinden het cultuurbeleid met het economisch beleid en het uitvoeringsprogramma erfgoed. Op basis van ‘Het verhaal van Zutphen’ en de gekozen marketingstrategie maken we keuzes voor die culturele activiteiten en evenementen die passen bij onze culturele identiteit en de doelgroepen die we naar ons toe willen trekken.

1.4 We maken plannen voor een mooie toekomst voor de Hanzehof
Hanzehof, Muzehof en Bibliotheek namen het initiatief om van Buitensociëteit en Hanzehof een ‘Huis van de stad’ te maken. Zij werken dit idee in samenspraak met de cultuursector uit tot een totaalplan. De Hanzehof wordt door ons betrokken in de omgevingsvisie stedelijk gebied: een aantrekkelijke route vanuit de binnenstad, goede aansluiting met het station en een verbinding met de wijk Noorderhaven.
We maken van de Buitensociëteit het podium van de stad. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken. We maken hierover afspraken met de Hanzehof.

2.1 Voor het uitwerken van de speerpunten is een werkbudget vereist
Om de gekozen speerpunten uit te werken in concrete acties doen we een zo licht mogelijk beroep op externe ondersteuning. De kosten hiervan worden, onder voorbehoud van toestemming van de raad, deels gedekt uit de reserve cultuur.

Kanttekeningen

1.1 In de vorige periode is op het gebied van samenwerking niet veel vooruitgang geboekt
In de Week van Cultuur is de roep om samenwerking veel gehoord. Niet voor niets staat ‘versterken van het culturele samenspel’ centraal in deze cultuurnota. Een samenhangend, slim en simpel SAMENspel is noodzakelijk om stap voor stap uit te vinden wat ervoor nodig is om de doelen te realiseren. In de huidige context van meer voor elkaar krijgen met minder financiële middelen is het niet altijd makkelijk om samen te werken in – nieuwe – wisselende verbanden. Daarom richt deze nota zich in het bijzonder op de uitdaging om de kunst van het samen vernieuwen onder de knie te krijgen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Communicatie
We gaan communiceren over het SAMENspel en waar die samenwerking toe leidt. Daarbij zijn we transparant over wie waarmee bezig is in relatie tot de impulsrichtingen en ontwikkelpunten.

Vervolgtraject/uitvoering
Na vaststelling van de Cultuurnota 2021-2024 werken we de speerpunten uit in een uitvoeringsprogramma.

Rapportage/evaluatie

We rapporteren over de voortgang van de Cultuurnota 2021-2024 via de bestaande instrumenten van de P&C-cyclus, zoals het jaarverslag en de bestuursrapportages.

Financiën

Bezuiniging
Uw raad heeft besloten het cultuurbudget structureel te korten met € 300.000. Dit bedrag wordt als taakstelling opgelegd aan de basisorganisaties Graafschap bibliotheken, Hanzehof, Muzehof en De Musea Zutphen (zie tabel). De taakstelling wordt gefaseerd opgelegd: € 100.000 in 2022, € 200.000 in 2023 en € 300.000 in 2024. Dit bedrag wordt als volgt verdeeld, waarbij de berekening per instelling is gemaakt naar rato van het beïnvloedbare deel van het budget.
2022: de Musea € 15.000, Muzehof € 24.168, Hanzehof € 31.522 en de Bibliotheek € 29.310.
2023: de Musea € 30.000 enerzijds en de Muzehof, Hanzehof en Bibliotheek gezamenlijk € 170.000 anderzijds.
2024: de Musea € 45.000 enerzijds en de Muzehof, Hanzehof en Bibliotheek gezamenlijk € 255.000 anderzijds.
Gekozen is voor een gezamenlijke taakstelling voor de jaren 2023 en 2024 voor de initiatiefnemers van het plan Huis van de Stad.

Financieel kader 2022 (bedragen in € exclusief Indexering 2022)

Basisorganisaties

subsidie 2021

Taakstelling 2022

Subsidie 2022

Taakstelling 2023

Taakstelling 2024

Muzehof

385.369

24.168

361.201

 

170.000

 

255.000

Hanzehof

766.414

31.522

734.892

Bibliotheek

930.560

29.310

901.250

De Musea

1.067.071

15.000

1.052.071

30.000

45.000

Luxor

53.861

 

53.861

 

 

Dat Bolwerck

30.000

 

30.000

 

 

Lokale omroep

25.200

 

25.200

 

 

Taakstelling

 

100.000

 

200.000

300.000

Werkbudget
Om de Cultuurnota 2021-2024 te kunnen uitvoeren is in 2021 en 2022 een werkbudget nodig dat geraamd is op € 85.000. De dekking van de inzet in 2021, te weten € 42.500 kan gevonden worden in de reserve cultuur. De stand van de reserve, na dit besluit, is nihil. Het werkbudget van € 42.500 in 2022 wordt meegenomen in de integrale afweging bij de programmabegroting 2022.

Uitvoering van de cultuurnota en mogelijke financiële effecten
In een volgende fase wordt er een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Onderwerpen waarvoor in 2022 al extra middelen nodig zijn worden meegenomen bij de integrale afweging bij de programmabegroting 2022-2025.

Bijlagen

- Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 ‘De stad als podium’
- Begrotingswijziging 2021-16
- Meerjarenoverzicht mutaties 2021 - 2024

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0071

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 juni 2021 met nummer 171352


gelet op artikel 108 van de Gemeentewet

 


b e s l u i t :

  1. De Cultuurnota gemeente Zutphen 2021-2024 ‘De stad als podium’ vast te stellen.
  2. Een werkbudget voor 2021 beschikbaar te stellen van € 42.500 voor de uitvoering van de Cultuurnota 2021-2024 en dit te dekken uit de reserve cultuur.
  3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (2021-16).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en kijkers thuis van harte welkom.

De voorzitter ligt toe dat tijdens het Forum van heden het cultuurbeleid van de gemeente Zutphen voor de komende vier jaar aan de orde is. In februari jl. heeft de raad hierover reeds een uitgangspuntennotitie vastgesteld. Deze is nader uitgewerkt in voorliggende Cultuurnota.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Gerritsen en de heer Peppelenbosch namens stichting Dat Bolwerck.

Insprekers namens Dat Bolwerck

De heer Gerritsen legt uit, dat stichting Dat Bolwerck verantwoordelijk is voor de exploitatie van Dat Bolwerck. De stichting heeft de Cultuurnota met veel aandacht gelezen. Spreker noemt het positief, dat het College de status van Dat Bolwerck als culturele basisorganisatie bevestigt. De opdracht die in de nota ligt besloten, aanvaardt Dat Bolwerck onder graag de juiste condities. Dat betekent, dat Dat Bolwerck resultaten moet boeken die bij een professionele basisorganisatie horen, zoals de programmatische kwaliteit. Dit is nodig om landelijke fondsen en projectsubsidies aan te trekken, maar ook van belang voor de meerwaarde voor de stad om een veelzijdig programma voor kunsten en gedachten te kunnen bieden. Een bijkomend punt voor Dat Bolwerck is de algemene openstelling van een monument met tuin, stadsmuur en zicht op de Drogenapstoren. De opdracht houdt ook in, dat Dat Bolwerck moet voldoen aan organisatorische randvoorwaarden, zoals de governance code voor de cultuursector. Daarnaast is een gezonde, toekomstbestendige bedrijfsvoering, gestoeld op een solide financiële basis, een voorwaarde. Spreker stelt dat de vrijwilligers voor de dagelijkse gang van zaken van Dat Bolwerck van grote betekenis zijn en blijven.

De opdracht voor Dat Bolwerck vanuit de Cultuurnota, sluit volledig aan bij de visie die Dat Bolwerck zelf heeft en bij de ontwikkeling die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

In 2020 heeft de stichting een overgangsperiode van twee jaar afgesproken met de gemeente en het Wijnhuisfonds om aan die organisatorische randvoorwaarden te voldoen. Daarbij gaat Dat Bolwerck ervanuit, dat twee derde van de omzet zal bestaan uit een combinatie van projectsubsidies en eigen inkomsten, zoals kaartverkoop en verhuur. Voor het resterende deel is een meerjarige substantiële basissubsidie van de gemeente noodzakelijk. Concreet betekent dit een basissubsidie van € 196.000,= in 2023 en € 155.000,= in 2022. Dat Bolwerck heeft dit in februari jl. aan de gemeente en andere partners laten weten in het zogenaamde pamflet.

In de Cultuurnota heeft de stichting tot grote teleurstelling moeten lezen, dat het College in 2022 slechts € 30.000,= wil uittrekken voor Dat Bolwerck. Dit is hetzelfde bedrag als in de afgelopen jaren is geboden. Hierbij wordt ervan uitgegaan, dat de organisatie volledig wordt gerund door vrijwilligers. De door alle partijen onderschreven ontwikkeling naar een meer professioneel te leiden en toekomstbestendige organisatie, komt daarmee stil te staan.

Dit maakt het onmogelijk om de opdracht te aanvaarden die de erkenning als culturele basisorganisatie met zich meebrengt. De Cultuurnota biedt – in de optiek van de stichting - geen reëel perspectief voor het voortbestaan van Dat Bolwerck. De huidige tentoonstelling zou weleens de laatste kunnen zijn, als er geen zicht komt op verdere subsidiëring. De stichting heeft uiterlijk in september 2021 duidelijkheid nodig.

De heer Peppelenbosch geeft aan, dat Dat Bolwerck een flink programma heeft klaarstaan voor 2022. Dit is professioneel ontwikkeld. Het programma kan zonder perspectief niet uitgevoerd worden. De kunstenaars waarmee Dat Bolwerck gaat samenwerken, hebben zekerheid nodig. Zoals de heer Gerritsen reeds aangeeft, biedt de Cultuurnota geen perspectief voor Dat Bolwerck.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Burgerbelang dankt de insprekers voor hun inbreng. Het is zorgwekkend dat de stichting in een dergelijke situatie belandt wanneer het benodigde bedrag niet wordt toegekend.

Spreker informeert naar de ideale situatie volgens de stichting.

D66 leest in de Cultuurnota dat deze in samenspraak met culturele organisaties is opgesteld. Spreker vraagt of Dat Bolwerck voldoende heeft kunnen meepraten.

De SP begrijpt het betoog van de heren Gerritsen en Peppelenbosch. Tegelijkertijd ontving Dat Bolwerck jaarlijks € 30.000,= en blijft dit bedrag ontvangen, terwijl de financiële positie van de gemeente niet sterk is. Wie zicht heeft op de maatschappelijke ontwikkelingen de komende jaren, zal verwachten dat deze positie nog zwakker kan worden.

Spreker vraagt welke waarde Dat Bolwerck heeft, die maakt dat de gemeente geld bij het museum of De Hanzehof weg zou moeten halen, terwijl deze organisaties al moeten bezuinigen.

Het CDA vraagt of Dat Bolwerck de indruk heeft gekregen van het College, dat verhoging van de subsidie reëel lijkt.

GroenLinks vraagt wat het minimumbedrag zou moeten zijn om Dat Bolwerck bestaanszekerheid te kunnen bieden.

De ChristenUnie geeft aan, dat in de Cultuurnota sprake is van ‘De stad als podium’. Spreker vraagt in hoeverre dit met de stichting is overlegd en wat dit voor hen betekent.

De heer Peppelenbosch meldt, dat in aanloop naar de Cultuurnota niet is gereageerd op de brief van Dat Bolwerck aan de gemeente, begin 2021. Er is geen overleg geweest over de toekomst van Dat Bolwerck en het benodigde budget daarvoor. In aanloop naar de Cultuurnota is wel regelmatig aangegeven, dat er een herverdeling van middelen zou komen. In de Cultuurnota ziet de stichting dit echter niet terug.

De heer Gerritsen geeft aan, dat de vraag van de heer Müller lastig is te beantwoorden. Dat Bolwerck heeft duidelijk aangegeven, waar behoefte aan bestaat. Het is aan de gemeente om af te wegen wat prioriteit krijgt. Spreker is benieuwd naar het debat daarover.

De stichting begrijpt dat een discussie over extra middelen voor de cultuursector een onderdeel zou zijn van de begrotingsbehandeling voor 2022. De stichting heeft uiterlijk september duidelijkheid nodig, omdat het noodzakelijk is dat contracten kunnen worden gesloten op basis van een programma.

Op dit moment ontvangt Dat Bolwerck € 30.000,=. Op basis van de meerjarenbegroting, is in 2022 € 155.000,= nodig. Met een extra bedrag van € 100.000,= bovenop de genoemde € 30.000,=, zou de stichting in ieder geval voor 2022 zijn gered. Voor het vervolg zou er dan tijd zijn om de middelen op een goede manier te onderbouwen en hierover afspraken te maken.

De heer Peppelenbosch geeft aan, dat de stichting er in haar begroting vanuit gaat, dat de stichting twee derde deel van de exploitatie zelf verdient. De stichting kan het redden met een verhouding een derde basissubsidie ten opzichte van twee derde eigen inkomsten.

D66 heeft de indruk, dat er verwachtingen bestaan bij Dat Bolwerck. Spreker vraagt welke afspraken met de gemeente zijn gemaakt.

De heer Gerritsen geeft aan, dat de afspraken vooral procesmatig zijn geweest. De stichting heeft deze afspraken in februari jl. onderbouwd in het pamflet. Tussen dat moment en de nu gepresenteerde Cultuurnota, heeft geen afstemming plaatsgevonden over het beschikbaar stellen van bedragen in het kader van de Cultuurnota.

De stichting heeft het element ‘De stad als podium’ ook voor de eigen beleidsnota ontwikkeld. De stichting was dan ook verrast, dat dezelfde term bij De Hanzehof wordt gebruikt. Dat Bolwerck ontleent een belangrijk deel van haar bestaan aan het feit dat zij voor allerlei evenementenorganisaties een belangrijk ankerpunt in de stad is. De stichting vindt de term ‘de stad als podium’ daarom goed passen bij de dagelijkse gang van zaken bij Dat Bolwerck.

De voorzitter geeft het woord aan de heer De Rooij namens Luxor Theater.

Inspreekreactie Luxor Zutphen

De heer De Rooij meldt dat Luxor Zutphen in een vergelijkbare situatie verkeert als Dat Bolwerck. Luxor bestaat 103 jaar en is daarmee een van de oudste nog in gebruik zijnde filmtheaters in Nederland. Dit moet gekoesterd worden en Zutphen kan hier trots op zijn. Het blijkt voor de opstellers van de Cultuurnota ook reden om te denken, dat Luxor het vast wel overleeft zonder steun.

Luxor heeft - evenals de andere culturele basisinstellingen - geld nodig om datgene te kunnen uitvoeren wat Zutphen van Luxor vraagt. Luxor heeft de afgelopen jaren met voortdurend nieuwe initiatieven en activiteiten hard aan de weg getimmerd. De kwetsbaarheid van Luxor is daarmee zichtbaar geworden. Het is onmogelijk een goed filmtheater te runnen wanneer de organisatie in haar kernfuncties is aangewezen op vrijwilligers. Er is een scheve situatie ontstaan ten opzichte van de andere culturele basisinstellingen, met uitzondering van Dat Bolwerck. Dit erkent de gemeente ook, maar er is altijd voorgehouden, dat de situatie in de nieuwe Cultuurnota te repareren zou zijn. De situatie wordt echter niet gerepareerd en blijft net zo scheef als hij was: Luxor krijgt de komende vier jaar geen extra geld, tenzij de gemeenteraad hier wat aan gaat doen.

Er is geen inhoudelijke reden om Luxor achter te stellen bij de overige culturele basisinstellingen. Luxor heeft € 100.000,= nodig om op de kernfuncties professioneel te kunnen werken, maar krijgt € 53.861,= op basis van de voorliggende Cultuurnota. Genoemd bedrag van € 100.000,= is van levensbelang voor de continuïteit van Luxor.

Luxor heeft recentelijk een tweede zaal geopend, doet er alles aan om als culturele ondernemer en als culturele basisinstelling te doen wat mag worden verwacht, maar kan dit niet alleen.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

De SP merkt op, dat Luxor al wordt geholpen met € 53.861,= per jaar. Dit bedroeg in 2016 nog € 25.000,= volgens de plannen die destijds voorlagen. Die gemeenteraad heeft dat bedrag verdubbeld dankzij een amendement van Burgerbelang, de VVD, GroenLinks, de PvdA en D66. Luxor vraagt nu nogmaals om een verdubbeling. Spreker vraagt zich af wat er is gebeurd waardoor nu zo’n bedrag nodig is en wat Luxor aan waarde heeft waardoor de gemeente ten koste van andere instellingen geld zou moeten vrijmaken voor Luxor.

De heer De Rooij wil geen uitspraken over de prioritering van culturele instellingen; daar beslist de raad immers over.

Luxor heeft de afgelopen jaren een beleidsplan opgesteld dat aan alle partijen is uitgereikt, waarbij is aangegeven dat Luxor onder andere wil gaan vertonen in ’t Warnshuus in Warnsveld.

Waar het om draait, is het functioneren van de kernfuncties. Luxor heeft indertijd een subsidieverdubbeling gekregen, maar in de jaren daarna is door de raad aangegeven, dat er sprake was van een scheve verhouding voor de basisinstellingen en zeker ten opzichte van Luxor. Dat zou gerepareerd worden bij de nieuwe Cultuurnota.

Burgerbelang vraagt of de heer De Rooij enig contact heeft gehad met de wethouder. Spreker vraagt aan de wethouder, of hij weet van deze situatie.

Het CDA vraagt of het beleidsplan van Luxor is besproken met het gemeentebestuur en hoe daarop toentertijd is gereageerd. Spreker vraagt voorts, met hoeveel vrijwilligers Luxor op dit moment werkt.

De PvdA informeert naar de verhouding van eigen inkomsten versus subsidie bij Luxor.

De heer De Rooij zegt dat de directeur-bestuurder, de heer Heesen, uitvoerig contact heeft gehad met de cultuurambtenaar van Zutphen en met wethouder Ten Broeke. Spreker is niet bij alle gesprekken aanwezig geweest, maar heeft begrepen dat daar wel degelijk vanuit de gemeente een richting is aangegeven.

Luxor werkt met tachtig vrijwilligers en heeft twee betaalde functies, beiden voor 0,2 fte.

Spreker kan niet met zekerheid zeggen wat de verhouding is van de eigen inkomsten versus subsidie, maar schat dat het aandeel eigen inkomsten aanzienlijk is.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Vroon namens Cultuurplatform Zutphen.

Inspreekreactie Cultuurplatform Zutphen

De heer Vroon geeft aan dat het Cultuurplatform Zutphen actief en intensief heeft meegedaan aan de Week van de Cultuur. Het platform was benieuwd, wat hiervan terecht zou komen in de nieuwe Cultuurnota. Daarover is het platform aangenaam verrast. Er ligt een buitengewoon intrigerend stuk voor, mooi geschreven in beeldend taalgebruik.

Er springt hierbij een aantal zaken in het oog. Het platform kan volledig instemmen met ‘De stad als podium’. De impulsrichtingen die zijn geformuleerd, beschouwt het platform als een goede analyse van de wegen die bewandeld moeten worden. Wat verder opvalt, zijn de zogenaamde nomadische netwerken. Er worden hoge ambities geformuleerd op een nog relatief abstract niveau. Er is minder geld beschikbaar en er is ook nog weinig scherpte in hoe alle ambities bereikt gaan worden.

Het platform is daarom benieuwd wat de wegen zullen zijn en hoe die scherpte bereikt gaat worden.

De gemeente wil met name meer faciliterend en minder regisserend gaan werken. Het platform gaat op een tweetal impulsrichtingen preluderen. De eerste is ‘cultuur in de schijnwerpers’, waarbij het gaat om het verhaal van Zutphen. Cultuurplatform Zutphen gaat door met de cursussen Zutphenkunde en Gelrekunde, die beide intensief worden bezocht, en is voornemens om meer cursussen toe te voegen. Daarnaast gaat het platform in samenwerking met Zutphen Promotie de cultuuragenda in ieder geval digitaal op een goede manier op orde brengen. Verder bestaat er een conditio sine qua non dat in contact ook een papieren cultuuragenda gerealiseerd gaat worden.

De tweede kans ziet Cultuurplatform Zutphen in het versterken van het samenspel. De term ‘samenwerken’ komt elf keer voor in de Cultuurnota, het woord ‘samenspel’ 35 keer en ‘samen’ 27 keer. Dit is een essentieel begrip in een situatie die zich kenmerkt door weinig geld en hoge ambities. In dat kader, is het platform voornemens met de basisinstellingen maandelijks een cultuurcafé te gaan opzetten, uitgaand van wisselende locaties over de basisinstellingen. Het cultuurcafé stelt de Zutphense cultuur en de cultuurwereld centraal en beoogt met name op een informele manier de samenwerking vorm te geven. Cultuurplatform Zutphen ziet dit als een kansrijke optie om informeel bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de toekomst van de stad als podium.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Burgerbelang noemt het een leuk initiatief van Cultuurplatform Zutphen. Samenwerken is zeker een erg belangrijke pijler. Burgerbelang zal dit initiatief dan ook steunen.

Inspreekreactie Graafschap Bibliotheken, Theater Hanzehof & Buitensociëteit en De Muzehof

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Roelofs namens Graafschap bibliotheken, mevrouw Radstake namens Theater Hanzehof & Buitensociëteit en mevrouw Lagerweij namens De Muzehof.

Mevrouw Roelofs is samen met mevrouw Radstake en mevrouw Lagerweij de initiatiefnemer van de vierde impulsrichting uit de Cultuurnota: het concept ‘Huis van de stad, van, voor en door iedereen’. Het idee is het realiseren van een ontmoetingsplek waar iedereen zich thuis voelt en die goed past bij Zutphen en Warnsveld. Ook hebben initiatiefnemers bijgedragen aan de trajectrichting in de nieuwe Cultuurnota, onder andere in de Week van de Cultuur. Het is mooi te lezen, dat deze inbreng terug is te vinden in de Cultuurnota.

Graafschap Bibliotheken, De Hanzehof en De Muzehof kunnen zich vinden in de vijf impulsrichtingen met geformuleerde speerpunten. Het verdiepen, versterken en verbreden van de cultuureducatie is onder meer van groot belang. Ook in de samenhang en verbinding met andere domeinen, zoals onderwijs en welzijn en met name ook het Jeugdbeleid, biedt cultuur veel aanknopingspunten om hieraan een bijdrage te leveren. Voorts ziet spreker een grote uitdaging in de digitale ontwikkelingen, waarin zij graag wil meedoen en mee-ontwikkelen.

Spreker is positief over de Cultuurnota.

Mevrouw Lagerweij meldt dat iedereen tijdens de afgelopen achttien maanden heeft gevoeld hoe belangrijk de ontmoeting is. Het concept ‘Huis van de stad’ of ‘Zoemende bijenkorf’ heeft als motto: Voor, door en met iedereen. Iedereen is hier welkom, op elk uur van de dag. Men treft mensen met andere interesses en een andere blik op de wereld, hetgeen creativiteit aanwakkert.

Er zal ook geprogrammeerd worden in de wijken en in Warnsveld. Op die manier wordt men verleid naar het Huis van de stad. Initiatief en maatschappelijke vraagstukken worden aan elkaar verbonden, waardoor men nog meer in de haarvaten van Zutphen en Warnsveld komt. Initiatiefnemers geloven in de kruisbestuiving van scholen, buurthuizen, cultuurorganisaties en allerlei initiatieven; Graafschap Bibliotheken, De Hanzehof en De Muzehof hebben hier ook al ervaring mee opgedaan. Voor de ontmoeting wordt ook gedacht aan debatavonden zoals Tegenlicht, themagesprekken rondom de verkiezingen, belangrijke actuele onderwerpen van de gemeente et cetera.

De initiatiefnemers kijken er naar uit om de beschreven ambities vanuit bovengenoemd concept te vertalen naar haalbare doelen en een uitvoeringsplan. Dit gebeurt in lijn met wat er nu al gebeurt, maar nog meer in samenwerking en samenhang met vele partijen en initiatieven, zodat het resultaat méér is dan de som der delen. Het huidige pand van De Hanzehof is daarvoor niet geschikt. Voor deze ambitie moet het pand geheel verbouwd worden naar een pand met een open, toegankelijke en laagdrempelige uitstraling, waar veel te beleven valt door voorstellingen, cursussen en lessen, maar dat ook voldoende ruimte biedt voor studie en repetities. De ambitie is om alle inwoners te laten meedenken en zaken mee te laten maken.

Mevrouw Radstake gelooft erin, dat samenwerking de sleutel is om tot vernieuwing te komen. Ook zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd, dat samen meer bereikt kan worden dan door ieder afzonderlijk. Iedere organisatie brengt een eigen bereik, netwerk en expertise in. Op termijn zouden initiatiefnemers graag ook in gesprek gaan met Cultuurplatform Zutphen en Dat Bolwerck om te kijken wat Graafschap bibliotheken, De Hanzehof en De Muzehof als grotere culturele basisinstellingen voor hen kunnen betekenen.

Met samenwerken en innoveren is tijd en geld gemoeid. Het is een groeiproces waarin door alle partners geïnvesteerd moet worden. Dat zullen De Muzehof, De Hanzehof en Graafschap Bibliotheken zeker doen, maar daar is ook steun vanuit de gemeente voor nodig. Spreker vraagt tijd van de gemeente om een integraal plan te maken en om de samenwerking tussen deze kernorganisaties de ruimte te geven, zonder aan de voorkant al meteen een bezuinigingstaak op te leggen. De Muzehof, De Hanzehof en Graafschap Bibliotheken gaan de komende tijd onderzoeken wat beter kan, om zo nog meer te kunnen betekenen voor inwoners van Zutphen en Warnsveld en alle mensen die Zutphen en Warnsveld bezoeken. In september aanstaande zullen de initiatiefnemers bij de gemeenteraad terugkomen met een plan met uitgangspunten.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.        

Burgerbelang dankt de insprekers voor hun duidelijke inbreng. Spreker heeft de indruk, dat de insprekers geen of nauwelijks contact hebben gehad met de gemeente. Spreker vraagt hoe het contact met de gemeente en in het bijzonder wethouder Ten Broeke is geweest.

Voorts vraagt spreker welk bedrag volgens de insprekers nodig is om de beoogde samenwerking te kunnen realiseren.

GroenLinks vraagt hoe de insprekers aankijken tegen samenwerking en het initiatief van Cultuurplatform Zutphen om een cultuurcafé in te richten.

De Stadspartij leest in de plannen een samenvoeging van de bibliotheken met De Hanzehof in het pand van De Hanzehof. Spreker vraagt hierop een toelichting.

BewustZW merkt op, dat de afgelopen jaren veel onderzoek is uitgevoerd door zowel De Muzehof als de bibliotheek en De Hanzehof. Deze organisaties vragen nu méér tijd om onderzoek te kunnen doen. Spreker vraagt wat er over twee maanden nieuw of anders zal zijn ten opzichte van nu.

D66 leest in de nota dat het initiatief geen ruimte biedt voor commerciële activiteiten. Spreker vraagt zich af of dit vanuit de drie organisaties een voorwaarde is geweest.

Opvallend is, dat een ambitieus plan naar voren wordt gebracht, waarbij tegelijkertijd wordt aangegeven, dat de locatie van De Hanzehof daarvoor eigenlijk totaal niet voldoet. Spreker hoort in de betogen geen randvoorwaarden of een programma van eisen dat ten grondslag ligt aan het initiatief en vraagt om een toelichting.

De PvdA ispositief over de plannen van de initiatiefnemers, maar ziet ook consequenties. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd met De Hanzehof. Spreker vraagt of de plannen passen binnen de financiering van De Hanzehof.

Het CDA heeft vanwege de vele vragen behoefte aan een rondetafelgesprek. Er spreekt nu een beperkt aantal partijen in, maar er moeten – naar mening van de fractie - nog veel meer partijen aanhaken in dit gesprek.

Mevrouw Roelofs zegt dat de wethouder steeds is meegenomen met het initiatief. Daarover is uitgebreid gesproken met de wethouder en de dossierambtenaar.

Als de bibliotheek samen met De Muzehof en De Hanzehof in één pand wordt gevestigd, betekent dit dat de bibliotheek de Broederenkerk gaat verlaten. Wat er precies met de bibliotheek gaat gebeuren, is nu nog niet bekend.

Mevrouw Radstake bevestigt dat inderdaad al veel onderzoek is verricht. Dit betekent ook dat veel zaken niet onderzocht hoeven te worden. Wat nog wel onderzocht moet worden, is de ruimtebehoefte van de drie organisaties en hoe dit in elkaar kan worden geschoven. Dit onderzoek vraagt veel tijd van de drie partijen. Dit betekent ook, dat de randvoorwaarden en eisen nog moeten worden opgesteld.

Mevrouw Lagerweij zegt dat er voorbeelden in en buiten Nederland zijn betreffende het concept van de drie organisaties voor een ‘Huis van de stad’. De initiatiefnemers willen onderzoeken wat specifiek bij Zutphen past.

Spreker heeft aan tafel gezeten met het PopCollege. Zij zijn op de hoogte van het initiatief. De Muzehof, Graafschap Bibliotheken en De Hanzehof hebben al allerlei partners, maar er wordt ook gekeken naar nieuwe partners. Voorts wordt de verbinding naar de wijken en buiten het gebouw onderzocht, hetgeen nieuw is ten opzichte van de eerdere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Mevrouw Radstake stelt, dat er absoluut ruimte is voor commerciële partijen. Dat betekent ook, dat er een goede horecafaciliteit moet zijn, zoals een grand café of een restaurant. Dit gaat onderzocht worden, evenals incidentele commerciële verhuur. Dit maakt dat er nog meer culturele activiteiten ontplooid kunnen worden. In den lande zijn er legio voorbeelden waarbij dit heel goed werkt.

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Meijering.

Inspreekreactie beeldend kunstenares mevrouw Meijering

Mevrouw Meijering heeft haar atelier gevestigd in de Kolenstraat. In 2020 heeft zij ingesproken omdat het atelierpand op de nominatie stond om te verdwijnen. De opdracht van de raad was om eerst kunstbeleid op te stellen. De nieuwe Cultuurnota verwoordt de ambitie om de stad aantrekkelijk te maken voor creatieve makers door het faciliteren van broedplaatsen, plekken waar kunstenaars en creatieve ondernemers samenwerken; dit alles is gericht op synergie en innovatie.

Spreker vindt dit een prachtige gedachte, maar als kunstenaar heeft zij de behoefte hieraan nog iets toe te voegen. Er zijn meerdere soorten kunstenaars. Spreker wijst op de toegepaste en autonome kunstenaars. Waar de kunst breed wordt toegepast om te verbinden en te innoveren, kan de diepgang van de autonome kunstenaar niet ontbreken. In Rotterdam zijn autonoom en toegepast evenredig belangrijk en bestaan ze naast elkaar, versterken elkaar en groeien samen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in clusters, waar creatieve ondernemers samengevoegd worden en een overlap hebben in vakgebieden, zoals mode, film of design. De toegepaste kunstenaars werken voor opdrachtgevers en er is ruimte behouden voor de autonome kunstenaar die in een bruisende stad toch zijn rustige werkplek kan behouden. Dit zijn de zogenaamde ‘kloosterplekken’. Het betreft kunstenaars die immateriële waarde vertegenwoordigen, die bijvoorbeeld exposeren in landelijke musea en die een oeuvre ontwikkelen zonder opdrachtgever.

In de voorliggende Cultuurnota mist spreker de aandacht voor die autonome kunstenaar en een betaalbaar atelierbeleid in het verlengde hiervan. Feit is dat veel kunstenaars onder het bestaansminimum. Spreker mist voorts een kunstenaarsbeleid waarbij de talenten van de makers volledig worden benut leven door bijvoorbeeld werk aan te kopen, dit te huren of door opdrachten te verstrekken.

De voorzitter biedt gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen.

Het CDA dankt inspreker voor haar inbreng. Spreker vraagt of mevrouw Meijering zichzelf creatief ziet werken in het ‘Huis van Zutphen’, het initiatief dat eerder vanavond is toegelicht.

Mevrouw Meijering zegt dat dit haar niet per se zou trekken. Het gaat om een ander type pand. Ze vindt het niet resoneren met haar specifieke professie.

De PvdA vraagt of - wat inspreker betreft - meerdere kunstenaars die nu een galerie hebben, een bepaalde locatie zouden kunnen gebruiken als winkel.

Mevrouw Meijering meent dat Zutphen goede kunstenaars en artiesten in huis heeft die in Zutphen soms niet zichtbaar of bekend zijn, terwijl ze dat elders, dan wel landelijk wel zijn. De zichtbaarheid aan de straat staat niet altijd gelijk aan kwaliteit. Anderzijds is het wel zeker ook van belang om zichtbaar te zijn aan de straat.

De voorzitter verzoekt de insprekers hun inspreekreacties met de Griffie, zodat iedereen hier integraal kennis van kan nemen.

Ze geeft het woord aan de raadsfracties.

Eerste termijn

GroenLinks ziet de initiatieven ‘Stad als podium’ en ‘De Hanzehof als huiskamer van de stad’ niet samengaan. De hele stad als podium en huiskamer vindt de partij wèl een goed idee. Kunst en cultuur voor iedereen spreekt GroenLinks zeer aan. Zutphen blijft uitblinken in nogal elitaire cultuur. De fractie acht het van belang om hierin alle lagen van de bevolking te dienen: kinderen, inwoners met een niet-Westerse afkomst, jongeren, ouderen en ook personen die weinig hebben te besteden; zij moeten zowel actief als passief toegang hebben tot cultuur.

GroenLinks pleit voor een cultuuraanbod dat past bij Zutphen. De sector moet een afspiegeling zijn van de stad: een kleinschalig en afwisselend aanbod, geschikt voor iedereen.

De voorzitter onderbreekt het betoog van GroenLinks vanwege het gebrek aan tijd. Zij vraagt aan alle fracties om zich te beperken tot eventuele vragen en om een oordeel te geven over de Cultuurnota.

GroenLinks acht het van groot belang dat cultuur meer in de wijken terechtkomt. De partij vraagt daarom hoe de Cultuurnota uitvoering krijgt in de buurthuizen, ook in De Hoven.

De uitdaging is om een stad als podium te vertalen naar een samenspel dat daarbij past: veelvormig, toegankelijk, bedoeld voor een diversiteit aan spelers binnen de cultuursector en daarbuiten, uitnodigend om mee te doen. Om hieraan uitvoering te geven, is het van belang om de juiste keuzes te maken, de zaken in beweging te houden en van Zutphen een veilige huiskamer én podium te maken.

De voorzitter vraagt nogmaals om de belangrijkste vragen te stellen en om een indicatie te geven van het fractiestandpunt over de Cultuurnota.

De PvdA stelt voor - gelet op het gegeven dat er geen uitgebreide discussie mag plaatsvinden - te vragen naar een onderbouwing van de wethouder op het voorliggende stuk en suggereert een ander moment in te plannen om nader op voorliggende nota te kunnen ingaan.

De voorzitter komt hier op een later moment in de vergadering op terug.

De SP vindt de Cultuurnota in grote lijnen een goed stuk. In 2016 is een kwaliteitsslag gemaakt en daar komt met voorliggend stuk nog een schepje bovenop.

De SP vindt het begrijpelijk dat culturele instellingen vragen om meer geld, maar het is lastig om in te schatten wat echt een noodkreet is. De SP wil voorkomen dat in 2024 opnieuw budgetten verdubbeld moeten worden. De partij vraagt of de wethouder hiervan een inschatting kan maken en hoeveel geld gemoeid is met de impulsrichting ‘cultuur in de schijnwerpers’, omdat een deel van het geld voor deze impulsrichting wellicht beter gestoken kan worden in de cultuur zelf, zodat er iets in de schijnwerpers te zetten is.

De VVD ziet het voorliggende stuk als niet meer dan een brede visie op cultuur. In bepaalde zaken die hierin zijn opgenomen, kan de fractie zich prima vinden.

Er wordt gesproken over de zes basisinstellingen, die de infrastructuur moeten vormen van de stad. Een aantal hiervan heeft vanavond ingesproken. Tegelijkertijd moet er meer samengewerkt worden. De VVD vraagt hoe deze samenwerking bereikt kan worden, ook met andere partijen in de stad.

De VVD had verwacht, dat er meer budget naar Luxor en Dat Bolwerck zou gaan en daardoor minder naar de grotere instellingen. Er wordt nu bezuinigd bij de grotere instellingen, maar bij de kleine instellingen komt er niets bij. De partij vindt dit jammer.

Verder merkt de VVD op, dat er veel ambities worden genoemd terwijl er minder geld beschikbaar is. De vraag is daarom, hoe de wethouder denkt dat de geformuleerde ambities gerealiseerd kunnen worden.

Burgerbelang informeert naar het contact met de insprekers en wil graag weten of hun input is meegenomen in de Cultuurnota.

D66 vraagt waarom in de notitie is gesteld dat er geen ruimte is voor commerciële activiteiten bij het ‘Huis van de stad’, terwijl insprekers aangeven dat dit wél het geval is.

Voorts vraagt D66 een toelichting op het verlaten van de bibliotheek in de Broederenkerk.

De partij vindt de rol van de gemeente erg vaag beschreven.

Het is een mooie, integrale visie, maar D66 ziet hetgeen voorligt niet als een beleidsnota omdat alle beleidspunten over de verkiezingen heen worden getild. De nota bestrijkt de periode 2021-2024; echter, het financiële plaatje en het uitvoeringsprogramma worden alleen voor de eerste twee jaar ingevuld. Ook het uitvoeringsprogramma kent bijvoorbeeld geen onderbouwing of een programma van eisen.

Het CDA vindt de Cultuurnota erg veel vragen oproepen. De partij krijgt het gevoel, dat de lastige discussie over De Hanzehof opnieuw wordt vooruitgeschoven.

De plannen in de Cultuurnota zullen enorm ingrijpend zijn voor de komende decennia. Het CDA pleit er dan ook voor om de Cultuurnota eerst in de raad te bespreken, samen met culturele organisaties, alvorens de nota door de raad wordt vastgesteld.

De Stadspartij wil graag van gedachten wisselen over popcultuur en het ‘Paradiso van het Oosten’. De Stadspartij heeft enkele vragen over de rol van Zutphen Promotie in het geheel, broedplaatsen en over Luxor. De partij hoopt dat er ruimte wordt geboden voor een aanvullend Forum.

De ChristenUnie mist een duidelijker beschrijving van de gedachte organisatie met daaraan gekoppeld een programma van eisen voor het initiatief van De Hanzehof, De Muzehof en Graafschap Bibliotheken. De ChristenUnie krijgt de indruk, dat reeds wordt uitgegaan van een bepaalde oplossing. Het risico is, dat wordt toegeschreven naar één bepaalde oplossing. De partij is voornemens wat dit betreft een motie in te dienen.

De ChristenUnie vraagt duiding van de wethouder over het spanningsveld tussen ‘De stad als podium’ en de concentratie van functies in De Hanzehof. Voorts vraagt de partij wat precies wordt verstaan onder een impulsrichting.

De subsidieregeling die tot nu toe van kracht was, wordt herzien. De ChristenUnie vraagt zich af, wie hiervan de dupe zijn. In de vorige Cultuurnota was sprake van een cultuurmakelaar. De partij vraagt waarom deze persoon niet in de huidige Cultuurnota is benoemd.

BewustZW vraagt wat er nieuw en anders is ten opzichte van de afgelopen jaren. Op 2 juli 2021 wordt de Voorjaarsnota besproken, zijnde de voorloper op de begroting van 2022 en de komende jaren. De partij hoort graag vòòr deze bespreking of de impulsen echt noodzakelijk zijn, zodat duidelijk is of de begroting voor 2022 en latere jaren bijgesteld moet worden.

Kies Lokaal meldt dat de fractie blij is met de Cultuurnota. Er wordt een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd gegeven. Er mist hierin echter nog de nodige structuur, zodat dit een blijvend succes kan worden.

De partij ondersteunt het idee dat er een gebouw komt voor een klein jeugdtheater in Zutphen waar jongeren en regionale artiesten kunnen optreden voor een betaalbare prijs.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Ten Broeke en vraagt hem een voorstel te doen omtrent de verdere bespreking van voorliggend stuk, aangezien duidelijk is dat veel fracties nog vragen hierover hebben.

Beantwoording College

Wethouder Ten Broeke stelt voor om tijdens het Forum van 29 juni door te praten over de Cultuurnota en alle informatie uit wisselen waarom is gevraagd.

Het College komt nog met een uitvoeringsprogramma dat volgt uit de Cultuurnota. De Cultuurnota geeft slechts de richting aan. De raad komt nog uitvoerig te spreken over het uitvoeringsprogramma. Ook over het ‘Huis van Zutphen’ komt de raad nog uitvoerig te spreken.

De wethouder meent dat er voldoende gelegenheid is op 29 juni en 12 juli om het stuk te bespreken.

De PvdA vraagt of de bedragen in de Cultuurnota vast komen te staan bij vaststelling na de bespreking op 29 juni.

Wethouder Ten Broeke legt uit, dat in de Cultuurnota een verdeling van middelen binnen het cultuurbeleid is vastgelegd, op basis van de in 2020 vastgestelde meerjarenbegroting. Het College is binnen de bedragen van deze begroting gebleven wat betreft de taakstelling. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota en de programmabegroting kunnen andere keuzes gemaakt worden, om zo voor bepaalde onderdelen budget vrij te maken.

D66 acht het een voorwaarde bij de vervolgbespreking van de Cultuurnota dat dezelfde fractievertegenwoordigers hierbij aanwezig zijn. Voor spreker is dit lastig, gezien haar voorzittersrol in een aantal Fora op de 29ste.

De ChristenUnie vraagt wat de gevolgen zijn wanneer de raad na de bespreking op 29 juni geen besluit heeft kunnen nemen.

Wethouder Ten Broeke wijst op consequenties voor de culturele organisaties. Zij willen graag snel duidelijkheid krijgen. Het College wil ook graag aan de slag met het uitvoeringsprogramma, wat in dat geval ook uitgesteld zal moeten worden.

De wethouder adviseert om de Cultuurnota vòòr de zomer vast te stellen, zodat de periode daarna gebruikt kan worden voor het uitvoeringsprogramma.

De voorzitter zegt dat wethouder Ten Broeke aangeeft, dat veel vragen pas in het kader van het uitvoeringsprogramma aan de orde gaan komen. Ze vraagt of de fracties deze mening delen.

De PvdA heeft hier moeite mee. Spreker krijgt het gevoel, onder druk te worden gezet om met de nota akkoord te gaan. Spreker neemt het mee terug naar de fractie. Bovendien is het doorpraten over de Cultuurnota op 29 juni lastig voor spreker, gezien zijn voorzittersrol bij geplande Fora.

De voorzitter begrijpt dat de optie om op 29 juni door te praten over de Cultuurnota, van tafel is. De Griffie laat weten, dat er een mogelijkheid gecreëerd kan worden op 5 juli 2021.

Het CDA wil het uitvoeringsprogramma niet los zien van de Cultuurnota zelf. Dit heeft vooral te maken met het ‘Huis van de stad’, wat ontzettend veel vragen oproept. Voordat de raad een bepaalde richting kan goedkeuren, moet er over het ‘Huis van de stad’ meer duidelijkheid bestaan.

De voorzitter ziet verschillende fractieleden knikken. Ze concludeert, dat andere fractieleden de mening van het CDA delen.

De SP sluit zich aan bij de reactie van het CDA dat er meer informatie beschikbaar mag komen. Wel merkt spreker op, dat het niet ongebruikelijk is om eerst een visie vast te stellen voordat het gaat over concreet beleid. Spreker is van mening dat de raad het afgelopen jaar het vermogen heeft ontwikkeld om tot in den treure over zaken door te spreken. Daarnaast wijst spreker erop, dat bij de vaststelling in de gemeenteraad nog gelegenheid zal zijn voor het uitwisselen van ideeën en stellen van vragen.

De VVD sluit zich aan bij de reactie van de SP.

Er wordt aangegeven, dat het ‘Huis van de stad’ haaks zou staan op ‘De stad als podium’. Spreker ziet dit niet.

De voorzitter hoort van verschillende fracties dat zij een Forum wensen om de Cultuurnota nader te bespreken alvorens de discussie wordt gevoerd tijdens de raadsvergadering van 12 juli. Ze concludeert na een verzoekt tot handopsteken bij instemming met een extra Forum, dat dit een breedgedragen wens is.

De VVD heeft geen moeite met planning op 5 juli.

D66 geeft aan, dat 5 juli voor de fractie geen optie is.

De voorzitter stelt voor, dat de Griffie contact opneemt om een volgend Forum in te plannen. Ze concludeert dat de Cultuurnota op dit moment nog niet rijp is voor raadsbehandeling en dat wordt gezocht naar een moment waarop nader hierover gesproken kan worden. De voorzitter stelt vast, dat de fracties hiermee instemmen.

De vergadering sluit om 20.30 uur.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 8 juli 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 08-07-2021 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en kijkers thuis van harte welkom.

Deze vergadering is een vervolg op het Forum van 28 juni 2021 over het cultuurbeleid van de gemeente Zutphen. Tijdens dit eerdere Forum heeft een aantal insprekers hun inbreng gegeven.

De Forumleden hebben inmiddels een memo ontvangen met de antwoorden op openstaande vragen die tijdens het vorige Forum zijn gesteld. De Forumleden hebben daarnaast een brief van Dat Bolwerck en Luxor ontvangen.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Ten Broeke voor een korte inleiding.

Het College verwijst naar de schriftelijke beantwoording van de vragen uit het Forum van 28 juni jl.

Tijdens het vorige Forum werd gesproken over “het vooruitschuiven van de hete aardappel van De Hanzehof”. In de Cultuurnota is aangegeven, dat het College de initiatiefnemers van De Hanzehof, de Muzehof en Graafschap Bibliotheken graag de ruimte wil geven voor het bepalen van de toekomstige invulling van het pand. Met deze woorden kan het lijken alsof de invulling volledig uit handen wordt gegeven, maar dit is niet het geval. Wat tot nu toe is gedaan, is duidelijkheid scheppen over het achterstallig onderhoud en over een zo logisch mogelijke opzet van de constructie tussen De Hanzehof en de gemeente. Nu gaan drie organisaties uit het culturele veld zelf een plan opstellen voor de toekomstige invulling van het pand. Het College wil dit proces graag een kans geven. Dit betekent echter niet, dat zij alle vrijheid hebben; het kan alleen vorm krijgen in volledige samenspraak met het gehele cultureel veld en de gemeente.

De wethouder hoopt dat het vanavond vooral gaat over het totale gemeentelijke cultuurbeleid voor de komende vier jaar, in de hoop daarmee duidelijkheid te geven aan de samenleving.

De voorzitter meldt dat interrupties zijn toegestaan en geeft als eerste het woord aan D66.

Eerste termijn

D66 dankt het College en de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de openstaande vragen uit het Forum van 28 juni jl. Dit heeft veel onduidelijkheid bij D66 weggenomen.

De fractie is van mening dat er een mooie, integrale visie op cultuur voorligt. Deze visie is opgesteld middels een interactief proces samen met inwoners en partners. Een deel van de gebruikte input is verzameld gedurende de Week van Cultuur.

De visie presenteert een mooi wensbeeld: de stad als podium met één grote huiskamer en vele kleine huiskamers. Dit is een visie met intenties waar D66 enthousiast van wordt: cultuur voor iedereen, ongeacht inkomen of opleiding, cultuur in alle wijken, in relatie met andere doelen en in verbinding met economische dimensies. De kunst van het vernieuwen uit de vorige beleidsperiode wordt opgevolgd door de kunst van het culturele samenspel. Er ligt ook een verbinding met de vastgestelde visie sociaal domein.

Tijdens het eerste Forum bleek dat de verwachtingen over de Cultuurnota bij de verschillende raadsfracties nogal uiteen liggen. D66 heeft de wethouder helder horen uitspreken, dat het College met de Cultuurnota de beleidskoers wil vaststellen. Vervolgens wordt de beleidsuitvoering opgesteld. D66 heeft de toezegging van de wethouder gehoord, dat de raad hierover in het voorjaar uitgebreid het gesprek over gaat voeren. D66 wenst daarom dat het College in volle vaart, samen met alle partners, door kan bouwen op basis van de hier voorgestelde koers. D66 komt hiertoe met een amendement in de raadsvergadering van 12 juli aanstaande. Een goede integrale visie op cultuur, moet de kans krijgen om met alle partners goed uitgewerkt te worden.

Over die concretisering heeft de partij nog veel vragen:

  • Wat betreft de rol van de gemeente - Stimuleren, verbinden en faciliteren is prima, maar D66 is van mening dat het College steviger als opdrachtgever aan het stuur moet zitten. Dit houdt in dat er randvoorwaarden moeten worden gesteld, opdrachten moeten worden verstrekt en afspraken moeten volgen over resultaten.
  • De kunst van het samenspel is volgens D66 mooi verwoord en gaat volledig op voor het creatieve proces. Hierbij is het principe van ‘vrijheid – blijheid’ essentieel voor het creatieve proces. D66 gelooft niet in vrijblijvende samenwerking, waar het gaat om het samen professioneel ondernemen en het doorbreken van de eilandenstructuur die in de vorige beleidsperiode ongewenst in stand in gebleven.
  • Het broedplaatsenbeleid is wat D66 betreft nog een ondergeschoven kindje. D66 hoopt dit duidelijk terug te zien in de uitvoeringsnota.

Wat D66 betreft, is voorliggende nota rijp voor raadsbehandeling.

Het CDA vindt de Cultuurnota lezen als een prettig stukje proza, met af en toe poëzie, wat drama en bovenal met een prachtig wensbeeld: de stad als podium. De cultuur is overal en van iedereen en wordt prachtig verweven met alle aspecten van het leven en de samenleving. Het CDA is het hier helemaal mee eens. Spreker werd af toe geprikkeld door de beeldspraak die in de nota wordt gebruikt: ‘culturele metrokaart’, ‘de schervencultuur te doorbreken’ en de metafoor van de jazz.

Het CDA juicht het toe om de Buitensociëteit de eer en glorie te geven die het verdient, onder andere door de toegankelijkheid voor amateurgezelschappen te vergroten.

In de Cultuurnota wordt gesproken over “een zoemende bijenkorf”. Bij het CDA zoemt vooral de ‘hoe-vraag’. Deze vragen zullen in de uitvoeringsnota beantwoord worden, maar het CDA wil hier graag even bij stilstaan. De partij vraagt zich ten eerste af, waarom de samenwerking nu wel zou gaan lukken en waarom de nomadisch werkende cultuurnetwerker naar Zutphen zou komen en hier blijven – deze is immers nomadisch. Er is daarnaast nog geen geld voor deze persoon.

Het gebouw De Hanzehof loopt als een rode draad door de Cultuurnota heen als een zwaard van Damocles. Wat het CDA betreft, is het opwaarderen van de Buitensociëteit en de theaterzaal iets wat gewoon moet gebeuren. De partij informeert naar de stand van zaken omtrent scenario 1.

De vraag is vooral hoe een goede toekomst voor De Hanzehof gecreëerd kan worden – door stenen toe te voegen voor een bibliotheekfunctie of juist door zo min mogelijk stenen toe te voegen, zodat de boekencultuur verbonden blijft met de erfgoedcultuur in de Broederenkerk. Het CDA is hier nog niet uit en staat open voor de diverse argumenten die de revue zullen passeren.

Wat het CDA betreft, is het verstandig om een financieel kader te schetsen. Bij een investering van zo’n tien miljoen euro moet rekening worden gehouden met jaarlijkse kapitaallasten van ongeveer € 500.000,=. Als niet wordt gekozen voor een investering, dan moet er een alternatief zijn. Ook hierbij staat het CDA open voor goede argumenten.

Spreker verwijst naar de financiële paragraaf die met de Cultuurnota vastgesteld. Momenteel is de financiële omvang ongeveer € 3,2 miljoen groot; dit volume wordt niet groter, maar eerder kleiner. De partij vraagt op basis waarvan de financiële verdeling in het verleden heeft plaatsgevonden en vraagt zich af of de verdeling nu nog eerlijk of wenselijk is. Het CDA wil hier graag direct na het zomerreces over doorpraten.

Luxor en Dat Bolwerck worden benoemd als basisinstellingen en hebben wat het CDA betreft, hun meerwaarde reeds bewezen. Toch hebben zij tijdens het inspreken aangegeven, een significant hogere subsidie nodig te hebben om toekomstbestendig te zijn. Onder de aanvragen van deze instellingen ligt een meerjarig beleidsplan dat ook is gedeeld met het gemeentebestuur. Toch voelen beide organisaties zich overvallen door het feit dat “hun stukje van de taart niet groter is geworden”. Het CDA is benieuwd wat de wethouder kan zeggen over eventuele gesprekken en verwachtingsmanagement richting deze organisaties.

De Stadspartij acht de Cultuurnota een mooi document dat wensen en dromen omvat, maar het is nog weinig concreet. Om dit te concretiseren en uit te voeren, wordt een totaalbedrag van € 85.000,= gevraagd, waarvan € 42.500,= uit de reserve cultuur. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de kosten voor 1 fte, zoals gewenst door Luxor en Dat Bolwerck.

In de Cultuurnota wordt benoemd dat de gemeente broedplaatsen wil faciliteren, maar de hoe-vraag ontbreekt en vooral de vraag waar dit zou moeten. Het gaat om een sector die zich niet thuis voelt in een inspiratieloos gebouw aan de Coehoornsingel. De Stadspartij zou graag zien, dat dit wordt meegenomen in de Cultuurnota.

Verder verbaast het de partij dat het woord ‘popcultuur’ niet één keer is opgenomen in de nota, terwijl Zutphen een rijke geschiedenis aan popcultuur heeft. De Stadspartij werkt aan een amendement ten einde ook popcultuur in de Cultuurnota mee te nemen.

Verder vraagt de Stadspartij speciale aandacht voor het ‘Paradiso van het Oosten’– de Buitensociëteit – opdat deze ruimte ten volle voor de popcultuur benut kan gaan worden. Daar is een investering voor nodig wat betreft klimaat en technische installaties. De Stadspartij benadrukt dit mee te nemen in de financiële afhandeling rondom De Hanzehof in een later stadium.

Voorts vraagt de Stadspartij speciale aandacht voor de situatie van Dat Bolwerck en het Luxor Theater. De beide organisaties vragen extra budget voor met name de personele invulling. Dat Bolwerck zoekt specifiek naar een fondsenwerver. De partij kan zich voorstellen dat dit type personeel eventueel elders binnen de cultuurorganisaties in dienst is en vraagt hierop een reactie van de wethouder.

Tot slot, informeert de Stadspartij naar de voorgestelde subsidie voor Zutphen Promotie.

De ChristenUnie zegt dat het gebruik van veel bijvoeglijke naamwoorden zonder duiding, het voorliggende stuk niet altijd begrijpelijk maakt. Wat wel begrijpelijk is, is de ambitie van een huiskamer van de stad in de Buitensociëteit en De Hanzehof. Het behoud van de Buitensociëteit is - wat de ChristenUnie betreft - geen discussie. Maar, om op basis van de beschikbare informatie nu al te besluiten over de handhaving van De Hanzehof, gaat de partij te ver. De ChristenUnie heeft hiertoe dan ook een motie ingediend.

Het besluit over het al dan niet handhaven van De Hanzehof vraagt veel meer dan nu in de Cultuurnota staat omschreven. Het gaat erom, dat voor de vorming en realisatie van het ‘Huis van de Stad’ een logisch en voor de raad begrijpelijk en acceptabel proces ontstaat. De partij wil ervoor waken dat er wordt gestart bij een oplossing, waarbij vervolgens een probleem wordt verzonnen. De motie van de ChristenUnie beoogt het omgekeerde: eerst de aanleiding beschrijven, dan komen tot een ‘organisatieverhaal’ en aansluitend een programma van eisen met randvoorwaarden over tijd, geld, risico’s enzovoorts.

Spreker refereert aan zijn persoonlijke arbeidsverleden als vastgoed- en projectmanager bij het grootste vastgoedbedrijf van Nederland. Hij heeft te vaak gezien dat zaken misgingen omdat het geschetste proces niet werd gevolgd.

De partij vindt het idee van een ‘huiskamer van de stad’ wel een aantrekkelijke gedachte. Het werkt onder andere in Harderwijk en in het Verenigd Koninkrijk. Voorwaarde is dat deze huiskamer een laagdrempelig imago krijgt en dat er een samenwerking ontstaat met bijvoorbeeld wijkcentra.

De ChristenUnie is het oneens met GroenLinks, die geen huiskamer van de stad wil en de bibliotheek wil handhaven in de Broederenkerk. Bij de motie van de ChristenUnie is bij vaststelling van het organisatieverhaal van de bibliotheek, het theater en de Muzehof, altijd nog de mogelijkheid om in te grijpen als het resultaat niet bevalt.

De partij informeert naar de precieze definitie van een impulsrichting.

In de Cultuurnota wordt aangegeven, dat de subsidieregeling wordt herzien. De partij vraagt wie hiervan de dupe wordt.

De ChristenUnie stelt voor het organisatiebudget voor het eigen personeel van de gemeente voor het oplossen van knelpunten in de organisatie van € 500.000,=, te korten met € 100.000,= en dit vrijgekomen budget te verdelen onder Luxor en Dat Bolwerck. Daarmee blijven beide organisaties in ieder geval in 2021 overeind en wordt tegelijkertijd tijd gekocht om de samenwerking tussen Graafschap bibliotheken, De Hanzehof en de Muzehof vorm te geven. De partij is benieuwd naar de reactie van het College en de raadsleden.

De voorzitter geeft de wethouder de gelegenheid om de gestelde vragen te beantwoorden.

Het College stelt vast, dat er een aantal ‘hoe-vragen’ is gesteld. In de Cultuurnota komen vooral de ‘wat-vragen’ aan de orde. De ‘hoe-vragen’ zullen op een later moment in het uitvoeringsprogramma aan de orde komen. Dat betreft dan onder andere het broedplaatsenbeleid en andere uitvoeringskwesties.

De gemeente heeft reeds prestatieafspraken gemaakt met Zutphen Promotie. De opgave is vooral om scherp te maken wat de gemeente van Zutphen Promotie verwacht en hoe zij de hele cultuursector nog beter kunnen gebruiken om de cultuur in Zutphen in de schijnwerpers te plaatsen.

De definitie van een impulsrichting is schriftelijk toegelicht. Met voorliggende Cultuurnota wordt voortgeborduurd op de vorige nota (2016: ‘De kunst van het samen vernieuwen’). De vijf impulsrichtingen zijn de velden die het College extra lading wil geven.

De subsidieregeling voor culturele projecten en initiatieven wordt herzien. De bedoeling is dat meer initiatieven worden bereikt en ook dat er meer initiatieven ontstaan. Het College komt nog met een uitwerking hiervan bij de raad. (Toezegging)

De cultuurnetwerker wordt in de Cultuurnota genoemd. Het College ziet dit voor zich, maar de exacte vorm en financiering hierbij moet nog bepaald worden. Ook dit komt terug in het uitvoeringsprogramma. (Toezegging)

Het woord ‘popcultuur’ wordt niet in de Cultuurnota genoemd. Dit komt omdat het College zich heeft gericht op een aantal impulsrichtingen en daarmee niet ingaat op specifieke sectoren. De raad kan er echter voor kiezen, dat popcultuur expliciet moet worden opgenomen in de Cultuurnota.

De ChristenUnie vraagt hoe het College denkt over het voorstel van de ChristenUnie over de financiering van het Luxor Theater en Dat Bolwerck.

Het CDA informeert naar het verwachtingsmanagement bij Luxor en Dat Bolwerck en vraagt of het personeel waar beide organisaties naar zoeken, wellicht al elders in dienst is.

Het College geeft aan, dat de afgelopen jaren met regelmaat met beide organisaties is gesproken. Hierbij zijn ook hun ambities en plannen aan de orde gewest. Het College heeft daarbij steeds aangegeven, dat de subsidiebedragen herverdeeld kunnen worden en dat een logisch moment daarvoor de bespreking van de Cultuurnota zou zijn. Er is nu een verdeling gemaakt, maar dit heeft op dit moment niet geleid tot een verhoging voor Luxor en Dat Bolwerck. De reden hiervoor is dat het College binnen de begroting van het cultuurbudget moet blijven. De huidige verdeling zag het College als enige mogelijkheid, rekening houdend met de kaders die zij heeft meegekregen. Er is op geen enkel moment een subsidieverhoging beloofd aan de culturele instellingen.

Het uitwisselen van expertise wil het College graag extra kracht bijzetten in de nota door samenwerkingen in het hele culturele veld te versterken en aan te moedigen. Vrijwel alle culturele organisaties geven aan, daartoe bereid te zijn.

De PvdA is op zich blij met de notitie, maar wenst extra aandacht voor een aantal zaken.

De partij gaat ervanuit, dat het College en de raad met instellingen als Luxor Theater en Dat Bolwerck in gesprek blijft om te zoeken naar mogelijke oplossingen.

De partij vindt het belangrijk dat voldoende ruimte wordt gegeven aan het concreet maken van het plan dat De Hanzehof, de Muzehof en de Graafschap Bibliotheken aandragen.

De PvdA mist in de Cultuurnota de nuance voor de verschillende kunsten, zoals de beeldende kunst, schilderkunst en de kunstateliers. De partij vraagt hiervoor aandacht in de broedplaatsennotitie. Er hoeft - wat de partij betreft - niet per se een specifiek kunstbeleid te komen; kunstenaars zijn onafhankelijk, eigenzinnig en creatief genoeg. Wellicht hebben zij wel ondersteuning nodig bij het realiseren van een mooie atelierroute.

De PvdA steunt voorliggende nota.

De SP acht cultuur erg belangrijk voor zelfontplooiing, ontspanning en sociale cohesie.

De SP is tevreden over het voorliggende stuk en de aandacht voor “het verhaal van Zutphen”.

De partij ziet de impulsrichting over de ‘zoemende bijenkorf’ De Hanzehof wat minder rooskleurig. Dit heeft ten eerste te maken met de kosten, maar ook met de plannen om de bibliotheek en andere organisaties aldaar te huisvesten. Er is recent geld overgemaakt om de bibliotheek in de Broederenkerk te houden. Ook zijn er verschillende investeringen gedaan in de bibliotheek. De SP ziet eerder dat de zoemende bijenkorf een wespennest van allerlei nieuwe problemen gaat worden.

De SP zal kritisch blijven op het cultuurbeleid, maar zal de Cultuurnota waarschijnlijk wel steunen.

GroenLinks vindt de onderwerpen ‘wijken’ en ‘sociale cohesie’ zeer aansprekend. Het is duidelijk, dat cultuur belangrijk is voor de promotie van Zutphen. Wel vraagt GroenLinks zich af, wat precies de rol van Zutphen Promotie gaat zijn, aangezien kunst niet primair promotiemateriaal is.

De partij merkt op, dat de discussie zich vooral toespitst op De Hanzehof. Deze discussie is niet nieuw. Spreker nodigt zijn collega’s uit om de betreffende Handelingen te lezen. De discussie is echter ook niet vreemd, aangezien De Hanzehof en de Buitensociëteit de twee grootste podia zijn van Zutphen.

In de Cultuurnota wordt gesproken over een eilandencultuur. GroenLinks heeft het idee, dat dit niet van bovenaf kan worden tegengegaan. Wanneer De Muzehof in de wijken lesgeeft of de bibliotheek workshops organiseert, leidt dit automatisch tot samenwerking; men zal dan immers wel moeten.

GroenLinks ziet die samenwerking niet gebeuren als alles wordt ondergebracht aan de Coehoornsingel. Daarnaast merkt de partij op, dat hoe meer organisaties in De Hanzehof worden ondergebracht, hoe groter de problemen in de toekomst zouden kunnen zijn. Ook dit pleit er - wat de partij betreft – voor om niet alles onder te brengen bij De Hanzehof.

GroenLinks gelooft in de twee podia die er nu zijn, des te meer omdat de huidige bestuurder duidelijk aangeeft dat ze met de programmering vernieuwend en actief wil zijn. Dit heeft zij in Lochem al bewezen. De partij heeft hier een maximaal vertrouwen in.

Popcultuur moet - wat GroenLinks betreft - zeker in de nota verwerkt worden. De partij kijkt met belangstelling uit naar het voorstel dat andere partijen hiertoe doen.

GroenLinks wacht daarnaast het voorstel af over financiering voor het Luxor Theater en Dat Bolwerck.

De fractie vindt een huiskamer van de stad in De Hanzehof strijdig met wat passend is bij Zutphen. De bedoeling is dat daar ook belangstellenden van buiten Zutphen op af komen. GroenLinks ziet dit echter niet gebeuren.

D66 krijgt de indruk, dat GroenLinks veel voor D66 invult. D66 heeft gezegd, dat De Hanzehof puur in vierkante meters het grootste gebouw is waarin cultuur plaatsvindt. Daarom noemde de partij dit de plek voor de huiskamer.

D66 begrijpt de amendementen van GroenLinks niet helemaal. Als voorbeeld trekt spreekster de intentie van de amendementen door naar de sport en hoort graag van GroenLinks of de vergelijking klopt.

Er is een sporthal die jaarlijks veel geld kost waardoor voor andere sportverenigingen minder financiële ruimte resteert. Echter, aan sportverenigingen moet meer ruimte worden geboden. De sporthal moet daarom de ruimte gratis ter beschikking stellen. Bovendien moet de sporthal activiteiten uitvoeren waar geen gemeenschapsgeld mee is gemoeid, want dat gemeenschapsgeld gaat naar de gymzalen.

GroenLinks zegt dat deze vergelijking niet opgaat. Het gaat niet om iets afpakken of om iets gratis ter beschikking stellen. De Hanzehof geeft aan, dat meer cultuur uit de stad op het podium van De Hanzehof en Buitensociëteit moet komen, maar wel tegen andere tarifering.

De ChristenUnie vraagt of GroenLinks het een aantrekkelijk idee vindt om een deel van het organisatiebudget en ter beschikking te stellen aan Dat Bolwerck en Luxor om hen wat lucht te gunnen.

De voorzitter stelt voor dat alle fracties in de tweede termijn op deze vraag reageren.

De VVD vindt ‘Zutphen als podium’ een goed motto. Van podium de Buitensociëteit wordt in de nota gezegd dat dit een podium van de stad is en ‘van ons allemaal’. De VVD denkt dat dit een goede insteek is. Aan het pand moet wel een en ander gedaan worden, zoals de klimaatinstallatie.

GroenLinks ziet het niet gebeuren, dat partijen gaan samenwerken. Echter, de drie partijen – De Hanzehof, de Muzehof en Graafschap Bibliotheken – werken nu samen om een plan te maken voor De Hanzehof. De VVD geeft deze partijen graag de ruimte om met een plan te komen. Er is nu nog niets besloten, maar volgens de VVD is het de moeite van het onderzoeken waard, vooral ook omdat de plannen ambitieus en vernieuwend zijn. Vernieuwende ideeën kosten ook geld en dat moet - wat de VVD betreft - beschikbaar zijn. Dat betekent, dat ook eens gekeken kan worden naar een herverdeling van het budget. De VVD had dan ook verwacht, dat de € 300.000,= aan bezuinigingen zou worden ingezet, bijvoorbeeld om Luxor en Dat Bolwerck te helpen. De partij vraagt aandacht voor nieuwe initiatieven, die onderdeel kunnen zijn van ‘De stad als podium’.

Het broedplaatsenbeleid is een hip onderwerp. Een vogel broedt echter alleen op een plek waar hij wíl broeden en dit is niet iets wat de gemeente in de hand heeft. Wel kan de gemeente ervoor zorgen, dat de stad creativiteit uitstraalt.

De VVD vindt het voorliggende stuk op zich goed. Wel ziet de partij graag meer aandacht voor Luxor, Dat Bolwerck en andere nieuwe initiatieven. Dit zou kunnen middels een herverdeling van middelen. Hiertoe is al een aantal voorstellen gedaan. Ook vindt de VVD het de moeite waard om de instellingen te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om van De Hanzehof een bruisend centrum te maken

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder om te reageren op de gestelde vragen.

Het College constateert een behoefte aan een heel duidelijk tijdspad en proces. Dit hoeft niet geamendeerd te worden of in de nota zelf opgenomen te worden; het College zal hiertoe met een voorstel komen richting de raad.

Verder hebben sommige fracties wellicht het idee, dat het de bedoeling is om alles te concentreren in De Hanzehof. De bedoeling van ‘De stad als podium’ is júist om alle plekken met elkaar in verbinding te brengen en de wijken gebruik te laten maken van het pand aan de Coehoornsingel, maar andersom ook.

Het doel van scenario 1 is toekomst geven aan De Hanzehof, behoud van de Buitensociëteit en de theaterzaal. Het College heeft hierin de eerste stap gezet door het op orde brengen van het vastgoed en het inzichtelijk maken van het onderhoud. De volgende stap is de inhoudelijke invulling.

De voorzitter hoort meerdere fracties spreken over nieuwe initiatieven en merkt op, dat hier niet alleen De Hanzehof aan verbonden hoeft te worden.

BewustZW zal het definitieve oordeel over de Cultuurnota in de gemeenteraadsvergadering uitspreken. De fractie zal samen met GroenLinks een amendement indienen.

BewustZW wacht de reactie van de wethouder af omtrent de financiering voor Luxor en Dat Bolwerck. De partij hoort graag, wat de effecten zullen zijn van een budgetverschuiving.

De voorzitter stelt vast, dat de heer Yildirim van Burgerbelang technische problemen heeft en daardoor niet aan de digitale vergadering kan deelnemen.

Kies Lokaal is blij met voorliggende Cultuurnota en wordt enthousiast van de intentie om de stad als podium te zien. De bedoeling is cultuur dichter bij de mensen te brengen, niet elitair te maken en iedereen onderdeel te laten zijn.

De partij blijft aandacht vragen voor de jeugd. De partij is blij met de aandacht en betrokkenheid van de jeugd en wat Kies Lokaal betreft, kan dit niet genoeg benadrukt worden. Kies Lokaal ziet dat onder andere Taka Tuka, Walhallab, Woest Oost, Theaterproject De Hoven, muziekleraren en dergelijke belangrijke dragers van cultuur een enorme bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de jeugd. Kies Lokaal ziet daarom graag, dat de jeugd wordt meegenomen in de prestatieafspraken met alle betrokken partijen.

Tweede termijn

GroenLinks zou een eventueel goed onderbouwd amendement kunnen steunen waarin wordt gevraagd om budget voor Luxor en Dat Bolwerck vrij te maken.

Spreker verwijst naar een artikel in De Stentor (eind 2019) waar oud interim-directeur de heer Boonekamp zich omringde met vijf kleine samenwerkingspartners die allen onderdak vonden in De Hanzehof. Vanaf dat moment heeft de heer Boonekamp een lobby ingezet om De Hanzehof per saldo zo groot mogelijk te maken. De nieuwe directeur van de Graafschap Bibliotheken is volgens spreker meegegaan in die lobby.

GroenLinks is van mening, dat de samenwerking er vooral is om zo groot mogelijk te worden, terwijl samenwerking in de dagelijkse praktijk veel lastiger is. GroenLinks ziet niet dat hier sprake is van ‘echte’ samenwerking.

GroenLinks dankt de wethouder voor diens toezegging om het proces te koppelen aan een tijdspad en procesafspraken. Wel vraagt de partij zich af of hier middels een amendement wat meer richting aan gegeven moet worden.

De VVD vindt dat GroenLinks een vooraanname doet wat betreft de samenwerking. Er wordt nu samengewerkt en er bestaat nu draagvlak onder instellingen om samen dingen te doen.

GroenLinks is van mening dat de samenwerking niet is gericht op de kunst en cultuur.

D66 merkt op, dat de raad als bestuurlijk orgaan vooral gaat over het ‘wat’ en minder over het ‘hoe’. Ingaan op individuele bestuurders van instellingen leidt tot onnodige polarisatie.

D66 hoopt dat de raad haar rol tijdens de raadsvergadering van 12 juli aanstaande zuiver invult en niet op de stoel gaat zitten van een directeur-bestuurder of van de wethouder.

Het amendement van D66 is erop gericht ruimte te scheppen om de juiste beslissingen voor de toekomst te kunnen maken.

Cultuur is een belangrijke drager voor een aantrekkelijke stad voor de toekomst. D66 hoopt dat stappen voorwaarts gezet kunnen worden, waarbij belangrijke organisaties geen zwaard van Damocles boven zich zien hangen.

De ChristenUnie begrijpt van de wethouder dat de Cultuurnota vooral gaat over de ‘wat’-vragen. Echter, de invulling van De Hanzehof is een ‘hoe-vraag’. De ChristenUnie is van mening dat de uitkomst van de discussie al helder is, namelijk dat het ‘Huis van de Stad’ in De Hanzehof moet komen. De oplossing is er al, terwijl het probleem of de aanleiding nog niet goed is uitgewerkt. De partij meent dat met deze werkwijze te veel naar De Hanzehof wordt toegeschreven.

De ChristenUnie is van mening, dat eerst de samenwerking en organisatie helder moet zijn uitgewerkt, waarna vervolgens zal blijken in welke huisvesting dit vormgegeven moet worden.

De partij omarmt het idee van één fondswerver voor alle instituten.

Voorts vraagt de partij of het juist is, dat Dat Bolwerck vraagt om 4 fte.

De voorzitter merkt op, dat De Hanzehof slechts onder één van de vijf impulsrichtingen wordt genoemd.

Het CDA is prettig verrast door de toezegging van de wethouder voor een tijdspad richting het ‘Huis van de Stad’. Het CDA heeft daarnaast een grote behoefte om na het zomerreces als volledige gemeenteraad een rondetafelgesprek te voeren met initiatiefnemers en andere culturele instellingen.

Het issue over geld is vanavond weinig besproken. Als iets gaat gebeuren aan de Coehoornsingel, gaat dit geld kosten. Voordat werkelijk plannen gemaakt worden, moet hierover volgens het CDA wel worden gesproken.

Het CDA vraagt of het klopt, dat D66 met zijn aangekondigde amendement voornemens is de bezuiniging van € 300.000,= als herstructureringsmiddel te gebruiken voor cultuur en om in het najaar te zoeken naar dekking van dit bedrag.

D66 bevestigt de aanname van het CDA. De bedoeling is, dat het College in de beleidsuitvoeringsnotitie duidelijk aangeeft hoe de herstructureringsmiddelen de komende vier jaar ingezet gaan worden.

Het College bevestigt dat Dat Bolwerck inderdaad vraagt om 4 fte voor de langere termijn.

Spreker omarmt het idee vanuit het CDA voor een rondetafelgesprek over het ‘Huis van de Stad’. Hij stelt voor dit op te nemen in het stappenplan met het tijdspad dat hij zal opstellen. (Toezegging)

De wethouder merkt voorts op, dat fondswerving behoorlijk specialistisch is. Fondswerven voor tentoonstellingen kan iets heel anders inhouden dan fondswerven voor theater. Samenwerking en het delen van functies is wel interessant.

Het CDA dankt de wethouder voor diens beantwoording.

De VVD is van mening dat de klimaatinstallatie in de Buitensociëteit snel op orde moet komen en vraagt of de wethouder deze mening deelt.

De partij merkt op, dat de gemeenteraad het issue rondom De Hanzehof al lange tijd voor zich uit heeft geschoven. Hoewel het zeker niet alleen over De Hanzehof moet gaan, is het wel belangrijk om hierover te spreken.

De VVD vindt dat er goede eerste stappen zijn gezet in de richting van samenwerking.

De PvdA zegt dat de samenwerking die de heer Boonekamp voor ogen had, totaal anders is dan de samenwerking tussen de drie initiatiefnemers die nu voorligt. De PvdA kijkt liever naar de toekomst met de wetenschap van het verleden.

De PvdA pleit voor een versnelling in de aanpassing van de klimaatinstallatie in De Buitensociëteit.

GroenLinks onderstreept het betoog van de ChristenUnie over De Hanzehof.

GroenLinks ziet het ‘Huis van de Stad’ er nooit komen op de manier zoals dit nu is geformuleerd.

Een belangrijke rol van de gemeenteraad is om beleidskaders in combinatie met de begroting vast te leggen. Dit is precies wat GroenLinks met zijn amendement beoogt te doen.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Ten Broeke.

Het College licht toe, dat de klimaatinstallatie van De Buitensociëteit is opgenomen in het onderhoudsbudget. In dit budget zitten componenten die sowieso nodig zijn – de klimaatinstallatie is er daar één van.

BewustZW informeert naar een indicatie van kosten voor aanpassing van de klimaatinstallatie.

Het College antwoordt dat er een grove kostenindicatie is; hiermee is rekening gehouden.

De VVD pleit ervoor, dat aanpassing van de klimaatinstallatie snel wordt aangepakt.

Het College zegt dat het een kwestie is van prioriteren. Aanpassing van de klimaatinstallatie is een logische maatregel omdat dit hoe dan ook moet gebeuren en direct profijt oplevert.

GroenLinks stelt voor een amendement op te stellen aangaande de aanpassing van de klimaatinstallatie, zodat dit zo snel mogelijk opgepakt kan worden.

Het CDA wijst erop, dat in de bijlage bij de Voorjaarsnota een bedrag van € 313.000,= wordt genoemd voor de aanpassing van de klimaatinstallatie. Het CDA pleit ervoor, nog eens te kijken naar de subsidieverdeling en vraagt de wethouder naar zijn mening.

Het College acht het belangrijk om in eerste instantie de ‘grootte van de taart’ te bepalen. Dit moet de raad doen. Daarna kan eventueel besloten worden tot een herverdeling.

Er is sprake van een subsidierelatie met verschillende organisaties. Al deze organisaties moeten zekerheid krijgen voor de komende periode. Deze organisaties zijn ervanuit gegaan, dat de totale financiële ruimte kleiner zou worden.

De voorzitter vraagt of er sprake is van subsidietermijnen bij deze organisaties.

Het College kan niet direct aangeven hoe het formeel is vastgelegd.

De ChristenUnie wijst op het voorstel van de ChristenUnie om te bezien of aan Luxor en Dat Bolwerck tegemoetgekomen kan worden door het gemeentelijk organisatiebudget te verkleinen. Daarmee is dekking gevonden en krijgen beide organisaties wat lucht. De partij vraagt hoe andere fracties hier tegenaan kijken.

De VVD vraagt liever aan het College waar een budget voor Luxor en Dat Bolwerck vandaan zou kunnen komen. De VVD vindt het belangrijk, dat ook rekening wordt gehouden met kleine initiatieven en dat er budget is voor nieuwe initiatieven.

De PvdA wenst dat het woord ‘broedplaatsenbeleid’ wordt toegevoegd aan de Cultuurnota, naast het kunstenaars- en atelierbeleid.

De voorzitter geeft aan, dat de PvdA hiertoe een amendement kan indienen.

Ze vraagt of de fracties de Cultuurnota rijp achten voor beraadslaging in de raadsvergadering van 12 juli aanstaande.

Alle fracties achten de Cultuurnota rijp voor de raadsbehandeling.

De voorzitter concludeert dat de Cultuurnota rijp is voor beraadslaging in de raadsvergadering van 12 juli 2021. De voorzitter wijst er wel op, dat Burgerbelang zich vanwege technische problemen nog niet heeft uitgesproken.

De vergadering sluit om 21.50 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
3 amendementen aangenomen. Het gaat om de amendementen A0009, A0011, A0013. Daarnaast is motie 28 aangenomen.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):