Pagina delen

Cultuurhistorische waardenkaart

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. de cultuurhistorische waardenkaart en de bijbehorende toelichting Een cultuurhistorische waardenkaart voor Zutphen. Toelichting over functie, beleid, ambitie als beleidsinstrument vast te stellen;
 2. kennis te nemen van het plan van aanpak Verkenning van ruimtelijk Cultuurhistorisch Erfgoed. Plan van aanpak - implementatie en uitwerking Cultuurhistorische waardenkaarten gemeente Zutphen;
 3. de kaartlagen vallend onder prioriteit 1 en 2 van het plan van aanpak vast te stellen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In 2011 is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen dat gemeenten bij het maken van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. Vanaf 1 januari 2012 geldt art. 3.1.6, 2e lid onder a van de Bro, waarin is geregeld dat in het bestemmingsplan een beschrijving is opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.

Reeds vanaf januari 2008 is in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de mogelijkheid opgenomen om middels een dubbelbestemming zaken van cultuurhistorische waarde in  het bestemmingsplan te verankeren.

Tenslotte hebben wij op 25 september 2012 de Werkwijze bouwhistorie vastgesteld, waarin op het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart werd geanticipeerd.

Om goed invulling aan de wettelijke taken en eerder vastgesteld beleid te kunnen geven is het noodzakelijk dat de gemeente Zutphen de beschikking heeft over een cultuurhistorische waardenkaart (CHWK).

Beoogd effect

Met vaststelling van de cultuurhistorische waardenkaart (CHWK) kunnen binnen de gemeente Zutphen aanwezige cultuurhistorische waarden beter worden beschermd.

Argumenten

1.1 Er ligt een wettelijke opdracht voor gemeenten om cultuurhistorie te betrekken in de totstandkoming van bestemmingsplannen.

Op 1 januari 2012 is voortvloeiend uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. In dit besluit is voor gemeenten de opdracht opgenomen om bij nieuw vast te stellen bestemmingsplannen of – herzieningen rekening te houden met cultuurhistorische waarden. De cultuurhistorische waardenkaart zorgt ervoor dat de gemeente Zutphen aan haar wettelijke verplichting kan voldoen en is bij uitstek het instrument om een overzicht te geven van de binnen de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden.

1.2 Een cultuurhistorische waardenkaart is van belang voor een integraal erfgoedbeleid.

Erfgoedbeleid is niet meer exclusief het terrein van monumentenzorgers. Archeologie maakt sinds 2007 wettelijk deel uit van het “speelveld” en met de nadrukkelijke opdracht voor gemeenten  hun cultureel erfgoed te betrekken in vast te stellen bestemmingsplannen,  is ook het vakgebied van de ruimtelijke ordening aangeschoven. Een cultuurhistorische waardenkaart geeft behalve in de gebouwde monumenten, ook inzicht in waarden die voor een beleidsmedewerker groen of een RO-medewerker van belang zijn, zoals monumentale beplanting langs wegen of een historische wegenstructuur. Bovendien helpt deze kaart om bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de aanwezige cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken en zo nodig in bestemmingsplannen te verankeren.

De binnen de gemeente Zutphen aanwezige archeologische waarden zijn reeds geïnventariseerd en vastgesteld. Met het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart als beleidsinstrument  worden de archeologische waarden niet dubbel vastgesteld, maar gemakshalve wel als kaartlaag in de cultuurhistorische waardenkaart geïncorporeerd.

 

1.3 Met het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart wordt deze beleidsmatig verankerd.

Met het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart wordt deze een beleidskaart die een belangrijke basis vormt voor een beleidsmatige en juridische verankering van aanwezige cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren in bestemmingsplannen. Hierdoor is er een juridische regeling op van toepassing. Tevens wordt hiermee wordt de koppeling tot stand gebracht tussen ruimtelijke wetgeving en erfgoedbeleid.

1.4 Een cultuurhistorische waardenkaart is ook een inspiratiebron.

Het beleidsmatig verankeren van een cultuurhistorische waardenkaart moet als kans worden gezien om cultuurhistorie niet slechts vanwege een wettelijke verplichting, maar ook als inspiratiebron in te kunnen zetten voor nieuwe ontwikkelingen. Daarmee kan de kwaliteit van de stedelijke en landelijke ruimte worden behouden en waar nodig en mogelijk worden vergroot. Op termijn kan de kaart uitgroeien tot hét bronbestand voor het overzicht van cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Zutphen.

1.5 De cultuurhistorische waardenkaart geeft uitvoering aan vastgesteld beleid.

In de Werkwijze Bouwhistorie 2012 zijn vervolgstappen opgenomen. Vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart is hiervoor een eerste stap.

Het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart vloeit bovendien voort uit de concept- erfgoedagenda, vastgesteld in het najaar van 2012 en de Erfgoedagenda die wij in november 2013 hebben vastgesteld.

1.6 Voor archeologie wordt al volgens deze methode gewerkt.

Archeologische waarden zijn sinds de inwerkingtreding van de Monumentenwet 2007 al een factor waarmee in ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden. Met het vaststellen van de cultuurhistorische  waardenkaart worden nu ook de bovengrondse waarden inzichtelijk gemaakt en van belang bij het ontwikkelen en toetsen van ruimtelijke plannen.

2.1 Met het Plan van Aanpak kunnen de ruimtelijk relevante waarden inzichtelijk worden gemaakt.

Er is nu de beschikking over kaarten die een aantal vastgestelde waarden vastleggen, zoals de rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wat nog ontbreekt zijn kaartlagen die de aanwezigheid van ruimtelijk relevante cultuurhistorische zaken en structuren inzichtelijk maken. Het Plan van Aanpak biedt inzicht in de verschillende kaartlagen inclusief prioritering. Het biedt houvast voor het verder invullen en compleet maken van de cultuurhistorische waardenkaart.

3.1 Deze kaartlagen zijn al gereed.

Deze kaartlagen geven aan waar zich binnen het grondgebied van de gemeente Zutphen rijkmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten bevinden. Ook de kaartlaag met aangetoonde en verwachte bouwhistorische waarden is voorhanden.

Kanttekeningen

1.1 Met de cultuurhistorische waardenkaart lijkt het dat extra regelgeving wordt geïntroduceerd.

De indruk kan ontstaan dat het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart extra regeldruk voor de burger tot gevolg heeft. De Wro schrijft echter sinds 2012 voor dat in ruimtelijke plannen cultuurhistorie meegewogen moet worden, wetgeving waar ook de gemeente Zutphen zich aan heeft te houden. De CHWK is dan nodig ten behoeve van een integrale afweging vanuit de Wro. Het beleidsinstrument toont in kaartbeelden de bestaande waardevaste en waardevolle cultuurhistorische elementen binnen de gemeente Zutphen en functioneert als toegankelijke bron van gegevens om de wet goed uit te kunnen voeren.

Wanneer sprake is van aanvullende bescherming van nieuw geïnventariseerde waarden in bestemmingsplannen, dan wordt op grond van vastgesteld beleid voor cultuurhistorie dat te zijner tijd aan ons voorgelegd en vragen wij u daarover eventueel een aparte uitspraak te doen.

1.2 Het introduceren van een beschermingsmogelijkheid middels het bestemmingsplan houdt het risico in dat planschadeverzoeken worden ingediend.

De wet schrijft voor dat bij geactualiseerde en bij nieuwe bestemmingsplannen aanwezige cultuurhistorische waarden inzichtelijk moeten worden gemaakt. Bij aangetroffen cultuurhistorische waarden of zaken kán de gemeente Zutphen er toe overgaan deze waarden middels een beschermingsregime in het bestemmingsplan te verankeren. Pas op het moment van vaststelling van een bestemmingsplan kan inzichtelijk gemaakt worden of er een risico bestaat voor planschade. Op grond van ervaringen binnen de gemeente Zutphen met de verplichting voor het doen van archeologisch onderzoek op ontwikkellocaties is dit risico klein. Onderzoekslasten als gevolg van onderzoeken die vanuit een bestemmingsplanregel worden gevraagd, kunnen bovendien nooit als planschade worden aangemerkt.

1.3 De cultuurhistorische waardenkaart is nog niet af.

De cultuurhistorische waardenkaart zoals deze nu voorligt is een dynamisch document en geen eindstation. De kaart wordt voortdurend up-to-date gehouden, zodat inwoners, medewerkers en beleidsmakers van de gemeente Zutphen steeds over de meest actuele informatie kunnen beschikken. Momenteel zijn de waardevaste (reeds beschermde) monumenten en archeologische monumenten opgenomen, alsmede de bouwhistorische waarden- en verwachtingskaart (objectgericht erfgoed).

Gelet op de grote hoeveelheid te verwerken gegevens is ervoor gekozen om prioriteit 3 uit het Plan van Aanpak (het ruimtelijk erfgoed) uit te voeren na het vaststellen van de CHWK. Vervolgens zullen de prioriteiten 4 en 5 uit het Plan van Aanpak worden toegevoegd (gebouwtypologie en stedelijke ontwikkelingsgeschiedenis).

Het actueel houden van de informatie in de cultuurhistorische waardenkaart kan voor een groot deel door de Gemeente Zutphen zelf gedaan worden.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

In eerste instantie zal de kaart binnen de organisatie bekend gemaakt worden. Wanneer de kaart geschikt is gemaakt voor extern gebruik zal dit op de gebruikelijke wijze kenbaar worden gemaakt. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling wordt de CHWK geraadpleegd ten behoeve van de goede ruimtelijke afweging.

Stapsgewijs ziet het uitrollen van de Cultuurhistorische Waardenkaart er als volgt uit:

 1. De kaart als beleidsinstrument vaststellen
 2. Ruimtelijk relevante cultuurhistorische structuren in kaart brengen
 3. Kaartlagen onder prioriteit 1 en 2 van het plan van aanpak vaststellen
 4. Kaartlagen onder prioriteit 3, 4 en 5 van het plan van aanpak vaststellen
 5. Cultuurhistorische waardenkaart naar voortschrijdend inzicht actueel houden
 6. Gegevens beschikbaar stellen ten behoeve van ruimtelijke planontwikkeling

In 2014 zal een interne sessie worden belegd om nader te bepalen op welke wijze een notitie “cultuurhistorische dragers” kan worden opgesteld, die vanuit structuren en gebiedswaarden positief medesturend kan zijn in ruimtelijke processen en plannen. Insteek is om deze notitie, mogelijk in een aantal schetsen extern ondersteund, in een aantal korte interne slagen met medewerkers van meerdere vakdisciplines tot stand te brengen. Veel expertise én ervaring is intern immers ondertussen ruim voorhanden.

De cultuurhistorische waardenkaart functioneert digitaal in ZigZag, een stabiel, doorlopend geactualiseerd, geografisch informatiesysteem dat een goede basis biedt om een aantal belangrijke kaartlagen op te nemen met waardevaste (wettelijk verankerde) cultuurhistorie zoals archeologiewaarden of monumenten. Het is ook zeer geschikt om waardevolle cultuurhistorie (met mogelijkheden voor wettelijke verankering), zoals bouwhistorische waarden, als kaartlaag op te nemen.

In diverse steden in Nederland is inmiddels ruime ervaring met het toepassen van vergelijkbare systemen als basis voor cultuurhistorische waardenkaarten.

Rapportage/evaluatie

In 2014 zullen de kaartlagen in het prioriteitenoverzicht 3 (zie bijlage 2.) worden opgenomen. In de periode erna zal worden gewerkt aan de prioriteitenoverzichten 4 en 5 (zie bijlage 2.). Over de voortgang van het vullen van en actualiseren van de cultuurhistorische waardenkaart zullen wij u in ieder geval in 2014 en 2015 en vervolgens om de drie jaar rapporteren.

Financiën

Voor uitvoering van het Plan van Aanpak zal een provinciale subsidie van €9.700,- worden ingezet. Voor de actualisatie van de cultuurhistorische waardenkaart zal één of twee dagdelen per jaar een medewerker van Bentley Systems worden ingepland. Dit gebeurt binnen het regulier werkbudget.

Bijlagen

1. Naar een cultuurhistorische waardenkaart voor Zutphen. Functie, beleid, ambitie, J. Krijnen gemeente Zutphen 2013.

2. Verkenning van ruimtelijk Cultuurhistorisch Erfgoed. Plan van Aanpak – implementatie en uitwerking “Cultuurhistorische waardenkaarten” Gemeente Zutphen, H. Haafkens gemeente Zutphen 2013.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0007

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 10 januari 2014 met nummer 13926b e s l u i t :

 1. de cultuurhistorische waardenkaart en de bijbehorende toelichting Een cultuurhistorische waardenkaart voor Zutphen. Toelichting over functie, beleid, ambitie als beleidsinstrument vast te stellen;
 2. kennis te nemen van het plan van aanpak Verkenning van ruimtelijk Cultuurhistorisch Erfgoed. Plan van aanpak - implementatie en uitwerking Cultuurhistorische waardenkaarten gemeente Zutphen;
 3. de kaartlagen vallend onder prioriteit 1 en 2 van het plan van aanpak vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 februari 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Op 1 januari 2012 is het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. In dit besluit is voor gemeenten de opdracht opgenomen om bij nieuw vast te stellen bestemmingsplannen of – herzieningen rekening te houden met cultuurhistorische waarden. De cultuurhistorische waardenkaart zorgt ervoor dat de gemeente Zutphen aan haar wettelijke verplichting kan voldoen en is bij uitstek het instrument om een overzicht te geven van de binnen de gemeente aanwezige cultuurhistorische waarden. Het college informeert de raad en vraagt de raad om in te stemmen met de gemaakte beleidskeuzes.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 10-02-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinks
D66R. Jense
Burgerbelang
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de cultuurhistorische waardenkaart. De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college.

Het college geeft aan dat er de afgelopen tijd verschillende documenten over erfgoed zijn gepasseerd. Vanavond staat de cultuurhistorische waardenkaart op de agenda. De ambtelijke ondersteuning zal hierover een presentatie geven.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over de cultuurhistorische waardenkaart. De presentatie is als bijlage bij de stukken gevoegd.

De forumvoorzitter dankt de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie en geeft het woord aan de inspreekster, mevrouw G. ten Velde van de stichting io Warnsveld Zutphen op 1 lijn. De inspreekreactie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan mevrouw Ten Velde.

D66 heeft waardering voor het initiatief van de stichting en al het werk dat al is verzet.

CDA dankt mevrouw Ten Velde voor haar betoog. Het plan van de stichting is er nog niet. Toch wordt verzocht om de plannen mee te nemen in de cultuurhistorische waardenkaart. Kan dit wel?

Mevrouw Ten Velde geeft aan dat de plannen van de stichting in ontwikkeling zijn. Dit geldt ook voor de cultuurhistorische waardenkaart. De stichting wil graag meedoen met de ontwikkeling van deze plannen.

De forumvoorzitter dankt mevrouw Ten Velde voor haar bijdrage en geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan het college.

De VVD vraagt zich af wat een molenbiotoop is.

Het college geeft aan dat een molenbiotoop een gebied is rondom een molen dat door de provincie is aangewezen. Het gaat om een radius rondom een molen waarin een goede windvang gegarandeerd is.

De VVD constateert dat prioriteit 1 en 2 inmiddels nagenoeg zijn afgerond en dat prioriteit 3 nu wordt opgepakt. Het buitengebied is in de cultuurhistorische waardenkaart weinig in beeld terwijl juist de ro-component een sterke relatie heeft met het buitengebied. Van het bestaande beleid voor het buitengebied ziet de VVD weinig terug in de cultuurhistorische waardenkaart. De VVD hoopt dat er meer aandacht komt voor deze waarden.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de VVD en vraagt zich af welke categorieën wettelijk beschermd zijn en welke niet?

De PvdA wijst op burgerparticipatie. Het Wijnhuisfonds wordt als enige partij genoemd. Zijn er niet meer partijen betrokken geweest bij de cultuurhistorische waardenkaart?

Het CDA geeft aan dat de cultuurhistorische waardenkaart ook als inspiratie is bedoeld. Betekent dit dat het ook commercieel gebruikt mag worden? In hoeverre zijn derden vrij om de cultuurhistorische waardenkaart te gebruiken voor bijvoorbeeld fietsroutes of stadswandelingen.

De Stadspartij vraagt wanneer het beschermd dorpsgezicht van Warnsveld wordt vastgesteld. Verder constateert de Stadspartij dat de huidige landgoederen nog niet zijn vermeld in de groenatlas.

De SP vraagt waarom de ideeën van de stichting niet worden meegenomen in de plannen. Bijvoorbeeld het meanderen van de Berkel.

D66 vindt het geweldig dat de cultuurhistorische waardenkaart er gaat komen. D66 doet de aanbeveling dat er veel meer kan met de cultuurhistorische waardenkaart dan de wettelijke verplichting. Juist hiervoor kan de waardenkaart ook worden ingezet.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

In antwoord op de vragen van D66 en het CDA geeft het college aan dat de cultuurhistorische waardenkaart in potentie veel meer in zich heeft dan de verplichting op grond van de wet. Tegelijkertijd waakt het college ervoor dat niet alles er gelijk in opgenomen kan worden. Zorgvuldigheid is van belang. Het college ziet net als D66 en het CDA veel mogelijkheden, ook commercieel, maar zorgvuldigheid is gewenst.

In antwoord op de vragen van de VVD, ChristenUnie en de PvdA over landschapszaken geeft het college aan dat landschapszaken zeker worden meegenomen bij prioriteit 3. Het is zeker de intentie om ook bijvoorbeeld structuren van het landschap mee te nemen.

De ChristenUnie constateert dat er in het verleden erg de nadruk lag op panden. Waar zit in de cultuurhistorische waardenkaart de aandacht voor het groen rondom de panden?

Het college geeft aan dat de bedoeling van de wet is om een pand meer te zien in relatie tot de omgeving waarin het staat. Dus ook in relatie tot het groenensemble van het pand.

De ChristenUnie geeft aan dat naar haar oordeel het groenensemble de eerste prioriteit moet krijgen.

In antwoord op de vraag van de PvdA over burgerparticipatie geeft het college aan dat de cultuurhistorische waardenkaart is meegenomen in het erfgoedoverleg. Daar heeft burgerparticipatie vorm gekregen. Het Wijnhuisfonds is één van de partners die daarbij zijn aangesloten. Er zijn dus meerdere belangengroepen betrokken geweest bij de waardenkaart.

D66 benadrukt de relatie tussen een pand in een groene omgeving en constateert dat het pand valt onder prioriteit 1 en het groen onder prioriteit 3. Waarom deze keuze?

Het college geeft aan dat dit ook te maken heeft met de aanwezigheid van bestaande gegevens.

In antwoord van de vraag van de SP over het opnemen van de ideeën van de stichting in de cultuurhistorische waardenkaart geeft het college aan dat de ideeën van de stichting mooi zijn maar dat de plannen nog niet bestaan. De ideeën van de stichting kunnen pas realiteit worden als de hoogspanningsmasten ondergronds komen te liggen. Over gewenste plannen, zoals het meanderen van de Berkel, daarover gaat de cultuurhistorische waardenkaart niet. Er wordt niet beoogd nieuw beleid vast te stellen maar het in kaart brengen van bestaande cultuurhistorische waarden.

De SP geeft aan dat het niet gaat om het ondergronds brengen van de kabels maar om het feit dat de Berkel in het verleden ook heeft gemeanderd. Met het verloop van de vroegere meanderende Berkel moet rekening worden gehouden bij bouwplannen.

Het college constateert dat de landschapsstructuur daar ook over gaat.

In antwoord op de vraag van de Stadspartij over het aanwijzen van het beschermd dorpsgezicht van Warnsveld geeft het college aan de discussie hierover te herkennen maar op dit moment geen concreet antwoord kan geven op de vraag wanneer dit besluit wordt genomen. Het college weet wel dat het er aan komt. Het beschermd dorpsgezicht is overigens wel meegenomen op de cultuurhistorische waardenkaart. Hetzelfde geldt voor de landgoederen.

De ChristenUnie vraagt of niet vooruitlopend op de ideeën van de stichting dit meegenomen kan worden op de kaart. Niet alles hangt samen met het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Een voorbeeld is de IJsselweide.

Het college dankt de ChristenUnie voor de suggestie. De cultuurhistorische waardenkaart is bedoeld voor het in kaart brengen van de aanwezige cultuurhistorische waarden. Niet om ontwikkelingen in gang te zetten.

Op de vraag van D66 over de wettelijke bescherming geeft het college aan dat er een verschil zit in bescherming van panden. De bestaande waarden bestaan uit rijksmonumenten, archeologische rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, door het Rijk aangewezen stads/dorpsgezichten en gemeentelijke beeldbepalende panden. De karakteristieken van de verschillende delen van het grondgebied worden dit jaar in kaart gebracht.

D66 geeft aan dat de landschappelijke aspecten prioriteit 3 hebben gekregen. Waarom deze keuze? Waarom niet eerst de structuur en vervolgens de panden.

Het CDA vraagt of de meeste vragen komen over de structuur of juist over de panden?

Het college geeft aan dat de dagelijkse praktijk vooral betrekking heeft op panden. De structuren komen vooral aan de orde bij bestemmingsplannen.

Het college geeft aan dat één en ander ook te maken heeft met capaciteit. Het werk ziet vooral toe op panden. Mede daarom zijn de panden ook als eerste opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart. De structuren worden nog meegenomen. Deze zijn uiteraard ook heel belangrijk.

De VVD hecht aan waakzaamheid bij het in kaart brengen van de ruimtelijke structuren. Verder vindt de VVD het een prima voorstel.

De Stadspartij wijst op een onbeantwoorde vraag. De landgoederen zijn niet meegenomen op de groenatlas. Een voorbeeld is het terrein van GGNet dat niet op de groenatlas staat.

D66 sluit zich aan bij de VVD en doet de aanbeveling om een literatuurstudie te doen om te kijken of er in het verleden al het één en ander op papier is gezet en om dit mee te nemen.

Het college geeft aan dat er uitstekende historici achter de cultuurhistorische waardenkaart zit. Uiteraard wordt er ook literatuuronderzoek gedaan.

De Forumvoorzitter vraagt aan het forum of het onderwerp voldoende is besproken en of het forum kan instemmen met het voorstel. Alle forumleden kunnen hiermee instemmen.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn bedrage en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 24 februari 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-02-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangehouden
De behandeling van dit voorstel is uitgesteld tot de volgende raadsvergadering.
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 10 maart 2014 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 10-03-2014 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend