Pagina delen

Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. De cultuuragenda 2016, De kunst van het samen vernieuwen, vast te stellen.

2. Bij de behandeling van de strategische agenda af te zien van de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op Kunst en Cultuur.

3. In de strategische agenda 2017-2020 middelen op te nemen voor de uitvoering van de cultuuragenda:
- De jaarlijkse subsidie aan de organisaties van het cultureel basisnetwerk vanaf 2017 vast te stellen voor vier jaar op het niveau van 2016;
- Een jaarlijks budget van € 150.000 voor incidentele subsidies aan festivals en projecten beschikbaar te stellen aan de stichting Cultuur en erfgoed;
- Een jaarlijks budget van € 75.000 voor monitoring en structuurversterking in cultuur en erfgoed;
- Een jaarlijks budget van € 65.000 voor bereikbaarheid, toegang, presentatie en gebruik van cultureel erfgoed;
- Een jaarlijks budget van € 64.300 voor bundeling en versterking van de gemeentelijke capaciteit voor cultuurhistorie.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De gemeenteraad heeft via het collegeprogramma ons college opgedragen het cultuurbeleid te herzien. Samen met organisaties, initiatiefnemers, deelnemers, ondernemers en andere betrokkenen is deze cultuuragenda opgesteld. In een beeldvormen forum op 15 september 2016 heeft u de cultuuragenda besproken met vertegenwoordigers uit het culturele veld. Hierbij bleek een groot draagvlak voor de voorstellen.

De cultuuragenda geeft aan hoe kunst, cultuur en erfgoed kunnen bijdragen aan een sterk sociaal economisch profiel van Zutphen.

De ombuiging van het cultuurbeleid betreft:

- inzetten op cultuurhistorie en erfgoed als inspiratiebron en decor;

- vernieuwing van het cultuuraanbod door meer verbinding van kleine en grote initiatieven,

  bestaande en nieuwe activiteiten, ondernemers, initiatiefnemers en het cultureel basisnetwerk;

- behoud van een centrale regierol bij de gemeente, maar meer ruimte voor ondernemers en instellingen om vanuit hun deskundigheid en

  organisatie vorm te geven aan het cultuurklimaat.

Beoogd effect

Via het gemeentelijk cultuurbeleid bijdragen aan onze strategische doelen: verbeteren van het ondernemersklimaat, aantrekken van krachtige inwoners en ondersteunen van kwetsbare inwoners.

Argumenten

1.1  De Cultuuragenda draagt bij aan de strategische doelen van de gemeente

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van belang voor de identiteit van Zutphen. Het nieuwe cultuurbeleid bevordert initiatieven, innovatie en ondernemerschap en maakt Zutphen nog aantrekkelijker voor krachtige inwoners. Ook biedt het cultuurbeleid ondersteuning aan kwetsbare inwoners onder andere via deelname aan activiteiten en de bibliotheekvoorziening.

1.2  In het beeldvormend forum op 15 september bleek dat er draagvlak is voor de cultuuragenda

In het beeldvormend forum is gesproken over ondernemerschap en innovatie, kansen voor interactie en synergie, de stichting Cultuur en erfgoed en de cultuurmakelaar. In de cultuuragenda hebben we de ruimte voor ondernemerschap en innovatie meer benadrukt.

1.3 De cultuuragenda is tot stand gekomen op basis van overleg met veel betrokken inwoners en organisaties

Via een inwonerpanel zijn inwoners van Zutphen bevraagd en via een web-platform konden mensen hun ideeën en suggesties kwijt. In het najaar 2015 zijn ronde-tafel-gesprekken gevoerd met gedreven, betrokken en deskundige inwoners en vertegenwoordigers van organisaties in Zutphen. Zij zien kansen voor de verdere ontwikkeling van het kunst- en cultuurklimaat. Ook gaven zij handvatten om deze kansen te vertalen naar acties.

2.1 De voorstellen voor dekking van de cultuuragenda, maken de motie Dekking tekort ’s-Gravenhof (M25) van 15 december 2014 overbodig

Deze motie is ingediend toen bleek dat de huisvestingskosten voor de Musea Zutphen en Archeologie hoger zouden zijn bij herhuisvesting in het Hof van Heeckeren aan het ‘s-Gravenhof. In de motie wordt voorgesteld dekking hiervoor te vinden via hogere ambities binnen het cultuurcluster, het programma economische zaken en elders binnen de gemeentebegroting.

Op 9 maart 2015 besloot de gemeenteraad over het krediet voor het Hof van Heeckeren en droeg het college op om bij de gemeentebegroting 2017 de gemeenteraad voor te stellen het tekort te dekken via:

 1. € 50.000 per jaar ten laste van de vastgoed exploitatie via doorberekening van een maatschappelijke huur ad € 170.000 voor Hof van Heeckeren,
 2. € 100.000 te vinden bij de uitvoering van de nog op te stellen cultuurnota
 3. € 40.000 binnen de exploitatie van Musea Zutphen en archeologie in het Hof van Heeckeren.

Bij de cultuuragenda stellen wij u nu voor om de extra bezuiniging op cultuur niet door te zetten.

Dat maakt de motie M25 overbodig. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan raadstoezegging 2014-14.

2.2 De voorgenomen bezuiniging van € 100.000 is niet te verenigen met onze gezamenlijke ambities

De gemeenteraad had op 9 maart 2015, bij de besluitvorming over Hof van Heeckeren, opdracht gegeven tot een bezuiniging van € 100.000 op het programma Kunst en Cultuur. Inmiddels hebben we onze strategische doelen en focus gezamenlijk geformuleerd. We stellen nu vast dat een dergelijke bezuiniging niet past bij onze gezamenlijke ambities over een sterk sociaaleconomisch profiel en de rol die cultuur en erfgoed hierbij spelen. Cultuur en erfgoed zijn namelijk cruciaal voor een aantrekkelijk woonklimaat en toerisme in Zutphen.

3.1 Het cultureel basisnetwerk kan naast haar eigen cultuuraanbod ook zorgen voor verbinding met en ondersteuning van culturele activiteiten door anderen

De partners in het cultureel basisnetwerk zijn Graafschap bibliotheken, De Hanzehof, De Muzehof en de Musea Zutphen. Deze partijen willen wij voor vier jaar vaste subsidie verstrekken op basis van prestatieovereenkomsten. De prestaties betreffen naast hun specifieke cultuuraanbod ook hun bijdrage aan de vernieuwing van culturele activiteiten in samenwerking met anderen (amateurkunst, kunstenaars, initiatieven, wijkactiviteiten, jeugd) en het beschikbaar stellen van hun deskundigheid en faciliteiten hiervoor. De prestatieafspraken worden voorbereid volgens het zogenaamde 4R model en betreffen ook kwalitatieve prestaties. In dialoog met de instellingen worden de prestaties regelmatig besproken en gemonitord.

De voorgenomen prestatieafspraken versterken de positie van het cultureel basisnetwerk als partner in vernieuwing van het cultuuraanbod. Het bewaken van deze afspraken vraagt wel om een consistente en standvastige houding van het gemeentebestuur om de uitvoering van de prestaties te monitoren en bewaken.

3.2 Er is jaarlijks budget nodig voor verdere versterking van de basisinfrastructuur voor cultuur en de bundeling en versterking van cultuurhistorie in de gemeentelijke organisatie.

De prestatieafspraken met culturele basisinstellingen worden gemonitord. In de afgelopen jaren is gebleken dat er jaarlijks middelen nodig zijn om vernieuwing van de basisinfrastructuur mogelijk te maken. Er zijn ook extra middelen nodig voor de gemeentelijke capaciteit voor cultuurhistorie om Zutphen hier landelijk te profileren.

3.3 Een zelfstandige organisatie (werknaam: Stichting Cultuur en erfgoed) kan flexibeler sturen op incidentele evenementen en festivals en nieuwe projecten en activiteiten.

Incidentele evenementen, activiteiten en festivals zorgen voor vernieuwing en samenwerking in het culturele veld. De stichting kan nieuwe initiatieven voor samenwerking tussen basisinstellingen, amateurkunst, cultuurondernemers en andere initiatiefnemers ondersteunen. In deze stichting worden kennis en netwerken op het gebied van cultuur en erfgoed gebundeld. We gaan uit van een zelfstandige stichting om de intrinsieke betekenis van cultuur te borgen. De stichting zal nauw moeten samenwerken met Stichting Zutphen promotie en binnenstadsmanagement.

3.4 Een cultuurmakelaar adviseert de stichting Cultuur en erfgoed en kan culturele initiatieven begeleiden en verbinden
Een cultuurmakelaar heeft de volgende taken:

- het bij elkaar brengen van vraag en aanbod waar het gaat om activiteiten en locaties;

- het stimuleren van samenwerking tussen culturele organisaties en initiatiefnemers;

- het organiseren van ondersteuning om levensvatbare initiatieven uit te voeren en te behouden;

- het adviseren over de inzet van incidentele subsidies.

3.5 Er is een jaarlijks budget nodig voor vernieuwing, toegang en openstelling van erfgoed

Monumenten en erfgoed moeten behouden blijven, beleefbaar zijn en ook worden verbonden met de moderne tijd. Er is een budget opgenomen om jaarlijks te investeren in behoud, toegang en vernieuwing van cultureel erfgoed.

Kanttekeningen

2.1 De uitvoering van de cultuuragenda is afhankelijk van de herschikking van middelen bij de strategische agenda 2017 - 2020

De vernieuwing van het gemeentelijk kunst, cultuur en erfgoedbeleid behoeft extra middelen. De dekking kan worden gevonden via de lopende ombuiging van 2 miljoen. Uw gemeenteraad zal hierover een besluit nemen bij de behandeling van de strategische agenda.

3.1 De herijking van het cultuurklimaat is niet af met dit besluit

De cultuuragenda geeft kansen voor cultuurmakers én de gemeente, de agenda geeft concrete ambities van de gemeente en geeft aan waar de gemeente haar rol ziet. Daarmee wordt een kader gegeven voor de uitvoering. Bij de uitvoering volgt besluitvorming door het college en/of de gemeenteraad onder andere over de prestatieafspraken met basisinstellingen, de oprichting van de stichting Cultuur en erfgoed en de wijziging van de subsidieverordening.

Risico’s

Met de cultuuragenda wordt besloten om via subsidieafspraken meer ruimte te geven aan het cultureel basisnetwerk en de stichting cultuur en erfgoed om het cultuurklimaat te versterken. De gemeente zal meer afstand nemen van de exploitatie van voorzieningen en activiteiten en zich richten op de centrale gemeentelijke regie. Het ruimte geven aan ondernemerschap betekent dat er meer kansen zijn voor experimenten en innovatie, maar ook dat zaken anders zullen gaan dan we als gemeente vooraf hebben beoogd.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Uitvoering:

Oprichting stichting Cultuur en erfgoed: december 2016

Subsidieovereenkomsten met culturele basisinstellingen: januari 2017

Toekomstscenario Hanzehof: start onderzoek en overleg vanaf februari 2017

Verzelfstandiging Musea Zutphen per 1 januari 201

Rapportage/evaluatie

Via bestuursrapportage, jaarrekening en strategische agenda

Financiën

De financiële vertaling van de cultuuragenda wordt verwerkt in het voorstel voor de Strategische Agenda 2017:

Niet doorvoeren van voorgenomen bezuiniging kunst en cultuur                             € 100.000

Voortzetting subsidies basisnetwerk kunst en cultuur en monumentenzorg                       -

structuurversterking kunst en cultuur                                                                   €  75.000

Investering in bereikbaarheid, toegang, presentatie en gebruik van erfgoed            € 65.000    

subsidie aan stichting Cultuur en erfgoed tbv evenementen en projecten                 € 150.000

bundeling en versterking cultuurhistorie gemeentelijke organisaties                        € 64.300

Een deel van deze middelen wordt gedekt binnen de bestaande begroting. Er is een aanvullend structureel bedrag vanaf 2017 nodig van € 255.200. (zie het financieel overzicht dat ter inzage ligt)

De dekking van deze voorstellen wordt gevonden in de ombuiging van 2 miljoen die wij realiseren om onze strategische doelen via speerpunten te realiseren.

Bijlagen

Cultuuragenda 2016: De kunst van samen vernieuwen

Financieel overzicht

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0120

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 september 2016 met nummer 68022b e s l u i t :

 1. De cultuuragenda 2016, De kunst van het samen vernieuwen, vast te stellen.
 2. Bij de behandeling van de strategische agenda af te zien van de voorgenomen bezuiniging van € 100.000 op Kunst en Cultuur.
 3. In de strategische agenda 2017-2020 middelen op te nemen voor de uitvoering van de cultuuragenda:
  - De jaarlijkse subsidie aan de organisaties van het cultureel basisnetwerk vanaf 2017 vast te stellen voor vier jaar op het niveau van 2016;
  - Een jaarlijks budget van € 150.000 voor incidentele subsidies aan festivals en projecten beschikbaar te stellen aan de             stichting Cultuur en erfgoed;
  - Een jaarlijks budget van € 75.000 voor monitoring en structuurversterking in cultuur en erfgoed;
  - een jaarlijks budget van € 65.000 voor bereikbaarheid, toegang, presentatie en gebruik van cultureel erfgoed;
  - Een jaarlijks budget van € 64.300 voor bundeling en versterking van de gemeentelijke capaciteit voor cultuurhistorie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 10 oktober 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De afgelopen maanden is gewerkt aan de totstandkoming van de Cultuuragenda 2016. Deze is opgesteld in nauwe samenwerking met cultuurmakers en andere betrokken inwoners en ondernemers en inmiddels voor besluitvorming aangeboden aan de raad. Op 15 september 2016 is de concept Cultuuragenda besproken in een beeldvormend forum. Daarin is de raad in gesprek geweest met vertegenwoordigers uit het culturele veld en is gelegenheid geweest om in te spreken over de Cultuuragenda. In het beeldvormend forum is met name  gesproken over ondernemerschap en innovatie, kansen voor interactie en synergie, de stichting Cultuur en erfgoed en de cultuurmakelaar. Naar aanleiding van het beeldvormende Forum is een (beperkt) aantal aanpassingen aangebracht in de Cultuuragenda.

Op 10 oktober staat de Cultuuragenda geagendeerd voor oordeelsvorming. Omdat tijdens het beeldvormende Forum gelegenheid is geweest om in te spreken, is er tijdens het oordeelsvormende forum op 10 oktober geen spreekrecht.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 10-10-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Cultuuragenda 2016, De kunst van samen vernieuwen”. De cultuuragenda is op 15 september in de Burgerzaal aan de orde geweest en besproken met een brede vertegenwoordiging. Nu is het aan het forum om een mening hierover te geven. Maar eerst wil ik de wethouder vragen of er nog wat gewijzigd is sinds 15 september.

 

Inleiding van het College

Het College geeft een weergave van de wijzigingen. Deze zijn verwerkt in het nu voorliggende voorstel. Ik ben verder heel benieuwd hoe de raad tegen deze cultuuragenda aankijkt.

 

Debat

D66: Ik ben aangenaam verrast door deze cultuuragenda. Er wordt duidelijk geïnvesteerd in cultuur. Een belangrijk onderdeel van de cultuuragenda is de vacature van cultuurmakelaar. We hebben getwijfeld of dat wel de beste keuze is. Je kunt iemand aanstellen die als verbinder en aanjager optreedt. Je kunt dat budget ook beschikbaar stellen als subsidie zodat het direct beschikbaar komt voor de culturele sector. Inmiddels denken we dat een cultuurmakelaar toch een goede rol kan vervullen. We denken dat een cultuurmakelaar die onder een zelfstandige stichting valt meer mogelijkheden biedt dan een ambtenaar die gebonden is aan het gemeentehuis.

BewustZW: Ik begrijp dat de stichting projecten en instellingen van subsidie gaat voorzien. Wat mij dan interesseert, is hoe de wisselwerking met de gemeente wordt vormgegeven en wat de rol van de cultuurmakelaar hierin gaat zijn. Hoe houden wij als college en raad een vinger aan de pols voor wat betreft de invulling van de subsidiegelden?

Lijst van Vliet: Ik vind dat de Luxor er bekaaid van af komt in deze cultuuragenda. De bijdrage is verlaagd naar € 25.000,-. Deze bezuiniging is te ver doorgeschoten. De Luxor is belangrijk voor Zutphen door het culturele aanbod wat ze levert én door de vele vrijwilligers die er actief zijn. Dit rechtvaardigt dat de subsidie omhoog gaat naar € 55.000,-.

PvdA: Complimenten voor de toon van de cultuuragenda. Wat ons aanspreekt, is dat deze nota breed is opgezet. Van amateur tot vrijwilliger. De prestatieafspraken die gemaakt gaan worden, zijn voor ons een belangrijk punt. Deze moeten concreet ingevuld worden. Wij steunen het amendement over Luxor. Wij zien kunst en cultuur graag bij brede groepen terecht komen.

VVD: De bijeenkomst van 15 september was zeer goed. Er was een grote diversiteit aan insprekers. We zijn ook blij met het amendement over Luxor wat ingediend gaat worden. Luxor moet de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.

CDA: Ik heb een vraag aan de VVD. U pleit voor extra subsidie. Maar waar gaat dat geld vandaan komen?

VVD: Wij zijn voorstander van een goed Kunst en Cultuurbeleid. Laat dat nu hier liggen. Luxor is wat ons betreft een basisinstelling. Dit moet prioriteit krijgen.

CDA: Dat is geen antwoord op mijn vraag waar het geld vandaan moet komen?

VVD: Ik denk dat er ruimte is binnen de begroting. Die ruimte gaan we opzoeken.

BurgerBelang: Wij zien in de Luxor een mooi, klein podium voor de binnenstad. Vandaar het amendement. We laten het graag aan het college over om hier financiële dekking voor te vinden. En anders is er nog een reserve van € 75.000,-

Voorzitter: Ik wil er op wijzen dat het amendement waar over gesproken wordt nog niet is ingediend. We kunnen er formeel nog niet heel veel mee.

SP: We zijn blij met deze duidelijke lijn die is uitgestippeld. En we zijn ook blij dat de bezuinigingen hiermee van tafel worden gestemd. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te leren genieten. Deze nota draagt daar aan bij. De nadruk van deze nota ligt heel erg op het historisch erfgoed. De verbinding met het onderwijs kan beter. Ik ben benieuwd hoe het college dat denkt vorm te geven.

ChristenUnie: Er worden bepaalde risico’s voorzien. Die moeten worden gemanaged. Maar er staat niet bij hoe dat gaat gebeuren. Daar ben ik benieuwd naar. Hoe gaat dat samen met het op afstand houden en alle instanties de ruimte geven zich te ontplooien? En ook in relatie tot de prestatie-indicatoren die geformuleerd gaan worden.

Voorzitter: Er wordt steeds gesproken over prestatie-indicatoren, maar in de cultuuragenda staan prestatieafspraken.

CDA: Ik sluit me aan bij de lofzang die al is gegeven op deze cultuuragenda. Wat ons opvalt, is dat de Walburgiskerk eigenlijk niet genoemd wordt. Dat vinden we jammer. Verder zien we de rol van de makelaar en van de stichting verder aangescherpt worden. De stichting krijgt een enorme vinger in de pap. Gaat dat niet wringen? Gaat de stichting straks bepalen welke activiteiten wel of niet plaats gaan vinden? Is dit de juiste manier om het te organiseren? Wellicht wel, maar ik hoor graag enkele argumenten.

D66: Ik wil daar op aanvullen. In Tilburg is een cultuurmakelaar opgestapt omdat zijn functie enorm gecompliceerd was en hij zich “kop van jut” voelde. Hij moest de subsidies verdelen en iedereen kwam bij hem terecht. Zijn functie bestond eigenlijk alleen maar uit het verstrekken van subsidies. Ik zou juist willen zien dat de makelaar nieuwe projecten aanjaagt.

Voorzitter: Het is de stichting die de subsidies verstrekt en de makelaar die voor de verbinding moet zorgen.

PvdA: Wij moeten daar de kaders voor meegeven. Het verbinden moet wel zijn of haar taak worden. En dan meer “in de stad” dan in het stadhuis. Ik zou graag van de collegaraadsleden willen weten wat hun beeld is van de cultuurmakelaar.

GroenLinks: Ook wij hebben nagedacht over de functie van cultuurmakelaar. Ik begrijp de twijfel die er is. Het zit ons ook in de combinatie van het aanstellen van een cultuurmakelaar en een cultuurambtenaar. Daarmee besteden we ongeveer € 150.000,- per jaar zonder dat het direct ten goede komt aan concrete activiteiten. Kan één van de twee niet achterwege blijven? Wij hebben verder vraagtekens bij de samenstelling van het bestuur van de stichting Cultuur en Erfgoed. Ik begrijp de vertegenwoordiging vanuit het veld. Maar is de onafhankelijkheid wel voldoende gewaarborgd? Het kan namelijk voorkomen dat iemand uit de stichting moet beslissen over een subsidie-aanvraag van zijn eigen instantie. Verder wil ik het hebben over de makelaar en het instrumentarium waar hij over gaat beschikken. Wij zouden daar een financiële prikkel aan toe willen voegen. We hebben daar een amendement voor gemaakt die we over twee weken zullen indienen. In de cultuuragenda wordt gesproken over het binden van kleine en grote initiatieven. Het is geen vanzelfsprekendheid dat die verbinding gaat ontstaan. Vandaar de cultuurmakelaar. Ons voorstel is om van de jaarlijkse subsidie die naar de instellingen van het basisnetwerk gaan, 10% te gebruiken voor het in samenwerking met kleinere cultuurmakers uit te voeren culturele activiteiten. De cultuurmakelaar moet dat dan beoordelen.

CDA: Wie van het bestuur is volgens GroenLinks dan minder onafhankelijk?

GroenLinks: Ik zeg niet dat de nu voorgestelde samenwerking niet gaat functioneren, maar ik zou hem graag wat vernieuwender zien.

D66: Ik heb gelezen dat één van de prestatieafspraken die wordt voorgesteld, is dat de instellingen moeten samenwerken. Daarmee is al een verplichting geformuleerd. Er kan ook gekort worden als dat onvoldoende gebeurt. Is dat niet voldoende voor GroenLinks?

GroenLinks: Wat ons betreft niet. Wij denken het concreter te kunnen maken.

Voorzitter: Ik wil deze discussie stoppen omdat we de inhoud van dit amendement niet kennen.

Stadspartij: Wij zien ook liever het geld naar de inhoud gaan dan naar personen. Wat is de meerwaarde van een cultuurmakelaar? Er zijn al een aantal organisaties werkzaam op dit gebied. Gaat er dan niet veel overlap ontstaan? Wie gaat dan precies wat doen? In Lochem was een cultuurmakelaar, maar daar zijn ze vorig jaar weer mee gestopt. Wel interessant om te weten. Wij zijn er ook voorstander van dat Luxor een groter stuk van de taart krijgt. Er zou recent een gesprek zijn geweest met de directeur van Luxor waarin extra geld is toegezegd, buiten dit traject om. Wat zijn hier de afspraken?

Voorzitter: Ik wil inhaken op een opmerking dat er gesprekken zouden zijn waarbij sprake zou zijn van toezeggingen. In voorbereiding op het amendement heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. Daar zijn absoluut geen toezeggingen gedaan.

Stadspartij: Ik zou dat ook even van de wethouder willen horen want u bent voorzitter en ik ben benieuwd hoe u aan die informatie komt.

Voorzitter: Ik ben inderdaad voorzitter, maar ook medeschrijver van het amendement.

College: Ik ben blij met deze positieve reacties. De stichting wordt een rechtspersoon en die vragen we om vernieuwing van het cultuurklimaat te ondersteunen. De stichting beheert het cultuurfonds, zoekt cofinanciering en sponsoren en stuurt dagelijks de cultuurmakelaar aan. Het bestuur moet feeling hebben met de organisaties uit de culturele sector. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke leden.

ChristenUnie: De makelaar wordt aangesteld door het stichtingsbestuur. Is de onafhankelijkheid van de makelaar daarmee gediend?

GroenLinks: De slager keurt zijn eigen vlees. Het kan voorkomen dat een bestuurslid moet beslissen over een subsidieaanvraag van zijn eigen organisatie.

College: Wij zijn er van overtuigd dat de makelaar juist beschermd wordt door de stichting. En over die onafhankelijkheid gaan we afspraken maken. Het is niet de bedoeling dat een lid van de stichting meebeslist over zijn eigen aanvraag. Dat moeten de andere 4 binnen de stichting dan doen.

De rol van de makelaar is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod waar het gaat om activiteiten en locaties, het stimuleren van de samenwerking tussen culturele organisaties en initiatiefnemers, het bevorderen van samenwerking met ondernemers, het organiseren van ondersteuning om levensvatbare initiatieven te behouden, samen met het stichtingsbestuur verbinden van sponsoren en fondsen aan cultuur en erfgoed in Zutphen en het bestuur van de stichting adviseren over de besteding van incidentele subsidies.

D66: De taken van de makelaar zijn wel duidelijk, maar ik mis een meer activerende rol.

College: De prestatieafspraken gaan gemonitord worden. Dat gaan we nog uitwerken.

BewustZW: Krijgen we die uitwerking nog te zien? Worden ze nog aan ons voorgelegd?

College: Het is een uitvoeringskwestie maar natuurlijk kunnen we ze jullie ter kennisgeving aanbieden.

CDA: Wie gaat monitoren?

College: Dat is natuurlijk het college, maar dat is ook precies waar we die ambtenaar voor nodig hebben. We doen het nu met inhuur.

GroenLinks: Wij kunnen ons voorstellen dat de cultuurambtenaar en de cultuurmakelaar dezelfde persoon kan zijn.

College: Daar denken wij anders over. Die functies moeten gescheiden worden. Raadsbreed lijkt u het eens over de Luxor. Ik heb het amendement pas vanmiddag gezien. Moeten we het op deze manier doen of is dit iets voor de stichting? Daar ben ik nog niet uit.

BurgerBelang: Via een amendement gaat sneller en biedt meer zekerheid.

D66: Luxor is onderdeel van het basisnetwerk en dus is het best logisch dat de gemeente daar rechtstreeks over beslist.

Lijst van Vliet: Luxor organiseert veel voorstellingen. De directeur werkt daar praktisch voor niets.

CDA: Kan de wethouder alvast een mening geven over wat hij van het amendement van GroenLinks vindt? Over de suggestie voor prestatieafspraken?

College: Ik ken het amendement niet. Ik kan er weinig over zeggen. Om er een bedrag of percentage aan te verbinden, lijkt mij op dit moment moeilijk.

PvdA: Waar maakt de wethouder het liefst afspraken over? Over de inhoud of over de uitvoering? Ik hoop het eerste, maar dat lees ik niet terug.

GroenLinks: Er staat wel omschreven wat de cultuurmakelaar gaat doen, maar nog niet wat de ambtenaar cultuur gaat doen. Misschien kan de wethouder daar de komende weken meer duidelijkheid over geven?

De voorzitter doet de suggestie daar een memo over te sturen.

 

Conclusie en sluiting

De voorzitter concludeer dat iedereen de cultuurnota voldoende besproken acht. Ik dank iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 24 oktober 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 24-10-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
De Stadspartij heeft een stemverklaring afgelegd.
Amendement(en) aangenomen

Amendement(-en):