Pagina delen

Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

€ 381.854 van programma 10 en € 106.477 van programma 13 over te hevelen naar programma 12 en de begroting 2015 hierop aan te passen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wij hebben een afwegingskader vastgesteld waaraan we initiatieven voor algemene oplossingen in het sociaal domein kunnen toetsen. Hiermee geven we handen en voeten aan de beleidsplannen die u hebt vastgesteld.

Algemene oplossingen in de beleidsplannen

In de beleidsplannen sociaal domein spreken we over algemene oplossingen. De termen algemene voorzieningen en algemene oplossingen worden door elkaar gebruikt. Ook in de drie wetten worden verschillende termen gebruikt. In de lokale beleidsplannen hebben we gekozen voor de eenduidige term algemene oplossingen. Deze geeft ook tegelijk een ambitie aan wat we ermee willen, nl. oplossen van vragen en problemen. Uit het algemeen beleidskader:

“Onder algemene oplossingen worden alle oplossingen verstaan die gericht zijn op of toegankelijk zijn voor meer dan één 1 persoon. Iemand kan zelfstandig gebruik maken van een algemene oplossing en heeft daarvoor geen toestemming van de gemeente nodig. Voorbeelden zijn de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen, lokaal vervoer, opvang voor dak- en thuislozen of sociale wijkteams. Een maatwerkoplossing is niet vrij toegankelijk voor iedereen, maar moet worden aangevraagd. De gemeente moet via een beschikking toestemming geven om gebruik te mogen maken van deze oplossing.

Algemene oplossingen zijn niet alleen diensten die de gemeente faciliteert. Ook andere diensten die beschikbaar zijn in het normale dienstenverkeer merken we aan als algemene oplossing. In totaal onderscheiden we drie soorten:

  • Commerciële oplossingen: door bedrijven aangeboden, zoals bijvoorbeeld een boodschappenservice via de supermarkt of een klussendienst of schoonmaakdienst. Deze diensten worden kostendekkend aangeboden door de leverancier en de klant betaalt hier zelf voor. De gemeente stimuleert ondernemers om deze diensten aan te bieden.
  • Oplossingen door bewoners zelf op wijkniveau: bijvoorbeeld een spelletjesmiddag in een buurthuis. De gemeente of professionals in de wijk stimuleren en faciliteren deze activiteiten, soms ook met beperkte financiële bijdragen.
  • Oplossingen door zorg/welzijnsprofessionals: deze oplossingen kunnen op wijkniveau of gemeentelijk niveau plaatsvinden en worden gerealiseerd door een mix van vrijwilligers en professionals. De gemeente wil dit stimuleren en faciliteren, ook door een financiële bijdrage te leveren. Ook de cliënt levert een financiële bijdrage door een eigen bijdrage te betalen.

Voor alle drie de soorten oplossingen geldt dat deze van toepassing zijn voor Wmo, Jeugd en Participatie. Daar waar de gemeente bijdraagt met financiering, zorgt zij ervoor dat er een goede samenhang is tussen de verschillende algemene oplossingen over de drie decentralisaties heen.”

Algemene oplossingen als alternatief

Binnen het sociaal domein geldt dat we ernaar streven dat burgers zoveel mogelijk zelf hun problemen kunnen oplossen, eventueel met behulp van hun eigen netwerk. Ook kunnen burgers gebruik maken van de algemene oplossingen die vrij toegankelijk zijn. Waar nodig kunnen maatwerkoplossingen worden ingezet, hiervoor is formele toestemming nodig in de vorm van een beschikking.

De transformatie in het sociaal domein moet leiden tot een verschuiving. Het vergroten van het aanbod van algemene oplossingen en het versterken van het netwerk rondom een burger, moet leiden tot een daling van de inzet van maatwerkoplossingen.

In de toekomst is er een geheel van integrale oplossingen dat laagdrempelig toegankelijk is, dat past bij en meebeweegt met de behoeften van inwoners. De oplossingen zijn dus flexibel, en kunnen van tijd tot tijd veranderen. Het integraal gaat over de volle breedte van Wmo, Jeugd en Participatie (de 3 D’s), en ook verder dan dat. Ook over aanpalende beleidsvelden als sport, cultuur en welzijn. En zelfs is er een verbinding tussen het fysieke en sociale domein. De algemene oplossingen helpen om burgers meer zelf te laten doen, en om preventief te werken.

Criteria

Het college heeft een afwegingskader vastgesteld met criteria die helpen om afwegingen te maken om algemene oplossingen te faciliteren.

Initiatiefnemers die een subsidie willen van de gemeente voor een algemene oplossing moeten hun meerwaarde duidelijk kunnen maken. Hiervoor hebben een aantal criteria opgesteld die kunnen helpen bij het toetsen:

Voorwaarde:

  • De activiteit draagt bij aan de verschuiving van maatwerkoplossingen naar algemene oplossingen, preventie en meedoen in de maatschappij.

Daarnaast zijn er criteria die een meerwaarde kunnen geven bij de beoordeling. Ze hoeven niet allemaal op te gaan.

  • De mate waarin sprake is van een integraal aanbod voor meerdere deeldomeinen (Jeugd, Wmo, Participatie) en zelfs breder
  • De mate waarin de activiteit beantwoordt aan de behoeften van een groep inwoners.
  • De mate van innovatie van de activiteit, vernieuwend vermogen van de activiteit.
  • De mate waarin de activiteit verbinding zoekt of verbonden is met andere activiteiten.

De criteria en procedures zijn vastgelegd in de subsidieregeling algemene oplossingen sociaal domein. Hiermee heeft het college conform haar bevoegdheid aanvullende regels vastgesteld aan de algemene subsidieverordening.

Professionals en burgers

We onderscheiden grofweg twee verschillende ‘leveranciers’ van algemene oplossingen: professionals en burgers. Bij het toekennen van subsidie aan professionals geldt een andere, meer formele route dan voor initiatieven van burgers. Voor professionals geldt dat het initiatief wordt ingebracht op de fysieke overleg tafel van het Platform Sociaal Domein. Hier spreken aanbieders van maatwerkoplossingen (nu alleen nog Wmo-begeleiding) en algemene oplossingen met elkaar over de initiatieven. We willen dat hier (op termijn) een verschuiving gaat plaatsvinden van het budget voor maatwerkoplossingen naar algemene oplossingen.

Voor maatschappelijke initiatieven van burgers geldt een lichter toetsingcriterium. De gemeente kan aanvragen honoreren als in bepaalde mate wordt voldaan aan de criteria. De bedragen zijn meestal ook een stuk kleiner, dan de professionele initiatieven.

Voorbeelden van maatschappelijke initiatieven aan de kant van burgers zijn Zorgtuin Gorssel (ouderen, jongeren, cliënten werken samen in de tuin), Knoop-Inn (één zondag in de maand bieden allerlei burgerinitiatieven gratis activiteiten aan), Lonely Lochem (aanpakken van eenzaamheid), Eetcafé Zutphen (voor een klein bedrag kunnen mensen daar gaan eten) en Buurtbongerd Braamkamp (buurtbewoners werken en oogsten samen in een boomgaard).

In alle gevallen is het belangrijk dat initiatieven elkaar versterken. Daarom brengen we de initiatiefnemers op diverse manier met elkaar in gesprek.

Motie Recht om de gemeente uit te dagen

U hebt in oktober 2014 de motie Recht om de gemeente uit te dagen aangenomen (2014-M0018). Burgers of maatschappelijke organisaties kunnen de gemeente uitdagen een voorziening van de gemeente over te nemen als zij van mening zijn dat zij dit beter of goedkoper kunnen. Deze afwegingscriteria geven (juridische) handvaten om de motie uit te kunnen voeren.

Begroting

Om het bovenstaande uit te kunnen voeren, vragen we u de budgetten voor algemene oplossingen die nu over drie programma’s zijn verdeeld, te integreren in één programma.

Beoogd effect

Een integrale inzet van de beschikbare middelen voor algemene oplossingen zal het bedoelde effect (nl. terugdringen maatwerkoplossingen) versterken.

Argumenten

Het maakt een integrale inzet van de middelen mogelijk

Binnen programma’s 10. Onderwijs, jeugd en jongeren, 12. Welzijn en zorg en 13. Sociale zaken van de begroting Strategische Agenda 2014-2017 is budget gereserveerd voor algemene oplossingen. Dit zou de inzet van de middelen alleen binnen het specifieke programma mogelijk maken. Door integratie van de budgetten kan het optimale effect van een integrale benadering worden behaald.

Kanttekeningen

Het budget is begrensd

In de begroting 2015 is 5% van de totale begroting voor het sociaal domein gereserveerd voor algemene oplossingen. Het kan dus zijn dat heel goede initiatieven niet kunnen worden gefinancierd omdat het budget op is. Dit kan frustrerend werken op de innovatiedrang van externe partijen.

Het budget dat is gereserveerd voor maatwerkoplossingen en algemene oplossingen is onderwerp van gesprek bij de fysieke overlegtafel. Als het budgetplafond in zicht komt, wordt hier besproken of er geschoven kan worden tussen de budgetten voor maatwerkoplossingen en algemene oplossingen.

Risico’s

Als het op termijn niet lukt om de kosten van de maatwerkvoorzieningen naar beneden te brengen, kan dit leiden tot overschrijding van de begroting sociaal domein. Het versterken en stimuleren van algemene oplossingen moet dit risico verminderen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

2015 gebruiken we om te leren. Samen met professionals en burgers gaan we actief aan de slag met de ontwikkeling van algemene oplossingen. De huidige criteria zijn daarom de eerste stap in het proces. We moeten de ruimte bieden om met elkaar te ontwikkelen en te leren.

Daarbij kijken we ook naar bestaande algemene oplossingen (ook al heten die nu wellicht anders) en de budgetten daarvoor. We zoeken naar kansen om verbindingen te leggen die bijdragen aan de integrale benadering en de te maken transformatie in het sociaal domein.

In de beleidsplannen sociaal domein staat dat het budget voor algemene oplossingen in 2015 5% van het totale budget voor de drie decentralisaties bedraagt. En dat dit percentage in de komende jaren moet stijgen, ten koste van de maatwerkoplossingen. Om richting te geven voor onze ambitie streven we voor 2016, 2017 en 2018 naar een groei van het percentage met 2,5% per jaar.Deze ambitie en de realiteit ervan gaan we met onze samenwerkingspartners bespreken aan de fysieke overlegtafel en Het Plein. We moeten sowieso in 2015 ontdekken hoe we financieel uitkomen met het budget voor maatwerkoplossingen, omdat er bij het opstellen van de begroting nog veel onzekerheden waren.

Rapportage/evaluatie

Periodieke rapportage vindt plaats via de reguliere p&c cyclus.

Financiën

In 2015 bedraagt het budget voor algemene oplossingen 5% van de totale begroting sociaal domein. Dit betekent € 950.000.

Van dit budget is inmiddels toegekend:

Sociale wijkteams:                                      € 300.000

Inloophuizen:                                             € 130.000

Plusteam jeugd:                                          € 100.000

Lidmaatschap We Helpen:                            € 15.000

Dat betekent dat het restbudget voor 2015 is: € 405.000.

Binnen het budget algemene oplossingen reserveren we 10% voor initiatieven van burgers. Dit betekent in 2015 een bedrag van € 95.000. Dit doen we om te voorkomen dat er geen ruimte is voor burgerinitiatieven, gezien het aantal concrete verzoeken vanuit professionele hoek. De beweging vanuit burgers willen we wel echt stimuleren en goed op gang krijgen.

Een deel van het restbudget bestemmen we nu voor subsidiabele initiatieven, een deel voor initiatieven die niet subsidiabel zijn. Voor de subsidiabele budgetten geldt een budgetplafond. Concreet komt het neer op de volgende verdeling van de nog beschikbare € 405.000:

€ 95.000 subsidieplafond burgerinitiatieven

€ 155.000 subsidieplafond  algemene oplossingen bedrijven, instellingen

€ 155.000 inkopen van goederen en diensten, niet vallend onder subsidie

Het subsidieplafond kan altijd worden verhoogd. Als blijkt dat er veel beroep wordt gedaan op de subsidie, en weinig op de laatste post, kunnen we een verhoging makkelijk regelen via een collegebesluit. Dat geldt ook voor het schuiven tussen subsidies voor burgers en professionals.

Het budget voor algemene oplossingen mag in principe niet worden overschreden, oftewel op is op. Toekenning vindt plaats op basis van principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit ligt ook vast in de subsidieregeling. Bij een dreigende overschrijding gaan we met onze samenwerkingspartners overleggen aan de fysieke overlegtafel over de mogelijkheden te schuiven met budgetten voor maatwerkoplossingen en algemene oplossingen.

Dit geldt ook voor het bedrag dat we reserveren voor initiatieven van burgers. Ook hier gaan we flexibel mee om, en gaan we over overleggen als blijkt dat er sprake is van overschrijding of onderuitgave. De uitgaven voor algemene oplossingen en maatwerkoplossingen als geheel moeten in elk geval binnen de totale begroting sociaal domein blijven.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2015-0073

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 29 april 2015 met nummer 60185b e s l u i t :

€ 381.854 van programma 10 en € 106.477 van programma 13 over te hevelen naar programma 12 en de begroting 2015 hierop aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 1 juni 2015 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Om concrete invulling te kunnen geven aan de door de raad vastgestelde beleidsplannen heeft het college een afwegingskader vastgesteld waaraan initiatieven voor algemene oplossingen in het sociaal domein worden getoetst. Naast deze algemene oplossingen zijn er ook maatwerkoplossingen, waarvoor incidenteel kosten worden gemaakt. Het college vraagt de raad om in te stemmen met een begrotingswijziging in drie sociaal domeinprogramma's uit de Programmabegroting, waardoor de budgetten voor algemene oplossingen (alle oplossingen die gericht zijn op of toegankelijk zijn voor meer dan één persoon) die nu over drie programma’s zijn verdeeld, worden geïntegreerd in één programma. Hierdoor kan het het optimale effect van een integrale benadering eenvoudiger worden behaald, omdat de inzet van deze middelen dan niet beperkt is tot een specifieke programma. Het wijzigen van de begroting is een bevoegdheid van de raad.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 01-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van den Bor. Zij uit haar bezorgdheid over het kappen van bomen langs de IJsseldijk.

3. Actieve informatievoorziening

 

Aanbesteding zonnevelden

Het college meldt vanochtend te hebben besloten de aanbesteding van de zonnevelden stil te leggen. Het college is tot de conclusie gekomen dat de bij de aanbesteding gehanteerde richtlijn voor meerdere interpretaties vatbaar is. Binnen een paar dagen ontvangen de raadsleden hierover meer informatie.

Het CDA vraagt of er nog een aanbestedingstraject volgt.

Het college komt hierop later inhoudelijk terug. Het houdt wel vast aan de aanbesteding, maar bekeken wordt hoe die wordt ingericht zodanig dat er voldoende rekening gehouden wordt met vernieuwingen in de markt. Het idee is om wel dezelfde partijen uit te nodigen.

De PvdA vraagt wat de juridische consequenties zijn.

Het college geeft aan in zijn recht te staan om de aanbesteding stop te zetten. Voor sommige partijen is het een teleurstelling, voor anderen minder. Partijen zijn vandaag geïnformeerd.

Windmolens

Het college kondigt aan dat op 8 juli een informatiebijeenkomst wordt gepland. Een uitnodiging hiervoor volgt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 1 juni 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 1 juni 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Ontslag Forumlid mevrouw M. K. van Straten-Nagel

Geen opmerkingen.

Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Statutenwijziging Achterhoek VO

Geen opmerkingen.

Advies: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Criteria voor algemene oplossingen in het Sociaal Domein

De heer Lex Hemelaar spreekt in namens de Stadsonderneming Zutphen. Zijn bijdrage is als bijlage bij het verslag gevoegd.

De Stadspartij vraagt op welke manier volgens de heer Hemelaar de subsidieregeling nu al met de samenleving  kan worden besproken.

De heer Hemelaar stelt dat een dergelijke regeling niet zomaar gedropt moet worden. Deze moet in de vorm van cocreatie ontwikkeld worden. Op die manier werk je aan het duiden van de regeling. Het is nu de vraag welke ideeën en gedachten de grondslag vormen voor de regeling. Als dit eerder wordt gedeeld, komt dit de uitvoering ten goede.

GroenLinks vraagt wat de heer Hemelaar voorbij heeft zien komen dat de afstand in het maken van beleid illustreert.

De heer Hemelaar betitelt dit jaar en volgend jaar als overgangsjaren in het kader van de decentralisaties. Hij geeft ook aan dat de subsidie voor het bevorderen van algemene oplossingen voor 60% al wordt toegekend aan bestaande partijen. Met betrekking tot de afstand in het maken van beleid, constateert hij dat in de aanloop over de beleidsstukken over de transities veel contact is geweest met de samenleving. Daarna is het vastgesteld en is men overgegaan op de uitvoering. Het initiatief van burgers is daarbij onderbelicht gebleven. Daar valt nog veel aan te doen. De heer Hemelaar heeft nooit een uitnodiging ontvangen om daarover mee te denken. Daar zou een bijeenkomst over georganiseerd moeten worden en de heer Hemelaar zou wel meer betrokken willen worden bij het denken over hoe een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Daarbij merkt hij op dat ook burgerinitiatieven algemene oplossingen kunnen bieden.

GroenLinks vraagt of grotere partijen het geld wellicht besteden aan dezelfde doelen die de Stadsonderneming wil bereiken.

Het college bevestigt dat hierin een overeenkomst zit. Het budget is bedoeld om een kanteling te maken van maatwerkvoorzieningen naar algemene oplossingen. De gedachte hierachter is dat naarmate er meer algemene oplossingen zijn, mensen eerder in beeld komen en minder beroep hoeven te doen op maatwerkvoorzieningen. Daar bestaat ook een belangrijk deel van de te realiseren bezuinigingen uit. Voorbeelden van dergelijke algemene oplossingen zijn sociale wijkteams en het plusteam jeugd. De kanteling kent de volgende elementen: meer initiatief vanuit de samenleving en minder van professionals, meer algemene oplossingen en minder maatwerkvoorzieningen, en meer samenwerking tussen organisaties in zorg en welzijn. Het college is het met de heer Hemelaar eens dat burgerinitiatieven meer kunnen bijdragen aan de oplossingen. Tot dusver heeft de aandacht zich met name er op gericht om ervoor te zorgen dat we er zijn en is dit op de uitvoering gericht geweest. In de kanteling is nog een slag te maken en het college wil daar in 2015 graag nader over doorpraten. De manier waarop de criteria nu worden ingericht is een probeersel voor de periode 2015/2016. Daar gaan we nu mee aan de slag en gaandeweg moet blijken of dit het nu is. Verder benadrukt het college dat dit voorstel er met name over gaat dat budget wordt overgeheveld uit programma 10 en 13 naar programma 12, zodat de kanteling vanuit de begroting tot integrale afweging kan leiden.

De heer Hemelaar vraagt waarom er maar 10% van het budget voor burgerinitiatieven is gereserveerd.

Het college legt uit dat dit niet als een harde grens moet worden gezien, maar als een stippellijn. Bij meer burgerinitiatieven kan dit bedrag overschreden worden. Andersom is dat moeilijker, zodat deze grens juist de ruimte voor burgerinitiatieven beschermt. Voorstellen vanuit professionals worden kritischer beoordeeld.

De PvdA vraagt of hiermee geconcludeerd kan worden dat de € 95.000 een minimumbedrag voor burgerinitiatief is.

Het college geeft aan dat dit een minimum is dat het voor burgerinitiatief in stand wil houden. Het college merkt wel op dat er wel al veel voorstellen vanuit professionele hoek komen.

De heer Hemelaar concludeert hieruit dat van het verschuiven van het bedrag ten gunste van particulier initiatief geen sprake zal zijn.

Het college licht toe dat ook wordt gewerkt volgens het principe wie het eerst komt het eerst maalt. In 2015 moet bekeken worden hoe dit uitpakt. Het is wel zo dat vanuit professionele kring meer ideeën los komen, dan dat er burgerinitiatieven komen. We moeten met elkaar het gesprek aangaan hoe we ervoor zorgen dat burgerinitiatieven van de grond komen.

Het CDA constateert dat het college een duidelijke  toezegging heeft gedaan dat de €95.000 niet hard is. De fractie heeft wel een vraag over de overheveling van de budgetten. Gaat het om slapende budgetten?

Het college antwoordt dat dit geen slapende budgetten zijn, maar dat deze actief worden ingezet. Het gaat om een geldstroom voor jeugd en onderwijs en een geldstroom voor sociale zaken. Deze worden gebundeld in het budget zorg en welzijn, omdat in dit programma meedoen centraal staat. Ter illustratie gaat het bij algemene oplossingen om bijvoorbeeld sociale wijkteams of inloopcentra. De thema's die hier aan de orde komen zijn niet beperkt tot één van deze velden, maar spelen in de breedte over het veld van het sociaal domein. Daarom is het van belang ook de budgetten te ontschotten en hier 1 verantwoordelijke en 1 integrale aansturing op te zetten.

De Stadspartij constateert dat er veel vragen zijn en stelt voor een afzonderlijke forumbespreking aan dit voorstel te wijden. De fractie is wel blij van het voorstel, want het past in de lijn die is ingezet. De uitwerking van de criteria vindt men echter mager. Volgens de Stadspartij kan beter in beeld worden gebracht welke maatwerkvoorzieningen we willen vervangen door algemene oplossingen, zodat daar ook beter op gestuurd kan worden.

Volgens GroenLinks gaat dit voorstel over iets anders en gaat de vraag van de Stadspartij meer over effectiviteit en meetbaarheid. GroenLinks merkt verder op dat dit voorstel voor een deel een uitwerking kan zijn van de motie 'right to challenge', maar dat die motie breder is en dus ook nog terug moet keren. De criteria zijn volgens GroenLinks wat vaag en subjectief en het is misschien beter om deze niet te gebruiken of aan te scherpen. Op deze wijze kunnen ze net zo goed gehanteerd worden om initiatieven af te wijzen.

De heer Hemelaar vindt dat de criteria voor het beoordelen van aanvragen niet gedetailleerder moeten worden. De geformuleerde criteria zijn prima. Hij gaat er niet van uit dat dit willekeurig wordt toegepast. Voor de uitwerking van 'right to challenge' zijn volgens hem echter andere criteria nodig. Daarbij gaat het erom dat een initiatief wordt genomen om een gemeentelijke dienstverlening over te nemen. Dit behoeft nadere uitwerking.

GroenLinks kan zich hierin vinden en pleit ervoor alleen het eerste criterium te gebruiken.

De VVD is van mening dat het voorstel een impuls geeft en vindt dat hiermee zo snel mogelijk moet worden begonnen.

Het college stelt voor het voorstel vanavond in de raad te behandelen. Het voorstel gaat nu alleen over het overhevelen van budgetten. Daarna kan een forumbehandeling georganiseerd worden, waarin aan de orde komt: wat beogen we met algemene oplossingen ten opzicht van maatwerk en wat betekent dit voor de inrichting van de organisatie, welke criteria zijn hiervoor nodig om dit te kunnen verantwoorden en hoe geven we invulling aan de motie right to challenge.

De Stadspartij vindt dat de beperkte strekking niet blijkt uit het voorstel, maar gaat na deze uitleg van het college akkoord met behandeling als hamerstuk in de raad en de toezegging dat een forum volgt over de genoemde onderwerpen.

De heer Hemelaar zegt blij te zijn met de toezegging en biedt aan om mee te denken over de opzet van een forumbehandeling.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

 

6d. Bekrachtiging geheimhouding stukken notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2015-1

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 1 juni 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 1 juni 2015

De Stadspartij vraagt over collegestuk nummer 2 (Programma Stedelijke Bereikbaarheid) of bewoners betrokken worden bij het voorstel en of daar al meer duidelijkheid over is.

Het college zegt dat op dit moment een projectleider wordt gezocht. Meer duidelijkheid kan daar op dit moment niet over worden gegeven. De raad wordt hierover nader geïnformeerd.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 18-05-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 1 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 01-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend