Pagina delen

Corona middelen jeugd 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. De begroting 2022, kostenplaats 6630402 budget zorg in natura jeugd, incidenteel op te hogen vanuit de reserve corona met een bedrag van €600.000 in verband met een toename van de kosten jeugdhulp door corona.
  2. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-4).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Uit landelijke onderzoeken, ervaringen van onze jeugdconsulenten en signalen van zorgaanbieders blijkt dat de coronacrisis zorgt voor een toename van complexiteit van casuïstiek en daarmee van de uitgaven op jeugdhulp. Ook in Zutphen hebben we gezien dat de kosten in 2021 zijn opgelopen.
Daarom doen we een beroep op de extra inzet van financiële middelen (€600.000), incidenteel in 2022, vanuit de reserve corona. In de tweede bestuursrapportage (Burap 2 2021) is dit voorstel meegenomen in de lijst met voorgenomen aanvragen coronamiddelen. We stellen voor dat dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor zorg in natura jeugd in 2022.

Beoogd effect

Aan de zorgvraag van jongeren met psychische problemen kunnen voldoen.

Argumenten

1.1 De zorgvraag van jongeren met psychische problemen is door de coronacrisis in omvang en ernst gestegen

Impact corona op jeugd – landelijk beeld
COVID-19 heeft behalve een medische en economische crisis ook een sociale crisis veroorzaakt, die minstens zo ingrijpend is. Volgens de derde publicatie van het Dashboard Sociale Impact van Corona (VNG, juli 2021) lijkt het voor veel groepen in de samenleving wat sociaal en mentaal herstel betreft de goede kant op te gaan. Zoals verwacht veren de meeste mensen terug zodra het maatschappelijk weer beter gaat. Dit is echter anders voor kwetsbare groepen, zoals jongeren en inwoners die ook voor corona al een laag welbevinden hadden. Zij zijn vaak minder veerkrachtig en ervaren een onevenredig grote impact van de crisis GGD NOG, mei 2021, Factsheet kwetsbare groepen in coronatijd). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft al eerder, in maart 2021, een factsheet uitgebracht, waarbij wordt aangetoond dat door de coronacrisis de zorgvraag van jongeren met psychische problemen in omvang en ernst is gestegen (zie bijlage IGJ, onvoldoende tijdige en juiste hulp voor jongeren met ernstige psychische problemen).

Wat de effecten van corona en de coronamaatregelen op deze groepen precies zijn zal de tijd moeten uitwijzen, evenals de verdere ontwikkeling van het virus zelf. Sommige sociale en maatschappelijke gevolgen worden pas op de langere termijn zichtbaar (SCP, maart 2021, Een jaar met corona). Als gevolg van de crisis wordt een stijging verwacht in het aantal mensen met een behoefte aan sociaal domein voorzieningen, zoals (ex)corona-patiënten (VNG, mei 2021, Sociaal sterker de crisis uit). Er zijn op dit moment nog weinig harde cijfers, maar lokale en landelijke signalen wijzen erop dat de zorgvraag toeneemt. Ook de GGZ meldt een toename in de ernst van meldingen.

Impact corona op jeugd – Zutphen
In het administratiesysteem wordt niet geregistreerd of een nieuwe aanvraag of een aanvraag om uitbreiding van een indicatie een gevolg is van corona. We kunnen dus geen harde cijfers hierover aanleveren.
De jeugdconsulenten geven aan dat de complexiteit van de casussen in het afgelopen jaar al is toegenomen. Ook Jeugdbescherming Gelderland en Veilig Thuis (kwartaalgesprekken) rapporteren dat ze een toename van de ernst van de casuïstiek zien. Uit de contractgesprekken met zorgaanbieders komt hetzelfde beeld. Wachttijden lopen op. Aanbieders geven aan dat zij aan het eind van het jaar een extra instroom verwachten (zwaardere zorg met name jeugdpsychiatrie) in verband met corona.

1.2 De kosten van jeugdhulp in Zutphen zijn toegenomen gedurende 2021

Voor de begroting 2022 zijn de cijfers in Burap 1 2021 gebruikt als onderbouwing. Daarbij hebben we wel rekening gehouden met een indexatie vanwege prijsstijgingen, maar niet met mogelijke effecten van corona omdat die toen nog niet zichtbaar waren in de uitgaven.

De prognose in de Burap 2 actualisatie laat echter een stijging van circa €600.000 zien ten opzichte van Burap 1 (zie tabel 1). De grootste stijging is te zien bij Verblijf, Jeugdbescherming/Reclassering en betaalovereenkomsten. De betaalovereenkomsten (voor niet gecontracteerde aanbieders, buiten de regio) zijn veelal opgesteld voor de productgroepen verblijf en behandeling (J-GGZ). Het betreft complexe zorg die in onze regio niet beschikbaar is, gedeeltelijk vanwege wachtlijsten.

Gezien de huidige toename van besmettingen en de wederom aangescherpte maatregelen, verwachten we dat de kosten in 2022 zeker niet zullen dalen.

In de Burap 1 actualisatie is al een winstwaarschuwing afgegeven voor de onverwacht hoge kosten door incidentele complexe casussen, door crisissen en/of uitgestelde zorg. Hiervoor is onderstaande tekst opgenomen: ‘Zorgaanbieders geven in de contractgesprekken aan dat de (complexiteit van) de zorgvraag toeneemt door corona. De verwachting is dat er in het najaar een stijging van de kosten plaats gaat vinden’.

Kanttekeningen

1.1 Bij de berekening van de budgetplafonds is ten dele al rekening gehouden met dit voorstel voor een begrotingswijziging.

In de berekening van de budgetplafonds is een bedrag van €400.000 meegenomen, onder voorbehoud van een besluit door de raad (collegebesluit 2021 BW 00459). Inmiddels is de prognose gestegen naar €600.000. Als dit budget niet wordt gehonoreerd leidt dit in 2022 tot een tekort op de kosten van jeugdhulp.

Risico’s

Zie kanttekening.

Rapportage/evaluatie

We rapporteren over de uitvoering van dit voorstel via de reguliere Planning en Control instrumenten.

Financiën

We stellen voor om de begroting 2022, kostenplaats 6630402 budget zorg in natura jeugd, incidenteel op te hogen vanuit de reserve corona met een bedrag van afgerond €600.000 (zie bijgaande begrotingswijziging 2022-4). De onderbouwing voor dit bedrag is te lezen in argument 1.2 en in onderstaande tabel.

In Burap 2 is een prognose afgegeven voor de reserve corona. Deze berekening gaat uit van een eindstand per 31 december 2021 van €2.320.000. Daarbij is uitgegaan van een bedrag voor jeugd van €400.000. Inmiddels is het bedrag verhoogd naar €600.000. De verwachte eindstand van de reserve corona per 31 december 2021 wordt daarmee €2.120.000.

Prognose Zorg in natura jeugd 2021 (14-10-2021)

Omschrijving

Prognose

Prognose

Mutatie

 

Burap 1

Burap 2 actualisatie

 

 

 

 

 

Begeleiding Groep

303.370

299.712

3.658

Begeleiding individueel

3.042.530

3.132.568

-90.038

Behandeling

7.171.782

6.686.570

485.212

Dyslexie

312.684

310.120

2.564

Jeugdbesch./reclassering

1.244.876

1.361.779

-116.903

Verblijf

4.313.897

4.712.820

-398.923

Overig

4.780

31.315

-26.535

Betalingsovereenkomsten

366.504

824.491

-457.987

Totaal Zorg in natura jeugd

16.760.423

17.359.375

-598.952

 

 

 

 

Bijlagen

  • Begrotingswijziging 2022-4.
  • IGJ, Factsheet, onvoldoende tijdige en juiste hulp voor jongeren met ernstige psychische problemen, maart 2021.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0127

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 november 2021 met nummer 132678b e s l u i t :

  • De begroting 2022, kostenplaats 6630402 budget zorg in natura jeugd, incidenteel op te hogen vanuit de reserve corona met een bedrag van €600.000 in verband met een toename van de kosten jeugdhulp door corona.
  • De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen (2022-4).

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

BesluitGeen amendementen ingediend

Behandeld in Raad 14 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Besluit

Aangenomen
Aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Geen amendementen ingediend