Pagina delen

Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Het ‘Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022’ vast te stellen.
  2. De goedkeuringstolerantie voor de jaarrekening 2022 vast te stellen op 1% van de omvangbasis voor fouten en op 3% van de omvangbasis voor onzekerheden.
  3. De rapporteringstolerantie voor de jaarrekening 2022 vast te stellen op € 50.000.

Inhoud

Inleiding

De accountant controleert in opdracht van de raad de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. Voor de accountantscontrole is het van belang dat de raad de accountant nadere aanwijzingen geeft. In aansluiting op de Controleverordening gemeente Zutphen 2016, stelt de raad met dit controleprotocol nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn op de controle van de jaarrekening 2022. Het vaststellen van het controleprotocol is een taak van de raad als opdrachtgever voor de accountantscontrole.

Met het controleprotocol stelt de raad de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstolerantie vast en het normenkader.

De accountant verstrekt bij de jaarrekening een controleverklaring waarin over de getrouwheid en over de rechtmatigheid wordt geoordeeld.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de controleverklaring van de accountant. Constateert de accountant fouten en/of onzekerheden die de goedkeuringstolerantie overschrijden, dan wordt er geen goedkeurende controleverklaring afgegeven.
De rapporteringstolerantie is het bedrag waarboven de accountant rapporteert over fouten en onzekerheden in het accountantsverslag bij de jaarrekening.
Het normenkader betreft een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en van de raad (verordeningen).

Het normenkader moet jaarlijks geactualiseerd worden. Zo beschikt de accountant bij elke jaarrekeningcontrole over een actueel overzicht van wet- en regelgeving. De goedkeurings- en rapporteringstolerantie zijn ongewijzigd ten opzichte van vorige jaren.

Beoogd effect

Kaders stellen voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2022 zodat de accountant zijn controle en rapportages daarop kan inrichten.

Argumenten

1. Er moet een controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole zijn.
Om te kunnen oordelen over de rechtmatigheid en getrouwheid moet de accountant beschikken over een vastgesteld controleprotocol. De goedkeurings- en rapporteringstolerantie zijn gelijk aan het vorige vastgestelde controleprotocol. Het normenkader is geactualiseerd en is als bijlage opgenomen in het controleprotocol.

2. De goedkeuringstolerantie sluit aan op de wettelijke voorgeschreven maximale goedkeuringstolerantie.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is vastgelegd dat de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie maximaal bedraagt:

  • 1% van de omvangbasis voor fouten
  • 3% van de omvangbasis voor onzekerheden

De raad mag deze percentages naar beneden bijstellen. Hogere percentages zijn wettelijk niet toegestaan. Het verlagen van de goedkeuringstolerantie heeft als consequentie, dat de kans op een niet goedkeurende accountantsverklaring groter is en dat de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden door de accountant en de verbijzonderde interne controle (VIC) zullen toenemen.

In het controleprotocol wordt uitgegaan van de in het Bado voorgeschreven maximale goedkeuringstoleranties. Bij de accountantscontrole van de afgelopen jaarrekeningen is er geen aanleiding geweest om af te wijken van het Bado.

De lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves vormen de omvangbasis voor het berekenen van de goedkeuringstolerantie. Voor onze gemeente betekent dit op begrotingsbasis een goedkeuringstolerantie van:

Basis

Primaire begroting 2022

Totale lasten programma’s (excl. reservemutaties)

€ 180.620.800

Stortingen in reserves

€     4.561.700

Totale lasten (incl. reservemutaties)

€ 185.182.500

Goedkeuringstolerantie fouten in € (1%)

€       1.851.825

Goedkeuringstolerantie onzekerheden in € (3%)

€       5.555.475

3. Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is reëel.
Volgens het Bado vloeit de rapporteringstolerantie voort uit de goedkeuringstolerantie. Wanneer de rapporteringstolerantie gelijk is aan de goedkeuringstolerantie komen er alleen bevindingen in het accountantsverslag als er geen goedkeurende verklaring is. De raad mag de rapporteringstolerantie lager vaststellen dan 1% van de omvangbasis, als zij op een relatief detailniveau geïnformeerd wil worden over fouten en onzekerheden. Bij een rapporteringstolerantie van € 50.000 rapporteert de accountant in het accountantsverslag over elke fout of onzekerheid groter dan € 50.000.

Kanttekeningen

1. Er kan aanleiding zijn voor extra werkzaamheden.
Als bij de controle door de accountant blijkt dat niet of onvoldoende is voldaan aan de eisen die het controleprotocol en het normenkader stellen, kan dit leiden tot extra werkzaamheden.
Er kunnen na vaststelling nog wijzigingen zijn in wet- en regelgeving die ook van toepassing zijn op financiële beheershandelingen in 2022. Als tijdens de controle door de accountant blijkt dat het normenkader niet meer actueel is, kan de accountant verzoeken het normenkader te actualiseren.

Financiën

Dit voorstel leidt niet tot extra kosten. Als de raad besluit om de goedkeuringstolerantie lager vast te stellen dan voorgesteld is, leidt dat tot een toename van de werkzaamheden door de accountant en de VIC. Dit gaat gepaard met extra kosten.

Communicatie

Het controleprotocol is gedeeld met de auditcommissie.

Uitvoering

Het controleprotocol geeft richting aan de controlewerkzaamheden van de accountant en de rapportering daarover.

Evaluatie

Na afronding van de interim-controle rapporteert de accountant aan de raad met de Boardletter. Na afronding van de jaarrekeningcontrole rapporteert de accountant aan de raad met het accountantsverslag en geeft hij een controleverklaring af bij de jaarrekening.

Bijlagen

Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0104

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 8 november 2022 met nummer 422233


gelet op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Controleverordening gemeente Zutphen 2016;

 


b e s l u i t :

  1. Het ‘Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2022’ vast te stellen.
  2. De goedkeuringstolerantie voor de jaarrekening 2022 vast te stellen op 1% van de omvangbasis voor fouten en op 3% van de omvangbasis voor onzekerheden.
  3. De rapporteringstolerantie voor de jaarrekening 2022 vast te stellen op € 50.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 december 2022 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 12-12-2022 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
F.H.T.M. Aerts

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 28 november 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-11-2022 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
M Elshof
Griffier
B.M. Duizer