Pagina delen

Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Het ‘Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021’ vast te stellen.
  2. De goedkeuringstolerantie voor de jaarrekening 2021 vast te stellen op 1% van de omvangbasis voor fouten en op 3% van de omvangbasis voor onzekerheden.
  3. De rapporteringstolerantie voor de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 50.000.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De accountant controleert in opdracht van de raad de rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. Voor de accountantscontrole is het van belang dat de raad de accountant nadere aanwijzingen geeft. In aansluiting op de Controleverordening gemeente Zutphen 2016, stelt de raad met dit controleprotocol nadere aanwijzingen vast die van toepassing zijn op de controle van de jaarrekening 2021. Het vaststellen van het controleprotocol is een taak van de raad als opdrachtgever voor de accountantscontrole.

Met het controleprotocol stelt de raad de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstolerantie vast en het normenkader.

Door de accountant wordt bij de jaarrekening een controleverklaring verstrekt waarin zowel over de getrouwheid als over de rechtmatigheid wordt geoordeeld.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de strekking van de controleverklaring. Constateert de accountant fouten en/of onzekerheden die de goedkeuringstolerantie overschrijden, dan wordt er geen goedkeurende controleverklaring afgegeven.
De rapporteringstolerantie is het bedrag waarboven de accountant rapporteert over fouten en onzekerheden in het accountantsverslag bij de jaarrekening.
Het normenkader betreft een inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante wet- en regelgeving van hogere overheden en van de gemeenteraad zelf (verordeningen).

Het vorige controleprotocol was van toepassing op twee boekjaren, namelijk 2019 en 2020. Vanwege de aankomende wetswijziging rechtmatigheidsverantwoording is dit controleprotocol alleen van toepassing op het boekjaar 2021. Voor 2022 wordt een nieuw controleprotocol opgesteld.

Beoogd effect

Kaders stellen voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021 zodat de accountant zijn controle en rapportages daarop kan inrichten.

Argumenten

1. Er moet een controleprotocol en normenkader voor de accountantscontrole zijn.
Om te kunnen oordelen over de rechtmatigheid en getrouwheid moet de accountant beschikken over een vastgesteld controleprotocol. De goedkeurings- en rapporteringstolerantie zijn gelijk aan het vorige vastgestelde controleprotocol. Het normenkader is geactualiseerd en is als bijlage opgenomen in het controleprotocol.

2. De goedkeuringstolerantie sluit aan op de wettelijke voorgeschreven maximale goedkeuringstolerantie.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) is vastgelegd dat de door de accountant te hanteren goedkeuringstolerantie maximaal bedraagt:

  • 1% van de omvangbasis voor fouten
  • 3% van de omvangbasis voor onzekerheden

De lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves vormen de omvangbasis voor het berekenen van de goedkeuringstolerantie. De raad mag deze percentages naar beneden bijstellen. Hogere percentages zijn wettelijk niet toegestaan. Het verlagen van de goedkeuringstolerantie heeft als consequentie, dat de accountant sneller een niet goedkeurende verklaring zal afgeven en dat de hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden door de accountant en de verbijzonderde interne controle (VIC) zullen toenemen.

In het controleprotocol wordt uitgegaan van de in het Bado voorgeschreven maximale goedkeuringstoleranties. De controle van de laatst vastgestelde jaarrekening en de accountantscontrole geven geen aanleiding om af te wijken van het Bado.

In onderstaande tabel is de relatie tussen de goedkeuringstolerantie en het oordeel van de accountant over de jaarrekening weergegeven.

 

Strekking controleverklaring

Goedkeuringstolerantie

Goedkeurend

Beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten (% omvangbasis)

≤ 1%

> 1% < 3%

-

≥ 3%

Onzekerheden (% omvangbasis)

≤ 3%

> 3% < 10%

≥ 10%

-

Voor onze gemeente betekent dit op begrotingsbasis een goedkeuringstolerantie van:

Basis

Primaire begroting 2021

Totale lasten programma’s (excl. reservemutaties)

€ 169.448.000

Stortingen in reserves

€     2.463.000

Totale lasten (incl. reservemutaties)

€ 171.911.000

Goedkeuringstolerantie fouten in € (1%)

€     1.719.110

Goedkeuringstolerantie onzekerheden in € (3%)

€     5.157.330

3. Een rapporteringstolerantie van € 50.000 is reëel.
Volgens het Bado vloeit de rapporteringstolerantie voort uit de goedkeuringstolerantie. Wanneer de rapporteringtolerantie gelijk is aan de goedkeuringstolerantie komen er alleen bevindingen in het accountantsverslag als er geen goedkeurende verklaring is. De raad mag de rapporteringtolerantie lager vaststellen dan 1% van de omvangbasis, als hij op een relatief detailniveau geïnformeerd wil worden over fouten en onzekerheden. Bij een rapporteringstolerantie van € 50.000 rapporteert de accountant in het accountantsverslag over elke fout of onzekerheid groter dan € 50.000.

Kanttekeningen

1. Er kan aanleiding zijn voor extra werkzaamheden.
Als bij de controle door de accountant blijkt dat niet of onvoldoende is voldaan aan de eisen die het controleprotocol en het normenkader stellen, kan dit leiden tot extra werkzaamheden.
Er kunnen na vaststelling nog wijzigingen zijn in wet- en regelgeving die ook van toepassing zijn op financiële beheershandelingen in 2021. Als tijdens de controle door de accountant blijkt dat het normenkader niet meer actueel is, kan de accountant verzoeken het normenkader te actualiseren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Het controleprotocol is afgestemd met de auditcommissie.

Het controleprotocol geeft richting aan de controlewerkzaamheden van de accountant en de rapportering daarover.

Rapportage/evaluatie

Na afronding van de interim-controle rapporteert de accountant aan de raad met de Boardletter. Na afronding van de jaarrekeningcontrole rapporteert de accountant aan de raad met het accountantsverslag en geeft hij een controleverklaring af bij de jaarrekening.

Financiën

Dit voorstel leidt niet tot extra kosten. Als de raad besluit om de goedkeuringstolerantie lager vast te stellen dan voorgesteld is, leidt dat tot een toename van de werkzaamheden door de accountant en de verbijzonderde interne controle (VIC). Dit gaat gepaard met extra kosten.

Bijlagen

Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0120

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 9 november 2021 met nummer 198052


gelet op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en de Controleverordening gemeente Zutphen 2016


b e s l u i t :

  1. Het ‘Controleprotocol en normenkader accountantscontrole jaarrekening 2021’ vast te stellen.
  2. De goedkeuringstolerantie voor de jaarrekening 2021 vast te stellen op 1% van de omvangbasis voor fouten en op 3% van de omvangbasis voor onzekerheden.
  3. De rapporteringstolerantie voor de jaarrekening 2021 vast te stellen op € 50.000.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 29 november 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-11-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer

Behandeld in Raad 13 december 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-12-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie