Pagina delen

Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. In te stemmen met het sturingsmodel voor de uitvoering van huishoudelijke zorg, zoals beschreven in de nota ‘Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026’ waardoor de uitvoering vanaf september 2021 wordt belegd bij maximaal drie huishoudelijke zorg partners.
 2. Kennis te nemen van de selectie volgens de vereenvoudigde procedure van sociale- en andere specifieke diensten (SAS-diensten), waarbij gebruik wordt gemaakt van de selectiecriteria en het partnerprofiel zoals beschreven in de nota Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026.
 3. Kennis te nemen van de brief van het college aan de Brede Adviesraad Sociaal Domein.
 4. Kennis te nemen van de resultaten van het hulpervaringsonderzoek en van het cliëntervaringsonderzoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 22 december 2020 hebben wij de notitie ‘Grip op sturing huishoudelijke zorg vanaf september 2021’ vastgesteld waarmee de mogelijke scenario’s zijn verkend voor een opdrachtrelatie met de uitvoerder(s) van huishoudelijke zorg. U heeft deze notitie besproken in het Forum van 12 januari 2021. De aanwezige raadsleden hebben in grote lijnen hun steun uitgesproken voor onze voorkeur om de huishoudelijke zorg vanaf september 2021 op te dragen aan maximaal drie uitvoeringspartners, waarmee een duurzame samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan. Dit voorstel is een uitwerking van de voorkeur zoals vastgelegd in ons besluit van 22 december 2020. Met deze uitwerking wordt tevens antwoord gegeven op de aandachtspunten, zoals verwoord in het advies van de Brede Adviesraad Sociaal Domein (BASD). De reactie van het college op het advies van de BASD is bijgevoegd.

Beoogd effect

Samengevat zal de contractering met maximaal drie uitvoeringspartners voor huishoudelijke zorg vanaf september 2021 moeten leiden tot:   

 1. Vergroten van zekerheden voor hulpen en zeggenschap over de inrichting van hun werk;
 2. Budgetbesteding gericht op maximale maatschappelijke waarde uit publieke middelen (winststreven vervangen door sociale drijfveren);
 3. Versnelling in de ontwikkeling van eenduidige werkwijzen, uitvoeringsnormen en doelmatige ondersteuning van hulpen met als oogmerk om te komen tot een zo doelmatig mogelijk samenspel in het netwerk rondom de cliënt;
 4. Behoud van cliënttevredenheid over de gekozen hulp en de geleverde zorg;
 5. Het voorkomen of snel aanpakken van knelpunten die kunnen ontstaan in de zorgvraag naar huishoudelijke ondersteuning.

Argumenten

1.1. Met een beperkt aantal aanbieders is het mogelijk om de gewenste sturing via partnerschap te realiseren.
Het gemeentebestuur wil ‘van zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Vanuit een duidelijke toedeling van rollen en verantwoordelijkheden wil het gemeentebestuur in de komende jaren het samenspel tussen alle betrokken professionals effectiever en doelmatiger maken. Het daadwerkelijk ontwikkelen van dit samenspel is door het grote aantal aanbieders met gevarieerde werkwijzen en belangen onvoldoende van de grond gekomen. Gezien de toenemende druk op de uitvoering (groei vraag, krapte budget, capaciteit arbeidsmarkt) biedt sturing vanuit een partnerschap meer kansen op een succesvol samenspel.

2.1. De procedure voor SAS-diensten biedt ruimte om via eigen regels uitvoeringspartners te selecteren met sociale drijfveren en lokale betrokkenheid.
Contractering door middel van toepassing van de procedure voor SAS-diensten biedt wettelijk meer ruimte om via een niet-openbare procedure en zelfgekozen regels uitvoeringspartners te selecteren met sociale drijfveren en lokale betrokkenheid. De opdrachtwaarde van de huishoudelijke zorg ligt hoger dan de wettelijke drempel voor SAS-diensten op grond waarvan een openbare aankondiging van de opdracht wettelijk is vereist met vermelding van de criteria en procedure die moet leiden tot gunning aan geselecteerde partijen. De criteria en procedure mogen zelf gekozen zijn.

3.1. Reactie op advies BASD.
In de bijgevoegde ontwerpbrief wordt door ons een reactie gegeven op de punten uit het advies van 17 januari 2021 van de Brede Adviesraad Sociaal Domein op ons besluit van 22 december 2020 over de voorgenomen wijziging van het sturingsmodel op de uitvoering van huishoudelijke zorg (notitie ‘Grip op uitvoering huishoudelijke zorg vanaf september 2021’).Door middel van bijgevoegde antwoordbrief geven wij aan de BASD aan op welke wijze opvolging wordt gegeven aan dit advies.

Kanttekeningen

1.1. Een beperking van het aantal aanbieders kan leiden tot minder keuzemogelijkheden voor de cliënt om een hulp te kiezen waarmee het klikt.
In het programma van eisen wordt daarom opgenomen dat een cliënt de mogelijkheid krijgt om een vaste, passende hulp te kiezen.

2.1. Het selecteren van een sociale dienstverlener biedt nog geen garantie voor de gewenste gedrevenheid.
Naast zichtbaarheid van te leveren prestaties zijn ook afspraken nodig over de wijze van samenwerken, beoordeling van prestaties en waardering (van hulpen en cliënten). De gemeente streeft vanuit een partnerrol naar gezamenlijk te ontwikkelen afspraken om te komen tot het beperken van de organisatiekosten, zowel voor het proces van indicatiestelling, als organisatie van uitvoeringsprocessen. Tussen gemeente en uitvoeringspartners is voldoende onderling vertrouwen nodig dat gemaakte afspraken ook worden nagekomen. Afsluiten van een contract is niet voldoende.

2.2. Hebben huidige werknemerscoöperaties gelijke kans om geselecteerd te worden?
In het projectplan wordt aandacht besteed aan de kansen voor huidige werknemerscoöperaties om de krachten te bundelen en zich als aantrekkelijk werkgever te presenteren naar hulpen werkzaam bij aanbieders met wie het contract niet wordt verlengd. Waar mogelijk worden hulpen ondersteund in dit overnameproces. Maar een keuze voor aansluiting bij een werknemerscoöperatie moeten hulpen zelf maken. De gemeente moet de keuze van de hulp (na overleg met cliënt) respecteren.

Risico’s

Risico

Beheersmaatregel

Het risico op onvoldoende inspanningen vanuit uitvoeringspartners

Verplichting om mee te werken aan het tot stand brengen van een ontwikkelagenda en vanuit collectief aanspreken op leveren van bijdrage aan realisatie van ontwikkelopgaven. Inzet (en wellicht extra capaciteit) van gemeentelijk contractmanagement.

 

 

Bezwaar tegen selectiecriteria en selectieproces

Volledige publicatie vooraf, deskundige procesbegeleiding en verifieerbare uitkomsten.

Een van de geselecteerde partijen haakt voortijdig af

Partnerschapsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid om met twee partijen verder te gaan en later een nieuwe partij toe te laten.

Beoogd uitvoeringspartner doet geen serieus aanbod voor een arbeidscontract aan hulpen

Begeleiding van het overnameproces door een onafhankelijk bemiddelaar en acceptatieplicht van cliënt bij overgang.

Voortijdige uitval van dienstverlening bij niet-geselecteerde aanbieders

Strikt toezien op nakoming lopende verplichting tot dienstverlening, Zo nodig opvang van cliënt en hulp via arbeidspool van beoogd partners.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vanuit communicatie worden in overleg met de wethouder op mijlpaalmomenten, zoals aangegeven in het projectplan, persberichten opgesteld:

 • Persbericht na collegebesluit (gelijktijdig met verzending van de raadsstukken)
 • Publicatie van aanbestedingsdocumenten
 • Persbericht van resultaat uitvoering afspraken m.b.t. overname cliënten en hulpen

Naast deze persmomenten worden vanuit de projectorganisatie gerichte overlegmomenten ingepland met alle belangrijke actoren (cliënten, hulpen, huidig aanbieders, wijkprofessionals, toegangsconsulenten) gedurende het proces van implementatie.

Rapportage/evaluatie

Het projectplan voorziet in terugkoppelmomenten over de voortgang en bereikt resultaat.
De planning op hoofdlijnen is als volgt:

<<Planning projectplan.pdf>>

Financiën

De contractering van maximaal drie uitvoeringspartners heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting.

Bijlagen

Bijlage 1: Nota contractering huishoudelijke zorg 2021–2026
Bijlage 2: Reactie college op advies BASD
Bijlage 3: Resultaten Hulpervaringsonderzoek
Bijlage 4: Resultaten Cliëntervaringsonderzoek huishoudelijke zorg

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0026

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 maart 2021 met nummer 173807


gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

 1. In te stemmen met het sturingsmodel voor de uitvoering van huishoudelijke zorg, zoals beschreven in de nota ‘Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026’ waardoor de uitvoering vanaf september 2021 wordt belegd bij maximaal drie huishoudelijke zorg partners.
 2. Kennis te nemen van de selectie volgens de vereenvoudigde procedure van sociale- en andere specifieke diensten (SAS-diensten), waarbij gebruik wordt gemaakt van de selectiecriteria en het partnerprofiel zoals beschreven in de nota Contractering huishoudelijke zorg 2021-2026.
 3. Kennis te nemen van de brief van het college aan de Brede Adviesraad Sociaal Domein.
 4. Kennis te nemen van de resultaten van het hulpervaringsonderzoek en van het cliëntervaringsonderzoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 23 maart 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Het Forum kan als volgt worden ingevuld:

20.00 uur
Opening door Forumvoorzitter Irene Kleinrensink

20.05- circa 20.10 uur
Spreekrecht - bijdrage inspreker en vragen Forum

20.10-20.45 uur
Gelegenheid voor meningen, vragen, opmerkingen en aandachtspunten vanuit het Forum

20.45-20.58 uur
Beantwoording en reactie door wethouder Mathijs ten Broeke

20.58-21.00 uur
Afronding door de voorzitter. Is het voorstel rijp voor behandeling en besluitvorming in de raad?

Raadsadviseur:

Datum 23-03-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
videoconference
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M Linssen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDA. van Dijk
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

Mevrouw Bolt is een inspreker bij dit forum.

Zij dankt voor de gelegenheid van het geven van een toelichting. Zij is trots op de werknemerscooperatie. Dat geeft veel voldoening en uitdagingen. De overheadkosten zijn heel laag. De client staat centraal bij de organisatie die zich op Zutphen en Warnsveld richt. Het marktaandeel is gegroeid tot 13 procent. De score bij klant ervaringsonderzoek is hoog.

De SP heeft een verhelderende vraag: zij is blij met het succes. Het verder terugdringen van de marktwerking kan ertoe leiden dat het aandeel van de cooperatie groeit, kan zij dit aan. Bolt: dat kan, het kan tot splitsing in kleinere onderdelen leiden. We zijn er klaar voor.

De PvdA: Wat is uw ervaring met nieuwe medewerkers? Ziet u daar potentieel? Wat is uw ervaring met klanten van andere organisaties, willen deze overstappen?
Mevrouw Bolt: client volgt de hulp, dus dat moet geen probleem zijn. We staan altijd open voor nieuwe medewerkers. We gaan bij groei voor kwaliteit.

Burgerbelang: Waarom is er toch gekozen voor 3 aanbieders? Bolt zegt dat het misschien gedaan is i.v.m. kostenbesparing.

De voorzitter dankt de inspreker voor de bijdrage.

ChristenUnie wil een interruptie. Zij wil graag dat de vraag over de keuze aan het College wordt gesteld.

De VVD wil reageren op het voorstel. Tijdens de coalitieonderhandelingen zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de marktwerking. Destijds was nog niet duidelijk op welke wijze. VVD is blij met de verkleining van het aantal aanbieders. Wij zijn voorstander van een groter aandeel van de cooperatie.

GroenLinks is positief over het voorstel. Graag wil zij aandacht voor de uitvoering in de praktijk. Graag wil zij risico weten als de cooperatie niet doorkomt, en de effecten voor de clienten in de praktijk. We hopen dat het voor hen ook een vast gezicht betekent. Er moet aandacht zijn voor het behoud van rechten van hen die over moeten naar de nieuwe organisatie. Daarnaast ook aandacht voor de doorverwijziging.

D66 heeft een aantal punten:
1. klachtenafhandeling: er is bij 3 partijen belangrijk, zij pleit voor externe afhandeling.
2. kwaliteit: we hebben nu een hoge cliententevredenheid. Het is een risico om dit op zijn kop te gaan zetten. Het moeten minimaal 3 partijen zijn i.v.m. het waarborgen.
3. cooperatie: in vorig overleg kwam naar voren dat hier weinig interesse in was en dat er geen energie in moest worden gestoken.

De PvdA heeft nog 2 vragen aan de inspreekster. Zij geeft aan dat de situatie prima is, met hoge cliententevredenheid. Hoe kijkt zij tegen verdienste van 11.50 aan terwijl 27 euro wordt betaald. Hoe de spreekster tegen aan de clientencooperatie.

Van Dijk: Wij bepleiten dat de hulpen zelf een keuze kunnen maken over het al dan niet aansluiten bij een cooperatie. Wat betreft de tarieven heb ik niet direct een antwoord.

ChristenUnie: de client mag zelf de hulp kiezen, tegelijkertijd wordt personeel zoveel mogelijk verdeeld over de aanbieders: hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Graag ook meer duidelijkheid over de organisatie. Tenslotte wil zij ook weten hoe het verschil tussen bruto en netto is te verklaren? Is hier iets te regelen?

Burgerbelang: we maken ons zorgen over de beperking tot 3 organisaties. We willen keuzevrijheid behouden. Van het College wil mijn graag weten welke afspraken zijn gemaakt over de cooperatie.

PvdA vraagt aan Burgerbelang: waarom is dat voor u zo belangrijk? Burgerbelang vindt de eigen keuze voor organisatie en persoon belangrijk.

GroenLinks wil weten van Burgerbelang of het de keuze voor organisatie en persoon betreft. Burgerbelang: belangrijk dat het alle onderwerpen betreft.We moeten maatwerk behouden.

SP wil van Burgerbelang weten of het gaat om de keuze tussen de personen in plaats van de organisaties. Dat blijft namelijk bestaan. Burgerbelang wijst op de situatie in Hardenberg, waar bepaalde organisaties worden uitgesloten voor nieuwe organisaties. SP stelt dat daar de situatie anders is, omdat de hulp de clienten kan meenemen naar de nieuwe organisatie.

Burgerbelang is bang dat op basis van theoretische beschrijvingen worden gegund aan organisaties. Lokale besteding en certificering zou moeten worden meegenomen. Kan er een wijziging worden aangebracht als het niet gaat werken of als gecontracteerde toch bij organisatie wil blijven werken? Is college bewust van de onrust die dit teweeg gaat brengen?

De VVD heeft een interruptie. Zij hebben respect voor de vragen, maar vindt de referentie bijzonder beperkt. De vragen kunnen daarom mogelijk simpel beantwoord worden.

Burgerbelang vindt dit spijtig. Het betreft zorgen van de doelgroep.

Het CDA is het eens met het voorstel. Het is een goede transitie. De snelheid van het proces, de inschrijving voor de zomer is dat realistisch? Zij wil dit graag weten van het College. Hoe wordt er in de praktijk bijgestuurd, om ervoor te zorgen dat de hulpen de opdracht kunnen waarmaken.

De Stadspartij vraagt zich af wat er gebeurt wanneer we niet tot overeenstemming komen met een geselecteerde partij.

De SP is erg enthousiast over het voorstel omdat de marktwerking uit het stelsel wordt gehaald. Dit heeft in het verleden tot chaos in het stelsel geleid. Deze wordt nu uit het systeem gehaald. De klachtafhandeling waar D66 is niet meer nodig, door het verdwijnen van belangentegenstellingen. Wat de SP wil weten van het College is hoe de ontmoetingsplek voor werknemers weer terugkeert.

BewustZW was al jaren voorstander van een cooperatieve vorm. Daar is zij bijzonder blij mee. De kostprijzen worden op productniveau afgerekend, maar hoeveel punten geef je voor het financiele deel, maar hoe scoor je kerncompetenties? Dat moet je van te voren meegeven aan de ondernemers. Je loopt nu kans op arbitrages, en vertraging aan gunning.

VVD stelt dat de antwoorden worden gegeven in het document.

De PvdA is erg enthousiast over het voorstel. Hoe wordt het behouden van hulp gecommuniceerd naar inwoners. Dit om onrust te voorkomen. Andere vraag: stel dat we niet tevreden zijn, welke mogelijkheden zijn er dan om er onderuit te komen.

Het College dankt de raadsleden voor de reacties. Wat betreft de werknemerscooperatie. Het is plan dat ondertussen niet veranderd is. Dat gaat niet het geheel bedienen, en dat doen zij goed. Deze vorm voldoet ook aan de criteria. De ogen zijn op Zutphen gericht wat betreft deze werkwijze. Vanuit andere gemeentes wordt het met interesse gevolgd. Dat het voor inwoners beter wordt, is niet terug te lezen. Op dit moment wordt het goed gewaardeerd. Deze kan alleen maar hoog blijven, als werknemers hun werk goed kunnen blijven doen. Dit moet komende jaren zo blijven. De klachtenprocedure is eenvoudig: iedereen moet dat bij de organisatie zelf kwijt kunnen, maar daarna moet dit ook via de gemeente mogelijk blijven. De keuzevrijheid is ook in vorige vergaderingen naar voren gekomen. Het betreft vooral de vaste hulp. Dat hebben we goed geregeld hiermee. We hebben gekozen voor een vereenvoudigde procedure voor het bevragen van de organisaties. Dat is niet een afvinklijstje. Er zal altijd een rangschikking zijn. Het voorbeeld van de gemeente Hardenberg verschilt nogal met de wijze waarop wij een relatie aangaan. Dit is een verschil met een raamovereenkomst. De communicatie met de inwoners en hulpen gebeurt intensief de komende periode. De hulp heeft daar ook een rol in. Iedereen kan zijn werk blijven doen. Onderaannemer is een aantal keren gevallen, dat zal hier niet moeten gebeuren. Dat moet gebeuren door degenen waar wij een relatie mee aangaan.

ChristenUnie: Valt dit contractueel af te hechten?

College: Daar hebben wij aan gedacht in de overeenkomst en de gesprekken.

Stadspartij: Wanneer niet voldoende personeel is bij 1 aanbieder, dan aangevuld door de anderen. College: correct.

Burgerbelang: Hoe gemonitord? College: dat doen we heel intensief.

College: De organisaties moeten lokaal verankerd zijn, en lokaal een plek hebben voor het personeel om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen. De uurtarieven hebben we eerder besproken en is een van de belangrijke beoordelingscriteria. We kijken naar de inschaling. Het gesprek zal anders lopen bij nieuwe partij, waarbij we nu meer grip hebben over de verdeling van het uurtarief.

De ChristenUnie kan een ondergrens voorstellen, is het College daartoe bereid? Het college stelt dat het is mogelijk is, het moet onderdeel zijn van het gesprek.

Wat nog blijft is de wijze van indicatiestelling, dat verandert niet. Onze betalingssystematiek verandert niet.

De ChristenUnie wil weten hoe medewerkers verdeelt worden, en hoe het College omgaat met de arbeidspool. Dat laatste kan het College niet beantwoorden, daar is niet over gesproken. De inwoners kunnen kiezen voor de behandelaar, dan kan hij/zij kiezen voor de organisatie. Daarin kunnen we nu niet in sturen. De werknemerscooperatie moet ook zelf aangeven in hoeverre ze kunnen groeien.

Burgerbelang: wanneer het niet werkt, kan het dan gewijzigd worden? Het College geeft aan dat wanneer een aanbieder niet voldoet aan de afspraken, dat dit opgevangen moet worden door de andere aanbieders of een nieuwe moet komen. We kiezen dan niet voor een ander stelsel. Dit is in theorie.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 29 maart 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-03-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Er wordt een stemverklaring afgelegd door BurgerBelang.
Geen amendementen ingediend