Pagina delen

Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2019 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.
 2. Kennis te nemen van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023.
 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de regio Stedendriehoek.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de Cleantech Regio werken we samen met gemeenten, ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen aan de ontwikkeling van een goed vestigingsklimaat voor onze inwoners en ondernemers.

De Cleantech Regio is een samenwerkingsvorm én een gebied (de Stedendriehoek). Twee organisaties staan aan de basis van de Cleantech Regio:

 1. Regio Stedendriehoek, een gemeenschappelijke regeling met 7 gemeenten (Apeldoorn, Deventer, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen). In 2018 zal naar alle waarschijnlijkheid de gemeente Heerde toetreden tot de regio Stedendriehoek. Hierover beslissen alle 7 gemeenten in mei 2018. U ontvangt hierover van ons een raadsvoorstel.
 2. Strategische Board, een stichting waarin ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Dit raadsvoorstel gaat over de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek. (Basisinformatie over de Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek is als bijlage bijgevoegd).

Het dagelijks bestuur van de regio Stedendriehoek heeft op 28 maart 2018 ingestemd met de conceptbegroting 2019 en de jaarstukken 2017. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft het dagelijks bestuur de conceptbegroting 2019 toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor besluitvorming door de 7 afzonderlijke gemeenteraden. Na besluitvorming van alle 7 gemeenten volgt de definitieve vaststelling door de regioraad.

Met dit raadsvoorstel vragen wij u ook om alvast kennis te nemen van de nieuwe Agenda Cleantech Regio 2019-2023. Verderop in dit voorstel komen we hierop terug. De Agenda Cleantech Regio is als bijlage bijgevoegd.

Relatie met focustraject

Regionale samenwerking is een randvoorwaarde voor de uitvoering van een belangrijk deel van onze lokale (focus)agenda. Er is een gedeelde ambitie op inhoud en veel opgaven vragen een bovenlokale aanpak. In de regio werken we daarom samen aan projecten, delen we kennis en ervaring, organiseren we samen financiering van andere overheden en maken we afspraken over bijvoorbeeld programmering van woningen en bedrijventerreinen.

Beoogd effect

Samenwerken in de regio aan gemeenschappelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid, leefomgeving, innovatie en sociaal kapitaal.

Voldoen aan de verplichtingen die deelname aan deze gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van deze concept-begroting stemt u in met de inhoudelijke koers voor 2019.

Het dagelijks bestuur en de strategische board hebben onlangs de lopende agenda´s zoals de Agenda Stedendriehoek (2013) en de Cleantech Agenda (2013) bijgesteld en aangepast aan nieuwe omstandigheden (zoals het nieuwe Regeerakkoord met mogelijkheden om regionale ambities te realiseren). Dit heeft geresulteerd in één regionale Agenda Cleantech Regio 2019-2023.

In 2018 wordt deze agenda verder uitgewerkt in een uitvoerings- en investeringsprogramma. Partners uit de regio zullen worden gevraagd om de agenda te ondersteunen en te kijken waar kan worden aangesloten bij (delen van) de agenda. Deze vraag zal ook aan onze gemeente worden gesteld. Dit betekent dat u als gemeenteraad in de loop van 2018 in de gelegenheid wordt gesteld aan te geven of u zich in de Agenda Cleantech Regio kunt vinden en welke bijdrage de gemeente Zutphen aan de realisatie wil leveren.

1.2 In de begroting 2019 van de regio zijn activiteiten opgenomen die betekenis hebben voor Zutphen.

Het thema Leefomgeving omvat onder andere de volgende activiteiten:

 • Gezamenlijke regionale ambities op het gebied van energie en klimaat lokaal verankeren in omgevingsvisies, -plannen en –vergunningen.
 • Samenwerken aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet.
 • Uitvoeren van de Woonagenda (die in 2018 wordt geactualiseerd). Thema´s zijn verduurzamen en klimaatbestendig maken van de woningvoorraad, wonen met zorg en de vitale relatie stad en platteland.
 • Samenwerken op basis van het Regionaal Programma Werklocaties.

Voor wat betreft het thema Bereikbaarheid wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het programma Slimme en Schone mobiliteit. Activiteiten die daaronder vallen zijn onder andere:

 • Verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, zoals het verbeteren van de doorstroom N348 (A1-Gorssel-Zutphen).
 • Voorbereiding fietsroute Deventer-Zutphen.
 • Implementatie van intelligente transportsystemen (binnensteden, doorstroming, logistiek).

Het thema Innovatie valt onder verantwoordelijkheid van de Strategische Board. De inzet vanuit de 7 gemeenten richt zich op:

 • Uitvoeren van het gezamenlijke realisatieprogramma energiestrategie.
 • Uitvoeren van het Rode Loper beleid, lobby en acquisitie.

Ook de activiteiten die vallen onder het thema Sociaal Kapitaal gaan via de Strategische Board. Hierbij richten de gemeenten zich op de uitvoering van de Human Capital Agenda (die in 2018 wordt opgesteld).

1.3 Met het vaststellen van deze concept-begroting stemt u ook in met het bijbehorende financiële kader voor 2019.

Het financiële kader van de regio bestaat uit gemeentelijke bijdragen en subsidieopbrengsten. De gemeentelijke bijdragen dekken de kosten voor het bureau Stedendriehoek, public relations en uitvoering van activiteiten op het gebied van leefomgeving, bereikbaarheid, human capital en innovatie. De bijdrage is gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2019 is de bijdrage per inwoner begroot op € 2,70 (dit is inclusief indexering). Voor Zutphen betekent dat voor 2019 een bijdrage van € 128.364,- wordt gevraagd.

1.4 Instemmen met de begroting door onze raad is een formeel vereiste.

Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling ontvangen deelnemende gemeenten de concept-begroting. Gemeenteraden kunnen hun zienswijze vervolgens kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de Regio Stedendriehoek.

2.1 In de nieuwe Agenda Cleantech 2019-2023 staan de regionale ambities en doelen die we de komende 4 jaar willen behalen als eerstvolgende stap in de richting van een energieneutrale en circulaire regio in 2030.

De agenda is tot stand gekomen met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en vanuit de overheden. Ook Zutphen heeft haar inbreng geleverd.

De agenda Cleantech Regio bestaat uit 2 topthema’s en 5 thema’s. De topthema’s zijn energietransitie en circulaire economie. We willen versnellen op het halen van doelstellingen binnen deze 2 topthema’s. Dit kan niet zonder ondersteuning van 5 onderliggende thema’s: innovatiekracht, toekomstbestendige arbeidsmarkt, schone mobiliteit, leefomgeving en vestigingsklimaat. In de bijlage vindt u de tekst van de Agenda Cleantech Regio. De regio heeft ook een samenvatting gemaakt. Hiervoor verwijzen wij u naar pag. 39 van de agenda. Hier staan in 1 overzicht de thema’s en hun top 3 doelen & resultaten.

2.2 De nieuwe agenda is van belang voor onze gemeente.

Lokale Zutphense opgaven zijn opgenomen in de Agenda Cleantech Regio (2018-2023). Resultaten hiervan dragen namelijk bij aan de regionale ambities en doelen. Een aantal voorbeelden van Zutphense opgaven:

 • de ontwikkeling van de Mars tot het eerste circulaire bedrijventerrein in Nederland,
 • een warmtenet in Zutphen,
 • (een deel van de) bestaande woningen van het aardgas af
 • verbeteren en verduurzamen bedrijventerreinen
 • opname van regionale ambities in onze gemeentelijke omgevingsvisie
 • in 2023 heeft iedere werkgever de medewerkers die nodig zijn
 • vitaliteit binnenstad op peil houden

De ambitie van het nieuwe collegeakkoord zal bepalend zijn voor de mate waarin wij kunnen bijdragen aan deze regionale agenda. De meerwaarde van de regio kan bestaan uit het verder brengen van initiatieven met kennis, menskracht, lobby, financiering, makelen en schakelen en onderzoek.

1.1  De jaarstukken 2017 beschrijven de resultaten van de verschillende programma’s waar de regio aan gewerkt heeft.

In 2017 stond de uitvoering van de Agenda Stedendriehoek centraal. Hieronder volgen een aantal resultaten die van betekenis zijn voor onze gemeente:

 • Er is gewerkt aan de voorbereiding van de omgevingswet.
 • De herijking van de regionale woonagenda is gestart, met aandacht voor duurzaam en flexibel bouwen
 • In 2017 is een regionaal programma Werklocaties (het voormalig programma Bedrijventerreinen) vastgesteld.
 • Er is een programma opgesteld voor slimme en schone mobiliteit.
 • Er is gewerkt aan maatregelen die bijdragen aan ´vlot en veilig fietsen´. Er zijn diverse campagnes uitgevoerd om fietsgebruik te stimuleren, bijvoorbeeld via het aanbieden van e-bikes tijdens werkzaamheden aan de IJsselbrug en de fietsapp Slim&snel. De verkenning van de snelle fietsroute Deventer-Zutphen is in 2017 opgeleverd. De verdere voorbereiding (voorlopig ontwerp en definitief ontwerp) is in gang gezet.
 • Het wegontwerp, de op- en afritten, de verzorgingsplaatsen en hinder tijdens werkzaamheden van de verbreding van de A1 zijn regionaal afgestemd.
 • Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Epe zijn aangesloten op het overkoepelende verkeersmanagementsysteem. Deze aansluiting maakt mogelijk om bereikbaarheid en verkeersafwikkeling te verbeteren, vervoer te verduurzamen.
 • In 2017 zijn afspraken gemaakt over afstemming rondom vestiging van huidige en nieuwe bedrijven in de Cleantech Regio via het ´Rode loperbeleid´. Er is een regionale acquisiteur aangesteld.
 • In 2017 is een regionaal arbeidsmarktonderzoek gestart.
 • Via de Cleantech Regio werken we samen met de provincie aan de gebiedsopgave voor onze regio. In 2017 heeft dit geresulteerd in financiële steun van de provincie voor de uitvoering van diverse projecten die bijdragen aan de Cleantech ontwikkeling van onze regio. Er is een onderzoeksbijdrage voor het project Warmtenet De Mars beschikbaar gesteld en ook een financiële bijdrage voor de verdere ontwikkeling van het woningabonnement. In 2017 werd scherper duidelijk dat de provincie haar financiële inzet alleen wil koppelen aan ´Cleantech´ onderdelen binnen de gebiedsopgave. Dit betekende met name voor het Vliegwielprogramma ´Binnensteden en dorpskernen´ een herbezinning op het programma. Ook binnen het Vliegwielprogramma Mobiliteit moest de regio beter in beeld brengen welke delen ´Cleantech´ zijn en wat onder ´reguliere´ mobiliteit valt.

Voor onze gemeente betekende deze aanscherping dat de provincie niet akkoord is gegaan met financiële steun voor het project ´Poort van Zuid´ vanuit de gebiedsopgave. De provincie vond onze plannen te weinig ´Cleantech´ en verwees ons door naar andere provinciale programma´s. In 2017 zijn we met de provincie verder gaan praten om samenwerking te verkennen vanuit andere programma´s als Steengoed benutten, Erfgoed en klimaatadaptatie. Dit heeft in 2017 nog niet geleid tot financiële steun van de provincie.

Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief saldo.

Kanttekeningen

1.1 Wat betekent de nieuwe agenda voor de begroting 2019 van de regio Stedendriehoek?

Op het moment dat de begroting 2019 werd gemaakt, was nog niet te voorzien welke invloed de Agenda Cleantech Regio zal hebben. Omdat het om een herijking van lopende agenda´s gaat, is de inschatting dat deze begroting 2019 op hoofdlijnen binnen de gestelde kaders zal blijven. Een eventuele begrotingswijziging zal altijd ter besluitvorming aan u worden voorgelegd met een raadsvoorstel.

Risico’s

De regio benoemt enkele risico's. Eén daarvan gaat over de afhankelijkheid van de vrijwillige samenwerking en de light-organisatie. Hierdoor bestaat de kans dat er onvoldoende gezamenlijke energie is om zaken te regelen en dat er onvoldoende inzet is voor het regionale werk vanuit gemeenten. Om dit risico te beperken stemmen de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten elk jaar gezamenlijk in met het werkprogramma waarin onder meer ook afspraken zijn gemaakt over de gemeentelijke inzet op de regionale rollen.

Voor onze gemeente geldt bijvoorbeeld het risico dat we - naast de gemeentelijke bijdrage - ook tijd investeren in de samenwerking, in de relaties zonder dat vooraf duidelijk is of deze investeringen ook direct tot zichtbare resultaten leiden of aantoonbaar lonend zijn. Hoewel dit vooraf niet altijd even concreet is, hebben de afgelopen jaren laten zien dat met de gemeentelijke bijdragen en inzet, veel is bereikt (zie bijgevoegd jaarverslag over 2017).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De Regioraad moet de vastgestelde begroting 2017 voor 1 augustus 2018 indienen bij het college van Gedeputeerde Staten. De Regioraad beslist op 5 juli 2018 over de jaarstukken. Gevraagd wordt om de regio voor 30 juni 2018 te berichten of met de ingediende conceptbegroting 2019 wordt ingestemd.

Vervolgtraject Agenda Cleantech Regio

In juni volgt een informerend forum over deze agenda. Daarna start de consultatieronde. Dit betekent dat u als gemeenteraad de gelegenheid krijgt om aan te geven of u zich in de Agenda Cleantech Regio kunt vinden en welke bijdrage de gemeente Zutphen aan de realisatie wil leveren. Deze consultatieronde vindt plaats na het zomerreces. De regio streeft ernaar om eind 2018 de uitvoerings- en investeringsplannen gereed hebben.

Rapportage/evaluatie

De verantwoording over de begroting 2019 vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Tussentijdse rapportages

Het Bureau Stedendriehoek verzorgt periodiek een financiële rapportage aan het Dagelijks Bestuur en de Regioraad. Een eventuele begrotingswijziging zal ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

Financiën

De portefeuillehouders Financiën van de 7 gemeenten hebben ingestemd met de concept-begroting 2019 en de concept-jaarstukken 2017. De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2017 uitgevoerd en heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

De bijdrage van Zutphen, binnen deze begroting voor de komende jaren, ziet er als volgt uit:

Bijdrage

2019

2020

2021

2022

Zutphen

€ 128.364

€ 132.119

€ 135.989

€ 139.977,-

In de meerjarenraming 2018-2021 jaarschijf 2019 is al rekening gehouden met een bedrag van € 128.500. De bijdrage aan de Cleantech Regio kan worden gedekt uit het budget opgenomen in de meerjarenraming.

Gevolgen toetreding gemeente Heerde voor de begroting 2019

De gemeente Heerde heeft aangegeven dat zij graag wil toetreden tot de regio Stedendriehoek. De consultatieronde langs alle gemeenteraden van de 7 gemeenten heeft dit voorjaar plaatsgevonden en laat een positief beeld zien. In de zomer van 2018 zal een definitief besluit worden genomen. In de bijgevoegde conceptbegroting 2019 is nog geen rekening gehouden met een bijdrage van de gemeente Heerde. Bij een positief besluit zal een eerste begrotingswijziging worden opgesteld. De financiële effecten van de toetreding zullen nog nader onderzocht worden. Uitgangspunt is dat de bijdrage per inwoner niet verhoogd wordt.

Bijlagen

 • Memo met basisinformatie over Gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek
 • Begeleidende brief van de regio Stedendriehoek bij de jaarstukken.
 • Concept begroting 2019 Regio Stedendriehoek
 • Agenda Cleantech Regio 2019-2021
 • Concept Jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0053

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 24 april 2018 met nummer 120532b e s l u i t :

 1. Akkoord te gaan met de conceptbegroting 2019 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.
 2. Kennis te nemen van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023.
 3. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de regio Stedendriehoek.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 14 mei 2018 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

In het voorliggende raadsvoorstel vraagt het college de raad om te besluiten akkoord te gaan met de conceptbegroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek (de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Epe, Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen) en hierop geen zienswijze in te dienen. Daarnaast vraagt het college de raad kennis te nemen van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 en de jaarstukken 2017 van de Regio Stedendriehoek.

Met het vaststellen van de concept-begroting stemt u in met de inhoudelijke koers van de Regio Stedendriehoek voor 2019, met onder andere activiteiten op het gebied van leefomgeving, bereikbaarheid en innovatie, en het bijbehorende financiële kader voor 2019. Van de gemeente Zutphen wordt voor 2019 een bijdrage van € 128.364 gevraagd.

In de nieuwe Agenda Cleantech 2019-2023 staan de regionale ambities en doelen voor de komende vier jaar, als eerstvolgende stap in de richting van een energieneutrale en circulaire regio 2030. Ten aanzien van deze agenda geeft het college aan te streven naar een informerende sessie over de agenda in juni 2018, voorafgaand aan een consultatieronde na het zomerreces van 2018. De raad krijgt zodoende nog de gelegenheid te oordelen over de Agenda Cleantech 2019-2023.

De jaarstukken 2017 beschrijven de resultaten van de uitvoering van de verschillende programma's uit de Agenda Stedendriehoek waar de regio aan heeft gewerkt.

Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum 14-05-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink en S de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 14 mei 2018

De voorzitter informeert naar reacties op de toezeggingenlijst.

De VVD verwijst naar toezegging 17-12, inzake de nadere toelichting op de tweede Bestuursrapportage 2017. Het College heeft toegezegd om het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd, maar waar geen bedrag is ingevuld. Volgens de toezeggingenlijst zou dit uiterlijk op 1 november 2017 in behandeling moeten zijn. De fractie informeert naar de voortgang.

Het College antwoordt dat de vraag is uitgezet, ook naar de Griffie. Spreker meent dat de toezegging is ingevuld. De volgende vergadering van het Presidium zal hij deze vraag voorleggen om te bezien of deze toezegging mag worden verwijderd, als zijnde nagekomen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 14 mei 2018

De Stadspartij wil graag motie 2017-M0014 aanhouden. Dit betreft de motie ‘Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld’.

De VVD citeert toezegging 2017-16: “Cultuurmakelaar en adviescommissie
College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.” Bij deze toezegging is vermeld dat deze in behandeling is en hier is tevens de maand januari 2018 gekoppeld. De VVD heeft in de krant gelezen dat er nog geen cultuurmakelaar is aangesteld en deze taken ambtelijk worden ingevuld. De fractie vraagt zich af of dit nog gaat veranderen en wil verder graag weten hoe het loopt.

Het College antwoordt dat de werkwijze voorlopig zo blijft, al zijn er wel gesprekken met de adviescommissie. Het loopt echter goed en de wethouder ziet geen noodzaak om het anders op te lossen. Aan de hand van de prestatieafspraken zal een evaluatie plaatsvinden en zal worden gesproken over het verder instellen van de adviescommissie.

De VVD verwijst naar de formulering van de toezegging. Ze vraagt of er inderdaad een memo volgt.Wanneer mag de raad het toegezegde memo verwachten.

Het College zal de gemaakte afspraak nagaan, maar op zich is het geen probleem om een memo over de huidige stand van zaken op te stellen.

D66 verwijst naar toezegging 2017-04 inzake het noodscenario Hanzehof. De toezegging is als volgt: “Het college komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst. In september 2017 wordt het raadvoorstel rond de duurzame exploitatie van De Hanzehof verwacht. [mei 2017 ]” D66 constateert dat dit raadsvoorstel nog niet is voorgelegd.

Het College geeft aan dat samen met De Hanzehof een onderzoek is gestart. Dit loopt momenteel nog.

D66 vraagt hier een concrete datum aan te koppelen.

Het College lijkt dit een zaak van het nieuwe College.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5d. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 23-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 23-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 14 mei 2018 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 14-05-2018 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend