Pagina delen

Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) te laten weten geen aanleiding te zien om wijzigingsvoorstellen in te dienen over de concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG en het Dagelijks Bestuur hierover te informeren conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) bevindt zich in een reorganisatie proces.
Aansluitend hierop moet de gemeenschappelijke regeling (GR) op onderdelen worden aangepast. Voor u ligt
in concept de wijzigingstekst waarop de gemeenten hun zienswijze kenbaar kunnen maken.

Beoogd effect

Een beter leesbare gemeenschappelijke regeling door de bepalingen die in de Wet gemeenschappelijke
Regeling (WGR) zijn opgenomen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling achterwege te laten. Daarmee
ontstaat een compacte regeling die de meest noodzakelijke bepalingen bevat. Tevens is de GR hiermee
toegesneden op de organisatiewijziging van de VNOG.

Argumenten

Een aantal wijzigingen is tekstueel van aard of betreft wetswijzigingen. Deze wijzigingen hebben weinig tot
geen consequenties. Een aantal wijzigingen is van inhoudelijke aard, deze wijzigingen worden hieronder
nader toegelicht.

1.1 Wijziging van de Politiewet
De koppeling tussen de voorzitter van de veiligheidsregio en de regionale korpsbeheerder van de politie komt
te vervallen.

1.2 Verantwoordelijkheid Bestuurscommissie gaat naar het Algemeen Bestuur
Momenteel is de veiligheidsregio opgedeeld in brandweerclusters. Zutphen maakt samen met Brummen en
Lochem onderdeel uit van cluster IJsselstreek. Elk cluster wordt bestuurd door een bestuurscommissie
bestaande uit de burgemeesters van deelnemende gemeenten. Bij de voorbereiding van de regionalisering van
de brandweer in 2012 bestond de wens om ‘basisbrandweerzorg’ te onderscheiden van de overige
brandweertaken en deze op clusterniveau vorm te geven. Het algemeen bestuur (AB) VNOG heeft de
basisbrandweerzorg vervolgens opgedragen aan de zes bestuurscommissies. Andere onderdelen van de
brandweertaak, waaronder het grootschalig optreden, zijn op regionaal niveau vormgegeven. Er is sprake van
splitsing van taken en verantwoordelijkheden bij de brandweer.
De visie op brandweerzorg ontwikkelt zich naar het op regionaal niveau integreren en inrichten van de
genoemde taakonderdelen. Een van de uitgangspunten is daarmee de doorontwikkeling van de VNOG naar
één organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Het AB wordt integraal verantwoordelijk voor alle taken van
de VNOG, waaronder de zorg voor de brandweer. Dit betekent concreet dat basisbrandweerzorg niet langer
als een separate taak binnen de brandweerzorg wordt beschouwd. De taak van de bestuurscommissies
brandweer komt hiermee te vervallen. In de plaats van de bestuurscommissies komt het territoriaal
afstemmingsoverleg (gebiedsgebonden commissies). Deze commissies krijgen de functie van overlegplatform
waar ook opiniërend kan worden gesproken over uiteenlopende onderwerpen. De clusters IJsselstreek en
EVA (Epe, Voorst en Apeldoorn) hebben met elkaar afgesproken om na de zomer samen te gaan vergaderen.
Dat wil niet zeggen dat de beide clusters samengevoegd worden want dat is niet aan de orde.

1.3 Inbedding bevolkingszorg (oranje kolom)
De gemeenten (“Oranje kolom”) zijn verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De
hulpverleningsdiensten ondersteunen de gemeenten bij het uitvoeren van deze taak. In de crisisbeheersing
hebben de gemeenten een rol in de zorg voor de bevolking. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen
geweest op dit terrein. De positie en inbedding van bevolkingszorg is één van deze ontwikkelingen. In de GR
wordt de lokale verankering van bevolkingszorg nu geregeld.

1.4 Financieel verdeelmodel
Het huidige verdeelmodel (gemeentelijke bijdrage aan de GR VNOG) is gebaseerd op een bijdrage naar
inwoneraantal. Het nieuwe model wordt gebaseerd op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het
cluster openbare orde en veiligheid/brandweer en rampenbestrijding.
Het gemeentefonds is een landelijk objectief systeem. De verdeling van de onderdelen binnen het
gemeentefonds komen tot stand via een beredeneerde en algemeen gebruikte systematiek. Het model wordt
periodiek herijkt waarin de gemeenten een stem hebben.
In een eerdere consultatieronde heeft Zutphen haar voorkeur voor dit model aan het AB VNOG kenbaar
gemaakt. Ook de gemeenteraad is betrokken geweest bij de consultatieronde voor dit model. Omdat bij het
toepassen van het nieuwe verdeelmodel zogenoemde voor- en nadeel gemeenten ontstaan, wordt voor de
invoering een overgangstermijn van 3 jaar gehanteerd (25%, 50% en 75%). Zutphen hoeft volgens het nieuwe
verdeelmodel jaarlijks, na deze overgangstermijn, € 87.246 per jaar minder bij te dragen.

1.5 Stemverhouding
De huidige stemverhouding binnen het AB VNOG is 1 stem per 10.000 inwoners (afgerond naar boven).
Voor Zutphen betekent dit 5 stemmen op een totaal van 91. Het AB VNOG heeft na verschillende
bestuurlijke overleggen besloten om over te gaan tot een gewogen stemverhouding (staffel plus demping).
Zutphen komt hiermee op 3 stemmen (40.000 tot 60.000 inwoners) op een totaal van 50 stemmen.
Verhoudingsgewijs verandert er voor Zutphen weinig.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Risico’s

Niet van toepassing.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

In oktober 2016 wordt de definitieve GR VNOG aan de gemeenten ter besluitvorming voorgelegd.

Rapportage/evaluatie

Niet van toepassing.

Financiën

Verwijzing naar de tekst onder de argumenten over het nieuwe financiële verdeelmodel.

Bijlagen

1. Tekst concept- wijziging gemeenschappelijke regeling Noord- en Oost Gelderland 2017;
2. Toelichting GR 2017;
3. Overzicht wijzigingen GR 2017 versus huidige GR 2010;
4. Notitie “Governance in de VNOG”;
5. Samenvatting notitie “Oranje kolom deel 1”
6. Brief reactie concept-wijzigingstekst GR.
7. Raadsvoorstel concept-wijzigingstekst GR.

Stukken die ter inzage liggen

Niet van toepassing.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0079

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 3 juni 2016 met nummer 82324b e s l u i t :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) te laten weten geen
aanleiding te zien om wijziginsgvoorstellen in te dienen over de concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke
regeling VNOG en het Dagelijks Bestuur hierover te informeren conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 20 juni 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 20-06-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen

Zonder hoofdelijke stemming
Geen amendementen ingediend