Pagina delen

Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 9 mei 2016 Naar boven

Toelichting griffie

De gemeente Zutphen heeft te maken met meerdere actuele ontwikkelingen op onderwijsgebied die vragen om een extra inspanning. Onderwijs speelt een essentiële rol in de samenleving en de ontwikkeling van jeugd en jongeren. Voor optimaal onderwijs is passende onderwijshuisvesting nodig. Huisvesting die het onderwijs zo goed mogelijk faciliteert, nu en in de toekomst. Een toekomstbestendig en divers aanbod aan onderwijs is van belang voor de aantrekkingskracht van de stad en voor de arbeidsmarkt. Samen met externe partijen in het veld wil de gemeente komen tot een Masterplan Onderwijshuisvesting, met een integrale toekomststrategie voor zowel het primair, het voortgezet als het speciaal onderwijs.

Onderdeel van het Masterplan is het hoofdstuk 'Visie gemeente op onderwijs(huisvesting)'. Uitgangspunt van deze visie is de Visie Zutphen 2025 welke is vertaald naar de huidige voorgenomen doelen voor het versterken van het sociaal-economische profiel van Zutphen.

Op maandag 14 maart 2016 is in het Forum gesproken over de beoogde aanpak hoe te komen tot het Masterplan onderwijshuisvesting. Onderdeel van die aanpak is een Forumbijeenkomst waar fracties in gesprek gaan met de schoolbesturen om van gedachten te wisselen over de (concept)visie onderwijshuisvesting.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 09-05-2016 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Concept Visie Masterplan onderwijshuisvesting”. Het doel van deze forumvergadering is om de forumleden in gesprek te laten gaan met de schoolbesturen die binnen deze gemeente actief zijn. Een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers vanuit het onderwijs. De procedure is als volgt. De wethouder krijgt de gelegenheid om het doel helder te stellen. Daarna stellen de mensen uit het onderwijs zich voor en geven zij aan namens welke organisatie zij spreken.

College: Het doel is inderdaad dat de forumleden in gesprek gaan met de onderwijsinstellingen. Ik adviseer de forumleden om vooral te vragen wat de onderwijsinstellingen belangrijk vinden en hoe zij tegen het visiedocument aankijken. Ik luister namens het college en ik doe mijn voordeel met de vragen die u stelt en de antwoorden die gegeven worden.

De heren van de onderwijsinstellingen stellen zichzelf voor.

Erwin Lutteke                                   Isendoorncollege
Andries Mulder                                 Baudartius
Rinze Wartena                                 De Onderwijsspecialisten/Anne Flokstraschool
Franke Remerie                               Scholengroep GelderVeste
Clemens Schellens                           Achterhoek VO
Henk Mulder                                    Stichting Archipel

D66: Huisvesting is geen doel op zich maar een middel om tot goed onderwijs te komen. Wat heeft u nodig als onderwijsinstelling om goede onderwijskwaliteit te kunnen bieden?

Andries Mulder: Huisvesting is een belangrijk onderwerp. Een positieve ontwikkeling daarbij is de samenwerking ten aanzien van de ISK (Internationale Schakel Klas). Maar het is groter dan dat. Belangrijk vind ik het als de politiek goed aangesloten is bij de onderwijsontwikkelingen. Het moet niet alleen over geld gaan maar het is belangrijk dat wij met elkaar in contact komen en blijven.

Franke Remerie: Ik weet niet of we echt iets nodig hebben. Er zijn wel onderwerpen waarbij we elkaar enorm kunnen versterken. Dat zit niet alleen in de huisvesting maar dat kan ook op het organisatorische en maatschappelijke vlak. Dat we elkaar meer helpen om de juiste dingen te doen.

Erwin Lutteke: Ik zou een oproep willen doen om ons te ondersteunen om af en toe buiten de gebaande paden te treden. Want we lopen soms ook tegen knelpunten aan die moeilijk op een reguliere manier op te lossen zijn.

CDA: Welke knelpunten bedoelt u dan?

Erwin Lutteke: We hebben te maken met krimp. Hoe gaan we dat goed huisvesten? Want de krimp zal zich niet gelijkmatig over de scholen verdelen. We proberen daar keuzes in te maken. Hoe kunnen we daar elkaar goed in vinden?

Rinze Wartena: We hebben op dit moment een goed gebouw (Anne Flokstraschool aan de Emmalaan) maar we merken toch dat het wel aan de krappe kant is. Aan de andere kant merken we ook dat we leerlingen binnenkrijgen die al wat ouder zijn en richting arbeid moeten. Dan voldoet het traditionele gebouw, met klassen, minder goed. We gebruiken nu al wat andere panden om de leerlingen wegwijs te maken in de maatschappij. Das wat dat betreft heb ik op dat terrein nog wel wat behoeften.

Henk Mulder: We hebben voor een groot deel te maken met gebouwen die al tientallen jaren oud zijn. Deze zijn in een tijd gebouwd waarin we andere verwachtingen van het onderwijs hadden als nu. We hebben het tegenwoordig over talentontwikkeling, passend onderwijs e.d. Die gebouwen zijn niet geschikt voor het hedendaagse onderwijs, laat staan voor het onderwijs wat we in de toekomst nodig hebben.

Stadspartij: Aan wat voor soort gebouw denkt u dan?

Henk Mulder: Ik denk dan niet gelijk in klaslokalen. Je moet alle ruimten kunnen gebruiken. Zowel geschikt voor groepsonderwijs als ook voor individueel onderwijs. Met flexibele gebouwen.

GroenLinks: Ik las in het stuk over krimp. En over een gedeelde verantwoordelijkheid om daar gezamenlijk naar te kijken. Hebben alle instellingen daar het zelfde gevoel bij?

Erwin Lutteke: Je kunt als gemeente drie dingen doen. Van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren. Of met elkaar in gesprek gaan en samen tot een goed onderwijsstelsel komen. Maar de derde optie is om kaders te stellen en de onderwijsinstellingen zelf binnen die kaders laten opereren.

Burgerbelang: Is men bereid elkaar wat te gunnen? Zodat je een natuurlijke spreiding krijgt en niet alleen een concurrentiestrijd. Want dat is het gevaar. Dan staat aan de ene kant een gebouw leeg en aan de andere kant moet bijgebouwd worden. Een cruciale vraag. Daarom vind ik het ook jammer dat de Vrije School niet aanwezig is.

Clemens Schellens: Een essentiële vraag. Daar moeten we ook uitkomen met elkaar. We moeten in gesprek met elkaar hierover. Je kunt elkaar enorm beconcurreren. Daar gaat heel veel geld mee verloren wat niet direct ten goede komt aan de studenten. We moeten het geld goed besteden en dat kan alleen door samen te werken. Daar past ook ondernemerschap in.

Erwin Lutteke: Die intentie hebben we de afgelopen periode allemaal uitgesproken maar het is niet makkelijk. Het is een bijzonder situatie. Samenwerking zal alleen slagen als je van elkaar afhankelijk bent. Als het om huisvesting gaat dan merk ik dat we dan toch nog stiekem naar elkaar kijken. Als ik het dan heb over ondernemen, zou het misschien kunnen, dat je pas echt gaat samenwerken als je het moeilijk genoeg hebt.

GroenLinks: Maar wat verwachten jullie dan van de gemeente? Dat we een soort van scheidsrechter gaan zijn? Of voorwaarden stellen?

Erwin Lutteke: Er zijn gemeenten die gekozen hebben voor decentralisatie. Zij stellen duidelijke kaders en daarmee gaan de scholen aan de slag.

D66: Dat betekent wel dat je elkaar moet vertrouwen. Wij moeten dan vertrouwen dat jullie elkaar wat gunnen. Maar is dit een wens van Isendoorn of denken de andere instellingen daar ook zo over?

Franke Remerie: Ik vind concurrentie geen vies woord. We moeten inderdaad geen geld verkwisten maar concurrentie kan wel een heilzame werking hebben in de markt. Om steeds vernieuwend bezig te zijn. Het voorkomt dat we allemaal “grijs” worden.

SP: Het is een abstract stuk. Ik heb nog niet echt gehoord wat jullie onder ondernemerschap verstaan. Daar ben ik erg benieuwd naar.

Franke Remerie: Dat je de mogelijkheid hebt om de ruimtes die eventueel vrijkomen in je gebouw te gebruiken voor activiteiten die in het verlengde liggen van het onderwijs. Maar dat je op die manier wel een inkomstenbron genereert. Dan zou je ook kunnen denken aan het (tijdelijk) huisvesten van start-ups. Op deze manier kun je externe deskundigheid binnen je schoolgebouw halen.

 

Deze ondernemers zouden dan ook een deel van de tijd kunnen besteden om de leerlingen te leren wat het is om ondernemer te zijn. Daar liggen heel veel kansen.

SP: Er staan heel veel doelen in het plan, maar zit daar ook een beetje lijn in?

Franke Remerie: Een van de essenties van ondernemerschap is dat je je onderscheidt in de markt. Het is juist de kracht dat je verschillend bent, dan heeft de klant ook wat te kiezen.

Henk Mulder: Een school staat in de samenleving. In de technische opleidingen wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven. Dat is ook een vorm van ondernemen.

Burgerbelang: We gaan nu van onderwijs naar commercie. Prima. Het is van belang dat je als school USP’s (Unique Selling Points) ontwikkelt. Ga niet met i-pads strooien maar probeer op een andere manier leerlingen te trekken. Ik heb nog niet gehoord dat dat op die manier beaamd wordt.

Andries Mulder: Ik wil het beeld bestrijden dat er bij ons met i-pads gestrooid wordt. We hebben elkaar nodig. Alleen redt een school het niet. Dat moet u als raad ook van ons verlangen!

Stadspartij: Ik vind het een interessante ontwikkeling. Ik wil u dan ook vooral aanmoedigen hier mee door te gaan, om “out of the box” voorstellen aan ons aan te leveren. Klopt het dat u onder ondernemerschap verstaat dat u beheerder wilt zijn van het pand om het ook op een ander manier te kunnen exploiteren? En ten tweede zag ik ergens iets over een campus staan. Hoe denkt u over dat idee?

Clemens Schellens: Diversiteit is inderdaad nodig. Maar we hebben wel met de krimp te maken. Er wordt soms gezegd dat we op termijn één school minder nodig hebben. Ik denk dat dat de slechtste oplossing is. We moeten zorgen dat we drie, en liefst meer, scholen in stand houden. Tussendoor wil ik nog even zeggen dat het de gemeente goed gelukt is ons aan de samenwerkingstafel te krijgen. In het begin was er toch wat terughoudendheid. Maar die is uiteindelijk verdwenen. De campus is als idee naar voren gekomen tijdens een eerdere denksessie. Het is alleen een goed idee als daar ook die diversiteit verkregen kan worden. Ik denk dat we heel snel kunnen groeien naar een goede onderlinge samenwerking waarbij we de problemen kunnen oplossen. Dat is mijn insteek. De gemeente heeft daar wel een cruciale rol in gespeeld.

Andries Mulder: Ik heb de gemeente niet nodig om samen te werken. Ik heb de intrinsieke behoefte om samen te werken.

PvdA: Hebben de andere onderwijsinstellingen dat ook? Niet alleen op huisvesting maar ook op andere onderdelen?

Erwin Lutteke: Een volmondig “ja”. Als je in onderwijsland om je heen kijkt dan zijn we niet de eerste regio die met krimp te maken heeft. En daar waar de samenwerking niet is gezocht zie je nog maar één school. En dat is wat we niet willen.

PvdA: Is er behoeft aan een 2e VMBO-school of is die noodzaak er niet? En kunnen jullie uit de voeten met deze visie of missen jullie nog iets?

Andries Mulder: We hebben intensieve gesprekken gevoerd, ook in aanwezigheid van de wethouder, over de samenwerking. Er is gesproken over een gezamenlijk entreejaar voor het VMBO. Dat plan moet verder ontwikkeld worden. Er is geen behoefte aan een extra school.

Franke Remerie: Wat ik onderbelicht vind is de verbinding tussen het VO (Voortgezet Onderwijs) en het BO (Beroepsonderwijs). Van oudsher staat daar vaak een muur tussen. Het lijkt mij goed om het VO en DO inhoudelijk meer met elkaar te verbinden.

SP: Er wordt veel gesproken over samenwerking. Kunt u een aantal concrete voorbeelden noemen van dat samenwerken?

Erwin Lutteke: We hebben de ISK (Internationale Schakel Klas). Als we dat individueel hadden gedaan hadden we allemaal het wiel moeten uitvinden. Gezamenlijk nadenken over het onderwijsaanbod. Hoewel dat lastig is omdat ouders natuurlijk eigen keuzes maken. Maar er worden afspraken gemaakt over het kopiëren van elkaars onderwijsaanbod. Dat is heel verstandig want het is heel verleidelijk om te doen. Die verleiding moeten we toch weerstaan.

Burgerbelang: Een specifieke groep is de doelgroep van de Anne Flokstraschool. Deze groep lijkt mij wat onderbelicht worden. Bent u niet bang om onder te sneeuwen tussen deze andere onderwijsinstellingen?

Rinze Wartena: Daar ben ik niet bang voor. Integendeel. Er wordt juist samengewerkt om onze doelgroep zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs onder te brengen. Dat gebeurt al met de praktijkscholen en dat willen we verder uitbouwen ook richting het Voortgezet Onderwijs. Want er zijn gewoon jongeren bij ons die ondanks bv autisme een hoog IQ hebben. Dat zijn talenten die meer ontwikkeld kunnen en moeten worden. Maar geenszins het gevoel dat we ondersneeuwen.

CDA: De bezetting van de schoolgebouwen is nog niet helemaal gelijk verdeeld. Hoe denken jullie over het gezamenlijk gebruiken van gebouwen?

Clemens Schellens: Dat hebben we al gedaan, dat doen we nog steeds en dat doen we ook graag!

Henk Mulder: In de Zuidwijken zitten groepen van de Prins Clausschool in het gebouw van De Parel. Beide scholen zitten tegen elkaar aan maar het zijn aparte gebouwen. Dat maakt het lastig om gebruik van elkaars gebouw te maken omdat het gevoel dan heerst dat de een te gast is bij de ander. Met het bouwen in de toekomstig moet dat anders. Meerdere scholen in een gebouw kan prima.

College: Ik wil iedereen graag bedanken. Ik heb met veel interesse geluisterd en zal er zeker mijn voordeel mee doen.

GroenLinks: Een oproep aan de scholen om tot een goed plan te komen. Ik wil ze daar veel succes bij wensen. En we gaan elkaar daar binnenkort op een goede manier over spreken.

Voorzitter: Daar sluit ik me bij aan. Iedereen bedankt voor dit gesprek.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in