Pagina delen

Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 16 januari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de regio rondom Deventer wordt een gezamenlijk een visie op maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (ggz) ontwikkeld. Dit is een regionaal traject met 5 gemeenten (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen). De conceptvisie wordt in mei 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om te komen tot een gedragen visie is afgesproken het Forum al in een voortraject input te laten geven voor de visie.
Ook in de andere betrokken gemeenten uit de regio wordt een vergelijkbare stap voorgelegd. De input vanuit alle vijf betrokken regiogemeenten wordt daarna regionaal verzameld, besproken door de portefeuillehouders en verwerkt.

Afgesproken is om de forumbehandeling in twee stappen te laten plaatsvinden:

 1. Op 16 januari 2017 zal de conceptvisie in een beeldvormende Forumvergadering een gesprek met externen worden besproken. Uitgenodigd worden leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Zutphen, cliënten of familieleden, en zorgaanbieders.
 2. Op 30 januari 2017 volgt dan een oordeelsvormende Forumvergadering. Aan het eind van deze vergadering zal het college een mondelinge samenvatting en conclusie geven van de vernomen input.
  Deze input -vastgelegd in het Forumverslag- zal de basis vormen voor de inbreng die vanuit Zutphen wordt ingebracht in het regionaal bestuurlijk overleg, waarin wordt besproken op welke punten eventueel aanvulling of wijziging van de regionale visie nodig en mogelijk is.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 16-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering, ik wil jullie eerst even voorstellen aan de aanwezige externen. Dat zijn mevrouw Bastiaan van Tactus Verslavingszorg, de heer Hovenkamp van GGNet, mevrouw Elskamp van POM en mevrouw Koppijn van POM, de heer Woltering van de gemeente Deventer en de heer Twillert van de gemeente Deventer.

In de regio rondom Deventer wordt een gezamenlijk een visie op maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (ggz) ontwikkeld. Dit is een regionaal traject met 5 gemeenten (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen). De conceptvisie wordt in mei 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om te komen tot een gedragen visie is afgesproken het Forum al in een voortraject input te laten geven voor de visie.
Ook in de andere betrokken gemeenten uit de regio wordt een vergelijkbare stap voorgelegd. De input vanuit alle vijf betrokken regiogemeenten wordt daarna regionaal verzameld, besproken door de portefeuillehouders en verwerkt.

Afgesproken is om de forumbehandeling in twee stappen te laten plaatsvinden: vanavond vindt een beeldvormend forum over dit onderwerp plaats. Over twee weken is dan het oordeelsvormend forum over dit onderwerp.

D66: Vorige week las ik in de krant dat de burgemeester van Apeldoorn meer geld beschikbaar stelt voor de opvang van verwarde mensen. Speelt dit ook in Zutphen; hoe is de situatie in Zutphen?

GGNet: Verwarde personen zitten meer aan de voorkant. Wij gaan over beschermd wonen, of er voldoende opvangcapaciteit is. Ik ben zelf niet van de opnameafdeling.

GroenLinks: Het plan en het verslag zijn goed en duidelijk leesbaar, dank daarvoor. In hoeverre zijn de woningcorporaties betrokken bij dit plan? In hoeverre is er een 24/7 meldtelefoonlijn in het geval dat zelfstandig wonen niet lukt en er moet worden teruggekeerd naar beschermd wonen? Zijn sociale huurwoningen een aandachtspunt?

De heer Woltering: Ik spreek namens de regio rondom Deventer en niet enkel namens de gemeente Deventer. De link met de woningcorporaties loopt primair via de eigen gemeente. De regiovisie is bedoeld voor de kaderstellende rol van de raden. Daarnaast heb je het regioplan, daarbij zijn de woningcorporaties betrokken.

GroenLinks: Een aanvullende vraag: Hebben de woningcorporaties een verantwoordelijkheid op het moment dat er problemen zijn?

College: In het overleg over huisvesting van bijzondere doelgroepen wordt besproken hoe beschermd wonen en begeleid wonen met elkaar worden gestroomlijnd.

De heer Woltering: In de regio denken we samen na over hoe er moet worden gespreid in de regio.  Niet iedereen hoeft per definitie uit te spreiden. Flexibel kunnen op- en afschalen is heel belangrijk. Wij staan hiervoor in het actieplan.

VVD: Hoge concentratie van beschermd wonen in een wijk kan leiden tot problemen.. Dit is wel een zorgpunt.

GroenLinks: In hoeverre worden de woningcorporaties lokaal en regionaal vooraf betrokken?

De heer Woltering: Dat is het uitgangspunt. Bij de concrete uitwerking moeten we hier samen goed naar kijken.

GGNet: Mensen die uit zichzelf weggaan zorgen voor problemen, niet de mensen die begeleid weggaan. Klanten veroorzaken problemen juist omdat ze overlast van anderen ervaren.

Tactus: Daar zijn wij het mee eens. Belangrijk is communicatie in de wijken. Verhalen en knelpunten dienen van te voren met de wijken, in samenwerking met de wijkteams, te delen.

PVDA: Die ervaring als lid van het wijkteam heb ik ook. Ik steun die aanpak, samen met andere organisaties die ook in die wereld zitten.

College: Wij delen dat om beter te kunnen sturen op een betere verspreiding over de gemeente.

Burgerbelang: Is er bij crisisopvang voldoende oog voor de extra druk voor politie en wat zijn de gevolgen daarvoor? In de bijlagen wordt gesproken over het zorgpunt PMO: wat is de status en wordt dat opgenomen in de visie?

Mevrouw Elskamp/PMO: Wij zijn tevreden over de wijze waarop wij in dit traject zijn meegenomen. Van meldpunt 24/7 horen wij dat de samenwerking met de politie niet altijd werkt. De huisartsenpost wil de naw-gegevens van personen die hulp nodig hebben om deze door te geven aan de eigen huisarts, deze gegevens zijn vaak niet bekend. Dit kun je niet gebruiken bij een crisissituatie. Wij pleitten voor een meldpunt 24/7 waar burgers makkelijk terecht kunnen.

GGNet: De WMO biedt kansen om zaken op regionaal en lokaal niveau te regelen. In een nog te schrijven actieplan willen we een meldpunt 24/7 regelen op lokaal niveau.

PVDA: Dat is goed en makkelijk te organiseren, maar is er draagvlak voor? Crisisopvang is in de praktijk niet altijd aanwezig.

Tactus: Wij zijn nog niet zover: wij moeten eerst nog ontwikkelen in de driehoek gemeente, instellingen en woningcorporaties.

GroenLinks: Het is dus mogelijk dat goed geregeld te krijgen?

College: Ja, maar dit soort vragen moeten gesteld worden in het oordeelsvormend forum. Wat hier uit komt moet in het actieplan worden geregeld.

De heer Woltering: Dit past inde uitwerking van het regionaal actieplan. Wij willen graag praktijkvoorbeelden van situaties waar het in de praktijk niet loopt. We moet oppassen, dat we dat blijven doen met de zorgverzekeraars en de zorgkantoren. Het is ook een financiële kwestie: kosten zijn hoog. Hierdoor is het complex.

PVDA: Met betrekking tot de casussen in de bijlagen: in Zutphen zie je een grote stijging, hoe kan dat? Wat is de reden dat gevallen van niet aangeboren hersenletsel niet zijn meegenomen in dit stuk?

Ambtelijke ondersteuning: De cijfers zijn niet heel hard. In andere gemeenten is anders geteld. In 2015 vond de transitie plaats, dat was een lastig jaar.

PVDA: Dit is een vaag antwoord: zijn de getallen die er in staan juist?

De heer Woltering: Het eerste rijtje betreft de cijfers van drie gemeenten, daarom valt dit hoger uit. de eerste casus dateert uit 2014, deze is nu verouderd. De cijfers zijn enigzins achterhaald. Niet aangeboren hersenletsel is in dit traject niet direct een thema wat is meegenomen. Dit valt binnen de WLZ, niet binnen de WMO. Een lichte variant valt binnen de lokale WMO.

College: Deze visie gaat niet over de lokale WMO.

PVDA: Bedoel je dat je deze mensen niet tegenkomt in het stuk?

De heer Woltering: Deze mensen vallen binnen de WLZ, niet binnen de WMO.

CDA: Hoe is het proces verlopen om tot dit stuk te komen?

Mevrouw Koppijn/PMO: Sinds 2015 bestaat er een werkgroep PMO. Daarmee was er input die heel direct was. Met behulp van regionale bijeenkomsten hebben we advies richting de gemeente kunnen geven. Op- en afschalen is nog niet voldoende aan bod gekomen. Het gaat ook om geldstromen. Het stopzetten daarvan heeft daarmee te maken.

ChristenUnie: De dag van de inloop loopt goed. Nachtopvang is er alleen in Deventer, waarom niet ook in Zutphen?

Tactus: Twee jaar geleden is hiernaar onderzoek geweest. Toen is er voor gekozen om nachtopvang te concentreren in Deventer. Zutphen kan daar ook gebruik van maken.

Stadspartij: De politie wil geen verwarde mensen vervoeren. In Amsterdam bestaat de psycholance. Wat is er in Zutphen? Er vindt een verschuiving plaats van permanente naar ambulante opvang. Soms komt dit te laat, dan ontstaat een crisissituatie. Is dit herkenbaar? Wat kun je dan?

GGNet: De psycholance is niet bekend in Zutphen. We proberen dat zelf te doen.

College: Verwarde mensen staan ten opzichte van deze visie op een zijspoor. We zijn hierover wel in gesprek met Deventer om hier een aanpak voor te krijgen. We zijn met de GGD hierover in gesprek.

Mevrouw Koppijn/PMO: Er moet voldoende aandacht zijn om het niet zover te laten komen dat mensen verward worden. Ambulante ondersteuning moet heel intensief zijn door veel professionals. Eerst het vertrouwen zien te krijgen, dan kun je pas wat bereiken.

GGNet: lastig is het kunnen opschalen, om als organisatie flexibel te kunnen bepalen waar je naar toe wilt. Een aanvraag oor een WMO-indicatie voor ambulante begeleiding houdt zes weken op. Dat houdt het tegen om extra dingen te doen.

De heer Woltering: Dit vraagt ook hoe je om gaat met de bekostiging. Hoe kun je in de toekomst anders financieren om makkelijker te kunnen op- en afschalen. Dit komt terug in het actieplan. Hulp aan verwarde personen is een lokale aangelegenheid. Qua cijfers weten we weinig: we moeten er voor waken dit groter te maken dan het is.

VVD: Een tijdsactieplan, inclusie communicatie?

De heer Woltering: Daar zijn we druk mee bezig. Communicatie is een aandachtspunt. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen lokale en regionale domeinen en verantwoordelijkheden. Niet op het lokale zitten. Wel in samenwerking met zorgaanbieders. We willen het tijdspad graag afronden voor het zomerreces van 2017. Dit geldt ook voor het regionaal actieplan.

Voorzitter: Wat willen de externen het forum nog meegeven?

Tactus: De samenwerking tussen gemeenten, instellingen en woningcorporaties dient goed te worden weggezet en hierover dient goed te worden geïnformeerd. Je moet flexibel kunnen op- en afschalen. Belangrijk is de samenwerking tussen gemeenten en AWBZ.

GGNet: Korte lijnen. 80% van de cliënten hebben niet alleen psychiatrische problemen. Meer netwerkzorg. Dit allemaal lukt niet door geldproblemen.

Mevrouw Elskamp/PMO: Zorg voor de ouders van de jongeren die beschermd wonen nodig hebben., dan wel uitstroom van beschermd wonen naar begeleid wonen. In individuele gevallen naar de casus kijken.

GroenLinks: Ik heb een vraag aan PMO:mkomt er daarom éé plam, één regisseur, één gezin?

Mevrouw Elskmap/PMO: onder andere.

PVDA: De klant/ de cliënt staat centraal. Niet wie het gaat betalen.

GGNet: Dat heb ik al genoemd.

Voorzitter: Ik dank de externen voor hun bijdrage. Over twee weken gaat het gesprek verder in een oordeelsvormend forum.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Behandeld in Forum van 30 januari 2017 Naar boven

Toelichting griffie

In de regio rondom Deventer wordt een gezamenlijk een visie op maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (ggz) ontwikkeld. Dit is een regionaal traject met 5 gemeenten (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen). De conceptvisie wordt in mei 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om te komen tot een gedragen visie is afgesproken het Forum al in een voortraject input te laten geven voor de visie.
Ook in de andere betrokken gemeenten uit de regio wordt een vergelijkbare stap voorgelegd. De input vanuit alle vijf betrokken regiogemeenten wordt daarna regionaal verzameld, besproken door de portefeuillehouders en verwerkt.

Afgesproken is om de forumbehandeling in twee stappen te laten plaatsvinden:

 1. Op 16 januari 2017 zal de conceptvisie in een beeldvormende Forumvergadering een gesprek met externen worden besproken. Uitgenodigd worden leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Zutphen, cliënten of familieleden, en zorgaanbieders.
 2. Op 30 januari 2017 volgt dan een oordeelsvormende Forumvergadering. Aan het eind van deze vergadering zal het college een mondelinge samenvatting en conclusie geven van de vernomen input.
  Deze input -vastgelegd in het Forumverslag- zal de basis vormen voor de inbreng die vanuit Zutphen wordt ingebracht in het regionaal bestuurlijk overleg, waarin wordt besproken op welke punten eventueel aanvulling of wijziging van de regionale visie nodig en mogelijk is.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 30-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de forumvergadering over beschermd wonen. In het bijzonder de mensen op de publieke tribune heet ik welkom. In de regio rondom Deventer wordt een gezamenlijk een visie op maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (ggz) ontwikkeld. Dit is een regionaal traject met 5 gemeenten (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen). De conceptvisie wordt in mei 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om te komen tot een gedragen visie is afgesproken het Forum al in een voortraject input te laten geven voor de visie.
Ook in de andere betrokken gemeenten uit de regio wordt een vergelijkbare stap voorgelegd. De input vanuit alle vijf betrokken regiogemeenten wordt daarna regionaal verzameld, besproken door de portefeuillehouders en verwerkt.

Afgesproken is om de forumbehandeling in twee stappen te laten plaatsvinden:

 1. Op 16 januari 2017 is de conceptvisie in een beeldvormende Forumvergadering een gesprek met externen besproken. Uitgenodigd zijn leden van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Zutphen, cliënten of familieleden, en zorgaanbieders.
 2. Op 30 januari 2017 volgt dan een oordeelsvormende Forumvergadering. Aan het eind van deze vergadering zal het college een mondelinge samenvatting en conclusie geven van de vernomen input.
  Deze input -vastgelegd in het Forumverslag- zal de basis vormen voor de inbreng die vanuit Zutphen wordt ingebracht in het regionaal bestuurlijk overleg, waarin wordt besproken op welke punten eventueel aanvulling of wijziging van de regionale visie nodig en mogelijk is.

SP: Over het algemeen delen wij de uitgangspunten. Het is lastig dieper in te gaan op een algemeen stuk. Ik vernam dat als de politie in Deventer een melding krijgt van een verward persoon, dat dan vaak een verpleegkundige meegaat. Vaak gaat het niet om verwarde personen, je zou dan beter buurtcoaches met de politie kunnen laten meegaan. Welke ervaringen van Deventer neemt Zutphen mee? Wat vindt het college van buurtcoaches?

CDA: Wij vragen aandacht voor het meldpunt 24/7, juist voor de Zutphense situatie. hoe wordt hieraan in Zutphen invulling gegeven?

Stadspartij: Er zit een overlap tussen de taken van de zorgverzekeraar en de taken van de gemeente Zutphen. Hoe worden zorgverzekeraars betrokken bij dit plan?

Burgerbelang: Meldpunt 24/7 moet beter worden uitgewerkt, dit moet worden opgenomen in het actieplan. Het is goed om samen te werken, dit moet je ruim uitdrukken. Je moet snel kunnen op- en afschalen. Hierdoor zullen geldstromen verschuiven. Wat kan het college hierin betekenen?

VVD: Communicatie is erg belangrijk, zowel tussen gemeente onderling als met buurhuizen en wijken.

CDA: Interruptie: Wat bedoelt u met communicatie, op welk vlak?

VVD: Begeleid wonen moet goed worden gecommuniceerd met de omgeving. Het slagen ervan hang of staat met een goede communicatie.

CU: Wij vinden een Meldpunt 24/7 erg belangrijk. En ook samenwerking vinden wij erg belangrijk.

GroenLinks: Ook wij vinden een Meldpunt 24/7 belangrijk. Ook moet er een relatie met de corporaties zijn: zij moeten eerder betrokken worden, al voordat de visie is vastgesteld en de actiepunten zijn uitgewerkt.

PVDA: Het gaat om het individu. Er moet een oplossing komen voor bewoners die overlast in de wijk veroorzaken.

D66: Wij zijn positief over het stuk. Wij hebben verder geen vragen.

College: Ik neem de aandachtspunten mee, die breng ik in in het regionaal bestuurlijk overleg. De pilot over verwarde personen is vooral een lokale aangelegenheid, ook wel voor de GGD. Deventer heeft daarin met een andere regio te maken dan Zutphen. Wel kunnen we van elkaar leren. Politie en hulpverleners moeten met elkaar samenwerken.  We moet kijken wat elders goed werkt en dat toepassen in Zutphen. Wij hebben aandacht voor een Meldpunt 24/7-bereikbaarheid; dit zullen wij zeker meenemen in het actieplan en in het regionaal overleg. Wat bij de zorgverzekeraars/zorgkantoren thuishoort, zullen wij niet naar de gemeente Zutphen toetrekken. Zutphen heeft te maken met een ander zorgkantoor dan Deventer. Apeldoorn heeft hetzelfde zorgkantoor als Zutphen: Wij zullen hierin samenwerken met Apeldoorn. Wij zullen het op- en afschalen als aandachtspunt meenemen in de regio voor een plek in het actieplan. Communicatie is al een aandachtspunt in het actieplan, zowel in de wijken als in de buurten. In relatie tot de woningcorporaties is het van tevoren voorleggen van de visie een goed idee. In het actieplan is voortdurend aandacht voor gesprekken met woningcorporaties. Goed spreiden en een Meldpunt 24/7 helpt om overlast te voorkomen.

Voorzitter: Is alle input zo voldoende samengevat?

Stadspartij: Hoe snel wordt actie ondernomen in het op- en afschalen?

College: In de actieplannen krijgt het op- en afschalen zowel regionaal als lokaal een plek. Voor een deel zal het in de uitwerking moeten worden opgelost. Waar problemen zijn, wordt teruggekoppeld aan de raad.

Voorzitter: Zijn er verder geen vragen/ mededelingen meer? Dan is de vergadering gesloten.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad