Pagina delen

Concept regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan 2021-2024 VNOG

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

In te stemmen met het concept beleidsplan VNOG 2021-2024 en het regionaal risicoprofiel 2021-2024 en geen wensen en bedenkingen in te brengen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) werken brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisaties (GHOR), politie, gemeenten (bevolkingszorg) en crisispartners samen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op rampen en crises. Deze voorbereiding is gebaseerd op een periodieke inventarisatie en analyse van de risico's in het werkgebied van de VNOG. Het resultaat van deze risico-inventarisatie en analyse is vastgelegd in het regionaal risicoprofiel 2021-2024.

Het regionaal beleidsplan vormt het strategische beleidskader voor de VNOG en beschrijft de koers voor de komende vier jaar (2021-2024). Deze koers is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel en sluit één op één aan op de Toekomstvisie die het algemeen bestuur (AB) van de VNOG op 15 januari jl. heeft vastgesteld en waarbij de gemeenteraden betrokken zijn geweest. Bij het beleidsplan zit ook het dekkingsplan. Dit dekkingsplan is gebaseerd op het materieelspreidingsplan, dat ook op 15 januari jl. door het AB is vastgesteld. Het dekkingsplan toont de dekking die de brandweervoertuigen en de bemensing van die voertuigen leveren.

Pandemie/corona
In het regionaal risicoprofiel is een infectieziekte opgenomen. Het incidentscenario was al uitgewerkt in draaiboeken en is de afgelopen jaren veelvuldig geoefend. Dit heeft er onder meer toe geleid dat zowel de GHOR als de geneeskundige partners, zoals GGD, ziekenhuizen en huisartsen, goed voorbereid waren op de Coronacrisis. Maar deze crisis laat ook zien dat een pandemie van deze omvang niet uitsluitend regionaal is aan te pakken en een nationale en zelfs internationale aanpak vergt. Naar aanleiding van de wereldwijde pandemie heeft het AB besloten om het incidenttype 'uitbraak van een onbekend virus' extra toe te voegen.

Beoogd effect

- Het doel van het risicoprofiel is inzicht krijgen in de aanwezige risico’s en het bestuur van de Veiligheidsregio in staat stellen om afgewogen keuzes te maken voor het beperken van deze risico’s.

- Met het strategische doel voor de komende jaren zorgt de VNOG ervoor dat de Veiligheidsregio er toe doet voor haar inwoners: veilig en gezond wonen, werken en recreëren.

Argumenten

1.1 Er wordt voldaan aan de Wet Veiligheidsregio's.
Artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het bestuur van de Veiligheidsregio tenminste eens per vier jaar een beleidsplan en risicoprofiel vaststelt.
De Wet op de Veiligheidsregio's bepaalt dat het bestuur van de Veiligheidsregio het risicoprofiel vaststelt 'na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten'. Daarnaast worden de gemeenteraden 'verzocht hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid'.

1.2. In het concept risicoprofiel zijn de relevante risico’s opgenomen, ook voor Zutphen.
De VNOG bereidt zich voor op rampen en crises. Deze voorbereiding is gebaseerd op een periodieke inventarisatie en analyse van de risico's in het werkgebied van de VNOG. Zutphen is hier actief bij betrokken. Bij de inventarisatie en analyse is rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving van de regio: toenemende vergrijzing, klimaatverandering, energietransitie, technologische ontwikkelingen en moedwillig handelen.

Resultaat zijn 17 maatgevende risico's die nader uitgewerkt zijn in het 'bijlagenboek regionaal risicoprofiel'.

1.

Overstromingen

10.

Verstoring elektriciteitsvoorziening   

2.

Natuurbrand

11.

Verontreiniging drinkwater    

3.

Hitte en droogte

12.

Verstoring telecommunicatie & informatietechnologie

4.

Extreem weer

13.

Zoönose (dierziekte overdraagbaar op mensen)

5.

Dierziekte niet overdraagbaar op mens

14.

Ziektegolf       

6.

Brand in kwetsbaar gebouw   

15.

Paniek in menigten     

7.

Brand in historische binnenstad

16.

Verstoring openbare orde

8.

Treinongeval met brandbare en giftige stoffen

17.

Extreem geweld

9.

Bedrijfsongeval met brandbare vloeistof

 

 

1.3. Het concept risicoprofiel sluit aan op landelijke en regionale profielen.
Het nationaal veiligheidsprofiel geeft vanuit nationaal perspectief een overzicht van potentiële rampen en dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. De inhoud van de risicoprofielen van omliggende regio's is, waar passend, gebruikt bij het opstellen van het concept risicoprofiel.

1.4. Het concept regionaal beleidsplan is gebaseerd op het concept regionaal risicoprofiel en sluit aan op de vastgestelde Toekomstvisie van de VNOG.
Het beleidsplan vormt het strategisch beleidskader voor de VNOG en beschrijft de koers voor de komende vier jaar en wordt gerealiseerd binnen de financiële kaders van de programmabegroting van de VNOG.

De nadruk ligt op:

  • Zelfredzaamheid en risicobewust (o.a. informeren en stimuleren van bewoners, bedrijven en organisaties, wat kunnen mensen zelf).
  • Vakbekwaamheid en deskundig (o.a. goed opgeleide en getrainde medewerkers).
  • Sterke informatiepositie (verzamelen, duiden en verspreiden van duidelijke informatie en daardoor zorg en hulp verbeteren).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De gemeenteraad kan tot 31 oktober 2020 reageren op de voorliggende documenten. De input van alle 22 gemeenteraden resulteert in een definitief risicoprofiel en beleidsplan. Deze zullen in het AB van 10 december 2020 definitief vastgesteld worden.

Indien gewenst kan in het Forum van 26 oktober een toelichting op de stukken worden gegeven door de VNOG.

Financiën

De begroting van de VNOG is meerjarig sluitend. De financiële gevolgen passen binnen de begroting 2021-2024 van de VNOG (8 juni raad en 25 juni in het AB vastgesteld). Dit past ook binnen de begroting van de gemeente Zutphen.

Bijlagen

1. Brief aan college B&W.
2. Concept regionaal risicoprofiel 2021-2024.
2a. Bijlagenboek regionaal risicoprofiel 2021-2024.
3. Concept regionaal beleidsplan 2021-2024.
3a. Dekkingsplan.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0085

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 15 september 2020 met nummer 169114


 

 


b e s l u i t :

In te stemmen met het concept beleidsplan VNOG 2021-2024 en het regionaal risicoprofiel 2021-2024 en geen wensen en bedenkingen in te brengen.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00) Naar boven

Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

;
Datum 13-10-2020 Tijd 18:30 - 19:00
Zaal
videoconference
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 05-10-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-10-2020 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Voorzitter
A.W. Jansen
Griffier
J.A. Vullings