Pagina delen

Concept kadernota VNOG 2019-2022

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten dat bij de uitwerking van de begroting 2019 rekening moet houden met het advies van het financieel ambtenaren overleg en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt de kadernota 2019-2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders in deze nota de basis voor de meerjaren (programma)begroting. Op basis van deze nota wordt de begroting 2018 bijgesteld en de begroting 2019 opgesteld. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de gemeenten te informeren over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële consequenties hiervan op de gemeentelijke begroting. In de kadernota zijn tot slot ook de uitgangspunten voor de begroting 2019 opgenomen. Net als vorig jaar ontvangt u hiervoor geen apart voorstel meer. De eindrapportage vindt plaats door middel van het jaarverslag en jaarrekening 2018 en 2019.

Beoogd effect

De algemene financiële en beleidsmatige kaders van de gemeenschappelijke regeling VNOG aan u voorleggen en gebruik maken van de mogelijkheid tot het geven van een reactie op de concept kadernota 2019-2022.

Argumenten

1.1 Vanaf 2016 is op grond van de Wet Gemeenschappelijke regeling WGR voorgeschreven dat de kadernota ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad.

De raad heeft formeel geen zeggenschap over de kadernota. Met ingang van het jaar 2016 is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven dat de kadernota voor vaststelling door het AB ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraden.

1.2 De kadernota moet voor 15 april ter kennisname aan de gemeenteraad worden toegezonden

De kadernota valt onder artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR).

Hierin staat opgenomen dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat jaar waarvoor de begroting dient, o.a. de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Er is in dit stadium geen mogelijkheid om een formele zienswijze in te dienen. Wel kan de raad een reactie geven op de kadernota.

1.3 Na inhoudelijke behandeling in het AB wordt de begroting 2019 opgesteld.

Na de inhoudelijke behandeling in het Algemeen Bestuur van 29 maart 2018 wordt de begroting 2019 opgesteld, waarin de financiële consequenties van deze kadernota zijn verwerkt. De begroting wordt vervolgens aan de raden voorgelegd zodat zij hun zienswijze kunnen geven. Uiteindelijk worden de primitieve begroting en wijziging op 28 juni 2018 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Kanttekeningen

1.1. Na besluitvorming door het AB kan de kadernota worden aangepast.

De kadernota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Het kan zijn dat de definitieve kadernota afwijkt van de concept kadernota (die nu ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad).

1.2. In de loop van 2018 starten belangrijke trajecten die inhoudelijke, administratieve en wellicht ook financiële gevolgen kunnen hebben voor 2019.

De "Evaluatie van de jaarrekening 2017" start in maart 2018 en zal een paar maanden in beslag nemen. De uitkomsten van de "Strategische agenda VNOG" worden rond de zomer in afzonderlijke beleidsnota's aan het AB voorgelegd. Het gaat dan o.a. om de onderwerpen: voldoende (vrijwillig) personeel, variabele voertuigbezetting, versterking bevolkingszorg, (crisis)communicatie, Omgevingswet. Het totale pakket aan uitkomsten inclusief de financiële effecten, ligt naar verwachting in het najaar van 2018 voor. Als dit pakket gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen in 2019, zal de VNOG dit voor een zienswijze aan de raden voorleggen (medio oktober 2018).

Risico’s

De kadernota brengt voor Zutphen in 2019 geen risico’s met zich mee. In 2016 is een besluit genomen over het nieuwe verdeelmodel op basis van een rapport van bureau AEF. Zutphen hoeft volgens het nieuwe verdeelmodel jaarlijks, na de overgangstermijn van 4 jaar vanaf 2021 € 87.246 minder bij te dragen aan de VNOG.

Brandweerkazerne Zutphen.

Wat nog wel speelt is de demarcatie van de huisvesting. Afhankelijk van de nog te maken keuzes omtrent de precieze taakverdeling in de kazernes tussen gemeenten (gebouweigenaar) en VNOG kunnen effecten ontstaan. Bepaalde gemeentelijke beheerstaken in de kazernes kunnen mogelijk bij de VNOG komen te liggen. Met de taak gaat ook het gemeentelijke budget over. In theorie is dit dus een budgettair neutrale operatie.

In 2017 hebben we ambtelijk (vastgoed, financiën en veiligheid) met de VNOG een discussie gevoerd over onze brandweerkazerne aan de Gerard Doustraat 129 en demarcatie. Aanvankelijk was het voorstel van de VNOG om de begroting te verlagen met een bedrag voor de kosten van de huisvesting van de kazerne in Zutphen (€ 178.000 per jaar) en deze verlaging door te voeren voor 22 gemeenten.

In een ambtelijke reactie heeft Zutphen aangegeven van mening te zijn ten onterechte benadeeld te worden wanneer de overdracht van de exploitatiekosten op die manier zou gebeuren. Het effect zou zijn dat de gemeente Zutphen exploitatiekosten voor zijn rekening gaat nemen, maar dat het betreffende budget dat nu bij de VNOG op de begroting opgenomen is, verdeeld wordt over alle 22 gemeenten. Daarnaast vervult de kazerne van Zutphen een regionale functie.

In het AEF-rapport, dat de grondslag is voor de herverdeling van de budgetten, zijn in 2016 de huisvestingskosten specifiek uitgesloten van de herverdeling. Het is dan niet consistent om snel daarna huisvestingskosten wel onderdeel uit te laten maken van het objectief verdeelmodel.

Er ligt ambtelijk een afspraak met de VNOG om eerst het project demarcatie af te wachten. Daarin wordt immers een definitieve lijn gekozen voor het beheer van de kazernes en dus ook de kazerne van Zutphen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De kadernota wordt definitief vastgesteld in het algemeen bestuur van 29 maart 2018. Na vaststelling wordt de kadernota vóór 15 april 2018 ter kennisname naar de raden verzonden. Tevens wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2019. Deze begroting wordt voor een formele zienswijze aan de raad voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2019 is voorzien in het AB van 29 juni 2018.

Financiën

De Kadernota 2019-2022 leidt op dit moment niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage voor 2019 ten opzichte van 2018, afgezien van de toegepaste loon- en prijsindex. De gemeentelijke bijdrage gaat niet omhoog of omlaag. De VNOG moet binnen de bestaande middelen de taken uitvoeren.

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VNOG voor 2019 bedraagt € 40.291.143. Hiervan valt € 2.379.617 ten laste van de gemeente Zutphen. In de concept kadernota wordt voorgesteld om voor de begroting 2019 een prijsindex toe te passen van 1,6% en een loonindex van 2,4%.

In de kadernota zijn beleidswijzigingen opgenomen die een structureel effect hebben. Echter ze worden incidenteel gedekt door het saldo van de jaarrekening. Vanaf 2019 levert dit bij het doorzetten van de ontwikkelingen een financieel probleem op. De financiële gevolgen die voortvloeien uit de strategische agenda moeten worden opgevangen binnen de begroting van de VNOG. Het voorstel is om het advies van het financieel ambtenaren overleg (FAO) over te nemen en dit ook op te nemen in de brief aan de VNOG.

De financiële ambtenaren constateren dat de geschetste ontwikkelingen tot een substantiële verhoging van uitgaven kunnen leiden en adviseren:

  • Prioriteer waar mogelijk in de voor het najaar van 2018 aangekondigde integrale afweging over de geschetste ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande kosten.
  • Bezie, aansluitend op de Inspanningen die daartoe in de Tweede Financiële Verkenning zijn gedaan, de mogelijkheden tot kostenbesparingen. Dit kan deel uitmaken van de evaluatie van de jaarrekening 2017 onder aansturing van de Commissie Middelen.
  • Faseer. Omdat in het najaar van 2018 de afwegingen over gemeentelijke begrotingen al zijn afgerond, verdient het aanbeveling dat eventuele verhogingen van de gemeentelijke bijdragen pas ingaan in 2020.
  • In 2018 is alleen incidentele ruimte voor de geschetste ontwikkelingen aanwezig (uit het positief saldo van de Jaarrekening 2017). Deze incidentele ruimte kan niet structureel worden aangewend. Neem daarom geen onomkeerbare, structurele besluiten vóórdat besluitvorming heeft plaatsgevonden over bovengenoemde wijziging van de begroting 2019 en volgende.

Bijlagen

  1. Concept Kadernota 2019 – 2022.
  2. Brief aan VNOG bij kadernota 2019– 2022.
  3. Belangrijkste beleidswijzigingen en ontwikkelingen op een rij.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2018-0019

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 6 februari 2018 met nummer 114857b e s l u i t :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten dat bij de uitwerking van de begroting 2019 rekening moet worden gehouden met het advies van het financieel ambtenaren overleg en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 9 april 2018 Naar boven

Toelichting griffie

Aan de raad wordt voorgelegd de kadernota 2019-2022 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders in deze nota de basis voor de meerjaren (programma)begroting. Op basis van deze nota wordt de begroting 2018 bijgesteld en de begroting 2019 opgesteld. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de gemeenten te informeren over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële consequenties hiervan op de gemeentelijke begroting. In de kadernota zijn tot slot ook de uitgangspunten voor de begroting 2019 opgenomen. Net als vorig jaar ontvangt u hiervoor geen apart voorstel meer. De eindrapportage vindt plaats door middel van het jaarverslag en jaarrekening 2018 en 2019.

De raad wordt voorgesteld het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten dat bij de uitwerking van de begroting 2019 rekening moet houden met het advies van het financieel ambtenaren overleg en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam onderscheidenlijk  gemeenschappelijk orgaan hun zienswijzen over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

Raadsadviseur: M.J.E. van den Berg-Platzer

Datum 09-04-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
Burgerbelang
D66Y ten Holder
VVDG Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter meldt dat geagendeerd is de Concept kadernota VNOG 2019-2022.

Allereerst wordt het woord gegeven aan het College. Ambtelijk ondersteuner Anja van Veldhuisen geeft een toelichting. In de VNOG werken 22 Gelderse gemeentes samen op gebied van brandweer en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Dit is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling.

De kadernota is een opmaat naar de begroting van de veiligheidsregio. Voorheen werd hiervan alleen de begroting voorgelegd. Het geeft inzicht in waar we samen met de regio mee bezig zijn. We geven de raad gelegenheid om kennis te nemen van de kaders. Een officiële zienswijze is niet aan de orde.

Een officiële begroting komt er nog aan. Wat er voor ligt wordt verwerkt in de begroting.

We geven nu zoveel mogelijk input, om het aantal zienswijzen te beperken.

Op 23 april a.s. komt de gebiedsfunctionaris Michiel Verlinden van de VNOG meer vertellen over de werkzaamheden van de veiligheidsregio, waarbij gelegenheid is voor het stellen van vragen. Dit is onder voorbehoud van de agendacommissie. Eventuele vragen kunnen we meenemen naar hem.

De voorzitter geeft de forumleden gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66: Hoe reëel is het dat de kosten van de kazerne voor rekening van Zutphen komen?

Peters antwoord dat de ambtelijke werkgroep nog in gesprek is met de VNOG. Het reëel bedrag voor overname is 150.000 euro. Het is moeilijk om aan te geven op welke termijn daar uitsluitsel over te geven is.

Van Veldhuisen: Zutphen ligt in het midden van de veiligheidsregio en heeft dus een regionale functie. Dus we zijn scherp op de kosten daarvoor.

PvdA: We worden graag geïnformeerd over wat het overleg van financiële ambtenaren precies inhoudt. Als we het goed begrijpen worden er een aantal extra activiteiten ondernomen welke gedekt worden door incidentele middelen. Betekent dat dit niet toekomstbestendig is. We willen graag meer inzicht in welke activiteiten strikt noodzakelijk zijn. Dit om een goede afweging te kunnen maken.

Peters antwoordt dat de kadernota zo is opgesteld dat alle incidentele uitgaves gedekt zijn. De VNOG komt in najaar met een aangepaste begroting waarin ze aangeeft welke structurele dekking er is voor onderdelen. Wanneer deze dekking ontbreekt dan kan de uitgave niet plaatsvinden.

PvdA: Wat is de status van het financiële ambtenarenoverleg?

Peters: De ambtelijke werkgroep bestaat uit leden van alle deelnemende gemeentes na een belangrijke gebeurtenis. Wij komen 6-7 keer per jaar bij elkaar, bijv. na een begroting of bij specifieke onderwerpen als de exploitatielast van de kazerne.

CDA: Het rapport is goed te lezen. We hebben vragen over de wijze van werving van vrijwilligers voor de brandweer, hoe verloopt dat?

Van Veldhuisen: We hebben een campagne gehouden in een cirkel van 3 kilometer rondom de kazerne, daar is iedereen aangeschreven. Op een open dag zijn er 50 gegadigden geweest, die nog wel getest moeten worden. De hoop is dat er 15 geschikte personen overblijven.

CDA: Hoeveel hebben we er nodig?

Van Veldhuisen: Zoveel mogelijk vrijwilligers. Deze hebben dan wel een goede begeleiding nodig.

CDA: Hebben een combinatie van betaald en vrijwillig bij de brandweer?

Van Veldhuisen: Het is een combinatie.

Groen Links: We sluiten aan bij de vragen van de PvdA. We denken dat er geprioriteerd moet worden in de voornemens uit de kadernota. Een overweging is daarbij om dan te kijken waar de nood onder de personeel het hoogst is. Wordt pas bij de begroting duidelijk of er extra uitgaven nodig zijn?

Peters: De extra uitgaven die in 2019 gaan gebeuren, weten we eind 2018.

VVD: Er werd net gezegd dat er nadruk wordt gelegd op speciale regionale taken. In Zutphen gaat de ambulancepost verkassen, er is een grote wens om samengevoegd te worden met de brandweer.

College: Deze suggestie nemen we mee.

Voorzitter: Zijn er verder nog vragen?

SP: Over de huisvesting: heeft dit effect op het handelen van de brandweer?

Van Veldhuisen: Dit was echt een financiële kwestie over bijv. onderhoud. Wie moet nu wat betalen? Dit heeft geen effect op aanrijtijden.

SP: We horen verschillende bedragen, hoe kunnen deze zover uit elkaar liggen?

Peters: De huisvesting is een aantal jaren geleden overgegaan naar de VNOG. We hebben maar 30.000 euro in de begroting van de VNOG. Wanneer we goede huisvesting willen krijgen is 150.000 euro nodig.

De Voorzitter sluit de vergadering en dankt allen voor aanwezigheid.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 23 april 2018 (20:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-04-2018 Tijd 20:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend