Pagina delen

Concept kadernota VNOG 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de concept kadernota 2018-2021 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Voor u ligt de concept kadernota 2018-2021 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland (VNOG). De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus en dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders in deze nota de basis voor de meerjaren (programma)begroting. Op basis van deze nota wordt de begroting 2017 bijgesteld en de begroting 2018 opgesteld. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de gemeenten te informeren over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële consequenties hiervan. In de kadernota zijn tot slot ook de uitgangspunten voor de begroting 2018 opgenomen. Anders dan voorgaande jaren ontvangt u hiervoor geen separaat voorstel meer. De eindrapportage vindt plaats door middel van het jaarverslag en jaarrekening 2017 en 2018

Beoogd effect

De algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten voorleggen en indien nodig gebruik maken van de mogelijkheid tot het geven van een reactie op de concept kadernota.

Argumenten

1.1       Vanaf 2016 is op grond van de WGR voorgeschreven dat de kadernota ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraad.

De raad heeft formeel geen zeggenschap over de kadernota. Met ingang van het jaar 2016 is op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen voorgeschreven dat de kadernota voor vaststelling door het AB ter kennis wordt gebracht van de gemeenteraden.

1.2       De kadernota moet voor 15 april ter kennisname aan de gemeenteraad worden toegezonden

De kadernota valt onder artikel 34b van de wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR). Hierin staat opgenomen dat het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, o.a. de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten toezendt. Er is derhalve geen sprake van zienswijze.

1.3       Na inhoudelijke behandeling in het AB wordt de begroting 2018 opgesteld

Na de inhoudelijke behandeling in het Algemeen Bestuur van 30 maart 2017 wordt de begroting 2018 opgesteld, waarin de financiële consequenties van deze kadernota zijn verwerkt. De begroting wordt vervolgens aan de raden voorgelegd zodat zij hun zienswijze kunnen geven. Uiteindelijk worden de primitieve begroting en wijziging op 29 juni 2017 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Kanttekeningen

1.1.Na besluitvorming door het AB kan de kadernota worden aangepast.

De concept kadernota wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Het kan zijn dat de definitieve kadernota afwijkt van de concept kadernota (die nu ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad).

Risico’s

De kadernota brengt voor Zutphen geen risico’s met zich mee. Vorig jaar is er een besluit genomen over het nieuwe verdeelmodel. Zutphen hoeft volgens het nieuwe verdeelmodel jaarlijks, na de overgangstermijn van 4 jaar vanaf 2021 € 87.246 minder bij te dragen aan de VNOG.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De kadernota wordt definitief vastgesteld in het algemeen bestuur van 30 maart 2017. Na vaststelling wordt de kadernota vóór 15 april 2017 ter kennisname naar de raden verzonden. Tevens wordt de kadernota verwerkt in de begroting 2018. Deze begroting wordt voor een formele zienswijze aan de raad voorgelegd. De definitieve vaststelling van de begroting 2018 is voorzien in het AB van 29 juni 2017.

Financiën

De totale gemeentelijke bijdrage aan de VNOG voor 2018 bedraagt € 39.441.143. Hiervan valt € 2.347.009 ten laste van de gemeente Zutphen

In de concept kadernota wordt voorgesteld om voor de begroting 2018 een prijsindex toe te passen van 0,8% en een loonindex van 1%. Dit leidt tot een loon- en prijscompensatie van € 323.386. Ten opzichte van de totale bijdrage 2018, op basis van de begroting 2017, van € 39.118.000 is dit 0,83%. Zutphen heeft voor 2018 nog geen indexering vastgesteld. Wij hanteren een percentage van 1% minimaal voor de totale begroting. Dus de indexering van de VNOG blijft hier binnen.

De zerobased begroting was gebaseerd op een structurele taakstelling binnen de begroting van de VNOG. Nu zijn deze op basis van de opgedane ervaringen (realiteitszin) doorvertaald naar de programmabudgetten. Het gaat dus om financiële verschuivingen tussen de programma’s binnen de begroting. De totale omvang van de nu voorliggende begroting is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020. Uiteindelijk is er vanaf 2019 afgerond circa € 0,6 miljoen vrijgespeeld. Dit is meegenomen bij de kadernota 2018-2021. De zerobased begroting is ter informatie bijgesloten.

Bijlagen

  • Concept kadernota 2018 – 2021
  • Zerobased begroting 2017– 2021 (ter informatie)
  • Reactie aan de VNOG op de kadernota 2018– 2021

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0013

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 26 januari 2017 met nummer 95575


95575RH Besluit 2017_BW_00034 (pdf)

95575_Bijlage 1_409_Brief_aan_college (pdf)

95575_Bijlage 3_274_Rapport_zerobased_begroting (pdf)

95575_Bijlage 4_Brief aan VNOG bij Kadernota 2018-2021 (pdf)

95575_Bijlage 2_754_Concept_kadernota (pdf)


b e s l u i t :

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de concept kadernota 2018-2021 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 13 februari 2017 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

De raad wordt voorgesteld het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland te laten weten geen aanleiding te zien om een reactie in te dienen op de concept kadernota 2018-2021 en dat kenbaar te maken conform bijgevoegde brief.

De kadernota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus en dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders in deze nota de basis voor de meerjaren (programma)begroting. Anderzijds wordt de kadernota gebruikt om de gemeenten te informeren over de beleidsontwikkelingen in de komende periode en de mogelijke financiële consequenties hiervan. In de kadernota zijn tot slot ook de uitgangspunten voor de begroting 2018 opgenomen. Anders dan voorgaande jaren ontvangt u hiervoor geen separaat voorstel meer. De eindrapportage vindt plaats door middel van het jaarverslag en jaarrekening 2017 en 2018.

Dit raadsvoorstel beoogt de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen en indien nodig gebruik maken van de mogelijkheid tot het geven van een reactie op de concept kadernota.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

3. Actieve informatievoorziening

Er bestaat geen noodzaak of behoefte tot informatieverstrekking in het kader van de actieve informatievoorziening

4. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties of amendementen aangekondigd.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 februari 2017

 De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

Voorliggende voorstellen, onder 6.a t/m 6.f, leiden niet tot opmerkingen. De hierna genoemde voorstellen zullen tijdens de aansluitende raadsvergadering als hamerstuk ter besluitvorming worden voorgelegd:

6a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2018

6b. Aanpassing Regeling regio Stedendriehoek 2017

6c. Vaststellen bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6d. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Verleggen gasleiding De Hoven"

6e. Concept kadernota 2018-2021 en zerobased begroting 2017-2021

6f. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2016

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 februari 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de genoemde ter inzage liggende stukken.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 februari 2017

GroenLinks verwijst naar Collegestuk 1 (24 januari 2017) inzake subsidieverlening Incidentele subsidies voor kunst & cultuur 2017. Inmiddels zijn door het College twee subsidies verleend, waaronder aan Stichting Zutphen Promotie. De fractie vraagt zich af of deze subsidie deel uitmaakt van de totale subsidie aan Stichting Zutphen Promotie, waarvan de toekenning eerder is besproken in het Forum en de raadsvergadering. Het College antwoordt dat genoemde subsidie is bestemd voor een eenmalig evenement, zijnde het Middeleeuwen Symposium dat in 2017 zal plaatsvinden. De Stichting Zutphen Promotie is betrokken in de organisatie hiervan. Deze subsidie is aanvullend verstrekt naast de gebruikelijke subsidie. Daarnaast heeft de Stichting ook een voorschot ontvangen.

9. Forumverslag 30-01-2017

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 30-01-2017 conform wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 13 februari 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 13-02-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend