Pagina delen

Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Akkoord te gaan met de begroting 2018 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2016.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Het dagelijks bestuur van de regio Stedendriehoek heeft op 13 april 2017 ingestemd met de conceptbegroting 2018 en de jaarstukken 2016. Conform de gemeenschappelijke regeling heeft de regio Stedendriehoek de conceptbegroting 2018 toegezonden aan de deelnemende gemeenten voor besluitvorming door de afzonderlijke gemeenteraden.

De begroting 2018 van de regio Stedendriehoek bouwt voort op de Agenda Stedendriehoek die eind 2013 is vastgesteld. De regio werkt binnen deze agenda samen aan regionale opgaven zoals bereikbaarheid, leefomgeving, innovatie en sociaal kapitaal.

De inhoudelijke koers voor 2018:

Voor de regio is een groene en aantrekkelijke leefomgeving van groot belang. In 2018 gaat de regio verder op weg om deze regionale kwaliteit te versterken. Dit betekent onder meer dat gewerkt wordt aan de uitvoering van de regionale woonagenda, het programma bedrijventerreinen, toekomstige binnensteden en dorpskernen. De regiogemeenten werken – waar relevant – ook samen aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Binnen de opgaven van bereikbaarheid wordt doorgezet op de transitie naar slimme en schone mobiliteit en is er blijvende aandacht voor de verbreding van de A1 en een duurzame inpassing in de omgeving.
Met de Strategische Board werken de regiogemeenten aan de regionale profilering (als Cleantech Regio), lobby (o.m. Europa) en rode loperbeleid. De regio werkt daarnaast samen met andere regio’s en provincies en rijk, bijvoorbeeld in het kader van de Citydeal Cleantech Regio.

Relatie met focustraject – speerpunt Meer samen doen in de regio

Regionale samenwerking is een randvoorwaarde voor de uitvoering van een belangrijk deel van onze lokale (focus)agenda. Er is een gedeelde ambitie op inhoud en veel opgaven vragen een bovenlokale aanpak. In de regio werken we daarom samen aan projecten, delen we kennis en ervaring, organiseren we samen financiering van andere overheden en maken we afspraken maken over bijvoorbeeld programmering van woningen en bedrijventerreinen.

Beoogd effect

Samenwerken in de regio aan gemeenschappelijke opgaven op het gebied van bereikbaarheid, leefomgeving, innovatie en sociaal kapitaal.
Voldoen aan de verplichtingen die deelname aan deze gemeenschappelijke regeling met zich meebrengt.

Argumenten

1.1 Met het vaststellen van deze concept-begroting stemt u in met de inhoudelijke koers voor 2018.

Zoals in de inleiding van dit raadsvoorstel is beschreven, gaat de regio verder op de ingeslagen inhoudelijke koers en werken we in regio aan regionale opgaven zoals bereikbaarheid, leefomgeving, innovatie en sociaal kapitaal. In de voorliggende concept-begroting wordt wel een verschuiving van inzet en middelen van de post “Algemene kosten” naar de opgave “Bereikbaarheid” voorgesteld. Belangrijkste reden hiervoor is dat deze opgave breder wordt opgepakt. In lijn met de ambitie van de Cleantech Regio gaat het namelijk niet alleen meer om “het verbeteren van de bereikbaarheid van A naar B”, maar ook om “meer slimme en schone mobiliteit”.

1.2 Met het vaststellen van deze concept-begroting stemt u ook in met het bijbehorende financiële kader voor 2018.

Het financiële kader van de regio bestaat uit gemeentelijke bijdragen en subsidieopbrengsten. De gemeentelijke bijdragen dekken de kosten voor public relations, het bureau Stedendriehoek en uitvoering van de agenda Stedendriehoek. Deze bijdrage is gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Voor 2018 is de bijdrage per inwoner begroot op € 2,63 (dit is inclusief indexering). Voor Zutphen betekent dat voor 2018 een bijdrage van € 124.658,- wordt gevraagd.

1.3. Vaststelling van de begroting door onze raad is een formele vereiste.

Op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling ontvangen deelnemende gemeenten de concept-begroting. Gemeenteraden kunnen hun zienswijze vervolgens kenbaar maken aan het Dagelijks bestuur van de regio.

2.1 De jaarstukken 2016 beschrijven de resultaten van de verschillende programma’s waar de regio aan gewerkt heeft.

Ook in 2016 stond de uitvoering van de Agenda Stedendriehoek centraal en zijn positieve resultaten behaald. In 2016 is besloten dat de regio Stedendriehoek (gemeenschappelijke regeling) en de Strategische Board zich samen profileren als één regio. Dit betekent dat in de externe communicatie de regio zich sinds medio 2016 presenteert en profileert als ‘Cleantech Regio’. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief saldo.

Kanttekeningen

1.1 In tegenstelling tot de jaren 2016 en 2017, is het aandeel uit subsidies voor 2018 op nihil geraamd.

Dit komt door beëindiging van het Regiocontract en het programma Beter Benutten. Voor de toekomst is de verwachting dat het programma Beter Benutten een vervolg gaat krijgen. Verder wordt met de provincie Gelderland sinds 2015 samen gewerkt aan de Omgevingsagenda. Voor de uitvoering van deze agenda worden in 2017 afspraken gemaakt over gezamenlijke bekostiging.

2.1 In de jaarstukken van 2016 is de vrijval van reserves niet meegenomen.

In de regeling regio Stedendriehoek is vastgelegd dat het verschil tussen de begroting en realisatie na vaststellen van de jaarrekening wordt verrekend met gemeenten. Een batig saldo kan alleen worden gereserveerd als daar een verplichting tegenover staat. Momenteel kennen 2 van de 3 bestaande reserves geen verplichting (meer). Dit zijn de “reserve rente”, ter grootte van €65.510,- (doel was afdekken van een inmiddels afgeloste lening) en de “reserve eenmalige bestedingen” ter grootte van €21.478,- (reserve wordt niet gebruikt). Conform de regeling dienen deze reserves te worden verrekend met de gemeenten. Het dagelijks bestuur van de regio komt binnenkort nog met een voorstel hoe hiermee om te gaan.

Risico’s

De regio benoemt enkele risico's. Eén daarvan gaat over de afhankelijkheid van de vrijwillige samenwerking en de light-organisatie. Hierdoor bestaat de kans dat er onvoldoende gezamenlijke energie is om zaken te regelen en dat er onvoldoende inzet is voor het regionale werk vanuit gemeenten. Om dit risico te beperken hebben de gemeentesecretarissen van de regiogemeenten gezamenlijk ingestemd met het werkprogramma 2017 waarin onder meer ook afspraken zijn gemaakt over de gemeentelijke inzet op de regionale rollen.

Voor onze gemeente geldt bijvoorbeeld het risico dat we - naast de gemeentelijke bijdrage - ook tijd investeren in de samenwerking, in de relaties zonder dat vooraf duidelijk is of deze investeringen ook direct tot zichtbare resultaten leiden of aantoonbaar lonend zijn. Hoewel dit vooraf niet altijd even concreet is, hebben de afgelopen jaren laten zien dat met de gemeentelijke bijdragen en inzet, veel is bereikt (zie bijgevoegd jaarverslag over 2016).

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De Regioraad moet de vastgestelde begroting 2018 voor 1 augustus indienen bij het college van Gedeputeerde Staten. De Regioraad beslist op 22 juni over de jaarstukken. Gevraagd wordt om de regio voor 22 juni 2017 te berichten of met de ingediende conceptbegroting 2018 wordt ingestemd.

Financiën

De concept-jaarstukken 2016 zijn ook besproken met de portefeuillehouders Financiën. Punt van aandacht was de in de balans opgenomen reserves waarvan zij adviseren om deze te laten vrijvallen. (zie kanttekening).

De accountant heeft de controle op de jaarrekening 2016 uitgevoerd. De goedkeurende verklaring wordt verwacht.

De bijdrage van Zutphen, binnen deze begroting voor de komende jaren, ziet er als volgt uit:

Bijdrage 2018 2019 2020 2021
Zutphen € 124.658,- € 125.516,- € 128.230,- € 131.005,-

Bijlagen

Begeleidende brief van de regio Stedendriehoek bij de jaarstukken.
Concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek
Concept Jaarstukken 2016 Regio Stedendriehoek

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0056

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 4 mei 2017 met nummer 102263b e s l u i t :

Akkoord te gaan met de begroting 2018 van de regio Stedendriehoek en geen zienswijze in te dienen.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 22 mei 2017 (20:30 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 22-05-2017 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Actieve informatievoorziening

Het College vraagt aandacht voor het geweldsincident afgelopen weekend waarvan een politieagent slachtoffer was. De betreffende agent en diens collega maken het goed, ook al heeft het incident behoorlijke impact op hen gehad. Vanuit het college is een bezoek gebracht aan de agent en hem is namens de Gemeente Zutphen een attentie overhandigd. Ook degene die tijdens het incident heeft ingegrepen, is bedankt voor diens adequate optreden.

De ernst van het incident heeft het College ervan overtuigd dat dit onderwerp op een later moment ter bespreking terug dient te komen.

Het College verwijst voorts naar de AD-misdaadmeter en acht het verstandig om op een later moment terug te komen op de gepresenteerde cijfers.

Er is sprake van een stijging van het aantal misdrijven tussen 2015 en 2016. Die stijging heeft met name betrekking op woninginbraken, fietsdiefstallen en inbraken uit bedrijfsbusjes. In meerjarenperspectief is echter wel sprake van een dalende trend.

Het is zinvol om zogenaamde ‘heterdaadacties’ in te zetten. Ook acties met hondenbezitters, sporters en via social media kunnen bijdragen aan een daling van de misdrijfcijfers. Het College is graag bereid hierover een nader gesprek te voeren.

4. Aankondiging moties en amendementen

Het CDA kondigt een motie aan inzake het terugplaatsen van de oude Wilhelminafontein. Deze motie zal tijdens de aansluitende raadsvergadering samen met de ChristenUnie worden ingediend.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 22 mei 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

5b. Toezeggingenlijst Raad 22 mei 2017

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2018

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende zienswijze te reageren.

 Advies: Dit stuk wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering.

6b. Concept jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Regio Stedendriehoek

De PvdA wijst op de kostenpost voor secretaris Verheggen. Uitgaande van 29 uur per week is een bedrag opgenomen van € 86.000,=. Opvallend is, dat deze secretaris nergens is terug te vinden op LinkedIn of andere social media. De vraag is hoe deze secretaris in dienst kan zijn als netwerker voor de Stedendriehoek. De vraag is voorts of de uren en het daarbij behorende bedrag in verhouding staan tot de werkzaamheden die betrokkene gaat verrichten.

Het College verduidelijkt dat de secretaris in de praktijk méér uren zal werken dan contractueel is vastgelegd. Mevrouw Verheggen is wel degelijk te vinden op social media, zowel op LinkedIn als op Facebook en Twitter.

Advies: Het TB adviseert de concept jaarstukken en begroting 2018 als hamerstukken door te geleiden naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 22 mei 2017

Conclusie: Er blijkt geen behoefte om in te gaan op de lijst ingekomen stukken. Ook ten aanzien van de rubricering zijn er geen wijzigingsvoorstellen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 22 mei 2017

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op één van de ter inzage liggende stukken.

9.  Forumverslag(en)

9a. Forumverslag 08-05-2017

Advies: De vergadering adviseert het Forumverslag van 08-05-2017 conform vast te stellen.

9b. Forumverslag 11-05-2017

Advies: De vergadering adviseert het Forumverslag van 11-05-2017 conform vast te stellen.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 22 mei 2017 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 22-05-2017 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

 Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Aantal stemmen voor: 26
Geen amendementen ingediend