Pagina delen

Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0075

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 mei 2017 met nummer 96296b e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 3 juli 2017 Naar boven

Toelichting griffie

De concept inkoopnota zoals toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op 11 april 2017 in Brummen is aangepast naar aanleiding van de binnengekomen inspraakreacties. Deze wordt nu voorgelegd om u de mogelijkheid te geven eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze worden verwerkt  samen met de opmerkingen van andere gemeenteraden vanuit de regio tot  een definitieve inkoopnota. Deze zal ter vaststelling in september 2017 eerst aan het Forum en vervolgens aan de raad worden voorgelegd.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 03-07-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Van deze vergadering zijn geen notulen gemaakt.

De wensen en bedenkingen zijn besproken met wethouder Withagen en deze worden verwerkt, samen met de opmerkingen van de gemeenteraden vanuit de regio, tot een definitieve inkoopnota.

In september zal deze eerst aan het forum en vervolgens aan de raad worden voorgelegd.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Behandeld in