Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019

Onderwerp Concept inkoopnota...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019

Onderwerp Concept inkoopnota voor maatwerkvoorzieningen WMO en individuele voorzieningen Jeugdzorg 2019
Programma04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee
ForumAdviserend
Portefeuillehouder P Withagen
Inlichtingen bij Melanie Hagen
06-81425223 m.hagen@zutphen.nl
Soort bevoegdheidKaderstellend, Budgetrecht
BeleidsvrijheidBeperkt
ProgrammabegrotingswijzigingNee
Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Inhoud

Zie bijlagen.

Bijlagen

Concept inkoopnota WMO en Jeugdzorg
Concept inkoopnota WMO en Jeugdzorg - Concept van het uiteindelijk in alle deelnemende raden te behandelen raadsvoorstel
Concept inkoopnota WMO en Jeugdzorg - bijlage 1 Collegebesluit ter inspraak leggen Inkoopnota
Concept inkoopnota WMO en Jeugdzorg - bijlage 2a Begeleidend schrijven bij reacties op inkoopnota
Concept inkoopnota WMO en Jeugdzorg - bijlage 2b Inspraakreacties en antwoorden Inkoopnota
Concept inkoopnota WMO en Jeugdzorg - bijlage 2c Overzicht voorgesteld wijzigingen Inkoopnota

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2017-0075

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 31 mei 2017 met nummer 96296;b e s l u i t :

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter,de griffier,

Forum van 3 juli 2017


Toelichting griffie:

De concept inkoopnota zoals toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op 11 april 2017 in Brummen is aangepast naar aanleiding van de binnengekomen inspraakreacties. Deze wordt nu voorgelegd om u de mogelijkheid te geven eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Deze worden verwerkt  samen met de opmerkingen van andere gemeenteraden vanuit de regio tot  een definitieve inkoopnota. Deze zal ter vaststelling in september 2017 eerst aan het Forum en vervolgens aan de raad worden voorgelegd.


Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum: 03-07-2017
Tijd: 20:00 - 20:30
Zaal: Shrewsburykamer
Behandeling: Adviserend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: A Wiechers

Aanwezig namensNaam
Burgerbelang
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Portefeuillehouder(s): P Withagen

Verslag van de vergadering

Van deze vergadering zijn geen notulen gemaakt.

De wensen en bedenkingen zijn besproken met wethouder Withagen en deze worden verwerkt, samen met de opmerkingen van de gemeenteraden vanuit de regio, tot een definitieve inkoopnota.

In september zal deze eerst aan het forum en vervolgens aan de raad worden voorgelegd.


Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

DatumDoor
03-07-2017Forum
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl