Pagina delen

Concept Begroting Tribuut 2017

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. de concept begroting 2017 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
 2. de kadernota 2017-2020 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen;
 3. bijgaande conceptbrief over de begroting 2017 aan het bestuur van Tribuut te verzenden.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Wettelijk voorgeschreven procedure voor de begroting van een gemeenschappelijke regeling (GR).

De concept begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie (niet door de raden van de aangesloten gemeenten).

Ieder jaar moet de besturen van alle gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Zutphen participeert hun concept begrotingen voor het komende jaar toezenden. Dit moet uiterlijk 15 april, waarna de raden 8 weken de tijd hebben om een zienswijze in te dienen. Dit moet acht weken voordat de begroting door de gemeenschappelijke regeling wordt vastgesteld.

De gemeente heeft op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 35 lid 2 en 3) en de Gemeentewet (artikel 190 lid 2 en 3) een aantal rechten en plichten.

 • Het bestuur van de gemeente moet het volgende doen:
 • de begroting van de GR moet openbaar ter inzage worden gelegd en, tegen betaling van kosten, algemeen verkrijgbaar worden gesteld;
 • van de ter inzage legging en verkrijgbaarstelling moet openbaar kennis worden gegeven.
 • Verder kan uw raad aan het bestuur zijn zienswijze over de concept begroting naar voren brengen. De raad mag pas minimaal twee weken na de openbare kennisgeving v an de ter inzage legging (zie onder b.) over de begroting beraadslagen.

De zienswijzen van de aangesloten gemeenten moeten worden gevoegd bij de ontwerpbegroting zoals die aan het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt aangeboden.

Dit raadsvoorstel

Wij hebben de concept begroting beoordeeld en zien geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel is om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

De concept begroting 2017 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen.

Argumenten

1.1 Aan de formele vereisten is voldaan

Op grond artikel 35 lid 2 van WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzage legging.

De ontwerpbegroting ligt ter inzage vanaf 11 mei 2016..

1.2 De concept begroting 2017 van Tribuut.

De concept begroting 2017 is opgesteld en geïndexeerd op basis van de septembercirculaire 2015 van het Rijk. De concept begroting 2017 van Tribuut geeft een kleine afwijking ten opzichte van de kadernota 2017-2020, dit kan binnen de producten opgevangen worden. Dit is ontstaan door een onjuiste verdeling van programma 2: Gegevensbeheer en Heffen over de deelnemende gemeenten. Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2016 is er een positief resultaat van € 59.000,-- voor Zutphen. In de meerjarenbegroting van de gemeente is rekening gehouden met deze bijdrage aan Tribuut.

Van belang verder is te weten dat bij de vorming van Tribuut ook is besloten tot een bezuiniging van € 650.000,--. Uit de concept begroting 2017 blijkt nu dat Tribuut op de goede weg is om deze opgave te realiseren. Weliswaar is er in 2017 nog sprake van de opstartkosten ad. € 279.000,--, maar is het perspectief dat de complete bezuiniging op termijn gerealiseerd wordt.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De brief wordt aan het bestuur van Tribuut verzonden.

Financiën

De bijdrage van Tribuut wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2017.

Bijlagen

 1. Concept begroting Tribuut 2017
 2. Brief Tribuut van 18 april 2016
 3. Kadernota Tribuut 2017-2020
 4. Brief betreffende de concept begroting 2017 aan het bestuur van Tribuut

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2016-0060

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 11 mei 2016 met nummer 82388b e s l u i t :

 1. de concept begroting 2017 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;
 2. de kadernota 2017-2020 Tribuut voor kennisgeving aan te nemen;
 3. bBijgaande conceptbrief over de begroting 2017 aan het bestuur van Tribuut te verzenden.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Technisch Blok 23 mei 2016 (20:00 - 21:00) Naar boven

Toelichting griffie

Van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut is de concept begroting 2017 ontvangen. De raad heeft de gelegenheid om aan het college wensen en bedenkingen mee te geven over de concept Begroting die het college kan verwoorden in een eventuele zienswijze op de concept Begroting. Het college heeft de concept begroting beoordeeld en ziet geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel aan de raad is om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijze in te dienen.

Raadsadviseur: H Nijkamp

Datum 23-05-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en H.B. Demoed
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Poels spreekt in als secretaris van de Vereniging van Eigenaren van Laaksche Veld (Laaksche Oever). De vereniging heeft een aantal problemen ervaren met de gemeente. Zijn bijdrage is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De VVD wil graag van dhr. Poels weten wat hij van het forum en het college vraagt.

Dhr. Poels geeft aan dat het hem gaat om het respectvol omgaan met mensen die iets kenbaar maken bij de gemeente.

3. Actieve informatievoorziening

Het college geeft aan druk bezig te zijn met orde op zaken te stellen bij Het Plein in samenwerking met de gemeente Lochem. Het college kondigt aan nog voor de zomer met een raadsvoorstel te zullen komen. Inhoud van dit voorstel zal zijn dat additionele middelen voor een bedrag van € 1,8 miljoen extra nodig zal zijn om de basis op orde te brengen en de noodzakelijke kwaliteit, capaciteit en proportionaliteit te realiseren. In Lochem is een voorstel in voorbereiding en loopt de behandeling iets voor. Het voorstel is in het Dagelijks Bestuur van Het Plein tot stand gekomen. De bijdrage is naar omvang van de deelname in Het Plein verdeeld, dus Zutphen draagt het grootste deel bij.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 23 mei 2016

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Lunette Eiland"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan "Geesinkweg 2, gemeente Zutphen"

GroenLinks geeft aan dat de fractie voor openheid is en dat dit soort overeenkomsten in andere gemeenten soms wel openbaar zijn. Kan dat in Zutphen ook.

Het college zegt dat, zoals de vraagsteller al aangeeft, dit soms wel en soms niet openbaar kan zijn.

De voorzitter vult aan dat dit te maken heeft met bescherming van belangen van betrokkenen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Bekrachtiging geheimhouding overzicht frictiekosten zwembad bij raadsvoorstel financiën zwembad IJsselslag

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Bestemmingsplan "Geesinkweg 2 gemeente Zutphen"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Lunette Eiland

BurgerBelang vraagt of de raad op de hoogte kan worden gehouden van de invulling van de plannen, i.c. het voormalige cellenblok.

Het college zegt toe dat er meer duidelijkheid komt, wanneer het plan wordt ingediend. Dit moet binnen de kaders passen die door de raad nu in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het college zal de betreffende stukken voor de raad ter inzage leggen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Concept Begroting Tribuut 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Vaststellen bestemmingsplan "Basseroord"

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Benoeming van mevrouw S. Uenk als Forumlid voor GroenLinks ter opvolging van de heer A.J.A. Putker.

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 23 mei 2016

De Stadspartij geeft aan op de schriftelijke vragen onder nummer A 02 en A 03 nog geen antwoorden te hebben ontvangen. Nu staat op de lijst vermeld dat deze voor kennisgeving aangenomen kunnen worden, maar ze zijn nog niet aan de vraagsteller beschikbaar gesteld.

Het college meldt dat de verzending van de antwoorden niet volgens de juiste procedure is verlopen. De brief is door de behandelend ambtenaar aan de griffie verzonden in de veronderstelling dat die de brief aan de vraagsteller zou verzenden. Inmiddels zijn de antwoorden alsnog verzonden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 23 mei 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 09-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Vaststellen forumverslag 9 mei 2016-besloten deel

Het verslag wordt vastgesteld.

9c. Forumverslag 12-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Behandeld in Raad 23 mei 2016 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 23-05-2016 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Abbenhues
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend