Pagina delen

Collegevoorstel vaststellen uitgangspunten Stedelijk Parkeren

Inhoud

Zie de bijlage.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 19 mei 2014 Naar boven

Toelichting griffie

In het Technisch Blok van 7 april 2014 is verzocht om agendering van dit onderwerp in een Forum. Dit naar aanleiding van de plaatsing van collegevoorstel Vaststellen uitgangspunten Stedelijk Parkeren op de lijst Ter inzage liggende stukken bij het Forum van 7 april 2014. Het college heeft de uitgangspunten Stedelijk Parkeren krachtens haar eigen bevoegdheden op 4 februari 2014 vastgesteld. De Forumbehandeling is informerend.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 19-05-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPEllen Verhoog
D66Carel Lammers
PvdAFrans Heitling
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijGerard Pelgrim
VVDHanneke Siebelink
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieAndré Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het vaststellen van de uitgangspunten voor stedelijk parkeren.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat er een stuk in de krant heeft gestaan waarin een niet geheel kloppend beeld ontstaat. Een korte toelichting kan een aantal vragen wegnemen.

Aan de Noorderhaven worden in de parkeergarage 350 parkeerplaatsen gerealiseerd.

De gemeente levert inderdaad een financiële, niet risicodragende bijdrage. Er zal door de gemeente geen geld verdiend worden aan de parkeergarage. Aanvullend op de opgenomen saldo’s kan gesteld worden dat het gaat om een klein tekort waarvoor oplossingen zijn gevonden.

De brug tussen de Houtwal en de binnenstad staat op de wensenlijst. Er is ook over gesproken met de provincie en de wens is er om de brug eerder te realiseren.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de vermenging van vergunninghouderplaatsen en openbare parkeerplaatsen.

Het College geeft aan dat er bijvoorbeeld aan de IJsselkade en de Molengracht vaak vergunninghouderplaatsen leeg staan. Een vermenging van het gebruik geeft ruimere mogelijkheden voor parkeren. Het beeld is genuanceerder dan in het krantenartikel wordt geschetst.

De VVD schetst een aantal problemen die kunnen ontstaan met de dubbelbestemming van parkeerplaatsen en vraagt naar de handhaving van dit gebruik.

Een vermindering van 80 parkeerplaatsen wordt gezien als een significante vermindering. Wellicht kan er gekeken worden naar een locatie dicht bij het centrum als de oude meisjes vakschool.

Het CDA vraagt of er overleg is geweest met de verkeerscommissie van het MKB en met de verschillende VVE’s aan de Molengracht en Brugstraat. Aanvullende vraag is hoe het dubbelgebruik op zaterdag geregeld wordt.

De ChristenUnie merkt op dat de investering van de gemeente niet vreemd is. Zij vraagt of het beheer en onderhoud ook bij de gemeente komt te liggen.

De SP merkt op dat in Hengelo de parkeerproblematiek is opgelost door bewoners in overleg met de andere gebruikers. Zij vraagt of er zicht is op afname van gehandicaptenparkeerplaatsen.

D66 vraagt naar de bezetting van het Miro terrein.

Burgerbelang geeft aan dat haar vragen reeds gesteld zijn.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College geeft aan dat een eerdere motie is aangehouden. Er zijn zeker knelpunten, maar de gesprekken zijn gaande. De opmerking van de SP is in dat verband een waardevolle. Wel is duidelijk dat een uitbreiding op dit moment niet nodig is.

De VVD vult aan dat de situatie is veranderd. Het dubbelgebruik is ingewikkeld en in de binnenstad heerst grote zorg over de parkeerproblematiek.

De ambtelijke ondersteuner geeft aan dat bij het dubbelgebruik na 18.00 uur gratis geparkeerd mag worden. Er is geen wisseling tussen het betaalde regime en de vergunninghouders.

Er vervallen 75 parkeerplaatsen. 38 Daarvan worden langparkeren op een andere locatie. 20 Vergunninghouderplaatsen zijn niet meer nodig, de IJsselkade wordt op dit punt slecht gebruikt. Feitelijk zijn er 17 plaatsen te weinig, waarvoor in het dubbelgebruik een oplossing wordt gevonden.

Er lopen gesprekken met het MKB en de VVE’s. Reactie is: “er is in ieder geval over nagedacht.”

Ook bij de David Evekink Stichting klinken positieve geluiden.

De invoering van de maatregel zal gefaseerd kunnen gaan. Bijvoorbeeld eerst de IJsselkade en daarna de Molengracht.

De gehandicaptenparkeerplaatsen veranderen niet. Met een dergelijke pas mag men overigens ook buiten de vakken parkeren.

Over de bezetting van het Miro terrein is geen cijfermateriaal beschikbaar. Het beeld is dat daar vaak wel plek is.

De PvdA geeft aan dat de parkeerplaatsen aan de IJsselkade lastig te vinden zijn.

Het College stelt dat dit een goede zaak is, omdat deze parkeerplaatsen met de herinrichting verdwijnen.

Het CDA merkt op dat de zaterdag nog problematisch is.

De ambtelijke ondersteuner geeft aan dat hiervoor nu een oplossing wordt geboden.

De Voorzitter concludeert dat dit stuk voldoende besproken is en zij sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in