Pagina delen

Cofinanciering packagedeal fiets

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. een krediet van € 194.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van fietsinfrastructuur op De Mars en dit te dekken uit een bijdrage van de provincie (€ 97.000) en de kapitaallasten van de resterende € 97.000 uit de nieuw in te stellen Reserve Kapitaallasten Packagedeal De Mars;
  2. een bedrag van € 111.000 te storten in een nieuw in te stellen Reserve kapitaallasten Packagedeal De Mars en dit te dekken uit de Reserve snelfietsroute;
  3. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2021-11).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Cleantech Regio wil met de ‘packagedeal fiets’ op de bedrijventerreinen Ecofactorij in Apeldoorn, De Mars in Zutphen en Kloosterlanden in Deventer het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer stimuleren. Dit heeft de regio samen met bedrijven, parkmanagement en gemeenten gedaan. Het aandragen van verbeteringen kwam vooral van onderop door de bedrijven zelf. Aangevuld en geprioriteerd door gemeente en regio.

De provincie Gelderland heeft op basis van deze packagedeal 50% subsidie à € 97.000 aan de gemeente Zutphen verstrekt. De voorwaarde is dat Zutphen hetzelfde bedrag inlegt.

Beoogd effect

Met een krediet van € 194.000 wordt beoogd een tweetal infrastructurele knelpunten op te lossen. Het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid bij de fietsoversteek Oostzeelaan. En het doortrekken van het fietspad langs de Marsweg. Mocht het budget toereikend zijn dan wordt ook gekeken naar de fietsoversteek tussen de Kostverlorentunnel en Basseroord.

Argumenten

1.1   Bedrijvenkring Zutphen dringt reeds enkele jaren aan op aanpassing Oostzeelaan.

Ondernemers op De Mars maken zich al jaren zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers op De Mars. Vooral de fietsoversteek bij de Oostzeelaan beschouwen zij als zeer onveilig. Vanaf de rotonde met de N348 slaan vrachtauto’s rechtsaf de Oostzeelaan in en hebben dan slecht zicht op kruisende fietsers. Deze komen met snelheid van de brug af en hebben voorrang bij de fietsoversteek. Alhoewel zich hier nog geen verkeersongevallen hebben voorgedaan horen we ondernemers wel over bijna ongevallen.

1.2   De fietsoversteek markeert het begin-/eindpunt van de snelfietsroute Deventer-Zutphen.

Zoals bekend wordt in regionaal verband samengewerkt aan de snelfietsroute F348. Die begint vanuit Zutphen gezien bij de fietsoversteek Oostzeelaan. Het is daarom van belang om deze fietsoversteek in te richten naar de eisen voor een snelfietsroute. Er zal dus sowieso een aanpassing moeten plaatsvinden om de kwaliteit van deze fietsinfrastructuur naar een hoger niveau te tillen.

2.1   De reserve snelfietsroute is bestemd voor de fietsroute tussen Deventer en Zutphen.

Uw raad heeft een reserve in het leven geroepen om een financiële bijdrage te kunnen leveren aan de snelfietsroute F348. Deze reserve wordt nu aangesproken gezien de overlap tussen de Packagedeal en de F348. De bijdrage van de provincie wordt gebruikt voor het doortrekken van het fietspad langs de Marsweg.

Kanttekeningen

1.1   Zonder gemeentelijke cofinanciering kunnen niet alle verbeteringen worden uitgevoerd.

Er bestaat een unieke kans met subsidie verbeteringen te realiseren. Wanneer Zutphen geen € 97.000 inlegt vervalt de toegekende subsidie en draait de gemeente voor 100% van de kosten op. Dan kunnen niet alle voorgestelde maatregelen worden uitgevoerd. Daarvoor ontbreekt krediet.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Vervolgtraject.

Vanuit team Werken is een projectleider aangewezen om te zorgen voor ontwerp en uitvoering van de verbeteringen. In dit proces wordt samengewerkt met Bedrijvenkring Zutphen en de Fietsersbond. Ook wordt het ontwerp van de fietsoversteek Oostzeelaan besproken met de regionale projectgroep die de snelfietsroute F348 voorbereidt. 

Financiën

De totale geraamde kosten bedragen € 194.000. De provincie draagt € 97.000 bij. De kapitaallasten van de resterende € 97.000 zijn in 2021 € 3.900. De totale kapitaallasten zijn € 111.000 (op basis van 25 jaar en 1,2% rente). Voor de kapitaallasten van de infrastructuur De Mars wordt voorgesteld om een nieuwe reserve in te stellen om hieruit de kapitaallasten te dekken. Stand van de reserve snelfietsroute na onttrekking is € 851.000.

Toelichting raming en bijdrage.

Om een aanvraag voor subsidie te kunnen doen is globaal bekeken wat voor maatregelen denkbaar zijn en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Er is hierbij nog geen rekening gehouden met eventuele grondaankoop.

Als er onverhoopt grondaankoop nodig is, kan dit ten koste gaan van de aanpassing van de oversteek bij de Kostverlorentunnel.

Activiteit

Raming

Doortrekken fietspad Marsweg

€ 90.000

Aanpassen fietsoversteek Oostzeelaan

€ 90.000

Aanpassen fietsoversteek Kostverlorentunnel-Basseroord

€ 14.000

Totaal

€ 194.000

Subsidie provincie à 50%

€ 97.000

Bijdrage gemeente Zutphen à 50%Begrotingswijziging 2021-11 Cofinanciering Packagedeal fiets De Mars (pdf)Cofinanciering packagedeal fiets (pdf)Raadsvoorstel en -besluit cofinanciering Packagedeal De Mars eb (pdf)

€ 97.000

 

Bijlagen

Begrotingswijziging (2021-11)

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2021-0058

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 1 juni 2021 met nummer 184576b e s l u i t :

  1. een krediet van € 194.000 beschikbaar te stellen voor het verbeteren van fietsinfrastructuur op De Mars en dit te dekken uit een bijdrage van de provincie (€ 97.000) en de kapitaallasten van de resterende € 97.000 uit de nieuw in te stellen Reserve Kapitaallasten Packagedeal De Mars;
  2. een bedrag van € 111.000 te storten in een nieuw in te stellen Reserve kapitaallasten Packagedeal De Mars en dit te dekken uit de Reserve snelfietsroute;
  3. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2021-11).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Raad 12 juli 2021 (19:30 - 23:00) Naar boven

Datum 12-07-2021 Tijd 19:30 - 23:00
Zaal
Burgerzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Vermeulen
Griffier
A.V. Dewkalie

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 28 juni 2021 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 28-06-2021 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer