Pagina delen

Cleantech Regio on tour 2017 - WGR Stedendriehoek en Strategische Board

Inhoud

Zie de bijlagen.

Bijlagen

Behandeld in Forum van 10 april 2017 Naar boven

Toelichting griffie

Om de raad te informeren en in gesprek te gaan over de (voortgang van) gezamenlijke ambities komt de Cleantech Regio Stedendriehoek op bezoek in het Forum. De Cleantech Regio -bestaande uit de WGR Regio Stedendriehoek en de Strategische Board- zal kort de onderlinge verhoudingen toelichten.
Vervolgens zal een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen in de regio, met daarbij ook speciale aandacht voor wat lokaal in Zutphen speelt. Het Presidium heeft verzocht met name ook aandacht te besteden aan de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Na ongeveer een half uur zullen plenair achtereenvolgens twee pitches worden gehouden over 'de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt' en over 'Energietransitie en innovatie'. In twee deelsessie zullen informele gesprekken plaatsvinden, waarbij een lid van de Strategische Board als gespreksleider zal optreden. Alle aanwezigen kunnen deelnemen aan deze gesprekken.

Rond 20.45 uur zal de vergadering plenair vervolgd worden. De beide gespreksleiders koppelen in zo'n 5 minuten de opbrengst van de twee deelsessies terug, waarna nog kort de tijd is voor een laatste reactie vanuit de Cleantech Regio.

Raadsadviseur: G.A.J. Winters

Datum 10-04-2017 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en H.J.M Verschure
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum, heet iedereen welkom en schets de programmaopzet en het doel van de bijeenkomst.

Vervolgens krijgt de burgemeester het woord voor een inleiding en benoemt in haar bijdrage het belang van de regionale samenwerking voor Zutphen naast haar lokale agenda. Onder andere is dit aan de orde bij de onderwerpen Energietranisitie, Mobiliteit en Arbeidsmarkt. Ook investeren in samenwerking tussen ondernemers en onderwijs is belangrijk evenals een focus op Cleantech. 

Na een korte Cleantech-quiz onder de aanwezigen schetst dhr. Heidema, vanuit zijn regionale rol als voorzitter van de Strategische Board/WGR Stedendriehoek, een aantal regionale ontwikkelingen. In zijn presentatie gaat hij in op:

  • De opgaven voor de Cleantech Regio: Innovatie, Sociaal Kapitaal, Bereikbaarheid, Leefomgeving;
  • De ontwikkelingen in de regio: lobby, Omgevingsagenda, Beter Benutten, Human Capital.

Aansluitend geeft dhr. De Blok, portefeuillehouder Energietransitie van de Strategische Board, een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie.

De presentatie van beide sprekers is als bijlage bij de vergaderstukken gevoegd.

Na de presentatie gaan de aanwezigen in twee groepen uiteen. In beide deelsessies gaan vertegenwoordigers van de WGR Stedendriehoek/Strategische Board, bestuurders en overige externen in gesprek met raadsleden. Er is een deelsessie over het thema 'Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs' (onder leiding van Martine Witteveen) waaraan ook wethouder De Jonge en dhr. Hubert van de praktijkschool deelnemen en er is een deelsessie over het thema 'Energietransitie en innovatie' (onder leiding van Menno van Luijn) waaraan wethouder Pennings en de heren Van Campen en Evers (van Bouwgroep Campen) deelnemen.

Na afloop van de deelsessies vindt er een terugkoppeling plaats. In de sessie over 'Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs' is geconstateerd dat er grote stappen zijn gemaakt in de regio door als ondernemers, overheid en onderwijs goed met elkaar samen te werken. Ook zijn inspanningen geleverd door scholen om leerlingen op te leiden voor banen in de techniek. Tenslotte groeit de economie en komt er een tekort aan MBO-ers maar dient er ook aandacht te zijn voor voldoende gekwalificeerde HBO-ers. Het is van belang dat leerlingen die de HBO niet halen, opstromen. 

In de sessie over 'Energietransitie en innovatie' is met name gesproken over het thema in relatie tot woning(bouw). Bij huurwoningen loopt dat vooral via de corporaties, bij koopwoningen kan gebruik worden gemaakt van 'energiecoaches'. Zutphen wil hier strak op inzetten. Ook is gesproken over kansen en bedreigingen van 'gasloos' bouwen. Gasloos bouwen is op dit moment nog duurder maar misschien kan de gemeente daarin iets betekenen. Een belangrijke opmerking in de deelsessie was: 'eerst reductie (van energie), daarna (energie) opwekken'. Ook is gesproken over het mobiliseren van de agrarische sector en hen op te roepen tot investeren in de productie van biogas. Hiervoor lopen al wat eerste initiatieven. Voor Zutphen tenslotte is het een uitdaging hoe om te gaan met dit thema in relatie tot het grote aantal panden in de gemeente dat valt onder monumentenzorg.

De voorzitter concludeert aansluitend dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in