Pagina delen

Cameratoezicht

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

  1. Kennis te nemen van de door de burgemeester vastgestelde beleidsregel Cameratoezicht.
  2. De burgemeester de bevoegdheid toe te kennen cameratoezicht in te stellen, indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.
  3. Hiertoe de bijgaande 11e Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (11e wijziging) vast te stellen.

Inhoud

Inleiding

De raad heeft bij amendement op 30 maart 2021 artikel 2:77 over Cameratoezicht geschrapt uit de vast te stellen wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (8e wijziging). De raad heeft in dit amendement geformuleerd dat er beleidsregels moeten worden geformuleerd en dat eerst het gesprek met de raad over cameratoezicht moet worden gevoerd, voordat besloten wordt de bevoegdheid toe te kennen. In de forumspecial van 9 december 2021 is over dit onderwerp gesproken en heeft de burgemeester in een memo aangegeven welk afwegingskader zij hanteert voor de inzet van cameratoezicht, hoe de besluitvorming verloopt en op welke wijze zij rapporteert aan de raad. Dit is door de burgemeester omgezet in een beleidsregel die van kracht wordt wanneer de bevoegdheid tot het instellen van cameratoezicht in de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgesteld. Met dit voorstel vraagt het college u om de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen, zodat cameratoezicht kan worden ingezet wanneer dit nodig is.

Beoogd effect

Bevorderen van de veiligheid op straat.

Argumenten

1.1. De raad heeft om dit beleid gevraagd.
In het door de raad aangenomen amendement van 30 maart 2021 heeft de raad aangegeven dat eerst beleid moet worden geformuleerd, voordat de bevoegdheid wordt verleend. Met dit beleidskader geeft de burgemeester invulling aan dat verzoek.

1.2. Hiermee maakt de burgemeester duidelijk dat cameratoezicht alleen wordt ingezet als dit echt nodig is.
In het beleid is omschreven dat cameratoezicht pas wordt ingezet als uit een veiligheidsanalyse blijkt dat cameratoezicht nodig is om de openbare orde te handhaven en de inzet van andere middelen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

2.1. Met deze bevoegdheid heeft de burgemeester de ruimte om alle opties af te wegen bij het handhaven van de openbare orde.
Als de burgemeester, zoals nu, deze bevoegdheid niet heeft, is het instellen van cameratoezicht geen mogelijkheid. Ook niet als er een situatie ontstaat, waarin dit een belangrijke bijdrage kan zijn aan het handhaven van de openbare orde in een bepaald gebied. Er kunnen situaties zijn waarin andere interventies, zoals bijvoorbeeld extra toezicht, persoonsgerichte aanpak of fysieke maatregelen, niet toereikend zijn om de problematiek in een gebied aan te pakken. In deze situaties is het wenselijk om ook het inzetten van cameratoezicht in de afweging te kunnen betrekken.

3.1. De bevoegdheid moet bij verordening worden toegekend.
Dat staat in artikel 151c van de Gemeentewet.

Kanttekeningen

1.1. In de beleidsregel worden geen locaties genoemd waar cameratoezicht kan worden ingesteld.
Er is nu geen reden om in het beleid op specifieke locaties voor de inzet van cameratoezicht in te gaan. Er doet zich op het moment geen situatie voor, waar op basis van een veiligheidsanalyse besloten moet worden of er cameratoezicht ingezet moet worden. Het benoemen van locaties zou bovendien beperkend kunnen werken, wanneer zich veiligheidsproblemen aandienen op een andere - niet in het beleid genoemde - locatie.

2.1. Inzet van cameratoezicht kan een inbreuk vormen op de privacy van bewoners en bezoekers van een gebied.
Als mensen een gebied betreden waar cameratoezicht is ingesteld worden zij in beeld gebracht met camera’s. De burgemeester heeft beleidsregels vastgesteld om de noodzakelijkheid en evenredigheid van de inzet van cameratoezicht te beoordelen. Dat betekent dat altijd een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen de noodzakelijkheid van het cameratoezicht en de mogelijke negatieve gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn er wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan wanneer cameratoezicht wordt ingezet, zoals het kenbaar maken dat er camera's zijn, welke plekken in beeld mogen worden gebracht en hoe lang de beelden mogen worden bewaard.

Financiën

Wanneer tot inzet van cameratoezicht wordt besloten, betekent dit dat er kosten aan verbonden zijn. De kosten zijn afhankelijk van de concrete inzet van camera’s in de specifieke situatie: hoeveel camera’s, mobiel of vast cameratoezicht, welk type camera’s, personele inzet voor het uitlezen van de camera’s, kenmerken van de locaties. Het college legt hiertoe na vaststelling van de wijzigingsverordening een voorstel aan de raad voor.

Communicatie

Het vaststellen van de verordening wordt via het Gemeenteblad bekendgemaakt.
Als besloten wordt tot het plaatsen van camera’s in een bepaald gebied wordt dit met bewoners via een bewonersbrief gecommuniceerd.

Uitvoering

Het proces om te komen tot een besluit over de inzet van cameratoezicht is beschreven in de Beleidsregel cameratoezicht gemeente Zutphen 2022 die door de burgemeester is vastgesteld.

Evaluatie

De burgemeester brengt verslag uit aan de raad over de toepassing van de bevoegdheid via de jaarstukken.

Bijlagen

  1. Ontwerpbesluit 11e Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zutphen 2011.
  2. Beleidsregel cameratoezicht gemeente Zutphen 2022.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2022-0067

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 21 juni 2022 met nummer 316473


gelet op artikel 149 en 151c van de Gemeentewet;


b e s l u i t :

  1. Kennis te nemen van de door de burgemeester vastgestelde beleidsregel Cameratoezicht.
  2. De burgemeester de bevoegdheid toe te kennen cameratoezicht in te stellen, indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.
  3. Hiertoe de bijgaande 11e Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (11e wijziging) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 29 augustus 2022 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 29-08-2022 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.R. Nijenhuis
Griffier
B. Dolfing
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.A. Godee
BurgerbelangA.C.P. Boersbroek
PvdAH.L.A. Bouma
D66B.W. Sommer
VVDM. Koning
SPG.J.H. Muller
Partij voor de DierenM.J.I. Vellema
Kies Bewust LokaalA. Verwoort
StadspartijG.J.H. Pelgrim
CDAM. Purperhart
ChristenUnieC.G.T Oldenhuis

Verslag van de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in