Pagina delen

Buurtbus als alternatief voor Beverbus

de VVD fractie stelt voor :

het college de opdracht te geven om:

 1. uit te zoeken of vervoerder Arriva mogelijkheden ziet om een buurtbus beschikbaar te stellen voor een route in Zutphen volgens een uurdienst;
 2. onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van gecertificeerde vrijwilligers die als chauffeur in de buurtbus mogen rijden;
 3. te overleggen met andere gelijksoortige (buurtbus-) projecten in de regio en daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden tot aansluiting bij/samenwerking met deze projecten en het onderling afstemmen van mogelijk nieuwe haltes zoals het Gelre Ziekenhuis;
 4. een beeld te schetsen van de gemiddelde kosten voor gebruikers en de daaruit mogelijk voortvloeiende mutaties in verwachte aantallen gebruikers;
 5. in overleg te treden met de provincie om te overleggen over Provinciale subsidiemogelijkheden van een buurtbus in Zutphen;
 6. de gemeenteraad in het 2e kwartaal te informeren over de voortgang van het onderzoek en over de haalbaarheid het contract aangaande de Buurtbus eerder dan 2014 te beëindigen en de Buurtbus uiterlijk 1januari 2013 of zoveel eerder als mogelijk, operationeel te hebben.

Inhoud

Inleiding / aanleiding

De aanleiding voor dit initiatiefvoorstel is het voorstel van het college om de financiële bijdrage aan bijzonder vervoer, de Beverbus, te stoppen zoals dat verwoord staat in het voorstel aan de gemeenteraad “Versoberen en gericht investeren” van 28 april 2011.
Het gevolg daarvan is dat abonnementen komen te vervallen waarbij ouderen tegen zeer geringe kosten gebruik kunnen maken van het vervoer op een vaste lijndienst binnen Zutphen.
Hoewel er toezeggingen zijn gedaan door het College over de ingangsdatum van het stopzetten en de hoogte van de financiële bijdrage dient de VVD hierbij een initiatiefvoorstel in als alternatief voor de Beverbus.

Beoogd effect

Het beschikbaar houden van betaalbaar vervoer voor ouderen in Zutphen, zodat de mobiliteit van een kwetsbare groep van ouderen wordt vergemakkelijkt, waardoor onder andere de zelfstandigheid en het onderhouden van sociale contacten wordt vergemakkelijkt.
Daarbij wordt dan een besparing van mogelijk € 100.000,- per jaar gerealiseerd.

Argumenten

1.1 De Beverbus wordt al ruim 30 jaar als busdienst ingezet op  een vaste route in Zutphen.
De Beverbus is een niet weg te denken voorziening in het Zutphense en voorziet in een duidelijke behoefte.

1.2 Het omschakelen naar een kleinere bus die kan worden bestuurd door gecertificeerde vrijwilligers levert een aanzienlijke kostenbesparing op.
Wanneer een bus gebruikt gaat worden die zonder bus-rijbewijs mag worden bestuurd door vrijwilligers gaan de kosten van deze voorziening aanzienlijk omlaag. De Beverbus heeft een capaciteit van meer dan 9 personen en om die reden een professionele chauffeur van Arriva moet worden ingezet.
Het inzetten van een kleinere bus leidt niet tot problemen, omdat de gemiddelde bezetting nu minder dan 30% bedraagt (ca 5 passagiers per rit).
De totale kosten, via een afdracht aan vervoersbedrijf Arriva, voor de gemeente Zutphen bedragen nu circa €120.000,- per jaar. De inkomsten uit de abonnementen à € 5,50 per maand levert op jaarbasis gemiddeld zo’n € 7.500,- op.

1.3 In de besprekingen met Arriva en de Provincie kan ook het inzetten van milieuvriendelijke(-re)
Het zou, in het licht van Zutphen Energieneutraal, goed zijn wanneer in de gesprekken ook wordt gesproken over het (op termijn) inzetten van milieuvriendelijke(-re) vervoersvormen waarbij gebruik wordt gemaakt van elektriciteit of biobrandstoffen.

1.4 De subsidiecriteria die de Provincie hanteert voor het subsidiëren van buurtbussen gaan uit van het inzetten ervan in buitengebieden.
Wellicht is de Provincie te bewegen om ook subsidie te verlenen in situaties waarin een buurtbus wordt ingezet in stedelijk gebied. Vanwege de kostenbesparing die kan worden gerealiseerd kan de gemeente in een aanvraag voorstellen de jaarlijkse kosten van circa € 40.000 samen met de provincie te financieren. De mogelijke besparing bedraagt dan circa € 100.000,- per jaar.

1.5 De vorm waarin het vervoer georganiseerd gaat worden kan nader worden uitgezocht.
Het plan kan bij de Provincie ook worden aangemeld als particulier initiatief waarbij een nog op te richten vrijwilligersvereniging de aanvrager en trekker is van het project.
Overleg en samenwerking met de andere buurtbus(sen) in de regio en particuliere initiatieven zoals het busproject Eefde zou niet achterwege moeten worden gelaten.

Enkele kengetallen en gegevens over Buurtbussen:
- in totaal rijden er in Gelderland 42 buurtbussen;
- per bus wordt door de provincie circa € 35.000 voldaan aan de vervoerder (Arriva);
- de bussen rijden in een dienstregeling op een vaste route (bij voorkeur max 1 uursdienst);
- de kaartjes kosten standaard € 1,80 per rit;
- op termijn zal betaling met de OV-chipkaart mogelijk zijn (uitlezen nog probleem);
- de opbrengst van de kaartjes is voor de vervoerder Arriva ;
- in Gelderland zijn ca 1200 vrijwilligers beschikbaar als chauffeur;
- één van de voorwaarden is dat de vrijwilligers zijn aangesloten bij lokale verenigingen met een eigen bestuur;
- de verenigingen ontvangen van de provincie ca € 5500,- per jaar als vergoeding voor het organiseren van eigen activiteiten.

Kanttekeningen

In de discussie rond de Strategische Agenda heeft het college al aangegeven te gaan zoeken naar alternatief voor de Beverbus. Met dit voorstel wordt een duidelijke zoekrichting vastgelegd.

Uitvoering / Communicatie / Vervolgtraject

De raad ontvangt uiterlijk bij de begrotingsbehandeling van 2012 een uitgewerkt alternatief voor de Beverbus.

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2011-0133

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van de VVD fractie van 12 september 2011 met nummerb e s l u i t :

het college de opdracht te geven om:

 1. uit te zoeken of vervoerder Arriva mogelijkheden ziet om een buurtbus beschikbaar te stellen voor een route in Zutphen volgens een uurdienst;
 2. onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van gecertificeerde vrijwilligers die als chauffeur in de buurtbus mogen rijden;
 3. te overleggen met andere gelijksoortige (buurtbus-) projecten in de regio en daarbij ook te kijken naar de mogelijkheden tot aansluiting bij/samenwerking met deze projecten en het onderling afstemmen van mogelijk nieuwe haltes zoals het Gelre Ziekenhuis;
 4. een beeld te schetsen van de gemiddelde kosten voor gebruikers en de daaruit mogelijk voortvloeiende mutaties in verwachte aantallen gebruikers;
 5. in overleg te treden met de provincie om te overleggen over Provinciale subsidiemogelijkheden van een buurtbus in Zutphen;
 6. de gemeenteraad in het 2e kwartaal te informeren over de voortgang van het onderzoek en over de haalbaarheid het contract aangaande de Buurtbus eerder dan 2014 te beëindigen en de Buurtbus uiterlijk 1januari 2013 of zoveel eerder als mogelijk, operationeel te hebben.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 15 juni 2015 Naar boven

Toelichting griffie

Dit initiatiefvoorstel uit 2011 is al langere tijd aangehouden. Nu ook de vaststelling kadernotitie Basismobiliteit wordt voorgelegd, lijkt dit een goed moment om nadere richting te geven aan dit initiatiefvoorstel. De beide voorstellen staan nu dan ook gezamenlijk geagendeerd in het Forum.

Het betreft een initiatiefvoorstel vanuit de toenmalige VVD fractie om de financiële bijdrage aan het bijzonder vervoer, de Beverbus, te stoppen om een besparing van €100.000,- per jaar mogelijk te maken. En tevens om onderzoek te doen naar een alternatief voor bijzonder vervoer en een uitgewerkt alternatief aan de raad voor te leggen.

Uit onderzoek is gebleken dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de beverbus. Wel wordt aanbevolen onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor het wegvallen van de beverbus. De Stichting Samenwerkende Bonden voor Ouderen Zutphen-Warnsveld heeft kennis genomen van het voornemen om bijzonder vervoer te stoppen. Zij doen via een ingezonden brief  beroep op een in 1981 genomen besluit om uitvoering te geven aan vastgesteld beleid om kansarmen en ouderen tegen aanvaardbare kosten te kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke verkeer door middel van voor hun betaalbaar openbaar vervoer. Zij begrijpen dat de vorm van bijzonder vervoer kan veranderen maar willen wel enige vorm van behoud hiervan.

Het is een bevoegdheid van de raad om de hoofdlijnen van beleid, de zogenoemde kaders,vast te stellen.

Raadsadviseur: M van den Berg-Platzer

Datum 15-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Het bespreken van de Buurtbus als alternatief voor de Beverbus wordt gezamenlijk besproken met het vaststellen van de kadernota Mobiliteit.

Het is een initiatiefvoorstel van de VVD. De voorzitter geeft het woord aan de VVD voor een korte inleiding.

VVD: In 2012 is voorgesteld om de Beverbus af te schaffen. We hebben toen een initiatiefvoorstel geschreven om als alternatieve buurtbus te laten rijden. Wij geloven daar in en doen een herhaalde oproep aan het college. Wat is de mening van de overige Forumleden?

BewustZW: We zijn blij met dit voorstel. Het oorspronkelijke uitgangspunt is om ouderen uit een isolement te halen. Daar staan we nog steeds achter.

D66: Ook hier kan het mogelijk zijn om elektrisch vervoer in te zetten.

VVD: Dit voorstel ligt nu voor aan het college. Het elektrisch rijden kan er aan toegevoegd worden. Steunen we dit? Dan kan het college gevraagd worden het benodigde onderzoek uit te voeren.

CDA: Dit onderwerp leent zich wellicht voor crowdfunding.

SP: Vervoer van mensen is een serieus beroep. Ik verbaas me over het gemak waarmee gesproken wordt over vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten dit in een grotere context zien. Maar misschien is het inzetten van vrijwilligers wel het meest realistisch.

College: Sinds 2012 is er veel beweging in de vervoersmarkt. Een nieuwe OV-visie is door provinciale staten aangenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “kernnet” en “flexnet”. Er vinden gesprekken plaats tussen provincie en de regio’s over de vormgeving. Ook in relatie tot basismobiliteit. Dat doen we bestuurlijk maar zeker ook ambtelijk. Daar gaan veel ambtelijke uren in zitten. En daar zie ik meer meerwaarde in dan nu dit voorstel aan nemen en onderzoek doen naar de mogelijkheden van de buurtbus.

VVD: Wij zijn benieuwd wat er uit die gesprekken komt. Misschien kan een buurtbus wel onderdeel worden van het flexnet, als dat verder uitgewerkt wordt. Wanneer kan het college daar op terugkomen?

College: In september tot november vinden er nog overleggen plaats. Dus in december 2015 kan Forum hierover geïnformeerd worden.

De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende besproken is en sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 29 juni 2015 (21:30 - 23:00) Naar boven

Datum 29-06-2015 Tijd 21:30 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Besluit

Ingetrokken

Geen amendementen ingediend