Pagina delen

Businesscase Rivier in de Stad

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

 1. kennis te nemen van de (voorgenomen) financiering van Rivier in de Stad van de zijde van Rijk en provincie Gelderland;
 2. in te stemmen met de herijking van het stadscontract voor het sleutelproject Rivier in de Stad zoals verwoord in de bijgaande concept- fiche;
 3. akkoord te gaan met een gemeentelijk aandeel van € 5.100.000 in  Rivier in de Stad;
 4. het college de bevoegdheid te geven om redactionele aanpassingen te doen in het concept-fiche na overleg met de verantwoordelijk gedeputeerde;
 5. kennis te nemen van de brief  met verzoek om beschikking van de tweede provinciaal termijn ad € 4.500.000 conform het stadscontract 2012 – 2015/2017.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In het Stadscontract (2012-2015/2017) is overeengekomen dat: (citaat)

“de provinciale bijdrage voor de periode van 2012 – 2017 aan het sleutelproject IJsselsprong/Rivier in de stad bestaat uit een toekenning van € 2.000.000,- voor de concrete maatregelen en een bijdrage van € 4.500.000,- in de vorm van een reservering voor nader uit te werken maatregelen. Voor deze nadere uitwerking, waarvoor in dit stadium nog geen subsidie wordt verleend, ligt het initiatief bij de gemeente Zutphen. De uitwerking dient te passen  in het masterplan voor het middengebied van de IJsselsprong dat in 2012 zal worden afgerond en in de bijbehorende businesscase. In deze businesscase zal ook worden aangegeven op welke wijze beschikbare rijksmiddelen uit de Nota Ruimte (€20.000.000,-) zullen worden aangewend. De omzetting van een reservering in een subsidie kan plaatsvinden nadat bovenstaande uitwerking heeft plaatsgevonden.”

Het provinciaal programma IJsselsprong en met name het Masterplan Middengebied IJsselsprong (juni 2012)  vormt het kader voor Rivier in de Stad.  De businesscase Rivier in de Stad kon verder worden uitgewerkt op basis van besluitvorming over de ontsluiting van de N345 naar de Oude IJsselbrug (doortrekking), de concretisering van de riviermaatregel aan de oostoever ter hoogte van de Oude IJsselbrug én overeenstemming met provincie en Rijk over de businesscase IJsselsprong als onderlegger voor de beschikking over de nota Ruimte Gelden.  

Inmiddels is het gebiedsplan Rivier in de Stad vastgesteld (raadsbesluit 18/11/2013) en worden via de mei-circulaire de Nota Ruimte Gelden gedecentraliseerd naar de provincie. Er kan nu uitvoering worden gegeven aan de afspraken in het stadscontract over het omzetten van de gemeentelijke financiering en de omzetting van de provinciale reservering in een subsidiebeschikking.

Beoogd effect

Een sluitende businesscase voor het sleutelproject en gemeentelijk programma Rivier in de Stad.

Argumenten

1.1  Het Rijk heeft middels een brief d.d. 8 april 2014 de provincie Gelderland meegedeeld dat ze zal overgaan tot decentralisatie van € 18.000.000 voor de Gebiedsontwikkeling IJsselsprong

Oorspronkelijk (2009) heeft het Rijk besloten € 20 miljoen te reserveren uit het Nota Ruimtebudget voor de integrale gebiedsontwikkeling IJsselsprong. Het rijk heeft de afgelopen periode ook op dit beleidsterrein bezuinigd en de raming in 2012 tot € 18 miljoen bijgesteld.

1.2  De bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) IJsselsprong heeft een businesscase vastgesteld waarin € 17.000.000 via de Nota Ruimte gelden respectievelijk € 1.000.000 via provinciale GGO gelden wordt geïnvesteerd in Rivier in de Stad.

Van de Nota Ruimtegelden gaat € 17 miljoen naar Zutphen/Rivier in de Stad en € 1 miljoen naar de gemeente Voorst.  Aanvullend wil de provincie binnen het gebiedsprogramma Ijsselsprong (GGO gelden) € 1 miljoen bestemmen  voor de groene opgave binnen Rivier in de Stad (dorpsranden). Met deze besluitvorming blijft de businesscase Rivier in de Stad sluitend.

2.1 De herijking van het fiche van het stadscontract 2012 – 2015/2017 sluit wat betreft de ambities, visie

en projectportfolio volledig aan bij het gebiedsplan Rivier in de Stad zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 18 november 2013

Ten opzichte van het eerste fiche zijn de grootste verschillen te vinden in de riviermaatregelen van de Oostoever en de kwaliteitsverbetering van De Hoven. Van de doortrekking is afgezien en de verbinding voor langzaam verkeer op de Oude IJsselbrug is aan het programma toegevoegd. Er zijn maatregelen opgenomen die de ruimtelijke kwaliteit verhogen en  De Hoven verbinden met de uiterwaarden en de rivier. De projecten zijn inmiddels verder uitgewerkt.

2.2 De financiering voor het project Rivier in de Stad is sluitend

Het totaal van de aanvullende dekkingsmiddelen is ten opzicht van het gebiedsplan ongewijzigd gebleven, behalve dat de samenstelling is veranderd. De bijdrage van het Rijk is met € 1 miljoen verlaagd en de bijdrage van het de provincie is met hetzelfde bedrag verhoogd. De geraamde uitgaven voor het programma Rivier in de Stad blijven conform het gebiedsplan € 31.1  miljoen.    

4.1 Na verwerking van de besluitvorming over de robuuste investeringsimpuls bedraagt de gemeentelijke financiering € 5.100.000

In diverse bestuurlijke overleggen  met de provincie in 2013 heeft de gemeente aangegeven moeite  te hebben met het vinden van de financiële dekking van het gemeentelijk aandeel, oorspronkelijk groot € 6.5 miljoen.

De provincie heeft hierop positief gereageerd door middelen vanuit de Robuuste Investeringsimpuls in te zetten voor de herinrichting van de Marspoortstraat en de parkeervoorziening in de spoorzone (o.a. vervanging van parkeerplaatsen IJsselkade).

Een en ander resulteert in een lagere gemeentelijke bijdrage namelijk  € 5.1 miljoen in het stadscontract voor het sleutelproject Rivier in de Stad ( zie bijlage)

5.1 De omzetting van de provinciale reservering is een vervolg op de afspraken in het stadscontract

In het stadscontract is afgesproken dat de gemeente Zutphen een gebiedsplan zou opstellen in 2013. Op basis van de uitwerking van het sleutelproject in het gebiedsplan zou de reservering van het tweede deel van de financiering van het sleutelproject volgen. De gemeente dient hiertoe voor 1 juni een concept aanvraag in te dienen. Op basis van de besluitvorming door de gemeenteraad kan de definitieve aanvraag voor 1 september 2014 worden ingediend.

Kanttekeningen

2.1 Het fiche geeft de actuele inzichten en zal tenminste twee jaarlijks worden herijkt.

Het programma beslaat een periode van meer dan 10 jaar. Er zullen bij de voortgang van het programma en uitvoering van projecten nieuwe inzichten ontstaan. Hierbij moet men denken aan maatschappelijke en technische ontwikkelingen en economische omstandigheden die de aanbestedingen beïnvloeden.

3. Het fiche kan nog worden aangepast op basis van de interne afstemming binnen de provincie Gelderland.

Het concept-fiche is geredigeerd na provinciaal ambtelijk overleg. Binnen de provincie moet nog afstemming plaatsvinden met de fiches van andere sleutelprojecten alsmede met het provinciaal bestuur. Een en ander kan leiden tot aanpassingen in de tekst van het fiche. Wij stellen u voor ons college te mandateren redactionele wijzigingen door te voeren om vertraging in het provinciaal besluitvormingsproces te voorkomen.

Uitvoering/Communicatie/Vervolgtraject

Het programma Rivier in de Stad is een programma met veel projecten die het komend jaar tot uitvoering worden gebracht. Gelden van de provincie worden hier voor ingezet. Het voorstel is om tijdens het wekelijkse persgesprek de projecten evenals de financiering hiervan toe te lichten.

Planning:
Concept aanvraag inte dienen bij de provincie Gelderland vóór 1 juni 2014
Bestuurlijk overleg GSO op 13 juni 2014
Besluitvorming over fiche  en financiering door gemeenteraad Zutphen op 7 juli 2014
Definitieve aanvraag in te dienen bij provincie vóór 1 september 2014 

Rapportage/evaluatie

Het voorlopig ontwerp met kredietaanvraag voor de afzonderlijke projecten uit Rivier in de Stad wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Via de bestuursrapportages wordt de voortgang van de uitvoering gerapporteerd. Volgens het stadscontract vindt er ten minste twee-jaarlijks in overleg met de provincie een herijking van het sleutelproject plaats.

Financiën

Op een totaal van € 31.1 miljoen bedraagt het aandeel van de gemeente in Rids  momenteel  € 5.1 miljoen. Dit bedrag is grotendeels al gedekt in voorgaande en de lopende begroting en luidt als volgt:

 • Afsluiten stadscontract met provincie                   €   2.000.000
 • Ip begroting 2012 en 2014 (IJsselkade)              €   1.500.000
 • Overhevelen openstaande kredieten
  van beleidsmatig relevante investeringen
  (oa omlegging de Hoven en Herinrichting Kiosk)   €       240.000
 • (toekomstige) budgetten GRP en onderhoud        €       360.000
 • (toekomstige) personeelsbudgetten Rids             €    1.000.000 

Totaal                                                                        €    5.100.000

Bijlagen

 1. Brief aan GS over financiering sleutelproject Rivier in de Stad (concept aanvraag)
 2. Fiche herijking stadscontract Rivier in de Stad
 3. Appendix bij gebiedsplan d.d. 13 mei 2014
 4. Brief van Ministerie van I & M over Nota Ruimte Gelden IJsselsprong d.d. 8 april 2014
 5. Overzicht sleutelproject middelen Rivier in de Stad

Stukken die ter inzage liggen

 Collegevoorstel d.d. 27 mei 2014

 

Bijlagen

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2014-0096

De raad van de gemeente zutphen,


gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 28 mei 2014 met nummer 27219b e s l u i t :

 1. kennis te nemen van de (voorgenomen) financiering van Rivier in de Stad van de zijde van Rijk en provincie Gelderland;
 2. in te stemmen met de herijking van het stadscontract voor het sleutelproject Rivier in de Stad zoals verwoord in de bijgaande concept- fiche;
 3. akkoord te gaan met een gemeentelijk aandeel van € 5.100.000 in  Rivier in de Stad;
 4. het college de bevoegdheid te geven om redactionele aanpassingen te doen in het concept-fiche na overleg met de verantwoordelijk gedeputeerde;
 5. kennis te nemen van de brief  met verzoek om beschikking van de tweede provinciaal termijn ad € 4.500.000 conform het stadscontract 2012 – 2015/2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:de voorzitter, de griffier,

Behandeld in Forum van 7 juli 2014 Naar boven

Toelichting griffie

Het college verzoekt de raad onder meer in te stemmen met de herijking van het stadscontract voor het sleutelproject Rivier in de Stad en akkoord te gaan met een gemeentelijk aandeel van € 5.100.000 in de kosten van het project. Het Gebiedsplan Rivier in de stad is door de raad op 18 november 2013 vastgesteld. Op basis van de besluitvorming door de raad kan de definitieve aanvraag van het tweede deel van de financiering tijdig bij de provincie worden ingediend.

Raadsadviseur: G Pletzers

Datum 07-07-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPF. van Vliet
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
De Lokale PartijR.C.M. Sueters

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de vergadering kort toe. Vervolgens krijgt de inspreker , de heer M. Mout, het woord (inspreekreactie bijgevoegd).

Het forum krijgt vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker.

De Stadspartij prijst de ingebrachte ideeën. Wel vraagt de fractie zich af hoe dit financieel te regelen is.

De inspreker antwoordt dat alle plannen worden getoetst op haalbaarheid en dat er gezocht wordt naar middelen. Zo wordt er een link gelegd met ondernemers die de plannen kunnen uitvoeren.

De PvdA vraagt of de huidige plannen ook bekeken zijn door de denktank.

De inspreker antwoord dat dit het geval is. De ideeën zijn ingepast in de bestaande infrastructuur.

De voorzitter bedankt de spreker voor zijn inbreng en geeft vervolgens het college het woord.

Het college benadrukt dat de besluitvorming voor 1 september geregeld moet zijn in verband met de subsidie van de provincie.

De voorzitter geeft nu het forum het woord om vragen over de vanavond ter behandeling voorliggende stukken te ste3llen aan het college.

De SP vindt het een goed project. En wil graag van de wethouder zien hoe lokale ondernemers bij het project betrokken kunnen worden.

De ChristenUnie  vindt het een goed plan en roemt bovendien de bijdrage van de heer  Mout. Hoe zijn deze te combineren  met de uitstraling van en met gebruikmaking van energie uit de IJssel. Men verklaard zich akkoord met het stuk.

Het CDA is positief over het plan. Dit kan een toeristische en economische boost geven. Hoe kunnen we het verhaal van de heer Mout toepassen? Daarnaast wil men weten wanneer begonnen kan worden.

Groen Links is erg positief over het plan. Ook zij zien graag dat de plannen van de heet Mout er in meegenomen k

De Stadspartij vindt het plan erg inspirerend en is blij dat de financiering nu rond is. Men wil graag weten hoe alle partijen, zoals Rijkswaterstaat en Prorail bij het project betrokken blijven.

D66 vindt het een inspirerend plan.

De PvdA is erg positief. Men roept op om de ondernemers de kans te bieden deel te nemen aan de ontwikkelingen.

DE Lokale partij vindt het een mooi plan dat een paradepaardje voor de stad moet worden. Ook zij willen graag dat zoveel mogelijk partijen bij het project betrokken worden en blijven. Men wil wel graag weten of er nu volledige dekking is voor het plan. De stukken zijn niet geheel eenduidig.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Inzake de betrokkenheid  van lokale ondernemers geeft het college aan dat er geregeld contact is geweest waaronder ook met klankbordgroepen.

De SP interrumpeert en geeft aan dat de betrokkenheid van lokale ondernemers sloeg op de werkgelegenheid.

Het college geeft aan dat dat niet is doorgerekend., Dat is veel werk.

De PvdA vraagt of de lokale ondernemers kans krijgen om straks mee aan te besteden.

Het college wil hier in de aanbestedingsrichtlijnen wel aandacht aan besteden maar zegt tevens gebonden te zijn door de Aanbestedingswet.

Het college geeft aan dat er veel goede ideeën zijn en wil die maximaal benutten.

Groen Links vraagt of dat geen gevolgen heeft voor de deadline van 1 september.

Het college antwoordt dat in de herijking nieuwe ontwerpen zijn opgenomen zoals de rondweg en de aanpassing van het rivierfront. Financieel is het plan nu rond. Bij aanpassing moet naar een andere dekking worden gezocht.

Voor wat betreft de financiële dekking van het project geeft het college aan dat er nog een klein bedrag moet worden vrjjgemaakt. Deze beslissing  staat morgen op de raadsagenda.

De Stadspartij vraagt hoe men concreet ruimte wil geven aan ideeën.

Het college antwoordt dit heel concreet te doen. Zo wordt direct na de vergadering een afspraak gemaakt met de heer Mout. Ook zijn de contacten met de Hogeschool Arnhem en Rijkswaterstaat geïntensiveerd.

Omdat de IJsselvergraving het komende jaar nog niet kan plaatsvinden doordat eerste de onderdoorgang gerealiseerd moet zijn heeft men de tijd om alle plannen te bekijken.

Inzake de betrokkenheid van ondermeer Prorail en Rijkswaterstaat geeft het college aan dat er een stuurgroep is met ondermeer Prorail en het Waterschap. Met Rijkswaterstaat  worden in verband met hun planning aparte afspraken gemaakt.

Inzake de startdatum van het project merkt het college op dat de herinr4ichting van de Marspoortstraat eigenlijk het begin van het project is . Deze zal hopelijk omstreeks het begin van 2016 zijn afgerond. Een aantal externe factoren zoals de afwaardering van de Kanonsdijk bepalen mede het tempo.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor behandeling in de als hamerstuk. Vervolgens bedankt ze de aanwezigen en sluit de vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de vergadering kort toe. Vervolgens krijgt de inspreker , de heer m. Mout, het woord (inspreekreactie bijgevoegd).

Het forum krijgt vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen aan de inspreker.

De Stadspartij prijst de ingebrachte ideeën. Wel vraagt de fractie zich af hoe dit financieel te regelen is.

De inspreker antwoordt dat alle plannen worden getoetst op haalbaarheid en dat er gezocht wordt naar middelen. Zo wordt er een link gelegd met ondernemers die de plannen kunnen uitvoeren.

De PvdA vraagt of de huidige plannen ook bekeken zijn door de denktank.

De inspreker antwoord dat dit het geval is. De ideeën zijn ingepast in de bestaande infrastructuur.

De voorzitter bedankt de spreker voor zijn inbreng en geeft vervolgens het college het woord.

Het college benadrukt dat de besluitvorming voor 1 september geregeld moet zijn in verband met de subsidie van de provincie.

De voorzitter geeft nu het forum het woord om vragen over de vanavond ter behandeling voorliggende stukken te ste3llen aan het college.

De SP vindt het een goed project. En wil graag van de wethouder zien hoe lokale ondernemers bij het project betrokken kunnen worden.

De ChristenUnie  vindt het een goed plan en roemt bovendien de bijdrage van de heer  Mout. Hoe zijn deze te combineren  met de uitstraling van en met gebruikmaking van energie uit de IJssel. Men verklaard zich akkoord met het stuk.

Het CDA is positief over het plan. Dit kan een toeristische en economische boost geven. Hoe kunnen we het verhaal van de heer Mout toepassen? Daarnaast wil men weten wanneer begonnen kan worden.

Groen Links is erg positief over het plan. Ook zij zien graag dat de plannen van de heet Mout er in meegenomen k

De Stadspartij vindt het plan erg inspirerend en is blij dat de financiering nu rond is. Men wil graag weten hoe alle partijen, zoals Rijkswaterstaat en Prorail bij het project betrokken blijven.

D66 vindt het een inspirerend plan.

De PvdA is erg positief. Men roept op om de ondernemers de kans te bieden deel te nemen aan de ontwikkelingen.

DE Lokale partij vindt het een mooi plan dat een paradepaardje voor de stad moet worden. Ook zij willen graag dat zoveel mogelijk partijen bij het project betrokken worden en blijven. Men wil wel graag weten of er nu volledige dekking is voor het plan. De stukken zijn niet geheel eenduidig.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Inzake de betrokkenheid  van lokale ondernemers geeft het college aan dat er geregeld contact is geweest waaronder ook met klankbordgroepen.

De SP interrumpeert en geeft aan dat de betrokkenheid van lokale ondernemers sloeg op de werkgelegenheid.

Het college geeft aan dat dat niet is doorgerekend., Dat is veel werk.

De PvdA vraagt of de lokale ondernemers kans krijgen om straks mee aan te besteden.

Het college wil hier in de aanbestedingsrichtlijnen wel aandacht aan besteden maar zegt tevens gebonden te zijn door de Aanbestedingswet.

Het college geeft aan dat er veel goede ideeën zijn en wil die maximaal benutten.

Groen Links vraagt of dat geen gevolgen heeft voor de deadline van 1 september.

Het college antwoordt dat in de herijking nieuwe ontwerpen zijn opgenomen zoals de rondweg en de aanpassing van het rivierfront. Financieel is het plan nu rond. Bij aanpassing moet naar een andere dekking worden gezocht.

Voor wat betreft de financiële dekking van het project geeft het college aan dat er nog een klein bedrag moet worden vrjjgemaakt. Deze beslissing  staat morgen op de raadsagenda.

De Stadspartij vraagt hoe men concreet ruimte wil geven aan ideeën.

Het college antwoordt dit heel concreet te doen. Zo wordt direct na de vergadering een afspraak gemaakt met de heer Mout. Ook zijn de contacten met de Hogeschool Arnhem en Rijkswaterstaat geïntensiveerd.

Omdat de IJsselvergraving het komende jaar nog niet kan plaatsvinden doordat eerste de onderdoorgang gerealiseerd moet zijn heeft men de tijd om alle plannen te bekijken.

Inzake de betrokkenheid van ondermeer Prorail en Rijkswaterstaat geeft het college aan dat er een stuurgroep is met ondermeer Prorail en het Waterschap. Met Rijkswaterstaat  worden in verband met hun planning aparte afspraken gemaakt.

Inzake de startdatum van het project merkt het college op dat de herinr4ichting van de Marspoortstraat eigenlijk het begin van het project is . Deze zal hopelijk omstreeks het begin van 2016 zijn afgerond. Een aantal externe factoren zoals de afwaardering van de Kanonsdijk bepalen mede het tempo.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor behandeling in de raad als hamerstuk. Vervolgens bedankt ze de aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in Raad 8 juli 2014 (19:00 - 23:00) Naar boven

Datum 08-07-2014 Tijd 19:00 - 23:00
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.A. Gerritsen
Griffier
mr. G.A.J. Winters

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.

Bijlagen

Besluit

Aangenomen
Geen amendementen ingediend