Pagina delen

Burap-2 2020

Behandeld in Forum van 6 oktober 2020 Naar boven

Toelichting griffie

Raadsadviseur:

Datum 06-10-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAF.J.M. Heitling
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P Van der Hammen
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij dit forum “Burap-2 2020”. De voorzitter geeft aan dat er eerst een korte presentatie door het College wordt geven en vervolgens worden de vragen eerst geïnventariseerd door  het College en ambtelijk ondersteuner. Klaas Kamphuis geeft namens het College een korte presentatie over Burap 2.

GroenLinks: Kunt u iets zeggen over de Corona compensatie? Compenseert het Rijk, compenseert de Provincie ook als er geen aantoonbare extra uitgaven zijn?

CDA: Wordt er achter de schermen nagedacht over financiële scenario’s mbt Corona?
Wordt er nagedacht over tempo van de formatiereductie en de risico’s voor bedrijfsvoering op lange termijn?
Als er gesproken wordt over interne beheersing dan wordt er gezegd dat het een taai proces is. Wij zijn benieuwd waar dat nu in zit. Zit dat nu in de structuur en/of cultuur? En hebben we zicht op een oplossing?

SP: In de corona bijlage staat dat er 175k Euro omzet garantie voor WMO en jeugdzorg.
Dit kan nog hoger uitvallen. Kan een zorgbedrijf bedrijf zomaar eisen dat ze hetzelfde verdienen als vorige jaar? Heeft dit een precedentwerking op andere zorgbedrijven om ook maar een vergoeding aan te vragen?

Burgerbelang: Wij zijn verbaasd over een tegenstrijdigheid mbt jeugdzorg. In hoofdstuk 1 staat dat uitgaven jeugd waarschijnlijk nog wat zal dempen maar in hoofdstuk 2 staat dat jeugd en WMO toch weer een toename komt omdat er meer druk op komt. Hier willen we graag een antwoord op.
Over het zwembad en culturele sector wordt gezegd dat we nog niet kunnen inschatten wat de effecten van corona is. Hebben we geen rekenmodellen of iets dergelijks om een inschatting te maken?

VVD: Waarom was die administratieve fout van anderhalf miljoen niet eerder opgevallen?
Hoe is die fout boven komen drijven? Hoe is dat proces gegaan?
Gaat de omzet garantie voor de zorgbedrijven geen problemen opleveren voor de bezuinigingen?
Waarom blijft die stijging in de WMO en jeugdzorg doorgaan? Komt het ook niet door dit soort regelingen?

D66: Zijn er enige consequenties getrokken nav administratieve fout mbt de organisatie?
We willen graag een toelichting op de PM’s voor het zwembad en de culturele sector.

KiesLokaal: Er staat 16k minder opbrengst uitleges voor evenementen maar er is ook minder inzet van arbeidskrachten. Je zou verwachten dat dit wat zou compenseren. Hoe zit dat?
Hoe zit het met de precariorechten voor 2020?

CU: Hoe krijgen we de komende jaren de begroting sluitend?

PVDA: Wat zijn de praktisch gevolgen en resultaten van het geld dat we nu krijgen op korte en lange termijn? We zien dat er geld overblijft voor bijzondere bijstand. Maar we krijgen signalen dat er weer meer beroep opgedaan wordt. Wat is precies het tekort in Jeugdzorg en wat is de compensatie van het Rijk hierin?
Wat kan de gemeente meer doen om woningbouw aan te jagen?
Handhaving door de corona kost veel tijd. Team handhaving heeft prioriteiten gesteld mbt corona. Hoe wordt de prioritiet afgewogen binnen team Handhaving?

Bewustzw: Hoe en waar is die administratieve fout ontdekt? Hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen? Hoe zit het dan met bedragen die lager zijn dan anderhalf miljoen?
Kan er iets gezegd worden over de manier van inzet van het coronageld?

College: Ik begrijp de zorg dat er niet te veel geschrapt moet worden in het aantal medewerkers. Er komen dan zaken onder druk te staan. We hebben best wel veel moeite om alle vragen die jullie stellen ingevoerd te krijgen. Daarvoor is veel ambtelijk ondersteuning nodig en dat komt onder druk te staan.

CDA: De vraag was zijn of de gevolgen goed in kaart gebracht zijn? Niet nadruk op om minder te gaan reduceren.

College: Hebben we zicht op het proces?  In het stuk is Interne beheersing genoemd. Dit is een taai proces.  We komen van ver als het gaat om interne controle. Het was niet normaal om het 4 ogen principe toe te passen als je als budgethouder uitgaven wilt doen. Er waren ook veel te veel budgethouders. We hebben hierin slagen gemaakt. We zijn er nog niet.  We hebben de budgethouders regeling aangepast waarin helder staat wat afspraken zijn en wat te doen als dingen niet goed lopen en dit tijdig, direct, bij het college te melden. En als mensen fouten maken dan vliegen ze er niet direct uit maar we gaan in gesprek hoe we het de volgende keer kunnen voorkomen.
Voor het behalen van de bezuinigingen geldt ook de interne beheersing. Aan eind van het jaar zullen we wel iets lager uit komen dan wat nu in Burap 2 gepresenteerd wordt.

Bugerbelang: Wij willen erop wijzen dat we de euforie willen temperen, zeker in de tijd van corona, dat we maar 100K af zitten van de 8 miljoen van de algemene reserve maar dit zal zeker meer worden.

College: We onderschrijven dit.
Mocht er aan het eind van het jaar nog coronageld over zijn dan reserveren we dat voor eventuele meer coronategenvallers in volgende jaar. Het zal niet vrij besteedbaar zijn.
Waarom staat er PM bij Hanzehof, Luxor en zwembad? We hebben nog geen zekerheid net zoals de instanties waar ze nu wel precies voor worden gecompenseerd. We willen eerst zekerheid voordat we getallen gaan invullen. Als we wel getallen gaan invullen dan is het een gok. We willen eerst met deze organisaties het goede gesprek gaan voeren en dat zal voor het einde van dit jaar zijn en zullen we goede afspraken hebben gemaakt.
Woningbouw. We kijken naar verschillende locaties. Het bouwcontingent is het probleem ieder geval niet maar we moeten natuurlijk de procedures nauwkeurig doorlopen. Zodra we daar nieuws over hebben zullen we dat zeker melden.
De vraag over handhaving zal schriftelijk worden beantwoord. Deze vraag hoort thuis in het dossier van de Burgemeester.
Als je corona niet mee te telt dan zal het een aantal jaren duren voordat de reserves weer op peil zijn. Er moet wel een kanttekening gezet worden dat als we de komende jaren incidentele sluitende begrotingen accorderen dat we dan niet kunnen bouwen aan een solide algemene reserve.
Nogmaals willen we zeggen dat we te weinig geld krijgen voor alle activiteiten die we moeten doen voor onze inwoners. We sturen deze week weer een brief naar de tweede kamer om ze weer op de hoogte te stellen.
Precario is niet in rekening gebracht toen er een sluiting was. Maar dit wordt daarna weer in rekening gebracht.

D66: Kan de gemeentesecretaris een keer presentatie geven over richting die ze met organisatie voor ogen heeft?

Voorzitter stelt voor om dit een keer tijdens het presidium te gaan doen er is ook een memo.

Ambtelijke ondersteuner: Vwb de coronacompensatie kun je zeker zijn dat je hem krijgt, er zijn geen voorwaarden aan verbonden en er hoeft niets terug. Als je heel veel coronakosten opgeeft krijg je dan ook dan meer compensatie? Het antwoord is nee, het wordt vanuit de algemene uitkering berekend en dit is onafhankelijk van welke kosten je maakt.
In coronamaanden zien we dat WMO en jeugdzorg aanbieders eigenlijk normaal zijn door gegaan. In de normale Burap zien we niet dat de uitgaven veel omlaag zijn gegaan.  Aan de omzet garantie zijn strikte regels verbonden en worden getoetst door een accountant. De garantie is verlengd tot eind november. In de laatste navraag die gedaan is komt naar voren dat er geen nieuwe aanvragen zijn gedaan.
De loonsom is een ingewikkeld verhaal. We hebben veel tijd moeten steken in het achterhalen waarom het mis is gegaan. Het heeft ook niet geholpen dat mensen die er toen mee bezig waren niet meer bij de gemeente werken. Maar het ontstaan van de 1,5 miljoen zit hem in 2 dingen:
1-    De Berenschot bezuinigingen van 8,6 miljoen hadden een oplopend karakter. Daar is in de budgetten voor de uitvoerende instanties rekening mee gehouden maar een bepaald gedeelte van de bezuiniging is niet verwerkt in onze administratie
2-    Aan de uitgave kant wordt strak gecontroleerd. Maar de dekking wordt in de Burap veel minder snel gecontroleerd. Wat we hebben geconstateerd dat we dit jaar nog een dekkingsbedrag zouden krijgen van Gerlewerkt. Maar Gerlewerkt is inmiddels van ons zelf.
Wat geven meer uit aan jeugd en WMO in 2020? Dat is 2,2 miljoen. Aan jeugd en WM geven we in totaal 3 miljoen meer aan uit dan geraamd maar daar is wel de specifieke stelpost van 1 miljoen voor gekomen. Dus per saldo geven 2 miljoen uit aan WMO en jeugd dan geraamd.
De inkomsten van de leges voor evenementen zijn 17k lager maar er zou dan ook minder werk voor gedaan zijn en dus lager kosten. Dat zo zijn als je in zou huren maar dat doen we niet. We zetten eigen mensen in. Dus de formatiekosten blijven in stand.

Burgerbelang: Het valt op de tekorten bij WMO en jeugd structureel zijn. Ieder wordt er een stelpost opgenomen, ieder jaar is er een tekort van enkele miljoenen. Dan zit er toch in de begrotingskant toch niet iets goed?

College: Het klopt dat die tekorten voor WMO en jeugd elke jaar terugkomen zoals bijna bij elke gemeente in Nederland. Het college zet zich in voor het nieuwe beleid “van zorgen voor naar zorgen dat” om op deze manier de kosten omlaag te brengen. Dit kost tijd.  Om die reden hebben we in de komende begroting het wat we conservatiever ingezet en hebben we gekeken itt deze begroting bijv naar lopende prijscompensatie die onvoldoende was ook in het jaar 2020. Toen hebben we besloten omdat nood zo hoog is om het niet mee te nemen in de begroting maar moet maar een extra post worden, bezuinigingspost, voor deze 2 categorieën. We kunnen dit gat niet compenseren.
We gaan realistisch begroten. En nog een keer onze oproep meegeven aan politiek Den Haag we kunnen niet de zorg leveren aan WMO en Jeugd voor het geld dat we nu krijgen. Het ligt echt niet alleen aan ons.

VVD: Ik heb nog antwoord gehad op de vraag of die omzet garantie problemen gaat op leveren voor de bezuinigingen.

Ambtelijke ondersteuning: De omzet garantie geld tot eind november en heeft niets met de bezuinigingen van volgende jaar te maken.
In antwoord op de vraag hoofdstuk1 versus hoofdstuk 2 mbt de jeugd had wat anders opgeschreven kunnen worden. In hoofdstuk 1 wordt bedoeld dat de druk op uitgave jeugd minder wordt tov Burap 1, die enorm tekort aan jeugd liet zien. En in het volgende hoofdstuk we blijven erover heen gaan.

PVDA: Ik wacht nog op mijn antwoord mbt de bijzondere bijstand.

College: De Burma is t/m september. Tot die maand is tendens best gunstig geweest maar komen er komen nog 4 maanden en we verwachting dat er meer gebruik van gemaakt gaat worden. Dit zullen we ook terug gaan zien in uitgaven voor de bijzonder bijstand.

D66: De begroting Sport, Zwembad, staat erop voor -283K terwijl we hebben afgesproken dat het realistisch begroot zou worden. Waar komt het negatieve bedrag vandaan?

Ambtelijk ondersteuner: Het negatieve getal is het tekort van het zwembad over 2019. Vanaf 2020 wordt er realistisch begroot.

Voorzitter sluit de forumvergadering af.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in